Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SĄJUNGOS MUITINĖS KODEKSO ĮGYVENDINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 27 D. NUTARIMO NR. 1332 „DĖL 1992 M. SPALIO 12 D. TARYBOS REGLAMENTO (EEB) NR. 2913/92, NUSTATANČIO BENDRIJOS MUITINĖS KODEKSĄ, IR 1993 M. LIEPOS 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EEB) NR. 2454/93, IŠDĖSTANČIO TARYBOS REGLAMENTO (EEB) NR. 2913/92, NUSTATANČIO BENDRIJOS MUITINĖS KODEKSĄ, ĮGYVENDINIMO NUOSTATAS, TAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2016 m. gruodžio 7 d. Nr. 1224

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 109 straipsniu, 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), ir 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einanti

finansų ministro pareigas                                                                Rasa Budbergytė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gruodžio 7 d.  nutarimu Nr. 1224

 

 

 

SĄJUNGOS MUITINĖS KODEKSO ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), ir 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), taikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje tvarka, kiek šios tvarkos nustatymas priklauso ES valstybių narių kompetencijai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 952/2013, Reglamente (ES) Nr. 2015/2446, Reglamente (ES) Nr. 2015/2447, Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU MUITINĖS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMU

 

3. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarime Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ nustatytais bendraisiais elektroninės informacijos saugos reikalavimais, teikia Reglamento (ES) Nr. 2016/341 56 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, įgyvendina elektroninių sistemų saugumo užtikrinimo priemones, taip pat teikia Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiklos susitarimus su Europos Komisija ir prireikus nustato Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 5 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytus nacionalinio lygmens atvejus.

4. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 9 straipsnyje nurodyti asmenys Lietuvos Respublikoje registruojami Muitinės prievolininkų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 6 straipsnyje nurodytą informaciją Europos Komisijai teikia Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

5. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 42 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją Europos Komisijai teikia Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

6. Nagrinėdama asmenų prašymus išduoti leidimus ar priimti kitus sprendimus, nurodytus Reglamente (ES) Nr. 952/2013, Reglamente (ES) Nr. 2015/2446 ar Reglamente (ES) Nr. 2015/2447, muitinės įstaiga ar Muitinės departamentas turi teisę kreiptis į valstybės ar savivaldybių institucijas ir įstaigas su prašymais pateikti savo išvadas, pažymas, sutikimus arba kitus dokumentus ar informaciją, jeigu šių dokumentų reikia leidimui išduoti ar kitam sprendimui priimti.

7. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 11 straipsnyje nurodytą sąrašą Europos Komisijai pateikia ir apie visus vėlesnius sąrašo pakeitimus praneša Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

8. Muitinės departamento generalinis direktorius prireikus nustato, kuriame iš tarptautinių oro uostų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti atliekamas oro transportu vykstančių keleivių registruoto bagažo tikrinimas Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 39 straipsnio 2 dalyje ir 40 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.

9. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 43 straipsnyje nustatyti keleivių bagažo tvarkymo reikalavimai įgyvendinami Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

10. Keleivių bagažo tikrinimo patogumui Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose tarptautiniuose oro uostuose gali būti įrengiamas mėlynasis kanalas. Šį kanalą gali pasirinkti tik tie keleiviai, kurių gabenamas registruotas bagažas užregistruotas Sąjungos oro uoste ir pažymėtas tą įrodančia bagažo etikete, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 44 straipsnyje.

11. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 45 straipsnyje nurodytą tarptautinių oro uostų sąrašą Europos Komisijai pateikia ir apie visus to sąrašo pakeitimus praneša Muitinės departamentas.

12. Nelengvatinę prekių kilmę įrodančius dokumentus Lietuvos Respublikoje išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, jeigu įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnio 3 dalyje nurodyti jų išdavimo reikalavimai.

 

III SKYRIUS

VEIKSNIAI, KURIAIS REMIAMASI TAIKANT MUITINĖS ADMINISTRUOJAMUS MOKESČIUS IR KITAS SU PREKYBA PREKĖMIS SUSIJUSIAS PRIEMONES

 

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, ministerijoms, kitoms Vyriausybei atskaitingoms institucijoms ir įstaigoms sudarant Lietuvos Respublikoje taikomus prekių sąrašus arba nomenklatūras, pagal kuriuos nustatomi importo arba eksporto mokesčiai, importo arba eksporto draudimai, apribojimai arba specialūs režimai, turi būti remiamasi Kombinuotąja nomenklatūra ar Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūra, sudarytomis ir naudojamomis vadovaujantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1754/2015 (OL 2015 L 285, p. 1), arba kita vadovaujantis Europos Sąjungos muitų teisės aktais pagal Kombinuotąją nomenklatūrą ir jos pagrindu sudaryta prekių nomenklatūra.

Jeigu sudaromuose prekių sąrašuose ar nomenklatūrose nurodoma tik dalis Kombinuotosios nomenklatūros arba Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūros pozicijai ar subpozicijai priskiriamų prekių, prieš prekių kodą įrašomos raidės „ex“. Tokiu atveju prekių sąrašuose ar nomenklatūrose nurodytų Kombinuotosios nomenklatūros arba Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūros pozicijai ar subpozicijai priskiriamų prekių dalis nurodoma šalia kodo pateiktame tos prekių dalies aprašyme.

Jeigu šalia prekių sąrašuose ar nomenklatūrose nurodytų prekių kodo neįrašytos raidės „ex“, o prekių aprašymas neatitinka Kombinuotojoje nomenklatūroje arba Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūroje pateikto prekių aprašymo, taikant sąrašus ar nomenklatūras vadovaujamasi juose nurodytu prekių kodu, o ne aprašymu. Muitinės departamentas raštu informuoja prekių sąrašą ar nomenklatūrą parengusią šiame punkte nurodytą įstaigą ar instituciją apie neatitiktį.

14. Muitinės departamento generalinis direktorius prireikus tvirtina Taisyklių 13 punkte nurodytuose prekių sąrašuose ir nomenklatūrose, taip pat kituose teisės aktuose nurodytų prekių kodų atitikties (koreliacijos) lenteles.

15. Taikant Kombinuotąją nomenklatūrą, Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūrą ir kitas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą ir jos pagrindu sudarytas prekių nomenklatūras Lietuvos Respublikoje, kai prekių tarifiniam klasifikavimui atlikti būtini laboratoriniai tyrimai, remiamasi tik Muitinės laboratorijos arba kompetentingos institucijos akredituotos (sertifikuotos) nešališkos tyrimų laboratorijos, įgaliotos tirti atitinkamas prekes, išvadomis.

16. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 56 straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymus leisti prieiti prie elektroninės sistemos, susijusios su prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba prekių eksporto priežiūra, Europos Komisijai prireikus teikia Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

17. Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 68 straipsnyje nurodytais atvejais grąžinant eksportuotas prekes į Sąjungos muitų teritoriją per Lietuvos Respubliką kompetentingomis institucijomis laikomos muitinės įstaigos, kurioms pateikiamos grąžintos prekės.

18. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 83 straipsnio 5 dalyje nurodytus duomenis prireikus atnaujina, 84 straipsnyje nurodytą informaciją Europos Komisijai ir 110 straipsnio 6 dalyje ir 125 straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymus atlikti tinkamus tyrimus ar tikrinimus prireikus teikia Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

19. Nustatydama prekių muitinę vertę pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnį, muitinę vertę nustatanti muitinės įstaiga naudojasi Muitinės departamento prekių muitinio įvertinimo duomenų baze ir kitais duomenimis, kuriuos galima gauti Sąjungos muitų teritorijoje naudojant minėto straipsnio 3 dalyje nurodytas priemones. Prekių muitinio įvertinimo duomenų bazės naudojimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

20. Deklarantas, norėdamas įrodyti muitinei, kad įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 132 straipsnyje nurodytos sąlygos, turi pateikti muitinę vertę nustatančiai muitinės įstaigai prekių įsigijimą įrodantį dokumentą (sutartį ir panašiai), sudarytą iki prekių išleidimo į laisvą apyvartą, pardavėjui pateiktą pranešimą (pretenziją) apie nustatytus prekių defektus, pardavėjo surašytus prekių kainų patikslinimo dokumentus ir kompetentingų institucijų arba vadovaujantis Taisyklių 24 punktu turto vertintojų arba ekspertų surašytas atitinkamas išvadas.

21. Jeigu prekės gabenamos nemokamai arba pirkėjo transportu ir jų gabenimo iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 137 straipsnyje, išlaidos, kurios įskaitomos į prekių muitinę vertę, apskaičiuojamos remiantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 138 straipsnio 3 dalyje nurodytais transporto tarifais, neturint tikslesnių duomenų apie šiuos tarifus, prekių gabenimo išlaidoms apskaičiuoti naudojami vidutiniai prekių gabenimo tarifai, kurie apskaičiuojami pagal transporto įmonių tarptautinių vežimų duomenis, Lietuvos statistikos departamento teikiamus Muitinės departamentui suderinta su Muitinės departamento generaliniu direktoriumi tvarka.

22. Orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai, kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 39 straipsnyje perskaičiuojami užsienio valiuta išreikštų prekių muitinės vertės elementai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka pateikiami Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje.

23. Jeigu importuojamų (eksportuojamų) naudotų, taip pat per eismo įvykį ar dėl kitų priežasčių apgadintų transporto priemonių muitinės vertės negalima nustatyti pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 70 straipsnį (įskaitant tuos atvejus, kai už fizinių asmenų perkamas ir (arba) parduodamas transporto priemones atsiskaitoma grynaisiais pinigais), jų muitiniam įvertinimui atlikti, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnio 3 dalimi, naudojami Muitinės departamento aprobuoti naudotų transporto priemonių kainų žinynai (katalogai). Šių žinynų (katalogų) naudojimo naudotų, taip pat per eismo įvykį ar dėl kitų priežasčių apgadintų transporto priemonių muitinio įvertinimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius. Šio punkto nuostatos taikomos transporto priemonėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje.

24. Nustatant sugedusių, sugadintų, sutarties (kontrakto) sąlygų neatitinkančių prekių muitinę vertę, pagrindžiant deklaruojamos sandorio vertės teisingumą Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 134 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, atliekant prekių muitinės vertės patikslinimus ir apskaičiavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 131 straipsnio 2 dalyje, 141 straipsnio 1 dalyje ir 142 straipsnio 1–5 dalyse, taikant Reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnio 3 dalį, kai nėra galimybių remtis anksčiau nustatytomis prekių muitinėmis vertėmis, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka gali būti remiamasi turto vertintojų arba ekspertų išvadomis.

25. Lietuvos statistikos departamentas suderinta su Muitinės departamento generaliniu direktoriumi tvarka teikia Muitinės departamentui prekių muitiniam įvertinimui atlikti reikalingus duomenis apie:

25.1.    įmonių bendrąjį veiklos pelningumą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus klases;

25.2.    vienarūšių prekių vidutines mažmenines kainas pagal suderintą sąrašą;

25.3.    transporto įmonių tarptautinius vežimus.

26. Jeigu taikoma Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 142 straipsnio 6 dalis, Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 142 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytų išlaidų standartines sumas nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

27. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 142 straipsnio 6 dalyje nurodytus duomenis apie importuojamų greitai gendančių prekių vieneto kainą Europos Komisijai teikia ir apie Taisyklių 26 punkte nurodytas standartines sumas, jeigu jos nustatytos, praneša Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

 

IV SKYRIUS

SKOLA MUITINEI, GARANTIJOS, IMPORTO ARBA EKSPORTO MUITO SUMOS IŠIEŠKOJIMAS, MOKĖJIMAS, GRĄŽINIMAS IR ATSISAKYMAS JĄ IŠIEŠKOTI

 

28. Piniginio užstato naudojimo mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti tvarką, vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 92 straipsnio 2 dalimi, nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

29. Taikant Reglamento (ES) Nr. 952/2013 94 straipsnio 1 dalį, kai garantą turi pripažinti garantiją pateikti reikalaujanti muitinė, garantais pripažįstami asmenys, atitinkantys kriterijus, nustatytus Kriterijų, kuriuos atitinkantys asmenys gali būti laiduotojais arba garantais, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“.

30. Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 101–125 straipsnius, Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 87–103 straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 165 ir 167–171 straipsnius, muitinės įstaigos vadovaujasi Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl Atsakomybės už Europos Sąjungos nuosavus išteklius paskirstymo valstybės įstaigoms ir įmonėms taisyklių patvirtinimo“.

31. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 116 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka medžiagą arba bylą, reikalingą sprendimui priimti, Europos Komisijai perduoda ir apie sprendimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 952/2013 121 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 101 straipsnio 2 dalyje, Europos Komisijai praneša Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

32. Taikant Reglamento (ES) Nr. 952/2013 124 straipsnio 4 dalį, remiamasi Lietuvos Respublikos jūrų uostuose ir Būtingės naftos terminale apdorojamų krovinių leistinos netekties (pertekliaus) apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 273 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostuose ir Būtingės naftos terminale apdorojamų krovinių leistinos netekties (pertekliaus) apskaičiavimo“, Geležinkelių transportu atvirais vagonais tranzitu vežamų krovinių nuostolio (natūralaus sumažėjimo) normų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Geležinkelių transportu vietiniais maršrutais vežamų krovinių nuostolio (natūralaus sumažėjimo) normų sąrašo ir Geležinkelių transportu atvirais vagonais tranzitu vežamų krovinių nuostolio (natūralaus sumažėjimo) normų sąrašo patvirtinimo“, ir kitomis Lietuvos Respublikoje taikomomis natūralios prekių netekties ar nuostolių, atsiradusių dėl prekių prigimties, normomis.

33. Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 92 straipsnyje nurodyti prašymai grąžinti muitą arba atsisakyti jį išieškoti teikiami Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

34. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 153 straipsnyje ir 165 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms teikia ir su prašymais į kompetentingas kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijas prireikus kreipiasi Muitinės departamentas ar kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

35. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 166 straipsnyje nurodytą koordinavimo muitinės įstaigą Europos Komisijai nurodo Muitinės departamentas.

36. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 181 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejų sąrašą tvarko ir Europos Komisijai teikia Muitinės departamentas ar kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

 

V SKYRIUS

PREKIŲ MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMAS, PREKIŲ TIKRINIMAS, IŠLEIDIMAS IR DISPONAVIMAS PREKĖMIS

 

37. Jeigu muitinės deklaraciją teikiantis deklarantas yra juridinis asmuo, jo vardu muitinės deklaraciją teikiantis deklaranto darbuotojas ar kitas fizinis asmuo privalo turėti ir muitinės reikalavimu pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad jis turi teisę deklaranto vardu deklaruoti prekes, pateikti jas muitiniam tikrinimui ir dalyvauti atliekant prekių muitinį tikrinimą.

38. Reglamento (ES) Nr. 2016/341 19 straipsnyje nurodytų prašymų ir leidimų atlikti centralizuotą muitinį įforminimą sąrašą Europos Komisijai teikia ir atnaujina Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

39. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 239 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas nustatomas ir į ekspertus prireikus kreipiamasi Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

40. Muitinės prižiūrimos prekės, kurioms privalomas veterinarinis tikrinimas, gali būti laikomos tik tose jų saugojimo vietose (laikinojo saugojimo sandėliuose, muitinės sandėliuose, laisvosiose zonose esančiose prekių saugojimo vietose), kurias Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šios tarnybos nustatyta tvarka yra pripažinusi tinkamomis šioms prekėms laikyti, o muitinės prižiūrimos prekės, kurioms privalomas fitosanitarinis tikrinimas, – tik tose jų saugojimo vietose, kurias Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos šios tarnybos nustatyta tvarka yra pripažinusi tinkamomis šioms prekėms laikyti.

41. Lietuvos Respublikos teritorijoje prekės laikinai saugomos:

41.1. muitinės postų muitinio tikrinimo vietose;

41.2. laikinojo saugojimo sandėliuose, kurių turėjimo sąlygas ir tvarką, vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 148 straipsniu ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 116–118 straipsniais, nustato Muitinės departamento generalinis direktorius;

41.3. kitose Muitinės departamento generalinio direktoriaus arba jo įgaliojimu – teritorinės muitinės direktoriaus nustatytose prekių laikinojo saugojimo vietose, atitinkančiose Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 115 straipsnio 2 dalyje ir, ją taikant, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytus reikalavimus.

42. Taikant Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 250 straipsnio 2 dalį valstybės nuosavybėn perduotos ar konfiskuotos prekės parduodamos vadovaujantis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“.

43. Muitinės prižiūrimos prekės (konfiskuoti ir valstybės naudai perduoti tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai) sunaikinamos vadovaujantis Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kitos prekės sunaikinamos Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS

 

44. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 229 straipsnyje nurodytą informaciją apie sprendimus, priimtus vadovaujantis Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) 38 straipsniu, kompetentingoms kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms ir Europos Komisijai pateikia Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga.

45. Suteikiant Reglamento (ES) Nr. 952/2013 233 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytus leidimus, asmenų atitiktis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 199 ir 200 straipsniuose nustatytiems kriterijams vertinama Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

46. Pašto paslaugų teikėjai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 1 straipsnio 25 punkte, arba įmonės, gabenančios skubias siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, laikomi turinčiais jų siuntėjų arba gavėjų įgaliojimą deklaruoti tokias siuntas, kurių vertė neviršija 1 000 eurų, o neto masė neviršija 1 000 kilogramų, šių asmenų vardu, jeigu jie nėra iš anksto informavę pašto paslaugų teikėjų arba įmonių, gabenančių skubias siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, kad pageidauja deklaruoti jų siunčiamas arba gaunamas siuntas patys arba paskirdami kitą atstovą muitinėje.

47. Gabenant prekes, neturinčias Sąjungos prekių muitinio statuso, geležinkelių transportu su SMGS važtaraščiais iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios išvykimo muitinės įstaigos į toje teritorijoje esančią paskirties muitinės įstaigą ir nevykstant per kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją, Sąjungos tranzito procedūros, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 2016/341 45 straipsnio b punkte, atliekamos supaprastinta tvarka, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymo vežant prekes Lietuvos Respublikoje geležinkelių transportu su Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarime (SMGS) nurodytais važtaraščiais“.

48. Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 201 straipsnio a punkte nurodyta veikla gali būti vykdoma tik neapmuitinamose parduotuvėse, įsteigtose Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 79 straipsnyje nurodytose vietose, o Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 201 straipsnio d punkte nurodyta veikla – tik muitinės sandėliuose, kurių steigėjai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir Duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka užsiregistravę Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

49. ATA knygelės Lietuvos Respublikoje išduodamos vadovaujantis ATA knygelių išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 454 „Dėl ATA knygelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

50. Sąrašą prekių, kurios įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 952/2013 gali būti gabenamos į Lietuvos Respublikos teritoriją ir iš jos kaip slapti kroviniai (toliau – Sąrašas), tvirtina Muitinės departamento generalinis direktorius. Išvadas dėl prekių įrašymo į Sąrašą pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos bankas. Prekių, įtrauktų į Sąrašą, muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 104 straipsnio 1 dalies i punkte ir 245 straipsnio 1 dalies l punkte nurodytomis institucijomis, atsakingomis už Lietuvos Respublikos karinę gynybą, laikomos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė.

52. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 83 straipsnio 8 dalyje nurodyta nacionaline duomenų apsaugos priežiūros institucija laikoma Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

53. Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 148 straipsnio 5 dalies c punkte ir 159 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta kompetentinga institucija laikoma Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

54. Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 301 straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją apie naudojamas plombas Europos Komisijai teikia ir dėl 318 straipsnyje nurodytų priemonių naudojimo su Europos Komisija ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis prireikus tariasi ir konsultuojasi Muitinės departamentas.

55. Lietuvos Respublikos pozicijos Muitinės kodekso komitete, veikiančiame pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 285 straipsnį, ir ekspertų grupėje, veikiančioje pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 259 straipsnio 4 dalį, nagrinėjamais klausimais rengiamos, derinamos ir pristatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“.

 

 

 

––––––––––––––––––––