Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MAKSIMALAUS DYDŽIO VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS, MOKAMOS UŽ NAUDOJIMĄSI ĮSTATYMU AR SUTARTIMI TINKLŲ OPERATORIŲ NAUDAI NUSTATYTU ŽEMĖS SERVITUTU, NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 25 d. Nr. 725

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo 29 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                     Vilius Šapoka 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                    Virginijus Sinkevičius

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 725

 

 

MAKSIMALAUS DYDŽIO VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS, MOKAMOS UŽ NAUDOJIMĄSI ĮSTATYMU AR SUTARTIMI TINKLŲ OPERATORIŲ NAUDAI NUSTATYTU ŽEMĖS SERVITUTU, NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato nuostolių, atlyginamų žemės sklypo savininkui ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniui už perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – tinklų operatoriai) naudai įstatymu ar sutartimi nustatytus ar nustatomus žemės servitutus, dydžio apskaičiavimo ir vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu tinklų operatorių naudai nustatytu servitutu (toliau – vienkartinė kompensacija), išmokėjimo tvarką.

2.  Vienkartinę kompensaciją turi teisę gauti žemės sklypų savininkai ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniai, kuriems priklausančioje žemėje (tarnaujančiuosiuose žemės sklypuose) tinklų operatorių naudai elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių (viešpataujančiojo daikto) įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) kitokiam naudojimui nustatytas ir (ar) nustatomas žemės servitutas.

3.  Vienkartinę kompensaciją išmoka tinklų operatoriai, valdantys jiems nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje esančius ar planuojamus įrengti elektros energetikos objektus ir (ar) įrenginius. Tinklų operatoriai turi teisę susitarti, kad vienkartines kompensacijas už įstatymu nustatytus žemės servitutus žemės sklypų savininkams ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniams apskaičiuos ir išmokės skirstomųjų tinklų operatorius, veikdamas perdavimo sistemos operatoriaus vardu.

4.  Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ ĮSTATYMU NUSTATYTĄ ŽEMĖS SERVITUTĄ APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

5.  Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą žemės servitutą išmokama pagal žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio tinklų operatoriui pateiktą prašymą. Prašyme turi būti nurodyta:

5.1. žemės sklypo savininko (jo atstovo):

5.1.1. fizinio asmens: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris);

5.1.2. juridinio asmens arba kitų užsienio organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso: teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris), atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė;

5.2. žemės sklypo adresas (pateikiamas, jeigu yra);

5.3. žemės sklypo unikalus numeris ir (ar) kadastro numeris;

5.4. bendraturčių nustatyta žemės sklypo naudojimo tvarka ir žemės sklypo naudojimo tvarkos planas (pateikiama, jeigu yra);

5.5. kai tarnaujantysis žemės sklypas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, tinklų operatoriui pateikiamas visų bendraturčių prašymas ar vieno (kelių) iš bendraturčių prašymas; vienkartinė kompensacija už tarnaujančiajam žemės sklypui, kuris valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, nustatytą servitutą apskaičiuojama proporcingai bendraturčio turimai daliai.

6.  Kartu su prašymu pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas, jeigu prašymą teikia žemės sklypo savininkui atstovaujantis asmuo.

7.  Jeigu žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio prašymas neatitinka Metodikos 5 ir (ar) 6 punktuose nustatytų reikalavimų, tinklų operatorius nustato ne trumpesnį kaip 15 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis per nustatytą terminą pašalina trūkumus, laikoma, kad prašymas pateiktas tą dieną, kai gaunamas reikalavimus atitinkantis prašymas. 

8.  Tinklų operatorius sustabdo prašymo nagrinėjimą, jeigu nustato, kad Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre nėra įrašytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos tarnaujančiajam žemės sklypui (apsaugos zonos). Tokiais atvejais tinklų operatorius Žemės įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį padalinį, organizuojantį  specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, arba pats organizuoja specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

9.  Tinklų operatorius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu arba elektroniniu paštu informuoja žemės sklypo savininką arba valstybės (savivaldybės) žemės patikėtinį apie pateikto prašymo nagrinėjimo sustabdymo priežastis.

10.     Tinklų operatorius atnaujina sustabdyto prašymo nagrinėjimą, kai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys informuoja tinklų operatorių, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą ir Nekilnojamojo turto kadastrą, arba kai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymą organizuoja tinklų operatorius, specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto registrą ir į Nekilnojamojo turto kadastrą. Apie sustabdyto prašymo nagrinėjimo atnaujinimą tinklų operatorius raštu arba elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio pranešimo gavimo dienos arba jų įrašymo Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre dienos, kai jų įrašymą organizuoja pats operatorius, informuoja žemės sklypo savininką ar valstybės (savivaldybės) žemės patikėtinį. 

11.  Patenkinus prašymą, žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis per 20 darbo dienų raštu arba elektroniniu paštu informuojamas apie apskaičiuotos vienkartinės kompensacijos dydį ir numatomą jos išmokėjimo datą. Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą servitutą išmokama per 2 metus nuo reikalavimus atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Jeigu iki vienkartinės kompensacijos išmokėjimo prašymą pateikęs asmuo nuosavybės ar patikėjimo teisę į tarnaujantįjį žemės sklypą perleido tretiesiems asmenims, vienkartinė kompensacija išmokama prašymą pateikusiam asmeniui.

12.  Jeigu perdavimo sistemos operatoriaus naudai įstatymu nustatytas žemės servitutas sutampa su skirstomųjų tinklų operatoriaus naudai įstatymu nustatytu žemės servitutu, vienkartinę kompensaciją už sutampančią dalį išmoka perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius lygiomis dalimis. Kai sutartimi nustatomas servitutas sutampa su tinklų operatoriaus naudai jau nustatytu servitutu, jeigu nėra keičiami apribojimai, vienkartinė kompensacija nemokama. Tais atvejais, kai sutartimi nustatomas servitutas išplečia nustatyto servituto ribas, vienkartinė kompensacija mokama tik už tą sklypo dalį, kurioje išplėstos nustatyto servituto ribos.

13.  Tais atvejais, kai žemės sklypo bendraturčiai yra nustatę žemės sklypo naudojimo tvarką, kuri yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre, vienkartinė kompensacija išmokama (pateikus (jeigu yra) žemės sklypo naudojimo tvarką ir žemės sklypo naudojimo tvarkos planą) tiems bendraturčiams, kurių faktiškai naudojamoje pagal žemės naudojimo tvarką dalyje yra tinklų operatorių naudai nustatytas servitutas.

14.  Tinklų operatorius vienkartinės kompensacijos, mokamos už įstatymu nustatytą servitutą, dydį apskaičiuoja remdamasis vienkartinės kompensacijos skaičiavimo dieną Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esančiais duomenimis. Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu nustatytu žemės servitutu mokama vieną kartą, išskyrus atvejus, kai padidėjus teisės aktais nustatomoms apsaugos zonoms pateikiamas prašymas dėl išmokėtos vienkartinės kompensacijos peržiūrėjimo.

15.  Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu nustatytu žemės servitutu žemės sklypo savininkui ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniui mokama už nuostolius, atsiradusius dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, jeigu šie nuostoliai nebuvo atlyginti.

16.  Vienkartinės kompensacijos dydis (Nk) apskaičiuojamas pagal formulę:

Nk = Sp x Vk x Kn,

čia:

Sp – žemės sklypo dalies, kuriai taikomas žemės sklypui nustatytas žemės servitutas, plotas (hektarais);

Vk – vidutinė 1 ha žemės sklypo ploto rinkos vertė, apskaičiuojama pagal žemės verčių zonų žemėlapius 2017 m. lapkričio 1 d. duomenimis, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu
Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Masinio žemės vertinimo taisyklės), nustatyta tvarka;

Kn – lygus 0,1.

17.     Vienkartinės kompensacijos suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi įstatymu nustatytu žemės servitutu apskaičiavimo aktą (1 priedas).

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ SUTARTIMI NUSTATOMĄ ŽEMĖS SERVITUTĄ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

18.  Vienkartinė kompensacija už sutartimi nustatomą servitutą išmokama pagal žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio ir tinklų operatoriaus sudaromą ir notarine tvarka tvirtinamą servituto nustatymo sutartį.

19.  Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi sutartimi nustatomu žemės servitutu žemės sklypo savininkui ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniui mokama už:

19.1. sunaikinamus pasėlius ir sodinius;

19.2. iškertamą mišką;

19.3. nuostolius, atsiradusius dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.

20.  Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už sunaikinamus pasėlius (Np), apskaičiuojama pagal formulę:

Np = Sp x Dvid x K1 x Kx 100,

čia:

Sp – žemės sklypo dalies, kuriai taikomas žemės sklypui nustatytas žemės servitutas, plotas (hektarais);

Dvid – žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas pagal kultūras, patvirtintas žemės ūkio ministro įsakymu;

K1 – žemės ūkio augalų produkcijos vieno kilogramo normatyvinė kaina, kuri nustatoma vadovaujantis tų metų, kuriais atliekamas sunaikinamų pasėlių rinkos vertės apskaičiavimas, normatyvinėmis kainomis, patvirtintomis žemės ūkio ministro įsakymu;

K2 – žemės sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balo santykis su vidutiniu Lietuvos Respublikos teritorijos žemės našumo balu.

21.  Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už sunaikinamus sodinius (Nsod), apskaičiuojama pagal formulę:

Nsod = V x (K+ K4),

čia:

V – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno sodinio, kuris sunaikinamas nustačius žemės servitutą, skaičius;

K3 – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno sodinio normatyvinė kaina, kuri nustatoma vadovaujantis tų metų, kuriais atliekamas sunaikinamų sodinių rinkos vertės apskaičiavimas, normatyvinėmis kainomis, patvirtintomis žemės ūkio ministro įsakymu;

K4 – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno želdinio kaina, kuri nustatoma Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu.

22.  Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus pasėlius ir sodinius, suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus pasėlius ir sodinius, apskaičiavimo aktą (2 priedas). Jį užpildo asmenys, nurodyti Metodikos 27 punkte.

23.  Pasėlių rūšys ir plotai, sodinių rūšys ir skaičius nustatomi pagal faktinės žemės naudojimo būklės analizę teritorijų planavimo dokumento, žemės valdos ar elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto rengimo metu.

24.  Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už iškertamą mišką, apskaičiuojama pagal formulę:

Nm = M1 + M2,

čia:

M1 – iškertamo miško medynų vidutinė rinkos vertė. Iškertamo miško medynų vidutinė rinkos vertė yra indeksuota miško medynų, patenkančių į teritoriją, kuriai projektuojamas žemės servitutas, vertė (neįskaitant miško žemės vertės), kuri apskaičiuojama vadovaujantis Masinio žemės vertinimo taisyklėmis;

M2 – vienkartinės kompensacijos dalis už iškirstą medyną, kurio amžius ne didesnis nei
20 metų, kai žemės sklype ar jo dalyje projektuojamas servitutas, apskaičiuojama susumavus teritorijoje, kurioje projektuojamas servitutas,
augančio medyno sodinimo ir išauginimo (priežiūros, apsaugos, atsodinimo ir ugdymo), kurios apskaičiuojamos taikant Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, nustatytą kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklype augančio medyno įveisimo ir išauginimo iki amžiaus, kurį medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidų apskaičiavimo tvarką.

25.  Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (Nk), apskaičiuojama pagal formulę:

Nk = Sp x Vk x Kn,

čia:

Sp – žemės sklypo dalies, kuriai taikomas žemės sklypui nustatytas žemės servitutas, plotas (hektarais);

Vk – vidutinė 1 ha žemės sklypo ploto rinkos vertė, apskaičiuojama pagal žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių nustatyta tvarka;

K– žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, naudojimo pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį laipsnis.

Kai žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, negalima naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, Klygus 1.

Kai žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, iš dalies negalima naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, Klygus 0,5.

Kai elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai tiesiami teritorijų planavimo dokumentu suformuotame ir jau esančiame inžinerinių tinklų koridoriuje arba nustatomas žemės servitutas patenka į kitų komunikacijų savininkams nustatyto servituto, suteikiančio teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, ribas, Kn lygus 0.

26.  Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi sutartimi nustatomu žemės servitutu apskaičiuojama pagal formulę:

N= Np + Nsod + Nm + Nk,

čia:

Np – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus pasėlius, apskaičiuota pagal Metodikos 20 punkte nurodytą tvarką;

Nsod – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus sodinius, apskaičiuota pagal Metodikos 21 punkte nurodytą tvarką;

Nm – vienkartinės kompensacijos dalis už iškertamą mišką, apskaičiuota pagal Metodikos 24 punkte nurodytą tvarką;

N– vienkartinės kompensacijos dalis už nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, apskaičiuota pagal Metodikos 25 punkte nurodytą formulę.

27.  Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi sutartimi nustatomu žemės servitutu suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos sumos už sutartimi nustatomą žemės servitutą apskaičiavimo aktą (3 priedas), kurį užpildo elektros energetikos objektų ir įrenginių projektuotojas, o rengiant teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriame projektuojamas žemės servitutas – šių dokumentų rengėjas. Kitais atvejais šį dokumentą gali užpildyti ir tinklų operatorius ar jo įgalioti asmenys.

 

_____________________

 

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus naudai nustatytu servitutu, nustatymo metodikos

1 priedas

 

 

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

 

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NAUDOJIMĄSI ĮSTATYMU NUSTATYTU ŽEMĖS SERVITUTU APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

____________ Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

 

1.   Žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis

 

___________________________________________________________________________ .

(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2.   Viešpataujančiojo daikto savininkas

 

___________________________________________________________________________ .

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3.   Žemės sklypas, kuriame nustatytas žemės servitutas,

 

___________________________________________________________________________ .

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris)

 

4.   Žemės servituto plotas ___________________________________  ha.

 

 

5. Vienkartinės kompensacijos suma _____________________________ Eur.

 

 

Apskaičiavo

_________________________                      ___________________                  _____________________

(pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Pastaba. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.

––––––––––––––––––––

 

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus naudai nustatytu servitutu, nustatymo metodikos

2 priedas

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS DALIES, MOKAMOS UŽ SUNAIKINAMUS PASĖLIUS IR SODINIUS, APSKAIČIAVIMO AKTAS

____________ Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

 

1.   Žemės sklypo savininkas arba valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis

__________________________________________________________________________ .

(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2.   Viešpataujančiojo daikto savininkas

___________________________________________________________________________ .

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3.   Žemės sklypas, kuriame projektuojamas žemės servitutas,

___________________________________________________________________________ .

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris)

4. Projektuojamo žemės servituto plotas ___________________________________  ha.

5. Žemės sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balas __________________________ .

6. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus pasėlius ir sodinius, apskaičiavimas:

6.1. Už sunaikinamus pasėlius:

1 lentelė

Eil. Nr.

Pasėlių pavadinimas

Plotas, ha (Sp)

Derlingumas, 100 kg iš 1 ha (Dvid)

1 kg normatyvinė kaina, Eur (K1)

Žemės ūkio naudmenų našumo balo santykis (K2)

Vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus pasėlius, Eur (Np) (Sp x Dvid x Kx Kx 100)

1.

2.

Iš viso

1 + 2 +...

 

6.2. Už sunaikinamus sodinius:

2 lentelė

Eil. Nr.

Sodinių pavadinimas

Vienetų skaičius (V)

1 vieneto normatyvinė kaina, Eur

(K3 arba K4)

Vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus sodinius, 
Eur (Nsod) (V x (K3 + K4)

1.

2.

Iš viso

1 + 2 +…

 

Apskaičiavo

_________________________                      _________________  __________________________

(pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus naudai nustatytu servitutu, nustatymo metodikos

3 priedas

 

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

 

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS SUMOS UŽ SUTARTIMI NUSTATOMĄ ŽEMĖS SERVITUTĄ APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

________________ Nr. _______

(data)

___________________________

(vieta)

 

1. Žemės sklypo savininkas arba valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis

___________________________________________________________________________ .

(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2. Viešpataujančiojo daikto savininkas

___________________________________________________________________________ .

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3. Žemės sklypas (žemės sklypo dalis), kuriame projektuojamas žemės servitutas,

___________________________________________________________________________ .

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris)

 

4. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus pasėlius, suma ______ Eur.

 

5. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus sodinius, suma ______ Eur.

 

6. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už iškertamą mišką, suma ______ Eur.

 

7. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už prarastą galimybę naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, suma ________________ Eur.

 

8. Bendra vienkartinės kompensacijos suma ____________________ Eur.

 

 

Apskaičiavo

_________________________                      ___________________                  ____________________

(pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.

––––––––––––––––––––