KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISME TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 17 d. Nr. V-56

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių aktualius pakeitimus ir įgyvendindamas teismo pirmininko 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V–39 patvirtinto Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko sudarytos komisijos 2021 m. vasario 26 d. Klaipėdos apygardos teismo veiklos planinio kompleksinio patikrinimo akto Nr. V–43 išvadų (rekomendacijų, pasiūlymų) įgyvendinimo priemonių plano 27 punktą:

1. T v i r t i n u Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Klaipėdos apygardos teisme taisykles (toliau – Taisyklės; pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios teismo pirmininko 2012 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. V-26 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimo Klaipėdos apygardos teisme taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniu pakeitimu.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. teisėjo vyresnįjį padėjėją (komunikacijai) Taisykles ir aktualią asmenis aptarnaujančių padalinių ir darbuotojų kontaktinę informaciją skelbti teismo stende ir teismo interneto svetainėje;

3.2. Teismo raštinės skyriaus vedėją su šiuo įsakymu ir Taisyklėmis pareigas einančius ir naujai priimamus teismo darbuotojus supažindinti teismo Dokumentų valdymo sistemoje; šį įsakymą ir Taisykles teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

 

 

 

Teismo pirmininkas                                                                                      Marius Dobrovolskis

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko

2021 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-56

 

 

ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISME TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Klaipėdos apygardos teisme taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys, pareiškėjai) aptarnavimą, dokumentų pateikimą ir priėmimą, neprocesinių prašymų ir skundų nagrinėjimą.

2. Asmenų procesinio pobūdžio dokumentams, t. y. inicijuojantiems bylų iškėlimą teisme arba teikiamiems į konkrečią teisme nagrinėjamą bylą, nagrinėjamiems Lietuvos Respublikos civilinio ir baudžiamojo proceso kodeksų nustatyta tvarka, šios Taisyklės netaikomos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias asmenų aptarnavimą.

3. Neprocesiniai prašymai ir skundai, pagal savo esmę patenkantys į teismo vidinio ir (ar) išorinio administravimo sritį, nagrinėjami vadovaujantis Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31 (7.1.2) patvirtintais aktualios redakcijos Administravimo teismuose nuostatais.

4. Taisyklėse vartojama sąvoka „prašymas“ apima ir sąvokas „pranešimas“, „pareiškimas“ ar kito gauto rašytinio kreipimosi, kurio turinys suprantamas kaip prašymas, pavadinimą.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose aktualios redakcijos Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Aptarnaudami asmenis, nagrinėdami jų prašymus ir skundus, teismo darbuotojai turi vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme įtvirtintais principais, Asmenų aptarnavimo teismuose standarte nustatytais aptarnavimo principais ir elgesio normomis.

6. Prašymą ar skundą nagrinėjantis teismo darbuotojas turi informuoti teismo pirmininką, jeigu prašymo ar skundo darbuotojas negali nagrinėti dėl interesų konflikto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymuose nustatytais pagrindais. Sprendimą dėl darbuotojo nušalinimo priima, nusišalinimą patvirtina teismo pirmininkas.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, ASMENŲ APTARNAVIMAS ATVYKUS Į TEISMĄ IR TELEFONU

 

7. Dokumentus raštu galima pateikti per E. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, paštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į teismą. Prašymus žodžiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į teismą ar telefonu. Sprendžiami tik tokie žodiniai prašymai, į kuriuos atsakymą galima pateikti tą pačią dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar teismo interesų, o telefonu pateikti žodiniai prašymai nagrinėjami tik tuomet, jei jų išsprendimui neprivaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Jeigu į prašymą žodžiu negalima atsakyti tą pačią dieną, asmeniui nurodomos atsakymo nepateikimo priežastys ir informuojama apie galimybę prašymą pateikti raštu.

8. Asmuo, dokumentą teikiantis elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu teismo elektroninio pašto adresu klaipedos.apygardos@teismas.lt.

9. Teismo darbuotojas, gavęs savo tarnybinio elektroninio pašto adresu teismui adresuotą dokumentą, turi nedelsdamas jį persiųsti oficialiu teismo elektroninio pašto adresu.

10. Asmenų, atvykusių į teismą, dokumentai priimami 101 kabinete „Dokumentų priėmimas“:

10.1. priėmus dokumentus, asmens pageidavimu gavimo faktą patvirtinančiu spaudu pažymima pateikta dokumento kopija. Spaude nurodoma: teismo pavadinimas, gavimo data, registracijos numeris (jeigu dokumentas registruojamas nedelsiant);

10.2. priėmus neprocesinį prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu toks prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, per 3 darbo dienas išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos Pažyma apie priimtus dokumentus (toliau – Pažyma). Pažymas atvykusiems į teismą asmenims išduoda dokumentų priėmimo darbuotojas, išsiunčia – teismo administracijos sekretorius ar jo funkcijas atliekantis darbuotojas. Pažymos kopija pridedama prie asmens prašymo ar skundo.

11. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka prašymus, pateiktus žodžiu (telefonu ar atvykus į teismą), nagrinėja ir atsakymus teikia:

11.1. dėl civilinių bylų – Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuro darbuotojai;

11.2. dėl baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų – Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuro darbuotojai;

11.3. kitais bendro pobūdžio klausimais:

11.3.1. asmenims, atvykusiems į teismą, – dokumentų priėmimo darbuotojai, teismo administracijos sekretorius, tarnautojas (administratorius) ar jų funkcijas laikinai atliekantis darbuotojas(-ai);

11.3.2. telefonu – teismo administracijos sekretorius, tarnautojas (administratorius) ar jų funkcijas laikinai atliekantis darbuotojas(-ai);

11.3.3. teismo pirmininkas, Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių pirmininkai (toliau – skyrių pirmininkai), teismo kancleris pagal kompetenciją iš anksto (ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas) užsiregistravusius asmenis priima nustatyta tvarka ir laiku. Informacija apie priėmimo tvarką skelbiama teismo interneto svetainėje.

Asmenų priėmimą pas teismo ir skyrių pirmininkus, teismo kanclerį organizuoja, išankstinę registraciją telefonu (8 46) 390 960 ar atvykus į teismą vykdo teismo administracijos sekretorius, tarnautojas (administratorius) ar jų funkcijas atliekantis darbuotojas.

12. Jeigu 11 punkte nurodyti teismo darbuotojai žodžiu gauna prašymą, dėl kurio spręsti ar teikti informaciją neturi įgaliojimų, jie apie šį kreipimąsi informuoja tokius įgaliojimus turintį darbuotoją ir nurodo asmeniui, kur kreiptis.

13. Asmens pageidavimu jo priėmimas teisme dėl tiesioginio prašymo išdėstymo gali būti derinamas iš anksto žodžiu ir raštu Taisyklių 7 punkte nurodytais būdais.

14. Prašymas žodžiu gali būti pateikiamas ne valstybine kalba, jeigu ji suprantama aptarnaujančiam teismo darbuotojui. Jeigu asmuo nemoka valstybinės kalbos, o teisme nėra darbuotojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į teismą turi dalyvauti asmuo, gebantis suprasti asmenį ar išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją susiranda asmuo, kuris kreipiasi į teismą, savo iniciatyva. Teisme dirbantį vertėją pakviečia teismo darbuotojas, aptarnaujantis asmenį.

15. Šiame skyriuje nurodyti darbuotojai pagal kompetenciją aptarnauja asmenis telefonu ir (ar) atvykusius į teismą tiesiogiai. Kiti darbuotojai, į kuriuos asmuo kreipiasi tiesiogiai ar telefonu, informuoja pareiškėją, kur jam kreiptis, jeigu pats atsakyti į klausimą(-us) nėra kompetentingas.

16. Jeigu prašymą žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, arba asmens prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, arba bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo turinio, teismo darbuotojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį tiesioginiam vadovui. Apie asmenų elgesį, turintį nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms.

 

III SKYRIUS

NEPROCESINIŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

17. Dokumentai, pateikti tiesiogiai atvykus į teismą, atsiųsti paštu ar elektroninėmis priemonėmis, nustatyta tvarka užregistruojami atitinkamame teismo dokumentų registre.

18. Asmenų prašymai ir skundai raštu turi būti:

18.1. parašyti valstybine kalba arba turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai į teismą raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija, vadovaudamasi tarptautiniais teisės aktais;

18.2. parašyti įskaitomai;

18.3. asmenų pasirašyti.

19. Prašymuose ar skunduose turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, kuriais asmuo pageidauja gauti atsakymą.

20. Atstovaujamo asmens vardu į teismą kreipdamasis asmens atstovas savo prašyme ar skunde turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, kuriais pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), nurodyti atstovavimo pagrindą ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

21. Kai prašymą ar skundą teismui pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

22. Asmenų prašymai ir skundai, atsiųsti teismui elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, tai yra pateikti per informacines sistemas, registrus ar portalus, prie kurių prisijungiama identifikuojant asmenį.

23. Dokumentai, neatitinkantys šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos grąžinami asmeniui ar jo atstovui, nurodant dokumentų grąžinimo priežastis ir siūlant ištaisyti nustatytus trūkumus, išskyrus atvejus, kai teismo, skyriaus pirmininkas ar kitas įgaliotas teisėjas nenusprendžia kitaip.

 

IV SKYRIUS

NEPROCESINIŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

24. Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami pagal teismo kompetenciją. Jeigu teismas neįgaliotas spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo teisme dienos prašymas persiunčiamas kompetentingai institucijai ir apie tai pranešama asmeniui, nurodant jo prašymo ar skundo persiuntimo priežastis. Persiųsto prašymo su priedais kopijos lieka teismo Dokumentų valdymo sistemoje.

25. Prašymai, skundai ar kiti dokumentai, į kuriuos turi būti pateiktas atsakymas, išskyrus prašymus žodžiu, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar teismo interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo atitinkamo dokumento gavimo teisme dienos.

26. Jeigu asmens prašymo ar skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo ir visų reikiamų dokumentų gavimo teisme dienos, teismo, skyriaus pirmininkas ar kitas įgaliotas teisėjas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus prašymo ar skundo nagrinėjimo terminą, teismas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodoma prašymo ar skundo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

27. Jeigu asmens prašymui ar skundui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą ar skundą atsiuntęs asmuo, ir teismas tokių duomenų pats gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo teismas kreipiasi į asmenį raštu, prašydamas pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo ar skundo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per teismo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas ar skundas nenagrinėjamas, dokumentų originalai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nustatyto termino suėjimo dienos grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Gautų dokumentų su priedais kopijos lieka teismo Dokumentų valdymo sistemoje.

28. Prašymo ar skundo, adresuoto tik teismui, kai prašyme ar skunde nurodyti klausimai priskiriami kelių įstaigų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir į jį atsako teismas. Teismas, nustatęs, kad prašyme ar skunde nurodyti klausimai priskiriami ir kitų institucijų ar įstaigų kompetencijai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jo kopiją kitoms institucijoms ar įstaigoms, su kurių kompetencija susijęs prašymo ar skundo nagrinėjimas. Teismas, gavęs atsakymą(-us), pateikia asmeniui apibendrintą atsakymą, pridėdamas iš institucijų ar kitų įstaigų gautų raštų kopijas.

29. Teismas, gavęs prašymą ar skundą, adresuotą kelioms institucijoms ar įstaigoms, kai prašyme ar skunde keliami klausimai priskiriami ir kitų institucijų ar įstaigų kompetencijai, nagrinėja ir atsakymą teikia tik dėl klausimų, priskirtų teismo kompetencijai.

30. Teismas, nustatęs, kad prašymo ar skundo ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra teisės pažeidimų požymių, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės pažeidimus. Tais atvejais, kai tolesniam šiame punkte nurodyto prašymo ar skundo nagrinėjimui būtinas kompetentingos institucijos atsakymas, prašymo ar skundo nagrinėjimas teismo, skyriaus pirmininko ar kito įgalioto teisėjo sprendimu gali būti sustabdytas iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio nusižengimo bylos teiseną arba iki bus baigta baudžiamoji byla ar administracinio nusižengimo bylos teisena. Apie tokio prašymo ar skundo nagrinėjimo sustabdymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama prašymą ar skundą pateikusiam asmeniui.

31. Teismas, gavęs prašymą ar skundą, kuris yra pakartotinis, t. y. kai jame nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo ar skundo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad teismo atsakymas, išnagrinėjus ankstesnį prašymą ar skundą, yra netikslus ir (ar) neišsamus; taip pat kai dėl prašyme ar skunde keliamo klausimo yra priimtas procesinis teismo sprendimas, jo nenagrinėja, prašymas ar skundas grąžinamas 23 punkte nurodyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ATSAKYMŲ PARENGIMAS IR SAUGOJIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS), APSKUNDIMAS

 

32. Atsakymai į prašymus ar skundus teikiami valstybine kalba arba kita kalba, kai teismo, skyriaus pirmininko ar kito įgalioto teisėjo sprendimu kita kalba surašytas dokumentas buvo priimtas nagrinėti. Atsakymas teikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas dokumentas, arba prašyme ar skunde nurodytu būdu.

33. Elektroninėmis priemonėmis siunčiami atsakymai turi būti pasirašyti teismo, skyriaus pirmininko ar kito įgalioto teisėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

34. Atsakymas įforminamas teismo, skyriaus pirmininko ar kito įgalioto teisėjo raštu ar kitu sprendimą patvirtinančiu dokumentu, kuriuo atsakoma į prašymą ar skundą, pateikiama prašoma informacija, išduodamas dokumentas, jo kopija, nuorašas ar išrašas. Jeigu nagrinėti prašymą ar skundą, pateikti turimą informaciją ar išduoti dokumentą atsisakoma, nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

35. Atsakymai rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

36. Teismas, pastebėjęs ar gavęs iš pareiškėjo kreipimąsi dėl atsakyme esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių klaidų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo klaidos paaiškėjimo ar asmens kreipimosi dienos jas ištaiso ir pateikia asmeniui ištaisytą atsakymą arba praneša, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

37. Skundai nagrinėjami laikantis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytos tvarkos.

38. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo tenkinti prašymą ar nagrinėti skundą priežastys, asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos(-ų), kuriai(-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą(-us) ir adresą(-us), taip pat terminą(-us), per kurį(-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.

39. Asmuo, nesutinkantis su teismo atsakymu į jo prašymą ar skundą, turi teisę paduoti skundą teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

 

VI SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS TAIKANT VIENO LANGELIO PRINCIPĄ

 

40. Teisme vieno langelio asmenų aptarnavimo principu asmenys iš dalies aptarnaujami 101 kabinete „Dokumentų priėmimas“, kurio darbuotojai įgalioti:

40.1. priimti dokumentus;

40.2. teikti pirminę, su teismo kaip įstaigos veikla susijusią informaciją;

40.3. teikti informaciją, kuris teismo padalinys ar darbuotojas kompetentingas ar įgaliotas spręsti pareiškėjo klausimą, jeigu dokumentų priėmimo darbuotojas į jį atsakyti negali pats, ir interesantą ten nukreipti;

40.4. teikti informaciją, į kurią kitą įstaigą ar instituciją asmuo turi kreiptis, jeigu teismas nėra kompetentingas nagrinėti prašymą ar skundą.

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

 

41. Nuomonę apie aptarnavimo kokybę asmenys gali pareikšti atsakydami į Asmenų aptarnavimo teisme kokybės vertinimo anketos (toliau – Anketa) klausimus. Anketos pateikiamos asmenų aptarnavimo padaliniuose, teismo stende bei teismo interneto svetainėje. Anketos klausimai (dėl aktualių aptarnavimo kokybės aspektų) ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimi ir, esant poreikiui, tikslinami ar keičiami. Nuolatinę asmenų anketinę apklausą organizuoja, rezultatus analizuoja, teismo pirmininkui ir teismo kancleriui pristato Teismo raštinės skyriaus vedėjas.

42. Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas kiekvienais metais atliekamas ir aktualios redakcijos Teisėjų tarybos 2019 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 13P-91-(7.1.2) patvirtinto Asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

43. Monitoringo ir nuolatinės anketinės apklausos rezultatai naudojami asmenų aptarnavimo Klaipėdos apygardos teisme kokybei gerinti.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Taisyklėse nustatyta tvarka asmenis aptarnauja, jų prašymus ir skundus nagrinėja teismo, skyrių pirmininkai ar kiti įgalioti teisėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių pareigybių aprašymuose nustatytos funkcijos, susijusios su asmenų aptarnavimu raštu ir (ar) žodžiu. Kiti darbuotojai asmenis aptarnauja, jeigu asmenys į juos kreipiasi tiesiogiai žodžiu, ir šie darbuotojai, nepažeisdami Taisyklėse nustatytų reikalavimų, yra kompetentingi pateikti atsakymus.

45. Taisyklėse nereglamentuotais atvejais asmenys aptarnaujami, prašymai ir skundai nagrinėjami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis aktualios redakcijos Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis bei kitais asmenų aptarnavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

46. Asmenis aptarnaujančių padalinių ir (ar) darbuotojų kontaktinė informacija, dokumentų priėmimo laikas ir šios taisyklės skelbiamos teismo interneto svetainėje ir informaciniame stende pirmame aukšte.

___________________________

 

 

Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų

nagrinėjimo Klaipėdos apygardos teisme taisyklių

priedas

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

Biudžetinė įstaiga, Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėda,

tel. (8 46) 39 09 60, faks. (8 46) 31 03 25, el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191844978

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris)

 

 

 

PAŽYMA APIE PRIIMTUS DOKUMENTUS

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

 

Jūsų prašymas / pareiškimas / skundas dėl _______________________________________

(trumpas turinio apibūdinimas)

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

_______________________________________ gautas ____________ Nr. _________________.

(data)                 (registracijos numeris)

 

 

 

Dokumentus priėmė:

 

_______________________                  ______________                _______________________

(pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

________________

(telefono numeris)