LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. V-662

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. balandžio 10 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1508229)-6K-1502978, 2015 m. gegužės 8 d. raštais Nr. ((24.37-03)-5K-1505556)-6K-1503733 ir ((24.37-01-5K-1508723)-6K-1503723, 2015 m. gegužės 26 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1508723)-6K-1504175, 2015 m. birželio 9 d. raštu Nr. ((24.37-03)-5K-1508723)-6K-1504509

 


 

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos

 

švietimo ir mokslo ministro

 

2015 m. birželio 23 d.

 

įsakymu Nr. V-662

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO Priemonių įgyvendinimo planas

 

I SKYRIUS

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ  NR. 09.1.3-CPVA-V-704 „ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą” įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tikslinių transporto priemonių, palengvinančių ugdymo įstaigų pasiekiamumą, įsigijimas;

1.3.2. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimas ir šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas bendrojo ugdymo įstaigose;

1.3.3. specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas;

1.3.4. valstybinių vaikų vasaros edukacinių stovyklų ir sveiką gyvenseną skatinančių neformaliojo švietimo erdvių renovacija ir įrengimas;

1.3.5. vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra;

1.3.6. bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas priemonėmis, skirtomis gamtos ir technologinių mokslų mokymui.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.3. Valstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai.         

1.5. Galimi partneriai: savivaldybių administracijos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.381

„Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

36,24

48

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

1000

18851

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

3

17

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

3

16

P.N.723

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“

Skaičius

0

1

P.N.731

„Įsigyti mokykliniai autobusai“

Skaičius

30

140

P.N.732

„Įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai“

Skaičius

4

20

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

24 245 768

3 715 080

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

24 245 768

3 715 080

0

0

0

0

0

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-R-705 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos;

1.4.2. mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.382

„1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis“

Procentai

25

46

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

1390

14380

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

5

30

P.S.380

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“

Skaičius

600

6000

P.N.717

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos“

Skaičius

5

30

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

 

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 923 971

1 427 528

1 427 528

0

1 427 528

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 705 641

216 261

216 261

0

216 261

0

0

3. Iš viso

18 629 612

1 643 789

1 643 789

0

1 643 789

0

0

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-V-707 „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas;

1.3.2. mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupėmis tobulinimas;

1.3.3. priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas gabių vaikų paieškos ir atpažinimo metodikų adaptavimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.384

„Mokyklos nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Procentai

2

2

R.N.701

„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Procentai

0

80

P.S.383

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

253

1266

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

76

380

P.N.701

„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą“

Skaičius

120

600

P.N.702

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Skaičius

17

84

 

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                                  

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

13 032 901

0

241 847

241 847

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

13 032 901

0

241 847

241 847

0

0

0

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-708 „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams padidinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą” įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba studentams iš socialiai jautrių, socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Valstybinis studijų fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.702

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

0

0,88

P.S.387

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti“

Skaičius

200

1000

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 240 500

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

7 240 500

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-709 „STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams padidinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą” įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimas;

1.3.2. studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio (tame tarpe ir užsienio lietuvių) studentų pritraukimas. Jungtinių studijų programų vykdymas;

1.3.3. Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Vilniaus universitetas;

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3. Švietimo mainų paramos fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.385

„Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dalis“

Procentai

0,47

2,25

R.N.704

„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių, dalis“

Procentai

4,04

4,71

P.S.385

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose“

Skaičius

700

3600

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

15

75

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

30

150

P.N.712

„Surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje“

Skaičius

4

40

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

19 528 791

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 758 280

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

21 287 071

0

0

0

0

0

0

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.2-ESFA-V-710 „STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. išorinio vertinimo (studijų programų ir institucinio), aukštųjų mokyklų savęs įsivertinimo ir akreditacijos sistemų stiprinimas. Socialinių dalininkų įsitraukimas į studijų kokybės gerinimo procesus;

1.3.2. užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinio pripažinimo sistemos vystymas;

1.3.3. priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos palaikymas, tobulinimas;

1.3.4. įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos diegimas (įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, trūkumų ir tendencijų nustatymas, pažangos stebėsena), aukštojo mokslo vertinimai ir stebėsena;

1.3.5. neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Studijų kokybės vertinimo centras;

1.4.2. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti;

1.4.3. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

1.4.4. mokslo ir studijų institucijos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.387

„Aukštųjų mokyklų, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo atliktas išorinis vertinimas, dalis“

Procentai

8

50

P.S.389

„Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurti ar atnaujinti stebėsenos įrankiai“

Skaičius

2

12

P.S.390

„Aukštosios mokyklos, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliktas išorinis vertinimas“

Skaičius

4

23

P.S.391

„Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

31

155

P.N.703

„Socialiniai dalininkai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

12

60

P.N.704

„Aukštosios mokyklos, dalyvavusios karjeros konsultavimui skirtuose renginiuose“

Skaičius

10

20

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

12 686 722

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

925 419

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

13 612 141

0

0

0

0

0

0

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.3-ESFA-V-711 „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas);

1.3.2. tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė;

1.3.3. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tyrėjams teikiamų paslaugų plėtra ir kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimas;

1.3.4. mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ugdymas;

1.3.5. Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas;

1.3.6. mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus stiprinimas; žinių, inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP veiklos rinkodara;

1.3.7. mokslo populiarinimo sistemos plėtra (mokslo populiarinimo leidinių leidyba, mokslo populiarinimo konkursų ir renginių organizavimas, mokslo populiarinimas žiniasklaidoje ir kitos mokslo populiarinimo priemonės);

1.3.8. Lietuvos mokslo ir studijų sistemos ekspertinių institucijų ekspertų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.9. parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio Lietuvos žurnaluose;

1.3.10. mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos mokslo taryba;

1.4.2. Kauno technologijos universitetas;

1.4.3. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;

1.4.4. Lietuvos mokslų akademija;

1.4.5. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo, studijų ir švietimo srityje, MTEP vykdančios įmonės.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.388

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis“

Procentai

85

85

R.N.703

„Pagal tarptautines programas pateiktų paraiškų skaičius“

Skaičius

5

23

P.S.393

„Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

76

380

P.S.394

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose doktorantūrai“

Skaičius

76

380

P.S.395

„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

111

555

P.N.705

„Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose“

Skaičius

25

50

P.N.706

„Sukaupti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai“

Skaičius

4000

20000

P.N.707

„Išleisti periodiniai mokslo leidiniai“

Skaičius

8

40

P.N.708

„Sukurti mokslo populiarinimo produktai“

Skaičius

5

25

P.N.709

„Naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos“

Skaičius

2

10

P.N.710

„Sukurtas mokslo bendradarbiavimo žemėlapis“

Skaičius

0

1

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

43 009 422

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

43 009 422

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.1-ESFA-V-713 „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą” įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra, sąsajų tarpusavyje ir su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais gerinimas, švietimo politikos stebėsenos ir vertinimo stiprinimas, švietimo procesų valdymo priemonių diegimas profesiniame mokyme ir mokymesi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymų efektyvumo, pritaikomumo tyrimai;

1.3.2. išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida;

1.3.3. mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas ir profesinio mokymo patrauklumo didinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo informacinių technologijų centras;

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas profesinio mokymo programų išorinis vertinimas ir vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų įdiegimas profesinio mokymo įstaigose, kurie buvo finansuoti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.391

„Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis“

Procentai

35

55

R.N.706

„Pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis“

Procentai

10

10,5

P.S.401

„Profesinio mokymo programos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu“

Skaičius

10

50

P.N.715

„Surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai“

Skaičius

4

20

P.N.716

„Sukurtos ir (arba) atnaujintos informacinės sistemos ir (arba) registrai“

Skaičius

0

3

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

12 387 465

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

12 387 465

0

0

0

0

0

0

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-K-714 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis” įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas;

1.3.2. profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. profesinio mokymo įstaigos;

1.4.2. suaugusiųjų švietimo centrai;

1.4.3. darbdavių asociacijos;

1.4.4. profesinio mokymo įstaigų asociacijos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą finansuojami mokymai, susiję su bendruoju ugdymu ir formaliu profesiniu mokymu.

Pagal 1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas įmonių darbuotojų technologinių kompetencijų tobulinimas. Taip pat nefinansuojamas technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos parengimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ lėšomis. Nefinansuojamų technologijų kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos sąrašas skelbiamas interneto svetainėje adresu http://www.pmdtkt.upc.smm.lt/

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

80                 

80

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

160

800

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

183

1834

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

394

1970

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

9 702 271

0

232 890

232 890

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

9 702 271

0

232 890

232 890

0

0

0

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-V-715 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis” įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų tarptautinės patirties įgijimo rėmimas;

1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų, kūrybinių, verslumo, pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga;

1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;

1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas;

1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo mainų paramos fondas;

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

1.4.3. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.4. Ugdymo plėtotės centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

0

80

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

8

12

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

920

4600

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

140

210

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

364

1820

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 218 721

0

223 933

223 933

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

16 218 721

0

223 933

223 933

0

0

0

 

_____________________________

 

 

 

PATVIRTINTA        

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-662

 

 

NACIONALINIS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

 

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rezultato rodikliai

R.N.701

„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Procentai

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Švietimo pagalba apima informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Švietimo programa – iš anksto apibrėžtos formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, aprašymas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojama pagal formulę:

F = P/B*100 %

Pirminiai šaltiniai:

ESF lėšomis gavusių švietimo pagalbą mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą, sąrašai, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai, ataskaita po projekto užbaigimo.

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu

ar per 1 metus po projekto užbaigimo (tais atvejais, kai projekto laikotarpis neapima mokslo metų pabaigos momento) asmuo perkeliamas į kitą klasę ar baigia formaliojo švietimo programą ir yra įtraukiamas į sąrašą.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.701-1

B – bazinis rodiklis (susietasis):

„Mokiniai, kuriems ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto rodiklio P.S.383 „Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“ pasiekimą.

R.N.701-2

P – pokyčio (kintamasis):

„ESF lėšomis švietimo pagalbą gavę mokiniai, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Skaičius

Sumuojami  ESF lėšomis švietimo pagalbą gavę mokiniai, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

R.N.702

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti – finansinės pagalbos priemonė socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentams, skirta iš dalies padengti išlaidas, atsirandančias dėl specialiųjų poreikių.

 

Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai – neįgalūs studentai bei studentai turintys specialiųjų poreikių, kurie lemia mokymosi sunkumus.

 

Neįgalus studentas – asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 45 procentų  ir mažesnis darbingumo lygis ir (arba) specialiųjų poreikių lygis.

 

Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė studijų proceso metu, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir lemianti mokymosi sunkumus.

Įvedamasis

Skaičiuojamas socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti, skaičių dalinant iš bendro studentų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

projektų (produkto rodiklio P.S.387 „Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti“) duomenys, Lietuvos statistikos departamento arba Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys (apie bendrą aukštųjų mokyklų studentų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.703

„Pagal tarptautines programas pateiktų paraiškų skaičius“

Skaičius

Pagal tarptautinę programą pateikta paraiška – institucijos, kurios tyrėjas (-ai) dalyvavo „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas“ (toliau – TYKU) projekte, paraiška, pateikta pagal tarptautinę MTEPI programą.

 

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tarptautinė MTEPI programa – tai programa, skirta inicijuoti MTEPI aktualiose Europos Sąjungai temose, siekiant spręsti strategiškai svarbias problemas nustatytose mokslo kryptyse.

 

Pateikta paraiška – paraiška pateikta pagal tarptautinių MTEPI programų nustatytą tvarką, siekiant vykdyti projektą.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos paraiškos, pateiktos pagal tarptautines programas (paraiškų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: pateiktų paraiškų sąrašas, patvirtintas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto vykdytojas gauna informaciją apie paraiškos pagal tarptautinę programą pateikimą. 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.704

„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių, dalis“

Procentai

Universitetas – tai aukštoji mokykla, kurioje vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir (arba) plėtojamas aukšto lygio profesionalusis menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodis „universitetas“ arba „akademija“, arba „seminarija“ (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Kolegija – tai aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodžiai „kolegija“ arba „aukštoji mokykla“ (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą arba rengiant disertaciją (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Užsienio pilietis – tai užsienio valstybės pilietis.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, kurie renkami pagal metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama Lietuvos universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių dalis nuo visų Lietuvos studentų.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia rodiklių reikšmes, pasiektas iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.706

Pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis

Procentai

Pirminis profesinis mokymas – profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Profesinio mokymo programa – įvairiai formalizuota švietimo programa, kurios turiniu, perteikimo būdais ir metodais siekiama suteikti numatytas kompetencijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis (proc.) nuo visų vidurinį išsilavinimą įgijusių ir tais pačiais metais tęsiančių mokslus mokinių.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-2795/A1-347 „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo“).

 

Mokymosi visą gyvenimą lygis – 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Produkto rodikliai

P.N.701

„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą“

Skaičius

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Mokiniai įtraukiami į jaunųjų tyrėjų klubo veiklą, kai tampa jaunųjų tyrėjų klubo nariais. Jais tampa registruoti kandidatai į klubo narius, kurie vieni ar su bendraautoriais yra pateikę mokslinį darbą mokslinių darbų konkurse (Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape ir (arba) projekto metu organizuojamuose mokslinių darbų konkursuose).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo tame pačiame projekte skaičiuojama vieną kartą.

 

 

Pirminiai šaltiniai: jaunųjų tyrėjų klubo narių sąrašai, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į jaunųjų tyrėjų klubo narių sąrašą.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.702

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Skaičius

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemonės – tai mokyklų naudojamos ankstyvajam pasitraukimui iš mokyklos mažinti ir įtraukčiai didinti skirtos priemonės, tokios kaip psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų kitų švietimo pagalbos specialistų,  mokyklos bendruomenės pasitelkimas,

prevencinių priemonių ir programų įgyvendinimas mokyklose, pedagogų,

vaiko gerovės komisijų narių mokyklose kompetencijų didinimas ir kt.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos mokyklos, kurios pagal programą ESF lėšomis įgyvendino  ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos ir (arba) kompensacijos priemones (mokyklų skaičius).

 

Ta pati mokykla tame pačiame projekte skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

vadovaujantis institucijos vidaus tvarka priimti dokumentai, patvirtinantys prevencinių ir (arba) kompensacijos priemonių įgyvendinimą.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu priimami dokumentai, patvirtinantys, kad mokykla naudoja  pasitraukimo iš mokyklos prevencijos ir (arba) kompensacijos priemonę (-es).

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.703

„Socialiniai dalininkai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

Socialiniai dalininkai – asmenys, asmenų grupės ar organizacijos, suinteresuotos studijų institucijos veiklos kokybe ir galinčios ją įtakoti ar norinčios ir galinčios prisiimti socialinę atsakomybę už studijų programų kokybę: mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, institucijos akademinis personalas, studentai, jų tėvai, absolventai, darbdaviai, profesinių asociacijų atstovai, valstybinės institucijos, profesinių sąjungų atstovai ir pan.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

ESF veiklos – mokymai pagal neformaliojo švietimo programas.

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami socialiniai dalininkai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas (socialinių dalininkų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose to paties projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

mokymų dalyvių sąrašai, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu socialinis dalininkas įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.704

Aukštosios mokyklos, dalyvavusios karjeros konsultavimui skirtuose renginiuose

Skaičius

Aukštosios mokyklos – tai universitetai ir kolegijos (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Karjeros konsultavimui skirtas renginys – tai renginys, skirtas karjeros konsultavimui, informavimui ir profesiniam orientavimui Lietuvoje.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos aukštosios mokyklos, kurios dalyvavo renginiuose, skirtuose karjeros konsultavimui (aukštųjų mokyklų skaičius).

 

Ta pati aukštoji mokykla, dalyvavusi keliuose to paties projekto renginiuose, skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

renginyje dalyvavusių aukštųjų mokyklų sąrašas, patvirtintas renginio rengėjo arba dalyvių katalogo (gido) kopija.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu aukštoji mokykla įtraukiama į renginio dalyvių sąrašą ar katalogą (gidą).

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.705

„Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose“

Skaičius

Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai – mokslo ir studijų institucijose dirbantys asmenys (pvz. mokslo vadybininkai, IT specialistai, tyrėjai, institucijoje atliekantys ir administracines funkcijas).

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

ESF veiklos apima mokslo ir studijų institucijų darbuotojų mokymus pagal neformaliojo švietimo programas ir profesinių žinių tobulinimą užsienyje.

 

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

 

Profesinių žinių tobulinimas užsienyje apima mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojų dalyvavimą stažuotėse kitų šalių mokslo ir studijų institucijose ar įstaigose, mokslinių tyrimų centruose, verslo įmonėse, taip pat dalyvavimą tarptautinėse konferencijose, tarptautiniuose seminaruose ar kituose tarptautiniuose mokslo renginiuose (pvz.: informaciniai renginiai, konsorciumų formavimo susitikimai ir pan.).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs to paties projekto veiklose kelis kartus skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: mokymų dalyvių sąrašai ir (arba) komandiruotės ataskaita, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, dalyvaujančių mokymuose, sąrašą ar įstaigos vidaus tvarka patvirtinamas dokumentas dėl asmens komandiruotės užsienyje.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.706

„Sukaupti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai“

Skaičius

Mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai – mokslo publikacijos, pateiktos tarptautinėje mokslinėje duomenų bazėje „Lituanistika“.

 

Mokslo publikacijos – tai Lietuvoje ir užsienyje publikuoti lituanistiniai veikalai humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

 

Taip pat įskaičiuojami metaduomenys – bibliografiniai duomenys apie lituanistikos kūrinius.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami sukaupti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai.

Pirminiai šaltiniai:

į duomenų bazę pateiktų mokslo publikacijų  elektroninių dokumentų sąrašai, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu mokslo publikacijos elektroninis dokumentas įtraukiamas į duomenų bazei pateiktus mokslo publikacijų elektroninių dokumentų sąrašus.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.707

„Išleisti periodiniai mokslo leidiniai“

Skaičius

Periodiniai mokslo leidiniai – tai ne rečiau kaip kartą į metus leidžiami recenzuojami periodiniai mokslo leidiniai, kurių metinė apimtis ne mažesnė kaip 20 spaudos lankų.

 

Periodinius mokslo leidinius pagal Lietuvos mokslo akademijos patvirtintą tvarką ir reikalavimus finansavimui atrenka Lietuvos mokslų akademijos sudaryta ekspertų komisija.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami išleisti periodiniai mokslo leidiniai (leidinių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo –perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai, patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudoti (pvz. projekto vykdytojo ar partnerio raštas dėl leidinių tinkamumo), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudoti (pvz. projekto vykdytojo ar partnerių raštas, pasirašytas įstaigos vadovo).

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.708

„Sukurti mokslo populiarinimo produktai“

Skaičius

Mokslo populiarinimo produktai apima mokslo populiarinimo leidinius ir mokslo populiarinimo renginius.

 

Mokslo populiarinimo leidiniai – tai moksliniai leidiniai (knygos, straipsnių rinkiniai ir kt.), kuriuose mokslo ir (arba) technologijų žinios perteikiamos asmenims, neturintiems specialaus konkrečios srities išsilavinimo (pavyzdžiui, kitų sričių mokslininkams, tyrėjams, studentams, mokytojams, mokiniams).

 

Mokslo populiarinimo renginys –tai renginys (mokslo savaitė, mini dirbtuvės, žaidimai, stebėjimai, bandymai, festivaliai, mugės, stovyklos, parodos, ekskursijos, konkursai, susitikimai su mokslininkais, apdovanojimai, ekspozicijos ir pan.), kuriuo siekiama skleisti mokslo ir technologijų svarbą, aktualumą, galimybes, propaguoti mokslo ir technologijų naujoves, pasiekimus, aiškinti mokslo poveikį visuomenės raidai, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti ir naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami sukurti mokslo populiarinimo produktai (produktų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo –perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai, patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudojimui (pvz. projekto vykdytojo ar partnerio raštas dėl leidinių tinkamumo), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens arba programos, dalyvių sąrašai, patvirtintos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudoti (pvz. (projekto vykdytojo ar partnerių raštas, pasirašytas įstaigos vadovo) arba renginio programa ir dalyvių sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.709

„Naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos“

Skaičius

LITNET – tai „Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET“ (toliau – LITNET).

 

Naujai pradėtos teikti LITENT paslaugos – tai mokslo ir studijų institucijoms naujai pradėtos teikti paslaugos, skirtos duomenų saugai stiprinti bei užtikrinti, debesų kompiuterijai taikyti ir kt.

 

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos (paslaugų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

raštas, kuriame pateiktas naujai pradėtų teikti LITNET paslaugų sąrašas, patvirtintas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinamas raštas, kuriame pateiktas naujai pradėtų teikti LITNET paslaugų sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.710

„Sukurtas mokslo bendradarbiavimo žemėlapis“

Skaičius

Mokslo bendradarbiavimo žemėlapis – tai tyrimas, skirtas identifikuoti Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių tinklų bendradarbiavimo mokslo srityje strateginius tikslus bei Lietuvos mokslinių tyrimų prioritetus globalioje mokslinių tyrimų erdvėje.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami sukurti bendradarbiavimo žemėlapiai (žemėlapių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

atlikto tyrimo, skirto mokslo bendradarbiavimo žemėlapiui parengti, ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje patvirtinama tyrimo, skirto mokslo bendradarbiavimo žemėlapiui parengti, ataskaita.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami studentai, kurie įgyvendinant projekto veiklas mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose to paties projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

mokymų dalyvių sąrašai, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu studentas įtraukiamas į asmenų, dalyvaujančių mokymuose, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.712

„Surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje“

Skaičius

Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą arba rengiant disertaciją (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Aukštosios mokyklos – tai universitetai ir kolegijos (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Pristatymai užsienyje apima Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymą parodų, renginių ir (arba) vizitų užsienyje metu.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai parodų, renginių ir (arba) vizitų užsienyje metu (pristatymų skaičius).

 

 

Pirminiai šaltiniai:

renginio dalyvių katalogo (gido) kopija ir (arba) renginio programa ir (arba) vizito užsienyje ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu aukštoji mokykla ir (arba) kita Lietuvai atstovaujanti institucija įtraukiama į renginio dalyvių sąrašą ar katalogą (gidą) ir (arba) renginio programą ir (arba) patvirtinama vizito užsienyje ataskaita.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.715

„Surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai“

Skaičius

Mokymosi visą gyvenimą sampratos bei profesinio mokymo populiarinimo renginiai – populiarinimo renginiai, kurių metu dalyvaujama viktorinose, praktinių darbų konkursuose ir pan.

 

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-2795/A1-347 „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo“).

 

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai (renginių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo –perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), renginių programos, dalyvių sąrašai, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pavirtinami paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), patvirtinama renginio programa ir dalyvių sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.716

„Sukurtos ir (arba) atnaujintos informacinės sistemos ir (arba) registrai“

Skaičius

Informacinė sistema – informacijos apdorojimo sistemos ir organizacijos išteklių (pačios informacijos, žmonių, techninių priemonių, finansų ir pan.) visuma, skirta informacijai apdoroti, formuoti (kurti), skleisti (siųsti ir gauti).

 

Registras – pagal tam tikrus kriterijus sudarytas sąrašas, rodyklė, apskaitos dokumentas ar kt., skirtas rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, teikti duomenis bei dokumentus apie registro objektus fiziniams ir juridiniams asmenims (duomenų gavėjams).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas sukurtos ir (arba) atnaujintos informacinės sistemos ir (arba) registrai (informacinių sistemų ir registrų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai, patvirtinti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens (jei perkamos prekės ir (arba) paslaugos), arba darbų atlikimą patvirtinantis dokumentas, patvirtintas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens (jei darbai atliekami įstaigos darbuotojų).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinamas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas arba kitas dokumentas, fiksuojantis darbų atlikimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.717

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Atnaujinta mokykla apima įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati įstaiga tame pačiame projekte skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai ir (arba)  statybos užbaigimo aktai

/ deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Atnaujinta bendrojo ugdymo mokykla apima įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto metu projekto veiklų įgyvendinimo metu lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą. 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati atnaujinta bendrojo ugdymo mokykla skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai ir (arba)  statybos užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.723

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Neformaliojo ugdymo įstaiga – tai įstaiga (mokykla), kurios pagrindinė veikla yra neformalusis vaikų švietimas.

 

Atnaujintos įstaigos apima įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą. 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos (įstaigų skaičius).

 

Ta pati atnaujinta neformaliojo ugdymo įstaiga skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai ir (arba)  statybos užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai ir (arba)  statybos užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.731

„Įsigyti mokykliniai autobusai“

Skaičius

Mokyklinis autobusas – geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai). Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į švietimo įstaigą ar iš jos pagal sudarytas su vežėjais sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais (šaltinis: 2014 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1086 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m, gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas įsigyti mokykliniai autobusai (autobusų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: savivaldybės administracijos ar mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens

patvirtinti transporto priemonių priėmimo – perdavimo aktai.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomi transporto priemonių priėmimo – perdavimo aktai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

P.N.732

„Įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai“

Skaičius

Specialusis ugdymas – specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias (šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas).

 

Specialiųjų poreikių asmenys – vaikai ir suaugusieji, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenės gyvenime (šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas).

 

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai (komplektų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: paslaugų (prekių) priėmimo –perdavimo aktai ir (arba) vadovaujantis institucijos vidaus tvarka priimti dokumentai, patvirtinantys įgyvendinant projekto veiklas įsigytų specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektų tinkamumą.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo –perdavimo aktai ir (arba) vadovaujantis institucijos vidaus tvarka priimti dokumentai, patvirtinantys įgyvendinant projekto veiklas įsigytų specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektų tinkamumą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

_____________________________