LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖS

APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. KS-48

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

patvirtinti Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6 straipsnio įgyvendinimo kontrolės aprašą (pridedama).

 

 

Pirmininkas                                                                                             Rimantas Bagdzevičius 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2021 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. KS-48

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖS
APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6 straipsnio įgyvendinimo kontrolės aprašas (toliau – Aprašas) nustato kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos, reklamos ir komercinių audiovizualinių pranešimų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) programose ir LRT interneto svetainėje skleidimo kontrolės (toliau – kontrolė) atlikimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6 straipsniu, nustatančiu, kad šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo kontrolę atlieka Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija).

3. Komisija, vykdydama kontrolę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Komisijos teisės aktų nuostatomis, LRT kultūrinės, socialinės, šviečiamosios informacijos, reklamos, komercinių audiovizualinių pranešimų, turinio rėmimo ir transliacijos rėmimo pranešimų skleidimo LRT programose ir LRT interneto svetainėje tvarkos aprašo, patvirtinto LRT tarybos 2021 m. sausio 5 d. posėdyje, nuostatomis bei šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KONTROLĖS ATLIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

5. Komisija, vykdydama kontrolę, atlieka stebėseną:

5.1 savo iniciatyva;

5.2 pagal asmens skundą (prašymą).

6. Stebėsena Aprašo 5 punkte nurodytais atvejais atliekama:

6.1. Komisijos pirmininko pavedimu;

6.2. Komisijos administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už kontrolės funkcijų atlikimą, iniciatyva.

7. Komisija, esant būtinybei, gali prašyti LRT pateikti stebėsenai atlikti būtinus dokumentus, duomenis ir (ar) informaciją. LRT Komisijos prašomus dokumentus, duomenis ir (ar) informaciją privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo Komisijos kreipimosi dienos, jei dėl objektyvių priežasčių nėra būtinas ilgesnis terminas.

8. Komisijos stebėsena turi būti atlikta ir stebėsenos aktas surašytas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos ar nuo stebėsenos pradžios, tais atvejais, kuomet stebėsena atliekama Komisijos iniciatyva. 

9. Komisija, atlikusi stebėseną ir nustačiusi pažeidimus, informuoja LRT ir nustato ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą pateikti paaiškinimus dėl nustatytų pažeidimų, jei dėl objektyvių priežasčių nėra būtinas ilgesnis terminas.

10. Stebėsenos rezultatai įforminami Aprašo 1 priede.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS ATLIEKANT KONTROLĘ

 

11. Komisija vykdydama kontrolę turi teisę:

11.1. gauti visus kontrolei vykdyti būtinus dokumentus, duomenis ir (ar) informaciją Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka;

11.2. iš LRT gauti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu;

11.3. inicijuoti kompetentingų viešojo administravimo subjektų, valstybės kompetentingų institucijų ar nepriklausomų ekspertų pasitelkimą, jei reikia jų specialių žinių ar patirties;

11.4. Komisija turi ir kitų teisių, kurias jai nustato teisės aktai.

12. Komisija atlikdama kontrolę privalo:

12.1. vadovautis teisės aktais, laikytis juose nustatytų procedūrų ir neviršyti suteiktų teisių ir įgaliojimų;

12.2. kontrolės metu surinkti būtiną informaciją;

12.3. būti objektyvi ir sąžininga, atlikti kontrolę be išankstinės nuostatos;

12.4. konsultuoti ar teikti metodinę pagalbą ar teikti informaciją, susijusią su kontrole, taip pat teikti kitas konsultacijas teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais pagal Komisijos kompetenciją;

12.5. užtikrinti asmens duomenų ir konfidencialios informacijos, kurią sužinojo atliekant kontrolę, apsaugą;

12.6. Komisija atlikdama kontrolę turi ir kitų pareigų, kurias jai nustato teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

LRT TEISĖS IR PAREIGOS KOMISIJAI ATLIEKANT KONTROLĘ

 

13. LRT, Komisijai atliekant kontrolę, turi teisę:

13.1. susipažinti su kontrolės metu surinkta medžiaga, daryti išrašus, nuorašus, kopijas;

13.2. raštu ir (ar) žodžiu teikti paaiškinimus ar pastabas dėl kontrolės atlikimo;

13.3. dėl teisės aktų nuostatų ir kontrolės atlikimo sąlygų bei tvarkos taikymo gauti Komisijos konsultaciją;

13.4. būti išklausytai teisės aktų nustatyta tvarka;

13.5. gauti informaciją apie vykdomą kontrolę;

13.6. LRT, Komisijai atliekant kontrolę, turi ir kitų teisių, kurias jai nustato teisės aktai.

14. LRT, Komisijai atliekant kontrolę, privalo:

14.1. vykdyti Komisijos teisėtus nurodymus, netrukdyti atlikti kontrolę;

14.2. pateikti Komisijai visus su kontrolės atlikimo tikslais susijusius duomenis ir (ar) informaciją, kaip numato šis Aprašas;

14.3. teikti teisingus ir išsamius dokumentus, duomenis ir (ar) informaciją;

14.4. Komisijai pareikalavus raštu ir (ar) žodžiu teikti paaiškinimus;

14.5. LRT, Komisijai atliekant kontrolę, turi ir kitų pareigų, kurias jai nustato teisės aktai.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖS APRAŠO PAŽEIDIMUS

 

15. Komisija, nustačiusi, kad LRT pažeidė kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos, reklamos ir komercinių audiovizualinių pranešimų LRT programose ir LRT interneto svetainėje skleidimo nuostatas, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka taiko administracinę atsakomybę.

 

 

___________________

 

 

 

Aprašo 1 priedas

 

 

(Stebėsenos akto forma)

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ADMINISTRACIJA

 

STEBĖSENOS AKTAS

 

20___ m.______________ d. Nr. ______

Vilnius

 

I. BENDROJI DALIS

 

Stebėsenos teisinis pagrindas*:_______________________________________________________ .

 

Stebėseną inicijavęs subjektas**: _____________________________________________________ .

 

Stebėsenos objektas***: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

 

Stebėsena pradėta ___________________ ir baigta ___________________.

(data)                                 (data)      

 

Informacija apie stebėsenos objekto fiksavimą[1]:

 

 

 

 

II. STEBĖSENOS REZULTATAI

 

Stebėsenos metu nustatyta:

 

 

 

 

Kitos pastabos ir informacija

 

 

 

 

 

III. PASIŪLYMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. ___________________ lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stebėseną atlikusio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos darbuotojo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(Stebėseną atlikusio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos darbuotojo vadovo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 * Nurodoma pagal Aprašo 5.1–5.2 papunkčius.

** Nurodoma pagal Aprašo 6.1–6.2 papunkčius.

*** Nurodomas (-i) stebėtos (-ų) radijo ir (ar) televizijos programos (-ų) ar atskiros (-ų) programos (-ų) pavadinimas (-ai), jos (-ų) transliavimo data arba laikotarpis, laikas, bei stebėti kiti aspektai ir (ar) aplinkybės ar įrašas (-ai) interneto svetainėje, jo (-ų) paskelbimo data arba laikotarpis

 

[1] Nurodoma, ar buvo daromas ir (ar) naudojamas stebėtos (-ų) radijo ir (ar) televizijos programos (-ų) ar atskiros (-ų) programos (-ų) garso ir (ar) vaizdo įrašas (-ai), šį (-iuos) įrašą (-us) padaręs ir (ar) pateikęs subjektas (-ai) arba daromos interneto svetainės momentinės nuotraukos