ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-220

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2018–2020 metams, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams patvirtinimo“:

1. pakeisti 3 priedą „Projektų finansavimo programa (kodas 05)“ su priedais ir išdėstyti jį nauja redakcija;

2. pakeisti 5 priedą „Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programa (kodas 10)“ su priedais ir išdėstyti jį nauja redakcija.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Antanas Bezaras