LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-306 „DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. A1-1241

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 10.1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1.10. atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, išduoda užsieniečiams leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ir užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;“.

1.2. Pakeičiu 10.1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1.10. atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, išduoda užsieniečiams leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 10.2.11 papunktį.

1.4. Pakeičiu 10.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.12. priima sprendimą siųsti asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;“.

1.5. Pakeičiu 10.2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.13. organizuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutarties tarp asmens, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, Užimtumo tarnybos, profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančios ir reabilitacijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, profesinės reabilitacijos centro, profesinio rengimo ar kitos ugdymo institucijos sudarymą, išduoda profesinės reabilitacijos pažymėjimus;“.

1.6. Pakeičiu 10.2.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.14. skiria ir moka profesinės reabilitacijos išmoką, jos mokėjimą sustabdo, atnaujina, pratęsia ir nutraukia;“.

1.7. Pakeičiu 10.2.25 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.25. teikia informaciją darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims apie tarptautines (Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos) darbo muges bei vykdomas Europos darbo mobilumo programas, darbdaviams pageidaujant, organizuoja informacinius renginius ir darbuotojų atrankas Lietuvoje;“.

1.8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Užimtumo tarnybai vadovauja direktorius. Jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Į g a l i o j u Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorių pasirašyti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su jų užregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis

socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas                                                              Linas Kukuraitis