LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-225 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 1 d. Nr. A1-705

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu 21 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė

 


 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pažymos apie darbuotojų skaičių forma)

 

____________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)

 

________________________

(adresatas)

 

 

PAŽYMA APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 20_ M. ____________ MĖNESĮ

 

_______________ Nr. _____________

(data)            

 

_______________________________________ statusas suteiktas * _____ m. __________ d.

(Įrašyti: socialinės įmonės / neįgaliųjų socialinės įmonės)

 

 

Įmonės darbuotojų skaičius

Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius nuo metų pradžios / socialinės įmonės statuso įgijimo dienos (nurodyti) iki ataskaitinio mėn.

Dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus nuo metų pradžios / socialinės įmonės statuso įgijimo dienos (nurodyti) iki ataskaitinio mėn., proc.

Mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius*

Dalis nuo mėnesio vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus, proc.*

Faktiniai duomenys

Verslo plano duomenys

Faktiniai duomenys

Verslo plano duomenys

 

Darbuotojų skaičius iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, skaičius, iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip dveji metai

 

 

 

 

 

 

Vyresni kaip 50 metų asmenys, teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę kaip bedarbiai

 

 

 

 

 

 

Vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas arba rūpintojas, vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki aštuonerių metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ar kitas asmuo, prižiūrintis sergantį ar neįgalų šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

 

 

Asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, jeigu šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

 

 

Asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                      (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

(pažymą parengusio darbuotojo                           (parašas)                      (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

* Pildoma įgijus socialinės įmonės / neįgaliųjų socialinės įmonės statusą.


 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

21 priedas

 

(Pažymos apie juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, metinį vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių forma)

 

________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)

 

______________________

(adresatas)

 

PAŽYMA APIE

JURIDINIŲ ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ, METINĮ VIDUTINĮ SĄRAŠUOSE ESANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ

 

_____________ Nr. ____________

(data)           

 

Įmonės darbuotojų skaičius

Metinis vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius per 12 mėn. nuo prašymo pateikimo mėn.*

Dalis iš metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus per 12 mėn. nuo prašymo pateikimo mėn., proc.

Faktiniai duomenys

Veiklos (verslo) plano duomenys

(3 metams)

Faktiniai duomenys

Veiklos (verslo) plano duomenys

(3 metams)

Darbuotojų skaičius (iš viso)

 

 

 

 

Darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, skaičius, iš jų:

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas

0–25 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas

30–40 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas

45–55 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

Ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip dveji metai

 

 

 

 

Vyresni kaip 50 metų asmenys, teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę kaip bedarbiai

 

 

 

 

Vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas arba rūpintojas, vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki aštuonerių metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ar kitas asmuo, prižiūrintis sergantį ar neįgalų šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

Asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, jeigu šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

Asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

Darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, skaičius

 

 

 

 

 

____________

(vadovo pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

____________

(pažymą parengusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba:

* Skaičiuojama pagal Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“.