LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR POLITINIŲ PARTIJŲ SĄSKAITŲ IŠRAŠŲ PATEIKIMO Vyriausiajai rinkimų komisijai TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. Sp-441

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, nusprendžia:

1. Patvirtinti Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių partijų sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. Sp-12 „Dėl politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinio ir jo priedų pateikimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4. Nustatyti, kad politinės partijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio priedą – politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitą rengia ir teikia kartu su 2020 metų ir vėlesnių metų metiniais finansinių ataskaitų rinkiniais.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                   Laura Matjošaitytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. Sp-441

 

POLITINIŲ PARTIJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR POLITINIŲ PARTIJŲ SĄSKAITŲ IŠRAŠŲ PATEIKIMO VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių partijų sąskaitų išrašų pateikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių bei politinių partijų banko išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarka.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu.

3. Politinės partijos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuoja Politinių partijų įstatymas, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ir kiti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai.

3.1. Politinių partijų finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372, su vėlesniais pakeitimais.

4. Politinių partijų finansavimą pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) ir kitos institucijos.

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Politinių partijų įstatyme, Buhalterinės apskaitos įstatyme, Taisyklėse.

6. Politinė partija, per kalendorinius metus gavusi didesnę kaip 200 VMDU (paskelbtas praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio šalies ūkio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis) dydžio pajamų sumą, privalo su audito įmone sudaryti politinės partijos patikrinimo sutartį.

7. Politinių partijų, per kalendorinius metus gavusių mažiau negu 200 VMDU dydžio pajamų sumą, patikrinimą organizuoja VRK. Šioje dalyje nurodytam nepriklausomam politinės partijos patikrinimui atlikti VRK turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių arba auditorių paslaugas.

II SKYRIUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMAS

 

8. Už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo kalendoriniams metams pasibaigus parengia politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

8.1. finansinės būklės ataskaita (Taisyklių XI skyrius, antrasis skirsnis, forma 2 priedas);

8.2. veiklos rezultatų ataskaita (Taisyklių XI skyrius, trečiasis skirsnis, forma 3 priedas);

8.3. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (Taisyklių XI skyrius, ketvirtasis skirsnis).

9. Kartu su politinės partijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu parengiami priedai:

9.1. valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita;

9.2. politinės partijos veiklos finansavimo ataskaita.

10. Politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir jo priedus, nurodytus šio aprašo 9 punkte, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, ir politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalą.

11. Be Taisyklių XI skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos privalomai finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – Aiškinamasis raštas) pateikiamos informacijos, šiame dokumente turi būti atskleista politinės partijos veiklos specifika. Aiškinamajame rašte pateikiama informacija turi būti tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Ši informacija turi būti pakankama politinės partijos finansinės būklės pokyčių įvertinimui, Finansinės būklės ataskaitos ir Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktų duomenų palyginimui su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų politinių partijų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis.

12. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

12.1. turimus filialus, padalinius, skyrius;

12.2. tiesiogiai ar netiesiogiai su politine partija susijusius ar kitaip politinės partijos kontroliuojamus juridinius asmenis, taip pat juridinius asmenis, kurių steigėjas (vienas iš steigėjų) yra politinė partija;

12.3. Finansinės būklės ataskaitos ir Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnių reikšmingus pokyčius tarp ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir jų priežastis;

12.4. apie politinės partijos veiklai sudarytus neįprastus sandorius (pvz., sandoriai, kurių vertė viršija tokiems sandoriams įprastą praktiką, gautos kompensacijos dėl neįvykusių sandorių ir pan.), paaiškinimą, jeigu iš kitos veiklos iš viso gauta daugiau kaip 10 procentų visų per ataskaitinį laikotarpį politinės partijos gautų lėšų iš visų šaltinių.

13. Pagal Taisyklių 157 punktą, politinės partijos negali savo nuožiūra keisti nustatytų metinio finansinių ataskaitų rinkinio priedų formų, įrašyti kitokių straipsnių pavadinimų, įterpti naujų ar išbraukti esamų straipsnių, jų pergrupuoti net ir tais atvejais, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui.

14. Metinio finansinių ataskaitų rinkinio priedai pildomi pagal VRK sprendimais patvirtintus tvarkų aprašus.

15. Politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir jo priedus pasirašo politinės partijos pirmininkas arba politinės partijos valdymo organo paskirtas už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo.

16. Prireikus VRK turi teisę susipažinti su politinės partijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

 

III SKYRIUS

RINKINIŲ TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

17. Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai pildomi ir VRK teikiami naudojantis VRK informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau – Finansavimo posistemė).

18. Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo su VRK pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

19. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį, jo priedus pildo ir už įvedamų duomenų teisingumą ir išsamumą atsako už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo.

20. Finansavimo posistemėje patvirtinti dokumentai atspausdinami ir pasirašyti teikiami VRK dviem egzemplioriais.

21. Pateiktas politinės partijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir jo priedai skelbiami VRK interneto svetainėje nedelsiant gavus jų duomenis ir atnaujinami, kad šie duomenys atitiktų gautą informaciją.

 

IV SKYRIUS

SĄSKAITŲ IŠRAŠŲ TEIKIMAS

 

22. Politinės partijos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos pateikia VRK praėjusio kalendorinių metų ketvirčio politinės partijos sąskaitų išrašus.

23. Teikiami visų politinės partijos banko sąskaitų (partijos valstybės biudžeto asignavimų ir einamųjų sąskaitų, įskaitant partijos skyrius), išskyrus politinės kampanijos sąskaitą (sąskaitas), išrašai.

24. Politinės partijos sąskaitų išrašai VRK teikiami naudojantis Finansavimo posisteme.

25. Už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo Finansavimo posistemėje nurodo partijos turimų sąskaitų tipus (valstybės biudžeto asignavimų ar einamoji sąskaita), atidarymo ir uždarymo datas. Be to, sąskaitoms gali suteikti pavadinimus ar nurodyti, kuris partijos skyrius naudoja konkrečią sąskaitą.

26. Sąskaitos išrašo duomenis į informacinę sistemą galima įkelti ISO 20022XML formatu.

27. Sąskaitos išrašas keliamas pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui už visą ketvirtį (nuo pirmos iki paskutinės ketvirčio dienos, nepriklausomai nuo savaitės dienos). Sąskaitos išrašas keliamas, nepriklausomai nuo to, ar sąskaitoje konkretų ketvirtį buvo vykdomos operacijos.

28. Įkėlus banko sąskaitos išrašą, jo įrašai gali būti koreguojami nurodant papildomą informaciją.

29. Kalendorinio ketvirčio banko išrašas negali būti šalinamas dalimis ar po vieną įrašą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Vyriausioji rinkimų komisija prižiūri, kaip laikomasi šio aprašo reikalavimų.

31. Ginčai, kylantys dėl šio aprašo taikymo ir pažeidimų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________