LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-3236 „DĖL JĖZUITŲ PEDAGOGIKA GRĮSTO UGDYMO LIETUVOJE SAMPRATOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 19 d. Nr. V-145

Vilnius

 

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. ISAK-3236 „Dėl Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje sampratos“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje samprata nauja redakcija nedėstoma):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JĖZUITŲ PEDAGOGIKA GRĮSTO UGDYMO LIETUVOJE SAMPRATOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 23.1.4, 23.2.2, 23.3.3, 23.4.2 papunkčiais, Netradicinio ugdymo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299 „Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“, 7 punktu,

t v i r t i n u    Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje sampratą (pridedama).“

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje sampratą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Jėzuitų  ugdymas grindžiamas Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl bendradarbiavimo švietimo ir  kultūros srityje, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Netradicinio  ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299 „Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“, Romos katalikų bažnyčios mokymu (Kanonų teisės kodeksas; Katalikų bažnyčios katekizmas), jėzuitų švietimo  dokumentais  – Jėzuitiškos auklybos pagrindais ir šv. Ignaco pedagogikos praktiniu taikymu, kurio esminės nuostatos atitinka demokratinius bei humanistinius Lietuvos mokyklos principus, ir šia samprata.

2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

UGDYMO PRINCIPAI IR PAGRINDINĖS NUOSTATOS“.

2.4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

UGDYMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI“.

2.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

UGDYMO TURINYS“.

2.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Samprata paremtas ugdymas pagal formaliojo švietimo programas įgyvendinamas Romos katalikų bažnyčios mokymu, jėzuitų švietimo dokumentais, paradigma, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“.“

2.7. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

UGDYMO PROCESAS“.

2.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Dėl ugdymo specifikos, intensyvesnio ir gilesnio ugdymo turinio, ugdymo planas gali iki 25 procentų skirtis nuo Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose nustatytų valandų ir dalykų bei darbo dienų per savaitę skaičiaus. Atsižvelgiant į programų vykdymo specifiką, mokinių poreikius, jėzuitų mokyklose gali būti dirbama pailgintos darbo dienos, visos dienos ir visos savaitės režimu.“

2.9. Pakeičiu 18.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.2.4. Ypatingas dėmesys skiriamas doriniam ugdymui – vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, organizuojamas dorinio ugdymo (tikybos) dalyko pagilintas (papildytas tiksliniais moduliais pagal šv. Ingaco paradigmą, apibrėžtais Jėzuitiškos auklybos pagrinduose) mokymas, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas, reglamentuojamas mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše. Savaitinis dorinio ugdymo (tikybos) valandų skaičius per savaitę gali būti padidintas viena pamoka, nei numato bendrieji ugdymo planai. Mokoma krikščioniškosios etikos bei krikščioniškos filosofijos;“.

2.10. Pakeičiu 18.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.2.7. III–IV gimnazijos klasių mokiniams kartą per metus organizuojamos 4–7 dienų rekolekcijos savaitgaliais;“.

2.11. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Jėzuitų mokykla, naudodama paradigmą, atlieka vidinį savo veiklos įsivertinimą pagal pasirinktas sritis, analizuoja įsivertinimo rezultatus bei vertina ugdymo kokybę, jos rezultatus.

2.12. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI JĖZUITŲ MOKYKLOS MOKYTOJAMS IR VADOVAMS“.

2.13. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Jėzuitų mokykloje dirbantys mokytojai turi atitikti keliamus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų  mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-744 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo.“

2.14. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

2.15. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

JĖZUITŲ MOKYKLOS STEIGIMAS, REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS, PERTVARKYMAS IR FINANSAVIMAS“.

2.16. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Jėzuitų mokyklos steigiamos, reorganizuojamos, likviduojamos, pertvarkomos ir  finansuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi dėl bendradarbiavimo švietimo ir  kultūros srityje, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Kanonų teisės kodeksu, Jėzaus draugijos teisiniais dokumentais.“  

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė