LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0030  „GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE“

 

 

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 3-379

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo, 62 punktą, Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. 51/1S-44 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. liepos 29 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.2.1 konkrečiam uždaviniui „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinti valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai pagal programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonę „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai skiriamas finansavimas iš ES ir BF lėšų ir ekologiško viešojo transporto plėtra“ (programos priemonės kodas 01.009.01.01.01; finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.5.1.2 („Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.01 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms“) numatytų lėšų.

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas                                               Rokas Masiulis

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 3-379

priedas

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

 

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respubli-kos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

06.2.1-TID-R-511-01-0030

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

188766722

Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste

Įgyvendinamas be partnerių

603 546,00

0,00

0,00

603 546,00

0,00

 

______________________________________________