LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2009 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-499 „DĖL AKTYVIOS DARBO

RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 4 d. Nr. A1-61

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponas (toliau – mokymo kuponas) – bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža) įsipareigoja, neviršydama šiame kupone nurodytos vertės, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui apmokėti už bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo programą.

3.2. Darbo priemonės darbo procese naudojamos transporto priemonės (išskyrus lengvuosius automobilius, turinčius mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui) ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui.

3.3. Darbo vietos įsteigimas – materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymas ir darbo biržoje įregistruoto asmens įdarbinimas į įsteigtą darbo vietą. Jei toje pačioje darbo vietoje dirba keli darbuotojai skirtingu darbo laiku, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms. Darbo vieta laikoma įsteigta nuo darbo vietos steigimo akto pasirašymo dienos.

3.4. Darbo vietos panaikinimas – darbo vieta laikoma panaikinta, kai:

3.4.1. nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš šių sąlygų:

3.4.1.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama darbdavio iniciatyva, apie darbo sutarties nutraukimą raštu (paštu, elektroniniu paštu (jei pranešimas pasirašytas elektroniniu parašu) per 3 darbo dienas nepranešama darbo biržai ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią atsilaisvinusią darbo vietą nepriimamas nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis darbo biržos siunčiamas asmuo;

3.4.1.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais nemokamas priklausantis darbo užmokestis;

3.4.1.3. įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbovietė ar funkcijos be darbo biržos sutikimo (šiuo atveju darbo vieta panaikinama nuo darbovietės ar funkcijų pakeitimo dienos);

3.4.1.4. neįgalusis, pradėjęs savo verslą įsteigtoje sau darbo vietoje, ilgiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per pastaruosius 12 mėnesių nevykdo veiklos;

3.4.1.5. neįgalusis, įsteigęs sau darbo vietą individualiai veiklai pagal verslo liudijimą darbo vietų steigimo sutarties galiojimo laikotarpiu (kol baigsis 36 mėnesių laikotarpis), per 15 kalendorinių dienų nuo verslo liudijimo galiojimo pabaigos nepateikia naujo verslo liudijimo;

3.4.1.6. įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso Juridinių asmenų registre įregistravimo dienos;

3.4.1.7. subsidijos gavėjas per 15 darbo dienų be pateisinamos priežasties neatsako į darbo biržos raštu pateiktą kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su darbo vietų steigimu, išlaikymu ar kontrole, pateikimo;

3.4.2. per 12 mėnesių laikotarpį nuo asmens, baigusio profesinio mokymo programą, įsidarbinimo dienos atsiranda bent viena iš šių sąlygų:

3.4.2.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, arba darbdavio bankroto ar likvidavimo atveju;

3.4.2.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais nemokamas priklausantis darbo užmokestis;

3.4.2.3. įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbovietė ar funkcijos be darbo biržos sutikimo (šiuo atveju darbo vieta panaikinama nuo darbovietės ar funkcijų pakeitimo dienos).

3.5. Paraiška – nustatytos formos darbdavio ar registruoto darbo biržoje asmens, siekiančio gauti paramą naujoms darbo vietoms steigti, užpildytas dokumentas. Paraiškos teikėjas – bedarbis, darbo ieškantis asmuo, įsiregistravęs darbo biržoje, arba darbdavys, pateikęs paraišką gauti subsidiją.

3.6. Projekto teikėjas – darbdavys, pateikęs vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projekto paraišką gauti subsidiją darbo vietoms steigti.

3.7. Subsidija darbo vietoms steigti lėšos, skiriamos darbo vietoms steigti (pritaikyti), be kurių jos negalėtų būti įsteigtos. Subsidija darbo vietoms steigti neskiriama darbo vietoms, kurios yra skirtos laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti.

3.8. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą – lėšos, skiriamos asmenims, pradedantiems individualią veiklą, verslo liudijimo įsigijimo išlaidoms ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms iš dalies padengti.

3.9. Subsidija darbo užmokesčiui – negrąžintinos lėšos, skiriamos darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, nepanaudotoms kasmetinėms atostogoms (organizuojant viešuosius darbus) kompensuoti.

3.10. Subsidijos gavėjas – darbdavys arba asmuo, registruotas darbo biržoje kaip darbo ieškantis asmuo arba bedarbis, kuriam skiriama subsidija darbo vietai įsteigti.

3.11. Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

3.12. Tikslinės teritorijos – savivaldybių (seniūnijų) teritorijos, kuriose įgyvendinami VUI projektai.

3.13. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme (toliau – Užimtumo rėmimo įstatymas), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas.“

2. Pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.5. įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį ar pradėjus vykdyti kitą individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas), įgijus ūkininko statusą, tapus ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu;“.

3. Pakeičiu 10.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.8. įdarbintam asmeniui suteikus ilgesnes kaip 30 kalendorinių dienų tikslines atostogas.“

4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos pateikia su įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktorius. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.“

5. Pripažįstu netekusiu galios 13.4 papunktį.

6. Papildau 131 punktu:

131. Subsidijos gavėjas privalo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo turto įsigijimo, kiekvienais metais pateikdamas darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus. Šie draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos.“

7. Papildau 15.5 papunkčiu:

„15.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 41(1), 41(4), 41(13), 172 straipsnius.“

8. Pakeičiu 171 punktą ir jį išdėstau taip:

171. Darbo birža visiems darbo biržoje įsiregistravusiems asmenims iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo įsiregistravimo dienos pateikia pasiūlymą dalyvauti profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo priemonėse ar gauti paramą darbo vietoms steigti.“

9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai siunčiami mokytis pas profesinio mokymo teikėjus, kuriuos pasirenka pats bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas iš Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje paskelbto profesinio mokymo teikėjų sąrašo. Šio Aprašo 24.1 papunktyje nustatytu atveju profesinio mokymo teikėją bedarbis ir įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas pasirenka suderinęs su darbdaviu.“

10. Pakeičiu 35.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„35.1.1. nutraukus Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo ne dėl profesinio mokymo teikėjo kaltės ar ne dėl bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo kaltės, jam nevykdžius Aprašo 3 priedo 2.2.1–2.2.5 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidas iki Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo datos per 10 darbo dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pateikus PVM sąskaitą faktūrą;“.

11. Pakeičiu 36.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.1 bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo liga, nėštumas, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas, mirtis;“.

12. Pakeičiu 116 punktą ir jį išdėstau taip:

116. Savivaldybių (seniūnijų) teritorijas, kuriose bus įgyvendinami VUI projektai, kasmet iki gruodžio 1 d. nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką savo ir darbo biržų interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose.“

13. Pakeičiu 117.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„117.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti;“.

14. Pakeičiu 117.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„117.3.2. įmonė ar viešoji įstaiga, kuriose mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės.“

15. Pripažįstu netekusiu galios 117.4 papunktį.

16. Pakeičiu 119 punktą ir jį išdėstau taip:

„119. Projekto teikėjas pateikia darbo biržai užpildytą nustatytos formos VUI projekto paraišką (18 priedas) ir prie jos prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu:

119.1. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);

119.2. dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

119.3. raštišką patvirtinimą, nurodant, kokią dalį visų dalininkų sudaro valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės;

119.4. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos);

119.5. už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas).“

17. Pakeičiu 120 punktą ir jį išdėstau taip:

„120. Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu. Jeigu pateiktas sutarties galiojimo užtikrinimas netenka galios arba baigiasi jo galiojimo terminas sutarties galiojimo metu, darbdavys privalo pateikti kitą sutarties galiojimą užtikrinantį dokumentą 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos likusiu sutarties galiojimo laikotarpiu.“

18. Pakeičiu 121 punktą ir jį išdėstau taip:

„121. VUI projekto paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos litais. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.“

19. Pakeičiu 122 punktą ir jį išdėstau taip:

„122. VUI projektų paraiškos pateikiamos tikslinės teritorijos darbo biržai per 30 dienų nuo VUI projektų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dienos. VUI projektų paraiškos gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai tikslinės teritorijos darbo biržai.“

20. Pripažįstu netekusiu galios 123 punktą.

21. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

„124. Darbo birža privalo kiekvienai gautai VUI projekto paraiškai suteikti registracijos numerį, fiksuoti tikslią gavimo datą bei laiką ir paštu išsiųsti arba įteikti projekto teikėjui patvirtinimą apie gautą paraišką, nurodydama paraiškos gavimo datą, laiką.“

22. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

„125. Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Vokas turi būti adresuotas konkrečiai darbo biržai, VUI projektų atrankai. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros.“

23. Pakeičiu 126 punktą ir jį išdėstau taip:

„126. VUI projekto paraiškos (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Paraiška ir jos priedai pateikiami dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas“ ir „Kopija“.“

24. Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

„127. Projekto teikėjas turi teisę pakeisti savo paraišką. Toks pakeitimas galioja, jeigu projekto teikėjas pateikia jį voke su užrašu „Paraiškos pakeitimas“ per Aprašo 122 punkte nustatytą terminą. Pakeitimas turi būti pasirašytas projekto teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens.“

25. Pakeičiu 128 punktą ir jį išdėstau taip:

„128. Projekto teikėjas turi teisę atšaukti pateiktą paraišką. Apie paraiškos atšaukimą jis turi pranešti raštu iki šio Aprašo 122 punkte nurodyto termino.“

26. Pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:

„131. Tikslinių teritorijų darbo biržų direktoriai kasmet sudaro VUI projektų atrankos komisijas kiekviename darbo biržos skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje tais metais numatyta įgyvendinti VUI projektus, paraiškų atrankai ir įgyvendinamų projektų priežiūrai vykdyti (toliau – komisija) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), darbdavių (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), savivaldybių bei darbo biržų atstovų. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius.“

27. Pakeičiu 137 punktą ir jį išdėstau taip:

„137. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo, sudaro VUI projekto įgyvendinimo sutartis (22 priedas) su VUI projektų teikėjais, kuriems nuspręsta skirti subsidiją (toliau – subsidijos gavėjas).“

28. Pakeičiu 145 punktą ir jį išdėstau taip:

„145. Subsidijos gavėjai darbo vietai (-oms) įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) privalo panaudoti pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.“

29. Pakeičiu 147 punktą ir jį išdėstau taip:

„147. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo subsidijos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl subsidijos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.“

30. Pakeičiu 150 punktą ir jį išdėstau taip:

„150. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai subsidijos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.“

31. Pripažįstu netekusiu galios 153.2.2 papunktį.

32. Papildau 153.2.3 papunkčiu:

„153.2.3. į įsteigtą subsidijuojant darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą bedarbį, jo darbo sutartyje numatyti VUI projekto paraiškoje nurodytą atlyginimą.“

33. Pakeičiu 155 punktą ir jį išdėstau taip:

„155. Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo dienos parengia patikrinimo aktą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų parengimo dienos kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją.“

34. Pakeičiu 156 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„156. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as) per darbo biržos pretenzijoje nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:“.

35. Pakeičiu 156.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„156.3. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;“.

36. Pakeičiu 156.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„156.4. nevykdo Aprašo 159 punkto reikalavimų.“

37. Papildau 161 punktą trečiąja pastraipa:

„Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, nes joje toks asmuo neregistruotas, kvalifikaciniai reikalavimai tikslinami paramos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu.“

38. Pakeičiu 190.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„190.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų.“

39. Pakeičiu 196 punktą ir jį išdėstau taip:

„196. Bedarbių teritorinio judumo rėmimo tikslas – skatinti bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose daugiau kaip 30 kilometrų nuo jų gyvenamosios vietos, kai darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo.“

40. Pakeičiu 197 punktą ir jį išdėstau taip:

„197. Bedarbiui įsidarbinus į darbo vietą, nutolusią daugiau kaip 30 kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos, kelionės į darbą ir atgal bei apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 33 straipsnio 2–4 dalies nuostatomis.“

41. Pakeičiu 199 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

199. Asmuo, įsidarbinęs darbo vietoje, nutolusioje daugiau kaip 30 kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos, kompensacijai (kompensacijoms) gauti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus pateikia:“.

42. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

„211. Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti Priemonių prioritetus, prioritetines tikslines grupes, remiamas profesijas ir veiklas, vidutines subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes ir vidutinius subsidijų darbo vietoms steigti dydžius. Nustatydama prioritetines tikslines grupes, remiamas profesijas ir veiklas, darbo birža turi atsižvelgti į socialinės pašalpos gavėjų skaičių.“

43. Pakeičiu 6 priedo 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;“.

44. Pripažįstu netekusiu galios 7 priedą.

45. Pakeičiu 8 priedo 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. pasibaigus mėnesiui, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;“.

46. Pripažįstu netekusius galios 9 ir 10 priedus.

47. Pakeičiu 11 priedo 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;“.

48. Pripažįstu netekusiu galios 12 priedą.

49. Pakeičiu 13 priedo 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.7. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai ir savivaldybei su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;“.

50. Pakeičiu 14 priedo 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;“.

51. Pripažįstu netekusiu galios 15 priedą.

52. Pakeičiu 16 priedo 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. Darbo vietų (-os) steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

 

Darbo vietos steigimo išlaidos

 

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

 

Subsidijos

 

Paraiškos teikėjo lėšos

 

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

 

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

 

1.

 

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, būtinų darbo vietų funkcionavimui užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

 

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

 

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.“

 

53. Pakeičiu 17 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

 

Darbo vietos steigimo išlaidos

 

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

 

Subsidijos

 

Paraiškos teikėjo lėšos

 

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

 

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

 

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliajam, būtinų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.“

54.  Pakeičiu 18 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

55.  Pakeičiu 20 priedo 1.18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.18.2. nepateikia darbo biržai ilgalaikio materialiojo turto draudimą nuo visų galimų rizikos atvejų (nuo kurių draudžia pasirinkta draudimo bendrovė) įrodančių dokumentų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos;“.

56. Pakeičiu 21 priedo 1.17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.17.2. nepateikiami darbo biržai Aprašo 131 punkte nurodyti draudimą įrodantys dokumentai;“.

57. Pakeičiu 22 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

58. Pakeičiu 24 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

59. Pakeičiu 25 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

60. Pakeičiu 26 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Galutinis paraiškos įvertinimas balais.

Galutinis paraiškos įvertinimas balais apskaičiuojamas pagal šią formulę:

S = Sb + K+L, kur:

 

S – galutinis paraiškos įvertinimas balais;

Sb – komisijos skirti balai vertinamai paraiškai;

K – balai skiriami, jeigu projektą ketinama įgyvendinti Vyriausybės pripažintoje probleminėje teritorijoje pagal Vyriausybės nustatytus probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus**:

K = 10, kai projektą ketinama įgyvendinti Vyriausybės pripažintoje probleminėje teritorijoje;

K = 0, kai projektą ketinama įgyvendinti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepatenkančioje į probleminių teritorijų sąrašą.

L – balai skiriami projektams, kuriuos vykdant ketinama įdarbinti mažiausiai paklausių profesijų tikslinių teritorijų bedarbius**:

L = 10, jeigu įgyvendinant projektą ketinama įdarbinti mažiausiai paklausių profesijų tikslinių teritorijų bedarbius;

L = 0, jeigu įgyvendinant projektą ketinama įdarbinti kitus bedarbius.

** Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, K ir L dėmenų balai skaičiuojami maksimalią balų sumą dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš K ir L dėmenyse nurodytas sąlygas atitinkančių darbo vietų skaičiaus.

 

61. Pripažįstu netekusiu galios 27 priedą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Algimanta Pabedinskienė


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos paramai gauti forma)

___________________________________________________________________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

__________________________ darbo biržai

 (darbo biržos pavadinimas)

 

vietinių uŽimtumo iniciatyvų projekto

__________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

Paraiška paramai gauti

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

____________________________________________________________________

(nurodyti, kokioje savivaldybėje ir seniūnijoje bus įgyvendinamas projektas)

2.   PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS1

 

Numatoma pradžia     ________________________

 (data)

Numatoma pabaiga   _________________________

 (data)

3.   Projekto SANTRAUKA

3.1. Suminė projekto vertė (Lt), iš viso ________________________________

 (skaičiais ir žodžiais)

valstybės parama _______________________________________;

 (skaičiais ir žodžiais)

paramos gavėjo nuosavos lėšos ____________________________.

 (skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius______________________________.

3.3. ____________________________________________________________________

 (trumpai aprašyti projekto esmę, iki 10 eilučių)

___________________________________________________________________________.

 

4. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai

4.1. Problemos pagrindimas

___________________________________________________________________________

(atsižvelgiant į vietos darbo rinkos ir socialinę ekonominę padėtį, aprašyti problemas ir priežastis, dėl kurių

___________________________________________________________________________.

svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

 

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

________________________________________________________________________

(atsižvelgiant į pateiktą problemos pagrindimą, apibūdinti tikslus ir uždavinius, kuriuos bus siekiama įgyvendinti

___________________________________________________________________________

šiuo projektu.  Nurodyti, kaip projektas padės spręsti socialines problemas ir kokios įtakos turės teritorijos

___________________________________________________________________________

ekonominei plėtrai bei kokią naudą duos vietos gyventojams)

___________________________________________________________________________.

 

5. PROJEKTO veiklos IR VADYBOS aprašymas

5.1. Projekto veiklos

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Lt

pradžia

pabaiga

trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

(aprašyti, kokios veiklos bus vykdomos, įgyvendinant projekte numatytus tikslus ir uždavinius;

___________________________________________________________________________

pagrįsti kiekvienos veiklos būtinumą darbo vietoms sukurti; apibūdinti projekto veiklas, nurodytas lentelėje)

___________________________________________________________________________.

 

5.2.____________________________________________________________________

  (nurodyti, kokioms papildomai remiamų asmenų grupėms priklausantys asmenys

___________________________________________________________________________

 bus įdarbinami, reikalavimus jų kvalifikacijai. Kiekvieno naujai įdarbinamo darbuotojo kvalifikacijai keliamus

__________________________________________________________________________________________

reikalavimus apibūdinti pagal pateiktą formą. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms)

 

Profesija

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Darbo patirtis (stažas)

 

Išsilavinimas

 

Kiti reikalavimai

 

Priklausymas papildomai remiamų asmenų grupei

 

 

5.3._____________________________________________________________________

   (apibūdinti, kokie Jūsų įmonės / viešosios įstaigos dabartiniai darbuotojai dalyvaus projekte ir už ką jie

__________________________________________________________________________________________

bus atsakingi, kaip bus organizuojama vidinė projekto įgyvendinimo kontrolė ir koordinavimas)

___________________________________________________________________________;

 

5.4._____________________________________________________________________

   (trumpai aprašyti projekto vadovo ir kitų asmenų, kurie įgyvendins projektą, kvalifikaciją, patirtį ir pareigas)

___________________________________________________________________________.

 

6. Darbo, atliekamo įsteigtoje darbo vietoje, aprašymas

___________________________________________________________________________

   (nurodyti, kokius darbus įdarbinti asmenys atliks kiekvienoje iš įsteigtų darbo vietų; aprašyti darbuotojų

__________________________________________________________________________________________

funkcijas ar pareigybę; nurodyti konkretų darbo vietos adresą; pagrįsti, kaip bus užtikrinamas kiekvieno iš darbuotojų

__________________________________________________________________________________________

užimtumas (darbo krūvis visą darbo laiką) trejus metus po darbo vietos įsteigimo)

___________________________________________________________________________.

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR PASEKMĖS

7.1. ____________________________________________________________________

   (apibūdinti, kokius rezultatus tikimasi gauti įgyvendinus projektą; kur įmanoma, nurodyti laukiamų

___________________________________________________________________________

rezultatų skaitinę išraišką)

__________________________________________________________________________;

7.2._____________________________________________________________________

   (pagrįsti, kaip laukiami rezultatai atitinka vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslą; nurodyti, kokią

__________________________________________________________________________________________

socialinę naudą projekto įgyvendinimas duos teritorijai (sumažins socialinės paramos gavėjų, paskatins

__________________________________________________________________________________________

ekonominę ar socialinių paslaugų plėtrą, naujas užimtumo galimybes, padidins darbo rinkos lankstumą ir kt.)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;

7.3._____________________________________________________________________

   (nurodyti, kaip projektas padės spręsti tikslinių bedarbių grupių užimtumo problemas ir vystyti

___________________________________________________________________________

skatintiną šioje teritorijoje ūkinę veiklą)

__________________________________________________________________________;

7.4._____________________________________________________________________

   (apibūdinti projekto multiplikatoriaus efektą, t. y. ar naujai sukurtosios darbo vietos sudarys prielaidas

__________________________________________________________________________________________

darbo vietoms atsirasti kitose šios teritorijos įmonėse arba naujos paslaugos sudarys sąlygas dirbti anksčiau

nedirbusiems asmenims2)

___________________________________________________________________________.

 

8. ATLYGINIMO, KETINAMO MOKĖTI ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, DYDIS

___________________________________________________________________________

(nurodyti, kokio dydžio atlyginimai bus mokami į įsteigtas subsidijuojant darbo vietas įdarbintiems asmenims)

 

9. Projekto tęstinumas

_______________________________________________________________________

(pagrįsti projekto tęstinumą, kai pasibaigs jo finansavimas (kaip bus užtikrintas sukurtų darbo vietų

__________________________________________________________________________________________

ilgalaikiškumas, iš kokių šaltinių bus gaunamos apyvartinės lėšos darbo vietoms išlaikyti ir kt.)

___________________________________________________________________________.

 

10. PROJEKTO teikėjas ir jo partneriai

10.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas__________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.) _____________________________

Veiklos sritis ____________________________________________________________

Registracijos data __________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius _______________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė_____

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Projekto teikėjo gebėjimas vykdyti projektą

_______________________________________________________________________.

(nurodyti sukauptą patirtį, įgyvendinant projektus; organizacinius gebėjimus, patirtį versle)

 

10.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

______________________________________________________________________ .

 

10.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio įmonės (viešosios įstaigos) pavadinimas __________________________

Veiklos sritis ______________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą _______________________________________

Gebėjimas vykdyti projektą ___________________________________________________________________________

(nurodyti sukauptą patirtį įgyvendinant projektus, organizacinius gebėjimus, patirtį versle)

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________ .

 

11. Savivaldybės parama

___________________________________________________________________________

   (nurodyti savivaldybės ir bendruomenės paramos formas projektui remti (pritaria raštu, kuriame nurodo

___________________________________________________________________________

  paramos būdus skirti lėšų, patalpų ar įrengimų, nustato mokesčių lengvatas ir kt.)

12. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

Eil. Nr.

Projekto įgyvendinimo lėšų paskirstymas

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

valstybės paramos lėšos

projekto teikėjo

lėšos

 

suma,

Lt

struktūra,

proc.

suma,

Lt

struktūra,

proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pristatymas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

  Iš viso

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą, jų kiekius (pavyzdžiui, jeigu jūsų projektui įgyvendinti reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

12.2. _________________________________________________________________

  (pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

__________________________________________________________________________________________

numatomų veiklų ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų

__________________________________________________________________________________________.

poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

13. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI:

1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų naujoms darbo vietoms įsteigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

3. Dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijos, ___ lapai;

4. Raštiško patvirtinimo, kuriame nurodoma, kokią dalį visų dalininkų sudaro valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės, kopijos, ____ lapai;

5. Už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas) kopijos, _____ lapai.

PASTABA. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri padėtų teritorinėms darbo biržoms geriau suprasti projektą, įvertinti projekto vykdytojų įdirbį ar kvalifikaciją. Pavyzdžiui, galima pridėti komercinius pasiūlymus įrangai ar darbo priemonėms įsigyti ir kt.

 

PROJEKTO TEIKĖJO VADOVO PASIŽADĖJIMAS

Aš,_____________________________________________________________ ,

 (projekto teikėjo vadovo vardas, pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti teritorinei darbo biržai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

Patvirtinu, kad mano atstovaujama įmonė (viešoji įstaiga) nėra likviduojama, jai nėra pradėta bankroto procedūra ir (ar) nėra vykdoma restruktūrizacija.

 

________________________                          ____________                             _________________

  (pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

                                                  A.V.

 

________________________________

1 Projektui skirtos lėšos turi būti panaudotos iki kalendorinių metų gruodžio 10 d.

2 Pavyzdžiui, paramos gavėjui pradėjus teikti socialines paslaugas vaikams ar asmenims, kuriems reikia globos, juos prižiūrėjusiems šeimos nariams sudaroma galimybė dirbti.

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

22 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

Nr. _______________

 

_________________

(data)

_________________

(vieta)

_____________________________________________________________ teritorinė darbo

(darbo biržos pavadinimas)

birža (toliau – darbo birža), atstovaujama _________________________________________,

 (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ___________________________________________________________, ir

(atstovavimo pagrindas)

___________________________________________________________________________

(įmonės / viešosios įstaigos pavadinimas)

(toliau – paramos gavėjas), atstovaujama__________________________________________,

 (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ____________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 ir 31 straipsniais ir Aktyvios darbo rinkos politikos sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto _______________________________ įgyvendinimas.

 (projekto pavadinimas)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Paramos gavėjas įsipareigoja:

 

1.1. įsteigti _______________________ darbo vietas iki 20 __ m. ________ _d.;

 (skaičius žodžiais, profesinė kvalifikacija)

 

1.2. įdarbinti į įsteigtas darbo vietas darbo biržos pasiūlytus asmenis, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis visam darbo laikui, išskyrus atvejus, kai įdarbinami asmenys, kuriems darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai nustato sutrumpintą arba ne visą darbo laiką;

1.3. į įsteigtą subsidijuojant darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą bedarbį, jo darbo sutartyje numatyti vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nurodytą atlyginimą;

1.4. įdarbinus darbo biržos pasiūlytą asmenį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti darbo biržą. Į atsilaisvinusią darbo vietą per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį paraiškoje subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, nes joje toks asmuo neregistruotas, kvalifikacinius reikalavimus tikslinti ir per 10 darbo dienų nuo paramos gavėjo ir darbo biržos raštiško susitarimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

1.5. raštu per 10 darbo dienų informuoti darbo biržą, kai darbuotojas serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba yra išėjęs nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros iki 3 metų atostogų, ir per 30 darbo dienų nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos priimti į darbą pagal terminuotą darbo sutartį kitą teritorinės darbo biržos atsiųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

1.6. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 3 metus nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

1.7. skirti savų lėšų projektui įgyvendinti ____________________________ Lt;

(suma žodžiais)

1.8. naudoti projektui įgyvendinti skirtas lėšas pagal patvirtintą projekto sąmatą;

1.9. projektui įgyvendinti valstybės ir projekto vykdytojo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.10. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis:

1.10.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei paramos gavėjas yra perkančioji organizacija;

1.10.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija;

1.11. teikti darbo biržai Apraše nustatytos formos (Aprašo 23 priedas) veiklos finansinę ataskaitą iki kito mėnesio 3 dienos bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie projekto įgyvendinimo eigą, paramos ir nuosavų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti bei kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.12. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

1.13. sudaryti sąlygas darbo biržai patikrinti projekto įgyvendinimą vietoje;

1.14. nedelsdamas informuoti darbo biržą ir projekto partnerius apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projektui;

1.15. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirastų dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.16. projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.17. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

1.18. įgyvendinti projektą profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už projekto vykdymo kokybę;

1.19. be darbo biržos sutikimo:

1.19.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti ar kitaip neperleisti įsigyto turto pagal gautą subsidiją;

1.19.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų;

1.19.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant (pritaikant) darbo vietas.

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti paramos gavėjui _________________________ Lt projektui vykdyti;

(suma žodžiais)

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 papunktyje, pervesti į paramos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke;

2.3. nagrinėti raštu pateiktus paramos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti metodinę pagalbą ir informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti;

2.4. siūlyti paramos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

2.5. organizuoti (pagal darbo biržos įgyvendinamas mokymo programas) paramos gavėjo prašymu asmenų, numatomų įdarbinti į įsteigtas darbo vietas, profesinį mokymą;

2.6. vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą.

 

III. PROJEKTO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

3. Projektas įgyvendinamas, finansuojamas ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

4. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

5.1. visą nepanaudotą paramą iki 20__ m. gruodžio 10 d. į darbo biržos atsiskaitomąją sąskaitą;

5.2. per darbo biržos nustatytą terminą subsidijos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

5.3. per darbo biržos nustatytą terminą, neįsteigęs visų Sutartyje numatytų darbo vietų, – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį.

6. Subsidijos gavėjas darbo biržai per darbo biržos pretenzijoje nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų, privalo grąžinti:

6.1. visą pervestą subsidiją, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

6.1.1. jis raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

6.1.2. pateiktose tarpinėse ataskaitose per 50 darbo dienų nepagrindžia, kodėl projekte numatyti darbai nevykdomi;

6.1.3. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.2. pervestą subsidiją arba jos dalį, kaip nurodyta Aprašo 157 punkte, kai:

6.2.1. panaikina įsteigtą darbo vietą, kaip tai apibrėžta Aprašo 3.4 papunktyje;

6.2.2. atsisako per 30 darbo dienų laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos įdarbinti darbo biržos siunčiamus bedarbius, kurie atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

6.2.3. atsisako tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, nes joje toks asmuo neregistruotas;

6.2.4. atsisako per 10 darbo dienų nuo kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Apraše nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šios Sutarties Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

10. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

11. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Projekto paraiška kartu su jos priedais yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Darbo birža

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Paramos gavėjas

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

24 priedas

 

(Projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo reikalavimams įvertinimo forma)

 

PROJEKTO TEIKĖJO, PARAIŠKOS IR JOS PRIEDŲ ATITIKTIES FORMALIEMS AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMAS

___________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo įmonės kodas ir adresas)

________________________________________

(data)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

1.

Paraiškoje prašoma skirti subsidiją šioms išlaidoms finansuoti (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 13 punktas):

 

 

1.1.

darbo priemonėms ir / ar techninės pagalbos priemonėms, būtinoms neįgaliųjų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti

 

 

1.2.

patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti

 

 

2.

Subsidija patalpoms remontuoti ir pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio

 

 

3.

Paraiškoje nurodytos išlaidos skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje (Aprašo 14.1 papunktis)

 

 

4.

Projekto teikėjas atitinka Aprašo 15 punkto reikalavimus:

4.1.

nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos

4.2.

neturi likviduojamos įmonės statuso

 

 

4.3.

neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

4.4.

neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai

 

 

4.5.

neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 41(1), 41(4), 41(13) , 172 straipsnius

 

 

5.

Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose teritorijose

 

 

6.

Projekto teikėjas atitinka Aprašo 117 punkte nustatytas sąlygas:

 

 

6.1.

turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti

6.2.

yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

 

 

6.3.

yra įmonė ar viešoji įstaiga, kurioje mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės

 

 

7.

Prašoma parama neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Aprašo 5 punktas)

8.

Prašoma parama vienai darbo vietai neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Aprašo 12 punktas)

9.

Projekto teikėjas numato savo lėšomis padengti ne mažiau kaip 35 procentus visų projekto išlaidų (Aprašo 118 punktas)

10.

Projekto teikėjas pateikė darbo biržai užpildytą nustatytos formos paraišką (Aprašo 18 priedas)

 

 

11.

Projekto teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu (Aprašo 119 punktas):

 

 

11.1.

dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti)

 

 

11.2.

dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais

 

 

11.3.

raštišką patvirtinimą, nurodantį, kokią dalį visų dalininkų sudaro valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės

 

 

11.4.

dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos)

 

 

11.5.

už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas)

 

 

12.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai (Aprašo 121 punktas):

 

 

12.1.

paraiškos sąmatoje įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos litais

 

 

12.2.

kiekviena sąmatos eilutė išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius

 

 

12.3.

išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

 

 

Komisijos pirmininkas

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

nariai

_____________

(parašas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

_____________

(vardas ir pavardė)

______________


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

25 priedas

 

(Paraiškos kokybės vertinimo forma)

 

PARAIŠKOS KOKYBĖS VERTINIMAS

___________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo įmonės kodas ir adresas)

___________

(data)

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius*

Komisijos nario skirtas balų skaičius

1. Projekto atitiktis Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslams:

50

1.1. Projektas teritorijos darbo rinkos poreikius:

- atitinka;

- neatitinka

 

5

0

1.2. Numatoma įdarbinti bedarbius, teritorinės darbo biržos:

- priskirtus papildomai remiamų bedarbių grupėms;

- nepriskirtus papildomai remiamų bedarbių grupėms

 

5

0

 

 

1.3. Numatoma įdarbinti bedarbių:

- nuo 1 iki 3;

- nuo 4 iki 5;

- daugiau nei 5

 

5

10

15

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai įdarbinamiems bedarbiams:

- pagrįsti;

- nepagrįsti

 

5

0

1.5. Įdarbinamų bedarbių užimtumas įsteigtose darbo vietose visą darbo laiką arba neįgaliesiems leidžiamą nustatytą darbo laiką:

- pagrįstas;

- nepagrįstas

 

 

 

5

0

 

 

1.6. Projekto tęstinumas pasibaigus jo finansavimui:

- pagrįstas;

- nepagrįstas

 

5

0

1.7. Projektas vietos savivaldos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros prioritetus:

- atitinka;

- neatitinka

 

 

5

0

1.8. Projekto įgyvendinimą remia savivaldybė ir vietos bendruomenė:

- nėra raštiško pritarimo;

- pritaria raštu savivaldybė arba bendruomenė

 

 

0

5

2. Darbdavio dalis iš bendro projekto finansavimo:

- iki 35 proc.;

- 35–50 proc.;

- daugiau kaip 50 proc.

 

0

5

10

 

 

3. Steigiamos darbo vietos atlyginimas:

- 1–2 MMA;

- daugiau kaip 2 MMA

 

10

15

 

 

4. Prašoma valstybės paramos lėšų suma nuo leistinos subsidijos sumos vienai darbo vietai įsteigti (pritaikyti):

- 100 proc.;

- 100–75 proc.;

- 75–50 proc.;

- mažiau nei 50 proc.

 

 

0

5

10

15

 

 

5. Projekto veiklų ir projekto finansinis pagrindimas bei projekto teikėjo administravimo gebėjimai:

10

5.1. nurodytos veiklos (būtinos ir pakankamos darbo vietoms sukurti, susijusios tarpusavyje ir su planuojamais projekto rezultatais, aprašytos konkrečiai ir išsamiai, yra realios, optimalios bei nuoseklios):

- pagrįstos;

- nepagrįstos

 

 

 

 

2

0

5.2. darbo priemonių, įrengimų pasirinkimas bei patalpų remonto ir kitų darbų vykdymas:

- pagrįstas;

- nepagrįstas

 

4

0

5.3. projekto sąmata:

- pagrįsta;

- nepagrįsta

 

2

0

5.4. projekto teikėjo ir partnerių, jiems esant, gebėjimai įgyvendinti projekte numatytas veiklas (tinkamos profesinės žinios, organizaciniai gebėjimai ir patirtis versle bei įgyvendinant projektus):

- tinkami;

- netinkami

 

 

 

 

2

0

Paraiškos kokybės bendras įvertinimas

100

 

* Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, komisijos nario skirtas balų skaičius kiekvienoje vertinimo kriterijų eilutėje skaičiuojamas maksimalų balų skaičių toje eilutėje dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš darbo vietų, atitinkančių tos eilutės vertinimo kriterijų, skaičiaus.

 

Komisijos narys

 

 

 _______________

 

_________________________

(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)