LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2020 M. liepos 22 D. ĮSAKYMO NR. 1-210 „DĖL PRIEMONĖS „SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 5 d. Nr. 1-15

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL PRIEMONĖS „SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros įstatus:

1. T v i r t i n u Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).  

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytą priemonę koordinuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, o administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

2. N u s t a t a u, kad viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra iki 2021 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai perduoda visą informaciją, reikalingą Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ administruoti, įskaitant rezervinių teigiamai įvertintų registracijos formų, kurioms yra gautas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pritarimas, dokumentų originalus.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                 Dainius Kreivys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1-210

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1-15 redakcija)

 

 

 

PRIEMONĖS „SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės iš biudžeto skirtų lėšų finansuojamų projektų atranką, reikalavimus finansavimui, institucijas ir įstaigas, dalyvaujančias Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė) koordinavimo ir įgyvendinimo procese, administravimo procedūras bei įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas, atsižvelgiant į Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas).

3. Aprašo tikslais Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip:

3.1. Daugiabutis namas – aukštesnis kaip dviejų aukštų, neskaitant cokolinių aukštų, kuriuose yra įrengti butai, daugiabutis namas arba dviejų aukštų daugiabutis namas, kurio palėpėje (mansardoje) įrengtos gyvenamosios paskirties patalpos, kuriuose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionai, kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, ir įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą.  

3.2. Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

3.3. Daugiabučių namų sąrašasValstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) interneto svetainėje viešai skelbiamas daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, sąrašas.

3.4. Projektas – daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimo, bendrųjų elektros inžinerinių sistemų pertvarkymo, bendrųjų suskystintų naftos dujų inžinerinių sistemų pertvarkymo į bendrąsias gamtines dujų inžinerines sistemas projektas.

3.5. Apraše kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose energetikos sektoriaus veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Priemonę administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės atrankos būdu.

7. Pagal Aprašą 2021 metais numatoma skirti 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų projektams įgyvendinti, įskaitant ir lėšas Agentūrai už Priemonės administravimą. Agentūrai už Priemonės administravimą lėšų maksimalus dydis (neviršijant 3 proc. nuo 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų) nustatomas sudarytoje su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija sutartyje.

8. Priemonės tikslas – užtikrinti SND balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams).

9. Pagal Aprašą remiamos veiklos ir jų rezultato rodikliai nurodyti lentelėje.

 

Lentelė. Remiamos veiklos ir jų rezultato rodikliai

 

Eil. Nr.

Remiama veikla

Rezultato rodiklis

1.

Elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas

Parengtas (-i) elektros skirstomojų tinklų plėtros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektas (-ai) namui, kuris yra įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą (pateiktas projekto priėmimoperdavimo aktas arba jam nesant – teisės aktų nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas projektas)

2.

Darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu

Užtikrintas saugus elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimas daugiabučiui (pateiktas atliktų darbų aktas)

3.

Darbai, susiję su daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir (ar) pertvarkymu (nuo nuosavybės ribos (įskaitant ir butų elektros instaliaciją (iki 5 kW) ar gamtinių dujų sistemą)

Ne mažiau kaip 70 proc. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų, kuriuose buvo naudojami SND balionai, užtikrintas saugus elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimas (pateikta namo ir butų techninės būklės vidaus elektros tinklų ar gamtinių dujų sistemos vertinimo pažyma (rangovo aktas) ir bute ar kitoje patalpoje įrengta elektrinė arba dujinė viryklė (pateiktas įsigijimą patvirtinantis dokumentas) bei faktiškai nebenaudojamas SND balionas (pateikta projekto vykdytojo deklaracija)

4.

Elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimas ir faktinis SND baliono atsisakymas butuose

 

10. Aprašo 9 punkto lentelės 1 ir 2 eilutėse numatytas veiklas pagal Daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų balionai, elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimui ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas projekto įgyvendinimo tvarkos aprašą, nurodytą Veiksmų plano 2 priede (toliau – Projekto įgyvendinimo tvarkos aprašas) organizuoja ir įgyvendina skirstomųjų tinklų operatorius, kurio veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai).

11. Aprašo 9 punkto lentelės 3 ir 4 eilutėse numatytas veiklas pagal Projekto įgyvendinimo tvarkos aprašą organizuoja ir (ar) įgyvendina atitinkamo daugiabučio namo atstovas.

12. Priemonės įgyvendinimo tikslais daugiabučių namų gyventojų (buitinių vartotojų) asmenų duomenys tvarkomi pagal Veiksmų plano 3 ir 31 punktų nustatytus reikalavimus.

13. Galutiniai paramos gavėjai pagal Aprašą yra daugiabučių namų butų ar kitų patalpų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, savininkai.

14. Pagal Aprašą ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančiam šio buto ar kitų patalpų savininkui, gaunančiam paramą SND baliono pakeitimui kitais energijos šaltiniais, tenkanti nereikšminga (de minimis) pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. EK reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentą (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatas, apskaičiuojama Aprašo 1 priede numatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYTOJAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi projekto vykdytojai:

15.1. skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius);

15.2. daugiabučio (-ių) namo (-ų) atstovai.

16. Bendrieji reikalavimai projekto vykdytojui:

16.1. skirstomųjų tinklų operatorius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos ar gamtinių dujų skirstymo poreikiams tenkinti;

16.2. daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17. Projektas turi atitikti remiamą (-as) veiklą (-as) ir priemonės tikslą.

18. Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą, turi būti įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą. VERT, gavusi informaciją iš savivaldybės apie į Daugiabučių namų sąrašą nepatekusį daugiabutį namą, kuriame maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriam centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, arba klaidingai į šį sąrašą įrašytą daugiabutį namą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Daugiabučių namų sąrašą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja skirstomųjų tinklų operatorių, atitinkamą savivaldybę ir Agentūrą.

VERT bendradarbiaudama su savivaldybėmis ir daugiabučių namų atstovais iki 2021 m. vasario 26 d. peržiūri 2020 m. sudarytą Daugiabučių namų sąrašą ir jį prireikus patikslina.

19. Pagal Priemonę remiamas daugiabučio namo vieno buto ar kitų patalpų elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimas iki 5 kW, nekeičiant esamo atvado tipo (netaikoma projektams, vykdomiems daugiabučiuose namuose, kurių butų ar kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą dėl daugiabučio namo aprūpinimo gamtinėmis dujomis).

20. Pagal Priemonę remiama elektrinė arba dujinė viryklė, reikalinga naujam energijos šaltiniui naudoti, turi būti nauja (nenaudota).

21. Projektu turi būti siekiama Aprašo 9 punkto lentelėje nurodytos atitinkamos veiklos rezultato rodiklio.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

22. Agentūra suderina su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) kvietimų teikti paraiškas planą, kuriame nurodo kvietimų trukmę ir kvietimui numatytų lėšų sumą. Agentūra, suderinusi su Ministerija, turi teisę padidinti ir (ar) perskirstyti kvietimams numatytų lėšų sumą. Pirmas kvietimas daugiabučių namų atstovams turi būti paskelbtas ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 26 d., o kvietimas (-ai) skirstomųjų tinklų operatoriui ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 d. interneto svetainėje www.apva.lt. Daugiabučių namų atstovų paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 1 d., o skirstomųjų tinklų operatoriaus – ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 1 d.

23. Siekiant proceso efektyvumo bei teikiamų duomenų kokybės, paraiškas Agentūrai tiesiogiai teikia skirstomųjų tinklų operatorius arba daugiabučio namo atstovas. Skirstomųjų tinklų operatorius  arba daugiabučio namo atstovas turi užpildyti paraiškos ir projekto mokėjimo prašymo formas, kurios patvirtintos Agentūros direktoriaus įsakymu ir integruotos į aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt.

Agentūra duomenis apie per einamąjį mėnesį paraiškas pateikusių daugiabučių namų atstovų daugiabučius (nurodant daugiabučių namų adresus) pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui iki kito mėnesio 5 d., o patvirtintų paraiškų duomenis (pagal Aprašo 3 priedą) – iki 2021 m. liepos 1 d. Skirstomųjų tinklų operatorius gavęs Agentūros pateiktus duomenis apie per einamąjį mėnesį gautas paraiškas, per 20 darbo dienų informuoja Agentūrą dėl numatomo skirstomųjų tinklų operatoriaus lėšų poreikio.

24. Aprašo 9 punkto lentelės 1 eilutėje numatytai veiklai gali būti teikiama viena ar kelios paraiškos visiems skirstomųjų tinklų operatoriaus skirstymo veiklos licencijos teritorijoje esantiems daugiabučiams namams. Aprašo 9 punkto lentelės 24 eilutėse numatytoms veikloms gali būti teikiamos atskiros paraiškos kiekvienam daugiabučiui namui arba atskirais atvejais – kelios paraiškos, grupuojant pasirinktus daugiabučius namus,.

25. Kartu su paraiška, pareiškėjas (skirstomųjų tinklų operatorius), įgyvendinantis Aprašo 9 punkto lentelės 1–2 eilutėse numatytas veiklas, Agentūrai teikia šiuos dokumentus (jeigu teikiamos atskiros paraiškos skirtingoms remiamoms veiklos viename daugiabutyje name, dokumentai teikiami vieną kartą vienam daugiabučiui):

25.1. skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos projektavimo sąmatą atskirai kiekvienam daugiabučiui namui ar daugiabučių namų grupei, nurodant konkrečius daugiabučius namus (taikoma Aprašo 9 punkto lentelės 1 eilutėje numatytai veiklai);

25.2. skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos rangos darbų (jeigu buvo reikalinga) sąmatą, atskirai kiekvienam daugiabučiui namui ar namų grupei, nurodant konkrečius namus (taikoma Aprašo 9 punkto lentelės 2 eilutėje numatytai veiklai);

25.3. dokumentus, įrodančius projekto sąmatos pagrįstumą (viešųjų pirkimų sutartis, projektinės sąmatos, arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas ir panašiai). Tuo atveju, jeigu darbų atlikimo įkainiai yra reguliuojami ir (ar) patvirtinti teisės aktais, vietoje pagrindžiančių dokumentų galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;

25.4. atitiktį Aprašo 16.1 papunktyje nurodytam bendrajam reikalavimui įrodančių dokumentų (VERT nutarimų, kuriais išduotos gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos skirstymo veiklos licencijos atitinkamoje teritorijoje ir atitinkamų licencijų) nuorašą arba kopiją; tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus.

26. Kartu su paraiška pareiškėjas (daugiabučio namo atstovas), įgyvendinantis Aprašo 9 punkto lentelės 3–4 eilutėse numatytas veiklas, Agentūrai teikia šiuos dokumentus (jeigu teikiamos atskiros paraiškos skirtingoms remiamoms veiklos viename daugiabutyje name, dokumentai teikiami vieną kartą vienam daugiabučiui):

26.1. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimto sprendimo dėl konkretaus daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) kopija (netaikoma, jeigu veiklų įgyvendinimui nereikalinga atlikti projektavimo ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir ar pertvarkymu);

26.2. kiekvieno ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio šio daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris naudoja SND balioną, užpildyta Agentūros nustatytos formos deklaracija, kurioje nurodoma:

26.2.1. ūkio subjekto: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

26.2.2. su ūkio subjektu susijusių įmonių, kurios su ūkio subjektu sudaro vieną įmonę, pavadinimai, teisinės formos, juridinių asmenų kodai ir (ar) su ūkio subjektu susijusios įmonės atstovo fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai;

26.2.3. ūkio subjekto ir su juo susijusių įmonių, kurios su ūkio subjektu sudaro vieną įmonę, ūkinės veiklos rūšies kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;

26.2.4. ūkio subjektui suteikti kreditingumo reitingo kategorija ir turto įkeitimo lygis, jeigu tokie suteikti;

26.2.5. informaciją apie ūkio subjektui suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, jeigu tokia buvo suteikta;

26.3. atitiktį Aprašo 16.2 papunktyje nurodytam bendrajam reikalavimui įrodančių dokumentų nuorašą arba kopiją (teikiami daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgalioto asmens, bendrijos ar administratoriaus atstovavimą pagrindžiantys dokumentai – sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties kopija ar nuorašas ar kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas atstovavimo pagrindas). Tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus.

27. Skirstomųjų tinklų operatorius ir daugiabučio namo atstovas Aprašo 22 punkto nustatytais terminais pateikia per APVIS Agentūrai Aprašo 25 ir 26 punktuose numatytas paraiškas kartu su šiuose punktuose nurodytais dokumentais. Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt.

28. Jeigu paraiškos pateikiamos po Aprašo 22 punkte nustatytos datos, finansavimas pagal Priemonę neskiriamas ir neišmokamas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

29. Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar nepilnai, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti projekto vykdytojų, projekto ir paramos gavėjo atitikimą Aprašo reikalavimams, gali prašyti per Agentūros nustatytą terminą pateikti atitinkamus dokumentus. Terminas trūkumams pašalinti neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. Jeigu per nustatytą terminą trūkstamų dokumentų ar patikslintos paraiškos bei informacija nepateikiama, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, Agentūra per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia atitinkamo daugiabučio namo projekto vykdytojams raštą, kuriame nurodo priežastį, dėl ko paraiška atmesta.

30. Paraiškos vertinimo metu Agentūra turi teisę kreiptis į VERT dėl projekto techninių sąlygų patikrinimo atlikimo. Jeigu VERT atlieka projekto techninių sąlygų patikrinimą – paraiškos tinkamumo vertinimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kiek užtrunka VERT atliekamas patikrinimas.

31. Agentūra, patikrinusi projekto vykdytojų, projekto ir paramos gavėjo atitiktį Aprašo reikalavimams, įvertina paraiškas ir per 20 darbo dienų nuo tinkamai pateiktos paraiškos gavimo Agentūroje dienos sudaro teigiamai įvertintų paraiškų sąrašą, nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį ir teikia Ministerijai derinti. Ministerija pateiktą teigiamai įvertintų paraiškų sąrašą raštu suderina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Atsižvelgiant į gautų paraiškų apimtį ir skaičių, paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas Agentūros motyvuotu sprendimu, bet ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Agentūra apie pratęstą paraiškų vertinimo terminą paskelbia interneto svetainėje www.apva.lt ir raštu informuoja Ministeriją.

Teigiamai įvertinų paraiškų sąrašas papildomas naujai įvertintomis paraiškomis.

32. Jeigu projektams pagal teigiamai įvertintas paraiškas finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos:

32.1. pirmenybė suteikiama pagal Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1-210, 2020 metais pateiktoms, teigiamai įvertintoms, bet nefinansuotoms registracijos formoms (paraiškoms). Šiuo atveju:

32.1.1. daugiabučio namo atstovas turi iš naujo pateikti paraišką Agentūrai per aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) ir pridėti su ankstesne paraiška teiktus dokumentus. Agentūra per 10 darbo dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos parengia ir išsiunčia atitinkamo (-ų) daugiabučio (-ų) namo (-ų) projekto vykdytojams raštą, kuriame nurodo, kad būtina iš naujo pateikti paraišką Agentūrai;

32.1.2. Daugiabučių namų atstovų pakartotinai teikiamose paraiškose gali būti patikslinami įkainiai pagal pakartotinės paraiškos teikimo metu galiojančios aktualios redakcijos Aprašo 33.5 ir 35 punktuose nurodytus fiksuotus įkainius ir (ar) išlaidų dydžius. Jeigu pakartotinai teikiamoje paraiškoje yra kitų pasikeitimų, lyginant su 2020 metais teikta ir vertinta informacija, paraiškos tinkamumas finansuoti bus vertinamas iš naujo. Taip pat jeigu pakartotinai teikiamos paraiškos suma yra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas iš naujo;

32.1.3. jeigu paraiškos informacija nesikeitė (išskyrus galimus pasikeitimus dėl fiksuotų įkainių ir (ar) išlaidų dydžio) ir jos suma nėra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, lieka galioti viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros atliktas registracijos formos (paraiškos) įvertinimas;

32.2. pirmenybė suteikiama anksčiau pateiktoms paraiškoms. Jeigu projekto vykdytojas vienu metu pateikia daugiau nei vieną paraišką ir daliai jų finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, tuomet paraiškos vertinamos projekto vykdytojo teikime nurodytu eiliškumu;

32.3. teigiamai įvertintos paraiškos, kurioms finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, įrašomos į rezervinių paraiškų sąrašą. Į rezervinių paraiškų sąrašą paraiškos įrašomos pagal paraiškų pateikimo eilę (įskaitant paraiškas tų daugiabučių namų, kuriuose pagal Aprašą jau įgyvendinamas (-tas) projektas, bet Aprašo nustatyta tvarka dar negautas apmokėjimas). Taip pat į rezervinių paraiškų sąrašą pirmumo teise (po jau įgyvendintų, bet dar neapmokėtų) įtraukiamos paraiškos, kuriomis prašoma skirti finansavimą projektui, kuriuose pagal Aprašą jau įgyvendintas projektas, tačiau ne visi name esantys SND balionai pakeisti kitais energijos šaltiniais. Priėmusi sprendimus dėl papildomos lėšų sumos skyrimo kvietimui, Ministerija gali priimti sprendimą finansuoti projektus iš rezervinių paraiškų sąrašo, laikydamasi nustatytos eilės. Jeigu Ministerija nusprendžia papildomos lėšų sumos neskirti arba skirti jų mažiau, nei reikia į rezervinių paraiškų sąrašą įrašytoms paraiškoms finansuoti, ji turi priimti sprendimą nefinansuoti tų paraiškose nurodytų projektų, kuriems neužteko kvietimui skirtos lėšų sumos ar skiriamos papildomos lėšų sumos.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

33.Tinkamos finansuoti išlaidos yra reikalingos SND balionų iš daugiabučių namų pašalinimo ir saugaus bei patikimo elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo užtikrinimo šių namų butų ar kitų patalpų savininkams (vartotojams) išlaidos, t. y.:

33.1. statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kiti darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

33.2. projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis, išlaidos;

33.3. elektrinių ar dujinių viryklių įsigijimo išlaidos;

33.4. išlaidos, reikalingos Priemonės koordinavimo ir įgyvendinimo funkcijoms vykdyti – 3 proc. nuo Aprašo 9 punkto lentelės 1 ir 2 eilutėse numatytų darbų ir (ar) paslaugų vertės;

33.5. daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už Aprašo 9 punkto lentelės 3 eilutėje nurodytų veiklų administravimą – 3 proc. bendrai nuo Aprašo 35.1, 35.2 ir 35.3 papunkčiuose nurodytų finansavimo dydžių.

34. Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų tuo atveju, jeigu projekte pasiektas Aprašo 9 punkto lentelėje numatytas atitinkamas remiamos veiklos rezultato rodiklis.

35. Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:

35.1. daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;

35.2. butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;

35.3. įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui.

36. Jeigu projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu arba pasibaigus projektui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įgyja teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti iš projekto lėšų sumokėtą PVM, net jei tokia galimybe nepasinaudojo, iš projekto lėšų sumokėtas PVM pripažįstamas netinkamu finansuoti. Kitu atveju, jeigu PVM negali būti įtrauktas į atskaitą ir PVM negali būti susigrąžintas, PVM gali būti finansuojamas projekto lėšomis. Projekto vykdytojas privalo informuoti Agentūrą, kad jis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įgijo teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti iš projekto lėšų sumokėtą PVM, net jeigu tokia galimybe nepasinaudojo, ir sugrąžinti netinkamą finansuoti PVM.

37. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamasis Aprašo 2 priede nustatyta tvarka. Šis reikalavimas taikomas tik pareiškėjui (skirstomųjų tinklų operatoriui), įgyvendinančiam Aprašo 9 punkto lentelės 1–2 eilutėse numatytas veiklas.

38. Išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai skirstomųjų tinklų operatorius patiria išlaidas jau apskaičiuodamas detalias sąmatas, pateikdamas užsakymus atitinkamoms prekėms, kurios bus reikalingos projekto įgyvendinimui, iki 2021 m. lapkričio 30 d. Skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę iš anksto pasirengti elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektus tais atvejais, kai prie daugiabučių namų nėra įrengtų skirstomųjų gamtinių dujų tinklų įvadų.

39. Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, neišvardytos Aprašo 33 punkte ir (ar) viršijančios Aprašo 35 punkte numatytas reikšmes.

 

VII SKYRIUS

FINANSAVIMO SKYRIMAS

 

40. Agentūra pagal Aprašo 29 ir 31 punktuose nustatyta tvarka sudarytą sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie projektui skirtą finansavimą.

41. Neleidžiami jokie su Agentūra nesuderinti nukrypimai nuo planuoto konkretaus daugiabučio namo projekto įgyvendinimo, padidinantys projekto apimtį ir išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar Apraše nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Jeigu projekte įgyvendinant Aprašo 9 punkto lentelės 2 eilutėje numatytą veiklą dėl objektyvių iš anksto negalimų nuspėti priežasčių padidėja finansavimo poreikis, lyginant su Aprašo 25.2 papunktyje numatyta sąmata, skirstomųjų tinklų operatorius privalo pateikti Agentūrai raštišką prašymą skirti papildomą finansavimą, nurodydamas priežastis ir pagrindimą bei pridėdamas visus prašymą pagrindžiančius įrodymus. Papildomas finansavimas, suderinus su Ministerija, gali būti skiriamas iš kitose pagal Aprašą įgyvendintuose projektuose sutaupytų lėšų arba Ministerijai priėmus sprendimą dėl papildomos lėšų sumos skyrimo kvietimui.

42. Agentūra paraiškos vertinimo metu patikrina paramos gavėjo teisę gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą. Priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Agentūra per 5 darbo dienas registruoja suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

 

VIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

43. Projekto išlaidos gali būti apmokamos šiais būdais:

43.1. išlaidų kompensavimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas. Tuo atveju, jeigu daugiabučio namo atstovas deklaruoja daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų patirtas elektrinių arba dujinių viryklių įsigijimo išlaidas, jis, gavęs lėšas, per 10 darbo dienų išmoka jas daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkams ir apie tai tiesiogiai informuoja Agentūrą;

43.2. sąskaitų apmokėjimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs lėšas, per 5 darbo dienas išmoka jas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir tiesiogiai Agentūrai pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą.

44. Daugiabučio namo atstovas ir skirstomojo tinklo operatorius Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 1 d. Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt.

45. Mokėjimo prašyme projekto vykdytojas atitinkamai įsipareigoja:

45.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus iki mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos laikotarpiu;

45.2. bendradarbiauti su Agentūros, VERT, savivaldybės atstovais, sudaryti sąlygas atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, tikrinti savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu per visą 5 metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos;

45.3. Agentūros nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

46. Kartu su mokėjimo prašymu, projekto vykdytojas (skirstomųjų tinklų operatorius), įgyvendinantis Aprašo 9 punkto lentelės 1–2 eilutėse numatytas veiklas, turi pateikti:

46.1. išlaidų pagrindimo (sutartys, PVM sąskaitos faktūros, priėmimo perdavimo aktai ir kt.) ir išlaidų apmokėjimą įrodymo dokumentų kopijas, kai išlaidas prašoma apmokėti išlaidų kompensavimo būdu;

46.2. dokumentų, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas ir (ar) rezultato pasiekimas, kopijas;

46.3. kitus Agentūros prašytus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

47. Kartu su mokėjimo prašymu, projekto vykdytojas (daugiabučių namų atstovas), įgyvendinantis Aprašo 9 punkto lentelės 3–4 eilutėse numatytas veiklas, turi pateikti:

47.1. elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimo ir apmokėjimo dokumentų (PVM sąskaitos faktūros, priėmimo perdavimo aktai, mokėjimo nurodymai, sąskaitų išrašai, kvitai (čekiai), kasos išlaidų orderiai ir kt.) kopijas ir suvestinę pažymą, joje nurodant teikiamus dokumentus ir jų sąsają su tiksliu adresu;

47.2. Aprašo 9 punkto lentelės 3 eilutėje numatytos veiklos išlaidų deklaravimui ir apmokėjimui neteikiami darbų įsigijimą ir apmokėjimą įrodantys dokumentai;

47.3. deklaruojant daugiabučio namo atstovo administravimo išlaidas projekto vykdytojas Agentūrai neturi teikti pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų;

47.4. namo ir butų techninės būklės vidaus elektros tinklų ar gamtinių dujų sistemos vertinimo pažyma (rangovo aktas) ir bute ar kitoje patalpoje įrengta elektrinė arba dujinė viryklė (pateiktas įsigijimą patvirtinantis dokumentas) bei faktiškai nebenaudojamas SND balionas (pateikta projekto vykdytojo deklaracija);

47.5. kitus Agentūros prašytus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

48. Jeigu nustatoma, kad pateiktas klaidingai arba nepilnai užpildytas mokėjimo prašymas ir (ar) su mokėjimo prašymu pateikti ne visi Agentūros paprašyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai, Agentūra tiesiogiai paprašo projekto vykdytojo patikslinti mokėjimo prašymą ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus, nustatydama terminą, per kurį mokėjimo prašymas turi būti patikslintas ir (ar) dokumentai turi būti pateikti (projekto vykdytojas negali teikti patikslinto mokėjimo prašymo savo nuožiūra, Agentūrai neprašant). Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 10 darbo dienų, jeigu Agentūra ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Jeigu Agentūra negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, Agentūra patvirtina tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą.

49. Agentūra turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo patikrinimą vietoje, apsilankant projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrinant Agentūrai pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitiktį esamai situacijai.

50. Agentūra įvertina pateiktą mokėjimo prašymą ir, jeigu paraiška patenka į atrinktų projektų patikrai vietoje sąrašą, savo vidinių procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje.

51. Projekto vykdytojui apmokamos visos Agentūros suderintos ir nustatytos tinkamomis pagal Aprašą finansuoti pripažintos išlaidos arba jų dalis.

52. Agentūra išmoka lėšas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto ir pateikto mokėjimo prašymo gavimo dienos.

53. Agentūra per 5 metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir paprašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Šis reikalavimas vykdomas, jeigu Ministerija pagal pateiktą Agentūros pagrįstą prašymą skiria lėšas.

54. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu galima įsitikinti visų projekto veiklų ar jų rezultatų faktiniu įvykdymu nevykstant į vietą.

55. Įvertinus projektų riziką patikros vietoje gali būti atliekamos atrankiniu būdu.

56. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti, kad su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai būtų lengvai atskiriami nuo kitų projekto vykdytojo operacijų arba kitų projekto vykdytojo vykdomų projektų operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, pavyzdžiui, nurodant požymius. Šis reikalavimas taikomas tik projekto vykdytojui, kuris yra juridinis asmuo.

57. Už mokėjimo prašymų tikrinimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga Agentūra.

58. Agentūra mokėjimo prašymus tikrina ir tvirtina vadovaudamasi patikimo finansų valdymo principu.

59. Jeigu rezultato rodiklio reikšmės nepasiekimas yra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu ir projekto vykdytojas nepagrindžia patirtų projekto išlaidų atsižvelgdamas į nepasiektą rezultato rodiklio reikšmę, mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama proporcingai pagal neįvykdytų projekto veiklų apimtis ir (ar) yra lygi nepagrįstai patirtoms projekto išlaidoms.

60. Projektui skirtas finansavimas negali būti mažinamas, jeigu yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

60.1. rezultato rodiklis nepasiektas dėl konkrečios projekto veiklos įgyvendinimo mažesne apimtimi, tačiau projekto vykdytojas pagrindžia siekiant šio rodiklio patirtas projekto išlaidas;

60.2. projekto veiklos įgyvendintos numatyta apimtimi, o rezultato rodiklis nepasiektas dėl veiksnių, kurių įtakos rezultato rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas negalėjo sumažinti (rezultato rodiklio nepasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į projekto specifiką, su Ministerija suderinta tvarka), ir projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė rezultato rodiklio reikšmės.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. VERT savo interneto svetainėje iki 2021 m. vasario 26 d. paskelbia atnaujintą 2020 metais sudarytą Daugiabučių namų sąrašą.

62. Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 9 punkto lentelės 3–4 eilutėse numatytų veiklų įvykdymo, daugiabučio namo atstovas Agentūrai pateikia informaciją apie daugiabučio namo adresą, butų numerius, kuriuose įrengta ar pertvarkyta elektros arba gamtinių dujų sistema, bendrą butų skaičių.

63. Agentūra kas ketvirtį, per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus, elektroninėmis priemonėmis pateikia VERT užbaigtų įrengti ar pertvarkytų daugiabučių namų įvykdytų per ketvirtį apibendrintus Aprašo 62 punkte nurodytus duomenis.

64. VERT Projekto įgyvendinimo tvarkos aprašo 13 punkto nustatyta tvarka imasi visų teisės aktų numatytų priemonių užtikrinančių SND baliono pašalinimądaugiabučių namų.

65. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi nustatyta Aprašo
66‑68 punktuose nustatyta tvarka 5 metus po projekto pabaigos. Pasibaigus šiame punkte nurodytam terminui, su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti sunaikinami arba teisės aktų nustatyta tvarka perduodami valstybės archyvui.

66. Agentūra ir projekto vykdytojas turi užtikrinti su projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą Ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atsakingiems pareigūnams.

67. Projekto vykdytojas privalo saugoti:

67.1. išlaidų apmokėjimo ir pagrindimo dokumentų originalus;

67.2. pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas.

68. Įgyvendinančioji institucija privalo saugoti:

68.1. paraiškos registravimo ir vertinimo dokumentus;

68.2. mokėjimo prašymus, Aprašo 46 ir 47 punktuose nurodytus dokumentus;

68.3. finansavimo sumokėjimo dokumentų kopijas;

68.4. susirašinėjimo su projekto vykdytoju oficialius dokumentus.

69. Agentūros veiksmai arba neveikimas, susijęs su paraiškos ir (ar) mokėjimo prašymų vertinimu; sprendimas skirti (neskirti) projektui finansavimą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų

daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos

šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

VALSTYBĖS PAGALBOS, TENKANČIOS ŪKINĘ VEIKLĄ DAUGIABUČIO NAMO BUTE AR KITOJE PATALPOJE VYKDANČIAM ŠIO BUTO AR KITŲ PATALPŲ SAVININKUI, GAUNANČIAM PARAMĄ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONO PAKEITIMUI KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS, APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančiam šio buto ar kitų patalpų savininkui, gaunančiam paramą suskystintų naftos dujų baliono pakeitimui kitais energijos šaltiniais, apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato nereikšmingos (de minimis) pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkui, gaunančiam paramą suskystintų naftos dujų baliono pakeitimui kitais energijos šaltiniais (toliau – parama), dydžio apskaičiavimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013), 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai).

3. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį kiekvienam daugiabučio namo, kuriame maistui ruošti naudojamus suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionus numatoma pakeisti kitu energijos šaltiniu pagal Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo
2019–2022 metais veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“, buto
ar kitų patalpų savininkui, vykdančiam ūkinę veiklą, apskaičiuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

4. Agentūra, gavusi projekto vykdytojo pateiktą paraišką, per 5 darbo dienas:

4.1. patikrina Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), ar projekto vykdytojo nurodytam ūkio subjektui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba (jeigu buvo suteikta), ir (ar) numatoma suteikti valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013, Reglamento (ES) Nr. 717/2014 reikalavimus ir neviršija nustatytų dydžių;

4.2. Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka apskaičiuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį.

5. Jeigu Agentūra nustato, kad ūkio subjektui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir ūkio subjektui numatoma suteikti valstybės parama viršija Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013, Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, ūkio subjektui teikiama valstybės parama, kurią sudaro minėtuose reglamentuose nustatyto nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos skirtumas.

6. Apskaičiuojant nereikšmingą (de minimis) pagalbos dydį, vertinamas kiekvienas paramos būdas:

6.1 parama elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektavimui;

6.2. parama skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimui (iki nuosavybės ribos), įskaitant projektavimą ir skirstomųjų tinklų operatoriaus vykdomą administravimą);

6.3. parama daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar dujų) įrengimui ir (ar) pertvarkymui (nuo nuosavybės ribos (įskaitant ir butų elektros instaliaciją ar dujų sistemą);

6.4. parama daugiabučių namų butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos įrengimui ir (ar) pertvarkymui;

6.5. parama elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimui.

7. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkui, dydį sudaro suma:

7.1. Tvarkos aprašo 6.1–6.3 papunkčuose nurodytos paramos suma eurais padalinta iš bendro daugiabučio butų skaičiaus;

7.2. Tvarkos aprašo 6.4 papunktyje nurodyta parama eurais padalinta iš butų, kuriuose atliekami elektros instaliacijos ar dujų sistemos įrengimo ir (ar) pertvarkymo darbai, skaičiaus;

7.3. Tvarkos aprašo 6.5 papunktyje nurodyta parama.

8. Jeigu butas priklauso ne vienam ūkinę veiklą vykdančiam savininkui, Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotas nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydis dalinamas kiekvienam ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitų patalpų savininkui proporcinga šio savininko daliai buto nuosavybėje.

 

____________________

 

 

Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų

daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos

šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

NE PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS TAIKOMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKA

 

 

1. Siekiant sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti projektui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant projektui skirtas finansavimo lėšas, projekto vykdytojas, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus (toliau – ne perkančioji organizacija), pirkimus vykdo vadovaudamiesi šia tvarka.

2. Šiuo tikslu ne perkančioji organizacija turi apklausti ne mažiau, nei tris tiekėjus ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią (pagal kainą) pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai:

2.1. prekes, paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių gali tiekti, teikti ar atlikti tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

2.2. ne perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių skaičius (kiekius), kai, pakeitus tiekėją, ne perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumų arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

2.3. pirkimo sutarties vertė, finansuojama projekto lėšomis, neviršija 60 000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis. Ne perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų būti išvengta šios tvarkos taikymo, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (toliau – BVPŽ). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jeigu yra priskirtos tam pačiam BVPŽ kodui. Darbų objektu yra laikomas statinys su inžineriniais tinklais.

_________________