VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. VA-90 „DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. VA-108

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Jeigu patikrinimo aktas mokesčių mokėtojui yra įteikiamas tiesiogiai, patikrinimo aktą pasirašo mokėtojas ar jo atstovas, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą. Su padalinių patikrinimo rezultatais gali būti supažindintas struktūrinio padalinio veiklą organizuojantis ir (ar) vykdantis darbuotojas.“;

1.1.2. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Jeigu mokėtojas atsisako pasirašyti tiesiogiai jam įteikiamą patikrinimo aktą, apie tai turi būti pažymėta patikrinimo akte.“;

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Patikrinimo akto FR0680 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas


 

FR0680 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu    Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA-108 redakcija )

 

 

_______________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

20 _ – _– _ Nr. ___________________

                                                                             (registracijos numeris)

________________________

(sudarymo vieta)

 

Vykdydami ___________ pavedimą tikrinti Nr. ___________________________________ ,

                                       (data)

________________________________________________________________________________

                                                                        (mokesčių administratoriaus pavadinimas)

________________________________________________________________________________

                                                               (pareigūnų pareigų pavadinimai, vardai, pavardės)

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ ,

 

patikrino ________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo/mokestį išskaičiuojančio asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) pavadinimas/vardas,

_______________________________________________________________________________ .

                                                                     pavardė, identifikacinis numeris (kodas), adresas)

 

Kita apie mokesčių mokėtoją pateiktina informacija (duomenys): ______________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ .

 

Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta: __________________________________________ .

                                                                                                      (adresas)

Mokestinis patikrinimas pradėtas 20 _ _ _ ir baigtas 20 _ _ _.

 

Mokestinis patikrinimas sustabdytas / pratęstas nuo 20 _ _ _ iki 20 _ _ _;

nuo 20 _ _ _ iki 20 _ _ _.

 

Tikrinti mokesčiai: ___________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ .

 

Tikrintas mokesčių laikotarpis nuo _ _ _ _ iki  _ _ _ _; _______________________________

                                                                                                        (nurodyti kitus tikrintus mokesčių

________________________________________________________________________________

                             laikotarpius, jeigu jie skiriasi, bei patikrinimo laikotarpį, už kurį buvo taikomi specialūs mokesčių

_______________________________________________________________________________ .

                                                      apskaičiavimo būdai, nurodyti jų taikymo priežastis)

 

Mokestinio patikrinimo metu: __________________________________________________

                                                                                                        (aprašyti pareigūnų atliktus veiksmus ir pateikti kitą

________________________________________________________________________________

                                                         patikrinimo akto tiriamojoje dalyje nurodytiną informaciją)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Nustatyta: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 96–98 ir 139 straipsniais ir atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dėl neapskaičiuoto nedeklaruojamo, nedeklaruoto deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikyto mažesnio mokesčio tarifo, sumažinusio mokėtiną mokestį, mokesčių mokėtojui gali būti paskirta nuo 10 iki 50 procentų priskaičiuoto mokesčio sumos dydžio bauda, o už mokesčių nesumokėjimą, sumokėjimą ne laiku ar nepagrįstą mokesčių permokos grąžinimą (įskaitymą) – apskaičiuoti delspinigiai.

 

PRIDEDAMA:

1.                            , ______ l.

                                                                        (priedo dokumento pavadinimas)

2. _______________________________________________________________ , ______ l.

                                                                        (priedo dokumento pavadinimas)

3. ________________________________________________________________ , _____ l.

                                                                        (priedo dokumento pavadinimas)

 

Vadovaudamasis MAĮ 131 straipsnio 1 dalimi, mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos gali pateikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto

________________________________________________________________________________

                                               (mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas arba

                mokesčių mokėtojo atsisakymas teikti pastabas dėl patikrinimo akto, vadovaujantis MAĮ 131 straipsnio 3 dalimi)

 

Vadovaujantis MAĮ 71 straipsniu, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

 

PASTABOS:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo aktas surašytas ________________ egzemplioriais:

 

1 egz. – ___________________________________________________________________ ;

                                         (mokesčių administratoriaus pavadinimas)

2 egz. – mokesčių mokėtojui;

 

3 egz. – ___________________________________________________________________ .

                                                     (institucijos pavadinimas)

 

_______________________________________                                   ________________________

       (tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)

_______________________________________                                   ________________________

       (tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

Vieną patikrinimo akto egzempliorių gavau:

_____________________________________________

(mokesčių mokėtojo ar jo atstovo pareigų pavadinimas)

_____________________________________________

(parašas)

_____________________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________________________

(data)