image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO
2014 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-62 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. V-314

Vilnius

 

 

Pakeičiu Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Diplomatinės atstovybės projektus administruoja siekdamos reaguoti į trumpalaikius valstybių, kuriose (arba kurioms) diplomatinės atstovybės yra akredituotos, valstybių, nurodytų Aprašo 281 punkte, ir kitų valstybių partnerių (jeigu vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdo atstovybės prie tarptautinių organizacijų) poreikius vystomojo bendradarbiavimo politikos srityje.“

2. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Sprendimą dėl galimybės konkrečioms diplomatinėms atstovybėms vykdyti vystomojo bendradarbiavimo veiklą arba dėl vykdomos vystomojo bendradarbiavimo veiklos stabdymo priima Komisija, o Aprašo 281 punkte nurodytu atveju – Komisija, pritarus užsienio reikalų ministrui. Diplomatinei atstovybei apie Komisijos sprendimą pranešama per 10 darbo dienų po sprendimo priėmimo.“

3. Papildau 281 punktu:

281.  Išimtinais atvejais, kai tai atitinka Įstatyme nustatytus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus, Komisija, pritarus užsienio reikalų ministrui, gali priimti sprendimą leisti konkrečiai diplomatinei atstovybei vykdyti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir valstybėje, kuriai ji nėra akredituota. Šiuo atveju projektai administruojami mutatis mutandis taikant šio skirsnio nuostatas.“

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                Gabrielius Landsbergis