LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS

OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1963

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems vaikams ir mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme
Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti testavime.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Arūnas Dulkys