https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REGULIUOJAMO ORLAIVIO ATSARGŲ TIEKĖJO STATUSO SUTEIKIMO IR STATUSO GALIOJIMO PANAIKINIMO Tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. 2BE-126

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindamas 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2013, ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/103, nuostatas:

1. Tvirtinu Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 4R-92 „Dėl Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatau, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Genius Lukošius


PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos

administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 9 d. įsakymu

Nr. 2BE-126

 

REGULIUOJAMO ORLAIVIO ATSARGŲ TIEKĖJO STATUSO SUTEIKIMO IR statuso galiojimo panaikinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarką ir sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/103.

 

II SKYRIUS

reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo STATUSO SUTEIKIMAS

 

3. Reglamento (ES) 2015/1998 8.1.3.1 punkte nurodytas subjektas (toliau – subjektas) įgyja reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą, kai jis yra patvirtinamas reguliuojamu orlaivio atsargų tiekėju ir jo duomenys įrašomi į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

4. Reguliuojamus orlaivio atsargų tiekėjus tvirtina viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra).

5. Subjektas, siekiantis įgyti reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą, Agentūrai turi raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Agentūrą, atsiuntus prašymą paštu arba pateikus elektroniniais ryšiais) pateikti:

5.1. prašymą suteikti reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą, kuriame turi būti nurodyta:

5.1.1. subjekto pavadinimas, kodas ir buveinės adresas;

5.1.2. patalpų, kuriose bus rengiamos ir saugomos orlaivio atsargos, adresas;

5.2. pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus nustatytus aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programų rengimo reikalavimus parengtą subjekto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programą; 

5.3. dokumento dėl asmens, atsakingo už subjekto aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą ir priežiūrą (toliau – aviacijos saugumo vadovas), paskyrimo kopiją;

5.4. asmenų, kurie tikrins orlaivio atsargas, sąrašą;

5.5. dokumentų, patvirtinančių, kad asmenys, vykdantys orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, turi kompetencijos pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.10 punktą, kopijas;

5.6. Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo įsipareigojimų pareiškimą, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 8.1.3.2 punkto a dalyje.

6. Agentūra, gavusi Aprašo 5 punkte išvardytus dokumentus, atlieka prašymo ir su juo pateiktų dokumentų įvertinimą. Jeigu pirminio įvertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi Aprašo 5 punkte išvardyti duomenys arba dokumentai arba jie yra netikslūs, apie tai per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo pranešama subjektui bei nurodomas 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo pranešimo išsiuntimo dienos terminas, per kurį trūkstami duomenys arba dokumentai turi būti pateikti arba patikslinti. Jei per šį terminą trūkstami duomenys ar dokumentai nepateikiami arba nepatikslinami, Agentūra priima sprendimą nenagrinėti prašymo ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, nurodydama sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.

7. Tais atvejais, kai Aprašo 5 punkte išvardytų dokumentų patikrinimo metu kyla įtarimas dėl pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo, Agentūra gali kreiptis į kompetentingas institucijas dėl šių dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo nustatymo. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuojamas subjektas. Gavus atsakymus, prašymo nagrinėjimas atnaujinamas ir prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas toliau.

8. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo diena.

9. Ne vėliau kaip per  15 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo ir visų Aprašo 5 punkte išvardytų dokumentų gavimo dienos Agentūra, vadovaudamasi Nacionaline civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 2BE-210 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo“ (toliau – NCASKKP), patikrina subjektą, ar jis atitinka Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 8.1.5 punkte ir 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005), kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2019) 132, priedo 8.1 bei 8.2 punktuose nustatytus reikalavimus. Patikrinimas atliekamas su subjektu suderintu laiku ir subjekto nurodytoje vietoje, kurioje bus rengiamos ir saugomos orlaivio atsargos (toliau – patikrinimas vietoje). Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą su subjektu nepavyksta suderinti patikrinimo vietoje laiko, prašymas atmetamas.

10. Jeigu patikrinimo vietoje metu nustatoma, kad subjektas atitinka Aprašo 9 punkte išvardytų teisės aktų nustatytus reikalavimus, per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo dienos parengiama subjekto patikrinimo ataskaita su siūlymu suteikti reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą ir priimamas sprendimas suteikti subjektui reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą. Agentūros sprendimo dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo kopija išsiunčiama subjektui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

11. Suteikus reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą, Agentūros įgaliotas darbuotojas subjekto duomenis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo priėmimo dienos įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę bei Agentūros interneto tinklalapyje paskelbia šiuos subjekto, kuriam suteiktas reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusas, duomenis:

11.1. pavadinimą, kodą, buveinės adresą ir kontaktus;

11.2. patalpų, kuriose bus rengiamos ir saugomos orlaivio atsargos, adresą;

11.3. aviacijos saugumo vadovo vardą, pavardę ir kontaktus;

11.4. identifikavimo kodą, reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo datą ir statuso galiojimo terminą.

12. Jeigu patikrinimo vietoje metu nustatoma, kad subjektas neatitinka Aprašo 9 punkte išvardytų teisės aktų nustatytų reikalavimų, Agentūros įgaliotas darbuotojas per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo parengia subjekto patikrinimo ataskaitą ir per 3 darbo dienas nuo ataskaitos parengimo dienos išsiunčia ją subjektui, nurodydamas priežastis, kodėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusas negali būti suteiktas.

13. Aprašo 12 punkte numatytu atveju subjektas, ištaisęs Agentūros nustatytus trūkumus, gali pakartotinai kreiptis į Agentūrą dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo. Šiuo atveju dokumentų, nurodytų Aprašo 5.25.6 papunkčiuose, iš naujo teikti nereikia, išskyrus atvejus, kai pasikeičia duomenys.

 

 

III SKYRIUS

reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso galiojimas, statuso galiojimo PANAIKINIMAS ir pasibaigimas

 

14. Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusas galioja 5 metus.

15. Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso galiojimas panaikinamas, jeigu:

15.1. laiku nebuvo ištaisyti trūkumai, nustatyti atliekant Reglamento (EB) Nr. 2008/300 II priede numatytą atitikties stebėsenos veiklą pagal NCASKKP;

15.2. reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą turintis subjektas pateikia prašymą panaikinti statuso galiojimą;

15.3. reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą turintis subjektas pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus.

16. Aprašo 15.1 papunktyje nustatytais atvejais trūkumai taisomi vadovaujantis NCASKKP nustatyta tvarka.

17. Paaiškėjus Aprašo 15.3 papunktyje numatytoms aplinkybėms subjekto įgaliotas darbuotojas privalo per 1 darbo dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu apie jas informuoti Agentūrą.

18. Agentūros įgaliotas darbuotojas duomenis apie statuso galiojimo panaikinimą per 24 valandas nuo Agentūros sprendimo panaikinti reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso galiojimą priėmimo dienos įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje. Agentūros sprendimo kopija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama subjektui, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas.

19. Pasibaigus reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso galiojimo terminui, Agentūros įgaliotas darbuotojas duomenis apie statuso galiojimo pasibaigimą per 24 valandas įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje ir apie tai raštu per 3 darbo dienas nuo duomenų įrašymo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę dienos praneša subjektui.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Agentūros priimti sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________