LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-284 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS VEIKSMŲ IR YPATINGŲ ATVEJŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. A1-476

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1.

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)

IV ketv.

517 500

172 500

690 000

Valstybės projektų planavimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT)

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)

III ketv.

102 499

34 166

136 665

Valstybės projektų planavimas

VSAT“.

 

2. Pakeičiu 1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.5.

Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas

II ketv.

15 000

5 000

20 000

Valstybės projektų planavimas

MD

IV ketv.

156 060

52 020

208 080

Projektų konkursas“.

 

3. Pakeičiu 2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1.2.

Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas

III ketv.

262 500

87 500

350 000

Valstybės projektų planavimas

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – PPC)

III ketv.

1 014 851

338 284

1 353 135

Projektų konkursas

III ketv.

262 500

87 500

350 000

Valstybės projektų planavimas

PPC

III ketv.

1 164 852

388 284

1 553 136

Projektų konkursas“.

 

4. Papildau 2.1.6 papunkčiu:

„2.1.6.

Bendruomenių iniciatyvų skatinimas

III ketv.

382 755

127 585

510 340

Projektų konkursas“.

 

5. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO LĖŠŲ 2.1 NACIONALINIAM TIKSLUI ir ją išdėstau taip:

IŠ VISO LĖŠŲ 2.1 NACIONALINIAM TIKSLUI

3 669 605

1 223 202

4 892 807“.

 

6. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO LĖŠŲ 2 KONKREČIAM TIKSLUI ir ją išdėstau taip:

IŠ VISO LĖŠŲ 2 KONKREČIAM TIKSLUI

3 799 955

1 266 652

5 066 607“.

 

7. Pakeičiu 3.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:               

„3.1.1.

Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendinimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas

IV ketv.

444 431

148 144

592 575

Valstybės projektų planavimas

VSAT“.

 

8. Pripažįstu netekusiu galios 3.1.3 papunktį.

9. Pakeičiu 3.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.1.5.

Specialistų, dirbančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo srityje, gebėjimų stiprinimas

IV ketv.

76 050

25 350

101 400

Projektų konkursas“.

 

10. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„3.2.1.

Savanoriškas grįžimas

III ketv.

202 125

67 375

269 500

Projektų konkursas

IV ketv.

382 125

127 375

509 500

Projektų konkursas

3.2.2.

Reintegracija kilmės šalyje

 

II ketv.

 

 

 

36 502

12 167

48 669

Projektų konkursas

 

 

 

 

IV ketv.

 

88 150

29 383

117 533

Projektų konkursas

 

3.2.3.

Priverstinis grąžinimas

III ketv.

 

 

 

 

255 947

85 316

341 263

Valstybės projektų planavimas

VSAT

III ketv.

 

 

 

 

16 950

5 650

22 600

Valstybės projektų planavimas

PD

 

 

 

IV ketv.

 

286 425

95 475

381 900

Valstybės projektų planavimas

VSAT

 

 

 

 

III ketv.

211 474

70 491

281 965

Valstybės projektų planavimas

VSAT“.

 

11. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO LĖŠŲ 3.2 NACIONALINIAM TIKSLUI ir ją išdėstau taip:

IŠ VISO LĖŠŲ 3.2 NACIONALINIAM TIKSLUI

1 479 698

493 232

1 972 930“.

 

12. Pakeičiu 3.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.1.5.

Praktinis bendradarbia-vimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės

IV ketv.

76 030

25 343

101 373

Valstybės projektų planavimas

Lietuvos policijos mokykla“.

 

13. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO LĖŠŲ 3 KONKREČIAM TIKSLUI ir ją išdėstau taip:

IŠ VISO LĖŠŲ 3 KONKREČIAM TIKSLUI

2 410 048

803 349

3 213 397“.

 

14. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO LĖŠŲ 1–3 KONKRETIEMS TIKSLAMS ir ją išdėstau taip:

IŠ VISO LĖŠŲ 1–3 KONKRETIEMS TIKSLAMS

9 091 905

3 030 634

12 122 539“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                      Linas Kukuraitis