https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į europos sąjungą, sTATUSO SUTEIKIMO IR STATUSO GALIOJIMO PANAIKINIMO tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. 2BE-118

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 8  dalimi ir įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/103, priedo 6.8 skyriaus nuostatas bei 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos sprendimo C(2015) 8005, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2019) 132, priedo 6.8 dalies nuostatas:

1. T v i r t i n u Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 4R-92 „Dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.  

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d.

įsakymu Nr. 2BE-118

 

 

oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į europos sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOs

 

1. Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą (toliau – ES) vykdančių krovinių arba pašto oro vežėjų (toliau – ACC3 vežėjas) statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarką ir sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamente (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/103 (toliau – Reglamentas (ES) 2015/1998).

3. Vežti krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į ES gali oro vežėjas (toliau – vežėjas), kuris turi viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – Agentūra) suteiktą ACC3 vežėjo statusą.

 

II SKYRIUS

ACC3 vežėjo statuso suteikimas

 

4. Vežėjas, norintis įgyti ACC3 vežėjo statusą, Agentūrai turi pateikti:

4.1. prašymą suteikti ACC3 vežėjo statusą, kuriame turi būti nurodyta:

4.1.1. vežėjo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) vežėjui suteiktas kodas;

4.1.2. oro uosto, kuriame bus rengiami kroviniai gabenti oro transportu, valstybė, adresas, IATA oro uostui suteiktas kodas;

4.1.3. asmens, kuris vežėjo vardu prisiima bendrąją atsakomybę įgyvendinti krovinių arba pašto saugumo nuostatas atitinkamos krovinių tvarkymo veiklos atžvilgiu, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas;

4.1.4. prašomo ACC3 vežėjo paskyrimo laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis nei 5 metai.

4.2. ES aviacijos saugumo tvirtinimo ataskaitą, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.2.4 punkte. 

5. Gavęs vežėjo prašymą būti paskirtu ACC3 vežėju, Agentūros įgaliotas darbuotojas patikrina, ar vežėjui būtina įgyti ACC3 vežėjo statusą ir ar Agentūra yra atsakinga už oro vežėjo paskyrimą ACC3 vežėju, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.1.1 punkte.

6. Aprašo 5 punkte nurodytu atveju nustačius, kad prašymą pateikusiam vežėjui nebūtina įgyti ACC3 vežėjo statuso arba Agentūra nėra atsakinga už tokio oro vežėjo paskyrimą ACC3 vežėju, Agentūros įgaliotas darbuotojas apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį vežėją, nurodydamas sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.

7. Nustačius, kad prašymą pateikusiam vežėjui būtina įgyti ACC3 vežėjo statusą, Agentūros įgaliotas darbuotojas atlieka vežėjo pateiktų dokumentų ir duomenų patikrinimą, kurio metu patikrina, ar pateikti visi Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys.

8. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar duomenys arba jie nėra tikslūs, apie tai per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu informuojamas vežėjas ir nurodomas 15  darbo dienų terminas, per kurį trūkstami duomenys arba dokumentai turi būti pateikti. Jeigu per šį terminą trūkstami duomenys ar dokumentai nepateikiami, prašymas toliau nenagrinėjamas ir apie tai per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui, nurodant sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką. Vežėjo pateikti dokumentai grąžinami vežėjui.

9. Tais atvejais, kai dokumentų patikrinimo metu kyla įtarimas dėl pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo, Agentūros įgaliotas darbuotojas gali kreiptis į kompetentingas institucijas dėl šių dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo nustatymo. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuojamas vežėjas. Gavus atsakymus, prašymo nagrinėjimas atnaujinamas ir prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas toliau.

10. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo diena.

11. Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos Agentūros įgaliotas darbuotojas patikrina:

11.1. ar pateiktas įsipareigojimų pareiškimas, užpildytas pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-H1 priedėlį, ir ar šis pareiškimas pasirašytas vežėjo teisėto atstovo arba už saugumą atsakingo asmens;

11.2. ar pateiktą ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaitą pasirašęs ES aviacijos saugumo tikrintojas yra įtrauktas į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę ir ar jis yra pasirašęs nepriklausomumo deklaraciją tvirtinamo vežėjo  atžvilgiu, taip pat ar ši deklaracija užpildyta pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11-A priedėlį;

11.3. ar ES saugumo tikrintojo pasirašytas kontrolinis sąrašas atitinka reikalavimus, numatytus Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-C3 priedėlyje;

11.4. ar ES saugumo tikrintojo pasirašytame kontroliniame sąraše esanti informacija patvirtina, kad vežėjo saugumo programoje deklaruojamos saugumo priemonės atitinka Reglamente (ES) 2015/1998 ir 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos sprendime C(2015) 8005, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2019) 132, nustatytus aviacijos saugumo standartus.

12.  Nustačius, kad visi Aprašo 11 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys atitinka Reglamente (ES) 2015/1998 ir Apraše nustatytus reikalavimus, Agentūros įgaliotas darbuotojas parengia vežėjo įvertinimo ataskaitą ir per 5 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos suteikiamas ACC3 vežėjo statusas. Agentūros sprendimo dėl ACC3 vežėjo statuso suteikimo kopija išsiunčiama vežėjui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

13. Agentūros įgaliotas darbuotojas ACC3 vežėjo duomenis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Agentūros sprendimo dėl ACC3 vežėjo statuso suteikimo įsigaliojimo dienos įveda į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje.

14. Nustačius, kad vežėjui negali būti suteiktas ACC3 vežėjo statusas, Agentūros įgaliotas darbuotojas per 5 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo parengia vežėjo įvertinimo ataskaitą ir per 3 darbo dienas nuo ataskaitos parengimo dienos išsiunčia ją vežėjui, nurodydamas priežastis, kodėl ACC3 vežėjo statusas negali būti suteikiamas.

15. Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.1.3 punkte nurodytas ACC3 vežėjo identifikavimo kodas sudaromas prie „LT/ACC3“ pridedant vežėjo ir trečiosios valstybės oro uosto IATA kodus. 

 

III SKYRIUS

ACC3 vežėjui taikomų reikalavimų nesilaikymas

 

16. Jeigu vadovaujantis Nacionaline civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 2BE-210 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo“, atlikto patikrinimo metu yra nustatomas didelis su ACC3 vežėjo veikla susijęs trūkumas, turintis didelį poveikį bendram ES aviacijos saugumo lygiui, Agentūra apie tai nedelsdama ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja:

16.1. ACC3 vežėją ir, įvertinusi trūkumo pobūdį, nustato terminą pateikti nustatyto trūkumo atsiradimo priežastis, taisymo priemones bei pašalinti trūkumą;

16.2. Europos Komisiją ir kitas valstybes nares.

17. Jeigu ACC3 vežėjas per Aprašo 16.1 papunktyje nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Agentūra:

17.1. panaikina ACC3 vežėjo statuso galiojimą arba atitinkamos institucijos, atsakingos už ACC3 vežėjo paskyrimą, prašo panaikinti vežėjui suteikto ACC3 vežėjo statuso galiojimą;

17.2. apie susidariusią padėtį nedelsdama ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja Europos Komisiją ir kitas valstybes nares.

18. Jei per Aprašo 16.1 papunktyje nustatytą terminą ACC3 vežėjas trūkumus ištaiso, Agentūra apie tai informuoja Europos Komisiją ir kitas valstybes nares.

 

IV SKYRIUS

ACC3 VEŽĖJO statuso galiojimo panaikinimas

 

19. ACC3 vežėjo statusą Agentūra panaikina:

19.1. jeigu vežėjas pateikia prašymą panaikinti ACC3 vežėjo statusą;

19.2. Aprašo 17 punkte numatytu atveju;

19.3. jeigu ACC3 statusą turintis asmuo pasibaigia jį likvidavus ar reorganizavus.

20. Likviduojant ar reorganizuojant ACC3 vežėją, vežėjas privalo nedelsdamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti Agentūrai informaciją apie likvidavimą ar reorganizavimą.

21. Vežėjas, kurio ACC3 vežėjo statusas panaikintas Aprašo 19.2 papunktyje numatytu pagrindu, gali būti iš naujo paskirtas ACC3 vežėju tik po to, kai bus atlikta ACC3 vežėjo statuso suteikimo procedūra vadovaujantis Aprašo 4–14 punktuose nustatyta tvarka.

22. Agentūros įgaliotas darbuotojas duomenis apie ACC3 vežėjo statuso galiojimo panaikinimą per 24 valandas nuo Agentūros sprendimo dėl ACC3 vežėjo statuso galiojimo panaikinimo priėmimo dienos įveda į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja vežėją, nurodydamas statuso galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

23. Pasibaigus ACC3 vežėjo statuso galiojimo terminui, Agentūros įgaliotas darbuotojas duomenis apie statuso galiojimo pasibaigimą per 24 valandas nuo statuso galiojimo termino pasibaigimo dienos įveda į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje ir apie tai raštu per 3 darbo dienas nuo duomenų įvedimo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę informuoja vežėją.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Agentūros sprendimai, priimti Apraše nustatytais atvejais, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________________