Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS patvirtinimo

 

2023 m. gruodžio 29 d. Nr. DV-730

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo  įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu, įgyvendindamas Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos 2023 m. gruodžio 27 d. posėdžio protokolą Nr. TD-9:

1. Patvirtinu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamento ir Vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. DV-163 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), VI skyrių „Darbuotojų darbo apmokėjimas“.

3Pavedu:

3.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjui užtikrinti įsakymo paskelbimą Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.pasvalys.lt) ir Teisės aktų registre (TAR), su įsakymu supažindinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, o vadovams – savo padalinio darbuotojus;

3.2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjui užtikrinti įsakymo paskelbimą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Povilas Balčiūnas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DV-730

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) nustato gaires bei kriterijus, pagal kuriuos formuojami Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) pareigybių lygmenų struktūra, pareiginės algos koeficientų intervalai. Taip pat mokamos priemokos, skatinama ir apdovanojama, nustatoma pareiginė alga atlikus darbuotojo tarnybinės veiklos vertinimą (išskyrus įstaigos vadovą).

2.  Sistemoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

3.  Sistema parengta vadovaujantis teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos tarnybos/darbo santykių teisių gynybos ir stabilumo, teisingo mokėjimo už darbą, vienodo atlygio už tokį patį ir vienodos vertės darbą, darbuotojų lygybės, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, sveikatos būklės, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įvaikį (įvaikių), globotinį (globotinių), rūpintinį (rūpintinių), santuokinės ir šeiminės padėties, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir asociacijoms aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, skaidrumo ir viešumo principais.

 

II SKYRIUS

PAREIGYBIŲ LYGMENŲ STRUKTŪRA

 

4.  Efektyviam Sistemos veikimui ir valdymui užtikrinti Administracijoje yra nustatoma pareigybių lygmenų struktūra (1 priedas).

5.  Pareigybių lygmenų aibėje aukščiausiam pareigybių lygiui priskiriama įstaigos vadovo pareigybė. Pareigybės grupuojamos į lygmenis pagal pareigybių lyginimo ir pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijus, nurodytus Sistemos 7 punkte.

6.  Pareigybių lygmenų struktūra peržiūrima ir atnaujinama dėl struktūrinių pertvarkymų ar darbo organizavimo pokyčių (visiškai keičiasi arba deleguojamos naujos funkcijos) arba, kai steigiamos naujos pareigybės, kurių analogų nėra Administracijoje.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBIŲ LYGINIMO IR PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 

7.  Pareigybių lyginimo ir pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijai yra šie:

7.1. veiklos sudėtingumo kriterijus, apibrėžiantis gebėjimą atlikti tam tikro sudėtingumo (lygio, apimties) užduotis:

7.1.1. kai atliekamos nesudėtingos ir (ar) mažos apimties užduotys (nesudėtinga užduotis – tokia, kuri gali būti sėkmingai atlikta veikiant pagal apibrėžtas procedūras bei taisykles ir (ar) tiesiogiai taikant reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, neatsižvelgiant į aplinkybes; mažos apimties užduotis – tokia, kurios atlikimas daro nereikšmingą įtaką įstaigos veiklai ir (ar) rezultatams) – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,05;

7.1.2. kai atliekamos vidutinio sudėtingumo ir (ar) vidutinės apimties užduotys (vidutinio sudėtingumo užduotis – tokia, kuri gali būti sėkmingai atlikta, kai instrukcijos, metodikos, teisės aktai ar kt. pritaikomi atsižvelgiant į situaciją (ne pažodžiui taikant instrukciją, metodą, teisės aktą ar kt., o suprantant ir taikant principus, kuriais metodas yra pagrįstas); vidutinės apimties užduotis – tokia, kurios atlikimas daro tam tikrą įtaką padalinio ir (ar) įstaigos veiklai ir (ar) rezultatams) – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,1;

7.1.3. kai atliekamos sudėtingos ir (ar) didelės apimties užduotys (sudėtinga užduotis – tokia, kuri reikalauja nestandartinių sprendimų, ekspertinio, grįsto sėkminga patirtimi išmanymo, gebėjimo įvertinti platesnį užduoties kontekstą, užduoties atlikimo (savo veiksmų) ir užduoties rezultatų poveikį platesnei aplinkai (įstaigai ir už įstaigos ribų); didelės apimties užduotis – tokia, kurios atlikimas daro reikšmingą įtaką visos įstaigos veiklai ir (ar) rezultatams ir (ar) įtaka pasireiškia ir už įstaigos ribų – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,15.

7.2.    atsakomybės lygio kriterijus, apibrėžiantis pareigybės faktinį atsakomybės lygį už laukiamą rezultatą:

7.2.1. žemiausias lygis –  kai teikiama informacija kitiems veiklos vykdytojams, kai dalyvaujama veikloje, bet neatsakoma už rezultatą – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,025;

7.2.2. vidutinis lygis – kai atliekama paraminė funkcija (patariama, paaiškinama, stebima, komentuojama, pritariama) bei suderinami veiksmai, kai kaupiama, analizuojama ir teikiama apibendrinta informacija, teikiamos paslaugos, reikalingos kitų pareigybių darbui – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,05;

7.2.3. aukštas lygis – kai gaunama dalis atsakomybės ir už šią dalį atsakoma tiesiogiai, kai užduotys yra deleguojamos, žinoma visuma bei galima ją įvardinti, tačiau nepriimami sprendimai, nulemiantys visumos rezultatą, kai taikoma bendra atsakomybė už poveikį rezultatams – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,075;

7.2.4. aukščiausias lygis – kai turima teisė priimti sprendimus, kai susiduriama su pasirinkimo galimybe, kai galima deleguoti dalį atsakomybės (visos deleguoti negalima), tačiau yra didinama kontrolė, tai yra vadovaujanti pareigybė – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,1.

7.3.    profesinio darbo patirties kriterijus, apibrėžiantis pareigybės specifiškumą, kai tinkamai atlikti darbą reikalinga atitinkamų profesinių įgūdžių taikymo patirtis. Profesinio darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos nebūtinai toje pačioje įstaigoje, bet per visą darbinę karjerą visų rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose:

7.3.1. iki 1 m. – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,03;

7.3.2. nuo 1 m. iki 2 m. – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,06;

7.3.3. nuo 2 m. iki 4 m. – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,09;

7.3.4. nuo 4 m. iki 6 m. – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,12;

7.3.5. nuo 6 m. ir daugiau – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,15.

7.4.    žinojimo ir žinių sudėtingumo kriterijus, apibrėžiantis, ką užimant pareigybę būtina žinoti ir mokėti, kad darbas būtų atliktas sėkmingai (specialybės žinios ir įgūdžiai, kuriuos būtina įgyti per mokymąsi ar praktiką). Vertinama, ar funkcijoms atlikti reikalinga:

7.4.1. mokėti dirbti su programomis (jeigu reikalavimas mokėti dirbti su konkrečiomis programomis nustatytas pareigybės aprašyme) – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,075;

7.4.2. išmanyti ir mokėti taikyti teisės aktus (jeigu reikalavimas būti susipažinusiam su konkrečiais teisės aktais nustatytas pareigybės aprašyme) – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,05;

7.4.3. mokėti užsienio kalbą (jeigu reikalavimas mokėti užsienio kalbą nustatytas pareigybės aprašyme) – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,1;

7.4.4. kiti žinojimo ir žinių sudėtingumo kriterijų nurodantys požymiai – minimalus pareiginės algos koeficiento dydis gali būti didinamas per 0,025.

 

IV SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ INTERVALŲ NUSTATYMAS

 

8Naujai į tarnybą/darbą priimamiems Administracijos darbuotojams, pareiginė alga nustatoma įvertinus įstaigos finansines galimybes bei atsižvelgiant į šio Sistemos 7 punkte nustatytus pareigybių lyginimo ir pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijus, pagal pareiginės algos koeficientų intervalų dydžius (2 priedas).

9.  Kiekvienam Administracijos pareigybės lygmeniui nustatoma pareiginės algos koeficientų minimali, vidutinė ir maksimali reikšmės bei žingsnis tarp pareigybės lygmenų.

10.  Valstybės tarnautojo pareiginės algos minimalus koeficientas negali būti mažesnis nei nustatytas Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos minimalus koeficientas negali būti mažesnis nei nustatytas Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 priede. Darbuotojo pareiginės algos maksimalus koeficientas negali viršyti įstaigos vadovo pareiginės algos maksimalaus koeficiento dydžio, apskaičiuoto atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčius. Darbuotojų, kurių pareigybė priskiriama D lygiui, pareiginė alga negali būti mažesnė kaip Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga.

11.  Pareiginės algos koeficientų intervalai peržiūrimi ir pakeičiami pasikeitus darbo rinkos sąlygoms, įstatymuose nustatytoms minimalioms pareiginės algos koeficientų riboms, darbo užmokesčio fondui bei Administracijos priskirtoms funkcijoms.

12.  Išimtiniais atvejais, kai yra būtinybė ir kai išskirtinių kompetencijų darbuotojų (pvz., pareigybė susijusi su itin siaurų, specifinių kompetencijų, žinių turėjimu) pasiūla darbo rinkoje yra itin ribota, nustatant darbo apmokėjimo sistemą, galimas nukrypimas nuo pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijų, nusistatytų pareiginių algų nustatymo taisyklių ir pareigybių grupių hierarchinės struktūros vientisumo. Tokioms pareigybėms nustatomas iki 100 procentų didesnis maksimalus pareiginės algos koeficientas, nei pagal pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijus apskaičiuotas didžiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficiento dydis, tačiau ne didesnis nei įstaigos vadovui nustatytas pareiginės algos koeficientas.

 

V SKYRIUS

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS

 

13.  Darbuotojų (išskyrus įstaigos vadovą) darbo užmokestį sudaro:

13.1. pareiginė alga;

13.2. priemokos;

13.3. piniginė išmoka;

13.4. priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (mokamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tik valstybės tarnautojams (išskyrus įstaigos vadovą));

13.5. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka.

14Darbo užmokestis darbuotojams apskaičiuojamas ir mokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

15.  Žinias apie darbuotojų darbo užmokestį, mokamą iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, gali teikti tik įstaigos vadovas arba jo įgalioti darbuotojai.

16.  Darbuotojams darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: ne vėliau kaip einamojo mėnesio 25 dieną ir kito mėnesio 10 dieną, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį: ne vėliau kaip einamojo mėnesio 10 dieną. Pinigai pervedami į darbuotojo asmeninę sąskaitą jo pasirinktame banke.

 

VI SKYRIUS

MATERIALINĖS PAŠALPOS IR IŠEITINĖS KOMPENSACIJOS

 

17.  Darbuotojams dėl sunkios materialinės būklės Valstybės tarnybos įstatymo/Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatytais atvejais gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų lėšų. Paprastai skiriama Administracijos darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl:

17.1. jų pačių ligos – 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio;

17.2. sutuoktinio, partnerio (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), sugyventinio, vaiko (įvaikio) ligos – 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

17.3. sutuoktinio, partnerio (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), sugyventinio, vaiko (įvaikio) mirties – 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio;

17.4. motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) mirties – 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio;

17.5. brolio (įbrolio), sesers (įseserės), išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas, mirties – 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

17.6. stichinės nelaimės ar turto netekimo – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio;

17.7. kitais įstatymų nustatytais atvejais – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio.

18.  Mirusio, išskyrus žuvusį atliekant tarnybines pareigas arba mirusį dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, Administracijos valstybės tarnautojo šeimos nariams išmokama 1 mėnesio jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Mirusio Administracijos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, šeimos nariams išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa.

19Materialinė pašalpa darbuotojui gali būti skiriama, jeigu yra jo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamas aplinkybes patvirtinantys dokumentai.

20.  Materialinė pašalpa skiriama įstaigos vadovo ar jo įgalioto pavaduotojo įsakymu. Įsakymų projektus dėl materialinės pašalpos skyrimo Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojams, struktūrinių teritorinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams rengia Administracijos Juridinis ir personalo skyrius, o dėl materialinės pašalpos skyrimo struktūrinių teritorinių padalinių, dirbantiems pagal darbo sutartis, – atitinkamas struktūrinis teritorinis padalinys.

21.  Darbuotojui, atleidžiamam iš darbo/pareigų teisės aktų nustatyta tvarka sudarant rašytinį šalių susitarimą, gali būti išmokama iki atleidimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, atsižvelgiant į darbuotojo darbo/tarnybos stažą Administracijoje:

21.1. iki vienų metų – 1 mėnesio;

21.2. nuo vienų iki penkerių metų – 2 mėnesių;

21.3. nuo penkerių iki dešimt metų – 3 mėnesių;

21.4. nuo dešimt iki dvidešimt metų – 4 mėnesių;

21.5. daugiau kaip dvidešimt metų – 5 mėnesių.

 

VII SKYRIUS

PRIEMOKOS, SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

22.  Priemoka valstybės tarnautojams nustatoma atsiradus Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnyje, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 8 straipsnyje nustatytoms aplinkybėms.

23.  Siūlyti skirti priemoką, inicijuoti priemokos mokėjimo persvarstymą ar nutraukimą gali tiesioginis vadovas.

24Tiesioginis vadovas motyvuotame siūlyme dėl priemokos skyrimo darbuotojui privalo nurodyti:

24.1. darbuotoją, kuriam siūloma mokėti priemoką (vardas, pavardė, pareigos);

24.2.    priemokos skyrimo teisinį pagrindą (atitinkamas Valstybės tarnybos įstatymo arba Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo straipsnis ir/ar jo dalis);

24.3.    priemokos skyrimo faktinį pagrindą (valstybės tarnautojo pavadavimo arba papildomų užduočių aprašymas; darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, papildomo darbo krūvio arba pavadavimo arba papildomų užduočių ar pareigų arba darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, aprašymas);

24.4.    siūlomą priemokos mokėjimo terminą arba pradžios ir pabaigos datą arba tam tikras sąlygas ar aplinkybes, kurioms atsiradus priemokos mokėjimas pasibaigia;

24.5.    siūlomą nustatyti priemokos dydį (nurodomas procentais).

25.  Priemoka Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojams skiriama, jos dydis sumažinamas, priemokos mokėjimas nutraukiamas įstaigos vadovo ar jo įgalioto pavaduotojo įsakymu. Įsakymų projektus dėl priemokos skyrimo, sumažinimo, mokėjimo nutraukimo Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rengia Administracijos Juridinis ir personalo skyrius, o dėl priemokos skyrimo, sumažinimo, mokėjimo nutraukimo struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, – atitinkamas struktūrinis teritorinis padalinys.

26.  Priemokos mokėjimas nutraukiamas, jei išnyksta jos skyrimo aplinkybės, arba sumažinamas jos dydis, kai pasikeičia aplinkybės, kurių pagrindu priemoka buvo skirta: sumažėja papildomo darbo krūvis, papildomų pareigų ar užduočių skaičius.

27.  Paskiriama priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų pareiginės algos, o priemokų suma negali viršyti teisės aktuose nustatyto maksimumo dydžio.

28.  Priemokos darbuotojui skiriamos ne ilgesniam laikotarpiui nei iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, išskyrus:

28.1. kai mokama priemoka už pavadavimą, kai pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas laikino nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu;

28.2. kai mokama priemoka iš projektinių lėšų už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą atitinkamo projekto vykdymo laikotarpiui.

29.  Darbuotojai gali būti skatinami ir apdovanojami tiesioginio vadovo siūlymu įstaigos vadovo ar jo įgalioto pavaduotojo įsakymu šiomis skatinimo priemonėmis:

29.1. padėka;

29.2. nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant Administracijos nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius (ne dažniau kaip 2 kartus per kalendorinius metus);

29.3. suteikiant iki 5 mokamų papildomų poilsio dienų (tačiau ne daugiau kaip 10 mokamų papildomų poilsio dienų per metus) arba atitinkamai sutrumpinant darbo laiką;

29.4. vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka:

29.4.1. gyvenimo metų jubiliejinių sukakčių (50, 60, 70 metų) proga;

29.4.2. kitais teisės aktais nustatytais atvejais.

29.5. finansuojant kvalifikacijos tobulinimą ne didesne kaip darbuotojo 1 pareiginės algos dydžio suma per metus.

30.  Visi įsakymų dėl priemokų skyrimo, skatinimo ir apdovanojimo projektai pasirašomi tik įvertinus įstaigos finansines galimybes:

30.1. dėl struktūrinių padalinių (skyrių, tarnybos) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – gavus Apskaitos skyriaus vedėjo suderinimą;

30.2. dėl struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – gavus Apskaitos ir Finansų skyrių vedėjų suderinimą.

 

VIII SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMAS, ATLIKUS TARNYBINĖS VEIKLOS

VERTINIMĄ

 

31.  Kai darbuotojo tarnybinė veikla įvertinama kaip viršijanti lūkesčius, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu įstaigos vadovo sprendimu darbuotojui gali būti:

31.1. nustatomas didesnis pareiginės algos koeficientas, taikant ne mažiau kaip 0,06 didesnį pareiginės algos koeficientą, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas;

31.2. taikomos Sistemos 29 punkte nustatytos skatinimo priemonės;

31.3. taikomas perkėlimas į aukštesnes pareigas, jeigu jis atitinka šiai pareigybei keliamus reikalavimus;

31.4. taikomas perkėlimas į aukštesnes pareigas, jeigu jis atitinka šiai pareigybei keliamus reikalavimus, ir nustatoma taikant ne mažiau kaip 0,06 didesnį pareiginės algos koeficientą, negu buvo jam iki perkėlimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas minimalus pareiginės algos koeficientas.

32.  Kai darbuotojo tarnybinė veikla įvertinama kaip neatitinkanti lūkesčių, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu įstaigos vadovo sprendimu nustatomas mažesnis pareiginės algos koeficientas, taikant ne mažiau kaip 0,06 ir ne daugiau kaip 0,18 mažesnį pareiginės algos koeficientą, tačiau ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas minimalus pareiginės algos koeficientas. Tokia pati nuostata galioja ir darbuotoją perkeliant į žemesnes pareigas.

33.  Kai darbuotojo tarnybinė veikla įvertinama kaip atitinkanti lūkesčius, jo teisinė padėtis nesikeičia, kai darbuotojo tarnybinė veikla įvertinama kaip iš dalies atitinkanti lūkesčius, jo teisinė padėtis nesikeičia, tačiau jam nustatomas privalomas kvalifikacijos tobulinimas.

34.  Darbuotojams, kurių tarnybinė veikla 3 metus iš eilės įvertinama kaip viršijanti lūkesčius, bent vieną kartą per 3 metus nustatoma didesnė pareiginė alga, išskyrus atvejus, kai darbuotojui nustatytas maksimalus pareiginės algos koeficientas pagal darbo apmokėjimo sistemą.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Įsigaliojus Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 naujai redakcijai, valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai perskaičiuojami valstybės tarnautojo iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą padalijant iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Apskaičiuotas pareiginės algos koeficientas apvalinamas iki šimtųjų dalių darbuotojo naudai. Jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas. Nustatytas koeficientas fiksuojamas ir gali kilti tik per tarnybinės veiklos vertinimą.

36.  Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 naujai redakcijai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginė alga perskaičiuojama, pareiginės algos pastoviąją dalį, pridėjus praeitais metais nustatytą kintamą dalį, padalijant iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Apskaičiuotas pareiginės algos koeficientas apvalinamas iki šimtųjų dalių darbuotojo naudai. Jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas. Nustatytas koeficientas fiksuojamas ir gali kilti tik per tarnybinės veiklos vertinimą.

37.  Jei nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą darbuotojui apskaičiuotas pareiginės algos koeficientas nesiekia tam pareigybių lygmeniui nustatyto mažiausio pareiginės algos koeficiento, darbuotojui nustatomas tam pareigybės lygmeniui priskirtas minimalus pareiginės algos koeficientas.

38Darbo apmokėjimo sistema peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede bei Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 priede nustatytus pareiginės algos koeficientus, rinkos tendencijas ir įvertinus įstaigos finansines galimybes.

39.  Įstaigos vadovui ši Sistema taikomas tik tiek, kiek darbo apmokėjimo gairių ir kriterijų nereglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema.

 

____________________________

 

Pasvalio rajono savivaldybės

administracijos darbo apmokėjimo

sistemos

1 priedas

 

ADMINISTRACIJOS PAREIGYBIŲ LYGMENŲ STRUKTŪRA

 

Pareigybės lygmuo

Pareigybės pavadinimas

 

1

 

Įstaigos vadovas

 

 

2

 

Įstaigos vadovo pavaduotojas

 

 

3

 

Struktūrinio padalinio vadovas, kurio pareigybė priskiriama A lygiui

 

 

4

 

Struktūrinio ir struktūrinio teritorinio padalinio vadovas

 

 

5

 

Struktūrinio padalinio patarėjas ir struktūrinio teritorinio padalinio vadovo pavaduotojas

 

 

6

 

Struktūrinio ir struktūrinio teritorinio padalinio specialistas, kurio pareigybė priskiriama A lygiui

 

 

7

 

Struktūrinio padalinio ir į struktūrinį padalinį neįeinantis vyriausiasis specialistas

 

 

8

 

Struktūrinio ir struktūrinio teritorinio padalinio specialistas, kurio pareigybė priskiriama B lygiui

 

 

9

 

Struktūrinio padalinio vyresnysis specialistas

 

 

10

 

Struktūrinio ir struktūrinio teritorinio padalinio kvalifikuotas darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama C lygiui

 

 

11

 

Struktūrinio ir struktūrinio teritorinio padalinio darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama D lygiui

 

 

________________________

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

darbo apmokėjimo sistemos

2 priedas

 

 

PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ INTERVALAI

 

Pareigybės lygmuo

Pareiginės algos koeficientų intervalų dydžiai

Minimali pareiginės algos koeficiento reikšmė

Vidutinė pareiginės algos koeficiento reikšmė

Maksimali pareiginės algos koeficiento reikšmė

Žingsnis

 

1

 

1,50

 

2,00

 

2,50

 

-10 %

 

2

 

1,50

 

1,80

 

2,10

 

-20 %

 

3

 

0,88

 

1,44

 

2,00

 

-5 %

 

4

 

0,84

 

1,37

 

1,90

 

-5 %

 

5

 

0,77

 

1,30

 

1,83

 

-5 %

 

6

 

0,67

 

1,24

 

1,81

 

-5 %

 

7

 

0,66

 

1,18

 

1,70

 

-5 %

 

8

 

0,62

 

1,12

 

1,62

 

-5 %

 

9

 

0,60

 

1,06

 

1,52

 

-5 %

 

10

 

0,57

 

1,00

 

1,43

 

-5 %

 

11

 

MMA/MVA

 

MMA/MVA

 

MMA/MVA

 

-

 

____________________