LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS VERSLUI KURTI (DARBO VIETOMS STEIGTI) TEIKIMO 2022 METAMS PRIORITETŲ, KURIE PADEDA ĮGYVENDINTI SKAITMENINĖS IR ŽALIOSIOS TRANSFORMACIJOS TIKSLUS, SKATINTI ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ IR (AR) MAŽINTI COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) POVEIKĮ, NUSTATYMO

 

2022 m. liepos 1 d. Nr. A1-455/4-854/D1-212

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2 punktą:

n u s t a t o m e:

1.  šiuos paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2022 metams prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį:

1.1. steigiama (-os) darbo vieta (-os) padeda įgyvendinti skaitmeninės transformacijos tikslą, jeigu:

1.1.1. vykdant veiklą naudojamos ir gamybos ar veiklos metu pradedamos naudoti skaitmeninės technologijos ar sprendimai: 5G ryšys, daiktų internetas (IoT), dirbtinis intelektas, robotikos sprendimai, virtualioji ar papildytoji realybė, debesija, 3D spausdinimas, operatyvaus gamybos valdymo sistemos, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, darbo vietų procesų skaitmeninimo sprendimai, automatika ir pramoninės automatizavimo technologijos, gamybos įrenginių valdikliai ir vykdikliai, išmanieji jutikliai, ir kt., gaminio gamybos ar paslaugos teikimo metu suplanuoti veiksmai, kurių rezultatas yra bent vienas iš šių pokyčių: gaminio gamyba, pats gaminys, paslauga, paslaugos teikimas ar veiklos vykdymo procesas arba jų dalis pertvarkoma iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką arba paslaugos teikiamos ar procesai arba jų dalis vykdomi nuotoliniu būdu;

1.1.2. vykdant veiklą naudojama superkompiuterių ir didelių duomenų rinkinių apdorojimo infrastruktūra;

1.1.3. teikiamos konsultavimo paslaugos, siekiant įvertinti įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros ar fizinio asmens vykdomos veiklos procesus, identifikuoti skaitmenizavimo poreikius bei galimybes ir juos įgyvendinti;

1.1.4. vykdoma mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimo veikla, kuria siekiama remti dalijimąsi žiniomis apie skaitmeninės transformacijos tikslų įgyvendinimą;

1.2. steigiama darbo vieta susijusi su žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimu ir (arba) skatina žiedinę ekonomiką, jeigu:

1.2.1. vykdant veiklą taikomos ekonomiškai pateisinamos priemonės, skirtos gamtinių išteklių naudojimui ir (ar) atliekų kiekiui mažinti (rengiami aplinkosaugos veiksmų planai, diegiami švaresnės gamybos principai, mažaatliekės ir beatliekės technologijos) ir (ar) energijos vartojimo efektyvumui didinti, ir (ar) atsisakyti iškastinio kuro, ir (ar) pirminių išteklių žaliavų pakaitalų ir (ar) antrinių žaliavų naudojimui didinti, o gaminami gaminiai atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1.2.1.1. sudėtyje yra mažiau ar visai nėra pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, palyginti su rinkoje esančiais tą pačią funkciją atliekančiais gaminiais;

1.2.1.2. eksploatacijos laikotarpis yra ilgesnis, palyginti su rinkoje esančiu tas pačias funkcijas atliekančiu gaminiu;

1.2.1.3. sudedamosios dalys pakeičiamos, o gamintojas įsipareigoja užtikrinti gaminio sudedamųjų dalių tiekimą rinkai ir (ar) jų pakeitimą prireikus;

1.2.1.4. struktūra ar sudėtis leidžia juos restauruoti ar pataisyti;

1.2.1.5. savybės yra tinkamos antriniam perdirbimui ir (arba) gaminys yra biologiškai suyrantis arba sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti gaminį;

1.2.2. vykdant veiklą užtikrinamas gamybos liekanų pakartotinis panaudojimas;

1.2.3. teikiamos gaminių taisymo, remonto, atnaujinimo paslaugos, be kurių nebūtų įmanoma jų toliau naudoti pagal paskirtį;

1.2.4. teikiamos dalijimosi daiktais paslaugos;

1.2.5. gamintojas teikia savo pagamintų gaminių nuomos paslaugas;

1.2.6. vykdant veiklą siekiama sumažinti aplinkos taršą ir pagerinti oro, vandens telkinių, įskaitant paviršinio, požeminio ir jūros vandens būklę ir dirvožemio kokybę;

1.2.7. vykdoma veikla padeda gerinti biologinės įvairovės būklę arba užkirsti kelią dirvožemio ir kitų ekosistemų būklės blogėjimui, miškų naikinimui ar nykimui;

1.2.8. teikiamos konsultavimo paslaugos, siekiant įvertinti įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros ar fizinio asmens vykdomos veiklos procesus, identifikuoti žiediškumo ir žaliosios transformacijos poreikius bei galimybes ir įgyvendinti šiuos procesus;

1.2.9. vykdoma mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimo veikla, kuria siekiama remti dalijimąsi žiniomis apie žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimą ir žiedinės ekonomikos skatinimą;

1.2.10. vykdant veiklą vietoje iškastinio kuro naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai;

1.3. steigiama (-os) darbo vieta (-os) padeda mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį, jeigu ši (šios) darbo vieta (-os) steigiama sau arba sau ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstam (-iems) bedarbiui (-iams):

1.3.1. registruotas Užimtumo tarnyboje užimtu asmeniu buvęs savarankiškai dirbantis asmuo, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, kuris:

1.3.1.1. savarankišką veiklą nutraukė Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, o savarankiška veikla ją nutraukus nebuvo ir nėra atnaujinta;

1.3.1.2. planuoja vykdyti kitą veiklą, nei nurodyta šio įsakymo 1.3.1.1 papunktyje;

1.3.1.3. po savarankiškos veiklos nutraukimo dirba pagal darbo sutartį ir jam apskaičiuotas darbo užmokestis per paskutinius 3 mėnesius iki paramos verslui kurti paraiškos pateikimo mėnesio buvo ne didesnis kaip 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos;

1.3.2. Užimtumo tarnyboje registruotas bedarbis, kuris:

1.3.2.1. dirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ir buvo atleistas iš darbo Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu;

1.3.2.2. atitinka šio įsakymo 1.3.1.1 ir 1.3.1.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas;

2. kad subsidija darbo vietai (-oms) steigti mokama, jeigu steigiama (-os) darbo vieta (-os) atitinka bent vieną iš šio įsakymo 1.1.1–1.1.4 arba 1.2.1–1.2.10 papunkčiuose nurodytų paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo prioritetų ir šią (šias) darbo vietą (-as) turi steigti šio įsakymo 1.3.1.1–1.3.1.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas arba bent viename iš šio įsakymo 1.3.2.1 ir 1.3.2.2 papunkčių nurodytas sąlygas atitinkantis asmuo.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                          Aušrinė Armonaitė

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas