LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1035/ISAK-2680 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.  balandžio 9 d. Nr. V-775/V-528

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildome 3.5 papunkčiu:

3.5. esant nepalankiai epidemiologinei situacijai organizuoti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą mokyklos bendruomenės nariams.“

2. Papildome 32 punktu:

32. Ėminių paėmimas ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimas Apraše suprantamas kaip savarankiška veikla, kurią atlieka mokinys ar kitas mokyklos bendruomenės narys, prižiūrimas visuomenės sveikatos specialisto ir instruktuoto Mokyklos vadovo paskirto (-ų) atsakingo (-ų) asmens (-ų). Ėminių paėmimas ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimas Mokykloje atliekamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tyrimo metodą.

3. Papildome 16.6 papunkčiu:

16.6. ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo.

4. Papildome 163 punktu:

163. Mokyklos vadovas, įvertinęs Mokykloje besimokančių mokinių skaičių, atsižvelgęs į Mokykloje galiojantį visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančio visuomenės sveikatos specialisto etatinį normatyvą ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintą ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo metodą bei savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą Mokykloje, siūlymą, paskiria darbuotoją (-us), kurie kartu su visuomenės sveikatos specialistu prižiūri mokinių ar kitų bendruomenės narių atliekamą ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą.

5. Papildome 17.18 papunkčiu:

17.18. prižiūrėti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą bei patvirtinti elektroninę tyrimo užsakymo formą.“

6. Pakeičiame 18 punktą ir jį išdėstome taip:

18. Visuomenės sveikatos specialistas iš Mokyklos administracijos, Mokyklos savivaldos institucijų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų turi teisę gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie konkretaus Mokinio ugdymo sąlygas, kartu nurodant Mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir klasę. Siekiant užtikrinti tinkamą užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemonių taikymą ir dalyvaujant įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones, visuomenės sveikatos specialistas iš Mokyklos administracijos be kitų šiame punkte nurodytų asmens duomenų turi teisę gauti ir Mokinio asmens kodą.“

7. Papildome 19.7 papunkčiu:

19.7. tvarkyti Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis informacinėje sistemoje, tvirtinant elektroninę tyrimo užsakymo formą, vadovaujantis asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė