VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2001 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 235 „DĖL PRIMINIMO PATEIKTI DEKLARACIJĄ AR KITOKIUS DOKUMENTUS FR0255 FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 11 d. Nr. VA-126

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priminimo pateikti deklaraciją arba kitokius dokumentus FR0255 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 235 „Dėl Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus FR0255 formos patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas