LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-K-723 PRIEMONĖS „NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. V-306

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).  

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Viešosios įstaigos Centrinės projektų

 

valdymo agentūros 2017 m. gruodžio 5 d. raštu

 

Nr. 2017/2-7765

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. vasario 21 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1802097)-6K-1801169

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-306

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-K-723 PRIEMONĖS „NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt  (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;

2.6. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas);

2.7. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą 2014 m. gruodžio 31 d. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika). Investicijų projektų rengimo metodika nustato metodines rekomendacijas ir reikalavimus nagrinėtinų alternatyvų skaičiui ir turiniui projektams;

2.8. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014 m. spalio 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. 35;

2.9. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Neformaliojo vaikų švietimo erdvių modernizavimas Apraše suprantamas kaip neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ugdymui naudojamų patalpų ir lauko erdvių atnaujinimas ir / ar įrengimas atsižvelgiant į vykdomų programų kryptį ir/ar aprūpinimas programų vykdymui reikalingomis priemonėmis, įranga ir baldais;

5. Mokymosi aplinkos modernizavimas Apraše suprantamas kaip mokyklų pastatų bei juose esančios patalpų (klasių, specializuotų dalykų kabinetų, studijų, laboratorijų, dirbtuvių, sporto salių, ugdymo(si) procesui pritaikytų skaityklų, aktų salių, mokinių poilsiui skirtų erdvių) atnaujinimas ir/ar įrengimas atsižvelgiant į šiuolaikinius bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties programų reikalavimus ir/ar aprūpinimas tiesiogiai mokymuisi ir ugdymuisi reikalingomis mokymo priemonėmis: darbo, kūrybos, vaizdinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, kompiuteriais, sistemine, taikomąja ir kt. kompiuterių įranga, muzikos instrumentais, garso įrašymo ir atkūrimo priemonėmis, mokinių darbo vietoms įrengti ir mokymo priemonėms laikyti reikalingais baldais ir laboratoriniais baldais, laboratorine, technine įranga, daiktais ir medžiagomis, kurių pagalba užtikrinamas kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą;

6. Valstybinė mokykla Apraše suprantama kaip pagrindinės mokyklos arba gimnazijos tipo valstybinė bendroji bendrojo ugdymo mokykla arba valstybinė mokykla skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų arba dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų arba dėl nepalankių aplinkos veiksnių (lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonims, lietuvių kilmės užsieniečiams ir išeiviams), vykdanti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą bendrojo ugdymo programą;

7. Nevalstybinė mokykla Apraše suprantama kaip progimnazijos, pagrindinės mokyklos arba gimnazijos tipo nevalstybinė bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą (-as) bendrojo ugdymo programą (-as);

8. Mokymosi aplinka Apraše suprantama kaip valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatai ir juose esančios patalpos (klasės, specializuoti dalykų kabinetai, studijos, laboratorijos, dirbtuvės, sporto salės, ugdymo(si) procesui pritaikytos skaityklos, aktų salės, mokinių poilsiui skirtos erdvės) bei mokymo priemonės, skirtos mokinių aktyviam ugdymui(si), praktinei ir teorinei veiklai individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, poilsiui;

9. Mokymo priemonės Apraše suprantamos kaip darbo, kūrybos, vaizdinės, skaitmeninės priemonės, kompiuteriai, sisteminė, taikomoji ir kt. kompiuterių įranga, muzikos instrumentai, garso įrašymo ir atkūrimo priemonės, mokinių darbo vietoms įrengti ir mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai, laboratorinė, techninė įranga, daiktai ir medžiagos, kurių pagalba užtikrinamas kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

10. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

11. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

12. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

13. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 12 164 042 Eur (iki dvylikos milijonų šimtas šešiasdešimt keturių tūkstančių keturiasdešimt dviejų eurų), iš kurių iki 10 585 612 Eur (dešimt milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų dvylikos eurų) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iki 1 578 430 Eur (iki vieno milijono penkių šimtų septyniasdešimt aštuonių tūkstančių keturių šimtų trisdešimties eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

14. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas:

14.1. pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą veiklą numatoma skirti iki 1 448 100 Eur (vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių vieno šimto eurų);

14.2. pagal antrąjį kvietimą valstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms teikti paraiškas pagal Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą veiklą numatoma skirti iki 7 143 962 Eur (septynių milijonų šimto keturiasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų);

14.3. pagal trečiąjį kvietimą nevalstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms teikti paraiškas pagal Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą veiklą numatoma skirti iki 3 571 980 Eur (trijų milijonų penkių šimtų septyniasdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų aštuoniasdešimties eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

15. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 14 punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

16.  Priemonės tikslas – padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

17. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

17.1. nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas;

17.2. valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas.

18. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti 2018 m. II ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

19. Galimi pareiškėjai pagal Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą veiklą yra nevalstybiniai neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, pagal 17.2 papunktyje nurodytą veiklą – valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos. Galimi partneriai – viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

20. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

21. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

22. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. liepos 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-4.1 (26):

22.1. projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 17.1 ir 17.2 papunkčiuose numatytas veiklas, turi atitikti Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano nuostatas, jei projekto veiklos atitinka šio plano 1.2.5.1 papunktyje numatytų veiklos sričių įgyvendinimą, jeigu projektas įgyvendinamas pagal 17.1 papunktyje nurodytą veiklą, ir 1.1.5.1 papunktyje numatytų veiklos sričių įgyvendinimą, jeigu projektas įgyvendinamas pagal 17.2 papunktyje nurodytą veiklą;

22.2. projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 17.2 papunktyje numatytą veiklą, turi atitikti minimalaus mokinių skaičiaus mokykloje einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. be mokinių skyriuose ir filialuose, turimuose kitose vietovėse, reikalavimą (kriterijus taikomas nevalstybinėms bendrosioms bendrojo ugdymo mokykloms, valstybinėms bendrosioms bendrojo ugdymo mokykloms bei valstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų, ar dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių (lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonims, lietuvių kilmės užsieniečiams ir išeiviams) turintiems mokiniams), vadovaujantis Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (http://www.svis.smm.lt/) pateikiamais duomenimis:

22.2.1. jei investuojama į valstybinę bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą:

22.2.1.1. pagrindinės mokyklos tipo mokykloje, kurioje yra 1–10 klasės, mokosi 100 ir daugiau mokinių, kurioje yra 5–10 klasės, mokosi 60 ir daugiau mokinių;

22.2.1.2. gimnazijos tipo mokykloje (1–8 ir I-IV gimnazijos klasės) mokosi 120 ir daugiau mokinių;

22.2.2. Jei investuojama į valstybinę gimnazijos tipo mokyklą specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų turintiems mokiniams, kurioje yra 1–8 ir I-IV gimnazijos klasės, mokosi 200 ir daugiau mokinių, kurioje yra I–IV gimnazijos klasės, mokosi 120 ir daugiau mokinių;

22.2.3. Jei investuojama į valstybinę gimnazijos tipo mokyklą specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems mokiniams (parengiamoji, 1–8 ir I-IV gimnazijos klasės) mokosi 60 ir daugiau mokinių;

22.2.4. Jei investuojama į valstybinę gimnazijos tipo mokyklą specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems mokiniams (lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonims, lietuvių kilmės užsieniečiams ir išeiviams), kurioje yra 1–8 ir I-IV gimnazijos klasės, mokosi 250 ir daugiau mokinių;

22.2.5. jei investuojama į nevalstybinę bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą:

22.2.5.1. progimnazijos tipo mokykloje, kurioje yra 1-8 klasės, mokosi 80 ir daugiau mokinių, kurioje yra 5-8 klasės, mokosi 40 ir daugiau mokinių;

22.2.5.2. pagrindinės mokyklos tipo mokykloje, kurioje yra 1-10 klasės, mokosi 100 ir daugiau mokinių, kurioje yra 5-10 klasės, mokosi 60 ir daugiau mokinių;

22.2.5.3. gimnazijos tipo mokykloje, kurioje yra 1-8 ir I-IV gimnazijos klasės, mokosi 120 ir daugiau mokinių, kurioje yra 5-8 ir I-IV gimnazijos klasės, mokosi 80 ir daugiau mokinių.

23. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2-4 prieduose. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2-4 prieduose). Pagal šį Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 40. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

24. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 40 balų, paraiška atmetama.

25. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

26. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, ne ilgiau kaip 6 mėnesius ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

27. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

28. Projektu turi būti siekiama bent dviejų iš toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

28.1. „Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“ (rodiklio kodas P.B.235). Minimali siektina reikšmė nenustatoma;

28.2. „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.722). Minimali siektina reikšmė – 1. Šis rodiklis taikomas projektams pagal Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą veiklą;

28.3. „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“ (rodiklio kodas P.N.723). Minimali siektina reikšmė – 1. Šis rodiklis taikomas projektams pagal Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą veiklą.

29. Aprašo 28.2 ir 28.3 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 28.1 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

30. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

30.1. pareiškėjas turi teisėtai valdyti turtą į kurį ketinama investuoti;

30.2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

31. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas (partneris) turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

32. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33. Projektas turi prisidėti prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinti nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą, t. y.:

33.1. jeigu planuojamos išlaidos edukacinių erdvių įrengimo/atnaujinimo darbams yra didesnės nei 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų) ir jeigu statiniai/teritorijos neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (toliau - STR 2.03.01:2001) reikalavimų, jie turi atitikti Aprašo 33.1.1 – 33.1.4 papunkčiuose nurodytus reikalavimus:

33.1.1. įrengiami pandusai, atitinkantys STR 2.03.01:2001 116-117 punktų reikalavimus, pritaikomi išorės laiptai, įrengiamos atramos, turėklai;

33.1.2. išorės ir vidaus (už projektui skirtas lėšas atnaujintoje / pastatytoje statinio dalyje ir prieigose iki jos) durys turi atitikti STR 2.03.01:2001 136 punkto reikalavimus, būti lengvai varstomos arba slankiojančiosios;

33.1.3. bent viename pastato aukšte žmonėms su negalia turi būti pritaikytas bent vienas (atskirai vyrams ir moterims arba vienas - skirtas tiktai žmonėms su negalia) sanitarinis mazgas bei užtikrinta prieiga prie jo. Jei suprojektuotas kabinų tipo sanitarinis mazgas, kabinų patalpoje žmonėms su negalia pritaikyta ne mažiau kaip viena kabina;

33.1.4. jeigu numatyta įrengti dušus, žmogui neįgaliojo vežimėlyje užtikrinta prieiga prie dušo patalpos (t. y. į aukštą, kuriame įrengti dušai užtikrintas patekimas liftu ar kitu žmogui su negalia pritaikytu būdu, koridoriaus plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm), taip pat bent viena dušo kabina turi būti pakankamo dydžio įvažiuoti ir apsisukti žmogui neįgaliojo vežimėlyje, šioje dušo kabinoje esanti dušo įranga turi būti lengvai pasiekiama iš sėdimos pozicijos);

33.2. jeigu planuojamos statybos darbų išlaidos yra didesnės už nurodytas Aprašo 33.1 papunktyje, turi būti numatytas aktyvus prisidėjimas prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo – kiekvienas pastatas turi atitikti ne mažiau kaip 3 reikalavimus, nurodytus Aprašo 33.2.1–33.2.9 papunkčiuose pasirinktinai:

33.2.1. priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz. pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų;

33.2.2. jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo;

33.2.3. darbastalių ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į darbo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių);

33.2.4. tarpai tarp stalų eilių arba darbastalių turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys;

33.2.5. jei pagal projektą planuojama įrengti erdvę demonstravimui, darbo vietų išdėstymas toje patalpoje turi būti planuojamas taip, kad visiems mokiniams mokytojas ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma;

33.2.6. patalpa turi būti apšviesta tolygiai, kad nekristų šešėliai, darbo paviršiai turi būti matiniai, kad nesusidarytų atspindžiai;

33.2.7. turi būti sudaryta galimybė reguliuoti/kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms);

33.2.8. patalpose turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad jose būtų galima palaikyti bendrojo ugdymo mokyklai higienos normoje nustatytus mikroklimato oro kokybės parametrus;

33.3. įrengiant/atnaujinant neformaliojo švietimo lauko erdves jeigu jos neatitinka STR 2.03.01:2001 reikalavimų, jos turi atitikti ne mažiau kaip 3 Aprašo 33.3.1 – 33.3.5 papunkčiuose nurodytus reikalavimus pasirinktinai:

33.3.1. pėsčiųjų tako, vedančio nuo pagrindinio neformaliojo mokymo pastato link įrengiamos/atnaujinamos neformaliojo švietimo lauko erdvės plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Jei pėsčiųjų judėjimo trasoje tako nuolydis viršija 1:12 (5 %) ar nelygumai yra didesni nei 20 mm, turi būti įrengti pandusai, atitinkantys STR 2.03.01:2001 116-117 punktų reikalavimus. Panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm. Kai panduso juosta nekeičia krypties, ne rečiau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne rečiau kaip kas 750 mm vertikalaus pakilimo turi būti įrengta poilsio aikštelė, kurios ilgis būtų ne mažesnis nei 1 500 mm, o plotis ne mažesnis už panduso juostos plotį. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas panduso pločio ir 600 mm ilgio įspėjamasis paviršius atitinkantis STR 2.03.01:2001 134 punkto reikalavimus;

33.3.2. pėsčiųjų takai, šaligatviai, laiptai, pandusai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kiti trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu;

33.3.3. pėsčiųjų takų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm;

33.3.4. lauko erdvėse esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm;

33.3.5. lauko erdvėse esančių informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120–150 mm, skaitomų iš 20 m atstumo – 200–250 mm, skaitomų iš 40 m – 500–600 mm. Informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma – Brailio raštu.

34. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

35. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

36. Projektams taikomi reikalavimai:

36.1. įgyvendinant Aprašo 17.1. papunktyje nurodytą veiklą:

36.1.1. modernizuojant ugdymui naudojamas erdves ir / ar aprūpinant jas priemonėmis ir baldais, turi būti atsižvelgiama į švietimo teikėjo, registruoto Švietimo ir mokslo institucijų registre, vykdomas neformaliojo vaikų švietimo programas, registruotas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, arba tas programas, kurias planuojama pradėti įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo;

36.1.2. darbai turi būti planuojami atsižvelgiant į tai, kad neformaliojo vaikų švietimo erdvės turi būti pritaikytos neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti ir atitikti Lietuvos higienos normą HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

36.1.3. modernizuojant ugdymui naudojamas erdves gali būti įsigyjamos tik mokymo priemonės, įranga ir / ar baldai; įsigyjamos mokymo priemonės, įranga ir / ar baldai ir statybos darbai neformaliajam vaikų ugdymui naudojamų erdvių kapitaliniam, paprastajam remontui ar rekonstravimui arba specialieji statybos darbai, kurių reikės įrangos eksploatacijai. Visais atvejais turi būti pagrįsta kuriamos edukacinės erdvės sprendinių atitiktis neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimui;

36.2. įgyvendinant Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą veiklą:

36.2.1. kuriant modernias edukacines erdves gali būti: įsigyjamos tik mokymo priemonės, įranga ir / ar baldai; įsigyjamos mokymo priemonės, įranga ir / ar baldai ir statybos darbai mokyklos pastato (ar jo dalies) kapitaliniam, paprastajam remontui ar rekonstravimui arba specialieji statybos darbai, kurių reikės įrangos eksploatacijai. Kiekvienu atveju turi būti pagrįsta kuriamos modernios edukacinės erdvės sprendinių atitiktis bendrojo ugdymo ar specializuoto ugdymo krypties programos įgyvendinimui;

36.2.2. darbai mokyklos pastate ir jame esančiose patalpose turi būti planuojami atsižvelgiant į tai, kad patalpos turi būti pritaikytos bendrojo ugdymo ir / ar specializuoto ugdymo krypties programoms vykdyti ir atitikti Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

36.2.3. patalpos (klasės, specializuoti dalykų kabinetai, studijos, laboratorijos, dirbtuvės, sporto salės, ugdymo(si) procesui pritaikytos skaityklos, aktų salės, mokinių poilsiui skirtos erdvės) atnaujinamos ir / ar įrengiamos atsižvelgiant į šiuolaikinius bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties programų reikalavimus, siekiant jų funkcionalumo, galimybių pritaikyti skirtingiems mokinių veiklos poreikiams (mokytis visiems kartu, grupėmis ar po vieną);

36.2.4. patalpos pagal poreikį aprūpinamos baldais, įranga bei ugdymui skirtomis priemonėmis, skirtomis bendrojo ugdymo ir / ar specializuoto ugdymo krypties programų turiniui įgyvendinti, padedančiomis užtikrinti kokybišką ugdymą, galimybę mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai: darbo, kūrybos, vaizdinėmis, skaitmeninėmis priemonės, kompiuteriais, sistemine, taikomąja ir kt. kompiuterių įranga, muzikos instrumentais, garso įrašymo ir atkūrimo priemonėmis, mokinių darbo vietoms įrengti ir mokymo priemonėms laikyti reikalingais baldais ir laboratoriniais baldais, laboratorine, technine įranga, daiktais ir medžiagomis.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

37. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

38. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 350 000 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

39. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  Kai projektas įgyvendinamas pagal Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą veiklą, o pareiškėjas yra valstybinė bendrojo ugdymo mokykla, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 100 proc.

40. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

41. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

42. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis apmokėti išlaidas, skirtas turto draudimo išlaidoms padengti, taip pat visas tinkamas finansuoti projekto išlaidas, kurių nepadengia skirtas projekto finansavimas bei visas netinkamas finansuoti, tačiau būtinas projekto veikloms įgyvendinti, projekto išlaidas.

43. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

 

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkamos finansuoti laikomos išlaidos:

1.  naujų pastatų statybos išlaidos;

2. naujų inžinierinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatą tinkamai naudoti, ar tokie statiniai yra būtini edukacinių programų vykdymui. Tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ar kituose su paraiška pateikiamuose dokumentuose;

3. pastato išorės darbų išlaidos, išskyrus darbų, kurie skirti vidaus patalpoms ir jų išlaidos yra tinkamos finansuoti, tačiau funkciškai taip pat turi ryšį ir su pastato išore, vykdymo išlaidas;

4. administracijos patalpų remonto ir aprūpinimo baldais bei įranga išlaidos.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti investicinio projekto parengimo išlaidos, jeigu investicijų projektą rengti yra privaloma, o šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Paraiškos parengimo (pildymo) išlaidos netinkamos finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450 punktą.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms nustatoma vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu „Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“.

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

44. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

45. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 43 punkte nurodytą fiksuotąją normą, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

46. Tinkamos išlaidos yra projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Šis tyrimas skelbiamas adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

47. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 punkte nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

48. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

49. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

50. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką.

51. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

52. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 52.2–52.6 ir 52.8-52.9 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

52.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

52.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

52.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;

52.4. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

52.5. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais;

52.6. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą), užpildytą pagal formą Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);

52.7. investicijų projektą su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva ir sąnaudų ir naudos analizės skaičiuokle, parengtą pagal Investicijų projektų kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį PVM ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 Eur. Investicijų projekte taikomi švietimo ir mokslo sektoriaus projektų tipui priskirtini socialinės-ekonominės naudos/žalos komponentai;

52.8. informacija, reikalinga projekto, teikiamo pagal Aprašo 17.1 papunkčio veiklą atitikčiai prioritetiniams projektų atrankos kriterijams įvertinti, Aprašo 5 priedas;

52.9. informacija, reikalinga projekto atitikčiai Aprašo 33 punkto reikalavimams įvertinti, Aprašo 6 priedas.

53. Aprašo 52.7 papunktyje nurodytas priedas gali būti pateiktas elektroniniu paštu info@cpva.lt, nurodant Priemonės numerį. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

54. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

55. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

56. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, (jei taikoma) taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2-4 prieduose „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

57. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

58. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

59. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu.

60. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

61. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

62. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

63. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

64. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

65. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

66. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

66.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

66.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

67. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

68. Projekto sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y., nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 12, 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

69. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vieneto vertė ne mažesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) ir kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

70. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

71. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

72. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

____________________