LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL REZIDENTŪROS STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO, VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ IR RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsnio 5 dalimi:

1.   Tvirtinu pridedamus:

1.1Rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą;

1.2.  Rezidentūros studijų išorinio vertinimo vertinamąsias sritis ir rodiklius.

2. P a v e d u  Studijų kokybės vertinimo centrui iki 2020 m. gruodžio 1 d. parengti, suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir patvirtinti:

2.1. Rezidentūros studijų išorinio vertinimo metodiką;

2.2. Ketinamų vykdyti rezidentūros studijų programų vertinimo metodiką;

2.3. Rezidentūros studijų išorinio vertinimo planą.

3. N u s t a t a u, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos rezidentūros studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka.

4. Šis įsakymas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d.

įsakymu Nr. V-1269

 

REZIDENTŪROS STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla), Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų ir ketinamų vykdyti rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarką.

2Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose rezidentūros studijas, nustatytas sąvokas.

4Aukštosios mokyklos vykdomų rezidentūros studijų (toliau – rezidentūros studijos) išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Atliekant rezidentūros studijų išorinį vertinimą ir akreditavimą atskirai įvertinamos ir akredituojamos aukštosios mokyklos vykdomos kiekvienos studijų krypties rezidentūros studijos.

5 Rezidentūros studijų išorinis vertinimas vykdomas pagal Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) suderintą ir patvirtintą Rezidentūros studijų išorinio vertinimo planą. Rezidentūros studijų išorinio vertinimo planas, atsižvelgiant į rezidentūros studijų akreditavimo terminus, tvirtinamas ne vėliau kaip prieš 6 mėn. iki išorinio vertinimo pradžios ir skelbiamas Teisės aktų registre ir Centro interneto svetainėje.

6.    Rezidentūros studijų išorinį vertinimą atlieka Centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba tarptautinėse sutartyse nurodytos agentūros (toliau – Agentūra).

 

II SKYRIUS

VYKDOMŲ rezidentūros studijų IŠORINIS VERTINIMAS

 

7.    Rezidentūros studijų išorinis vertinimas atliekamas pagal  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) įsakymu patvirtintas Rezidentūros studijų išorinio vertinimo vertinamąsias sritis ir rodiklius (toliau – vertinamosios sritys ir rodikliai).

8.    Aukštoji mokykla dėl rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo į Centrą kreipiasi Centro direktoriaus patvirtintoje Rezidentūros studijų išorinio vertinimo metodikoje (toliau – vertinimo metodika) nustatyta tvarka, pateikdama prašymą vertinti ir akredituoti konkrečios studijų krypties rezidentūros studijas. Jei aukštoji mokykla siekia rezidentūros studijų išorinį vertinimą atlikti Agentūroje, į Agentūrą ji kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras.

9.   Centras rezidentūros studijų išorinį vertinimą vykdo vadovaudamasis Aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais bei vertinimo metodika. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka vertinimą, remdamasi Agentūros nustatytomis ir jos interneto svetainėje paskelbtomis rezidentūros studijų išorinio vertinimo procedūromis ir kriterijais.

10.   Rezidentūros studijų išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

10.1. rezidentūros studijų savianalizė, atliekama aukštosios mokyklos, ir rezidentūros studijų savianalizės suvestinės parengimas pagal vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus;

10.2. rezidentūros studijų savianalizės suvestinės pateikimas Centrui, kurio metu patikrinama, ar savianalizės suvestinė atitinka vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus;

10.3. rezidentūros studijų savianalizės suvestinės nagrinėjimas, kurį atlieka Centro sudaryta ekspertų grupė;

10.4. ekspertų grupės vizitas į rezidentūros studijų vykdymo vietą (-as);

10.5. rezidentūros studijų išorinio vertinimo išvadų (toliau – vertinimo išvados) parengimas, vertinimo išvadų svarstymas Centro direktoriaus sudarytoje Studijų vertinimo komisijoje (toliau – Studijų vertinimo komisija), veikiančioje pagal Centro direktoriaus patvirtintus Studijų vertinimo komisijos nuostatus;

10.6. sprendimo dėl rezidentūros studijų akreditavimo priėmimas ir viešas paskelbimas;

10.7. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti rezidentūros studijas, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas dėl rezidentūros studijų tobulinimo, ir stebėsena.

11.  Vertinimo išvadose pateikiama bendra rezidentūros studijų analizė pagal vertinamąsias sritis ir rodiklius ir vertinamųjų sričių įvertinimas pagal Aprašo priede nustatytą Rezidentūros studijų vertinamųjų sričių įvertinimo skalę (toliau – įvertinimo skalė).   

12.  Agentūros atlikto rezidentūros studijų išorinio vertinimo išvadose privalo būti vertinamųjų sričių ir rodiklių vertinamųjų sričių ar jas atitinkančių Agentūros taikomų vertinamųjų sričių įvertinimas pagal Aprašo priede nustatytą įvertinimo skalę.

13.  Rezidentūros studijų savianalizės atlikimo ir jos suvestinės pateikimo, rezidentūros studijų išorinio vertinimo atlikimo terminus reglamentuoja Centro vertinimo metodika.

 

III SKYRIUS

REZIDENTŪROS STUDIJŲ AKREDITAVIMAS

 

14. Rezidentūros studijų išorinio vertinimo pagrindu priimamas sprendimas dėl rezidentūros studijų akreditavimo. Sprendimą dėl rezidentūros studijų akreditavimo, vadovaudamasis ekspertų vertinimo išvadomis, priima Centras.

15. Kai rezidentūros studijų išorinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji mokykla, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki konkrečios krypties rezidentūros studijų akreditavimo termino pabaigos, Centrui pateikia:

15.1. prašymą akredituoti rezidentūros studijas;

15.2. ne senesnes kaip 1 metų vertinimo išvadas.

16. Centras, gavęs Aprašo 8 ar 15 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (tuo atveju, kai vertinimą atlieka Centras, terminas skaičiuojamas nuo vertinimo išvadų išsiuntimo aukštajai mokyklai dienos) priima vieną iš šių sprendimų dėl rezidentūros studijų akreditavimo aukštojoje mokykloje:

16.1. akredituoti 7 metų terminui, jei visos vertinamųjų sričių ir rodiklių vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais pagal Aprašo priede nustatytą įvertinimo skalę;

16.2. akredituoti 3 metų terminui, jei bent viena vertinamųjų sričių ir rodiklių vertinamoji sritis buvo įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais arba „nepatenkinamai“ – 1 balu pagal Aprašo priede nustatytą įvertinimo skalę;

16.3. neakredituoti, jei antrą kartą iš eilės bent viena vertinamųjų sričių ir rodiklių vertinamoji sritis buvo įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais arba „nepatenkinamai“ – 1 balu pagal Aprašo priede nustatytą įvertinimo skalę.

17. Sprendimas dėl rezidentūros studijų akreditavimo remiantis Agentūros vertinimo išvadomis priimamas išnagrinėjus vertinimo išvadas Studijų vertinimo komisijoje ir nustačius, kad:

17.1. rezidentūros studijų išorinis vertinimas apima visas vykdomas tos krypties rezidentūros studijas aukštojoje mokykloje;

17.2. rezidentūros studijų išorinis vertinimas atliktas pagal vertinamųjų sričių ir rodiklių vertinamąsias sritis ar jas atitinkančias Agentūros taikomas vertinamąsias sritis ir Aprašo priede nustatytą įvertinimo skalę;

17.3. rezidentūros studijų išorinį vertinimą atliko Agentūra;

17.4. vertinimo išvados yra ne senesnės kaip 1 metų;

17.5. vertinimo išvados yra argumentuotos, pagrįstos aukštosios mokyklos pateiktais duomenimis, vizito metu surinkta informacija, kitais objektyviais duomenimis.

18. Jeigu priimtas sprendimas rezidentūros studijas akredituoti 3 metų terminui, po 2 metų aukštoji mokykla Centrui turi pateikti Rezidentūros studijų išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitą (toliau – Pažangos ataskaita). Pažangos ataskaitą svarsto Ministro sudaryta komisija iš Ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Centro, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotų aukštųjų mokyklų, aukštosios mokyklos socialinių partnerių bei rezidentų interesams atstovaujančių institucijų atstovų (toliau – Komisija). Komisija, vadovaudamasi Komisijos patvirtintu darbo reglamentu, įvertina, ar aukštoji mokykla įgyvendina vertinimo išvadose pateiktas rekomendacijas, ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Pažangos ataskaitos gavimo dienos pateikia siūlymus dėl rezidentūros studijų tolesnio vykdymo Centrui. Centro direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus dėl rezidentūros studijų tolesnio vykdymo, priima sprendimą dėl rezidentūros studijų akreditavimo:

18.1. akredituoti likusiam akreditavimo terminui iki artimiausio tos rezidentūros studijų išorinio vertinimo, bet ne ilgesniam nei 4 metų terminui, jeigu aukštoji mokykla įgyvendina vertinimo išvadose pateiktas rekomendacijas;

18.2. neakredituoti, jeigu  aukštoji mokykla neįgyvendina vertinimo išvadose pateiktų rekomendacijų.

19. Jeigu priimtas sprendimas rezidentūros studijų neakredituoti, rezidentų priėmimas į šias rezidentūros studijas negali būti vykdomas.

20. Jeigu rezidentūros studijose, dėl kurių priimtas sprendimas neakredituoti, yra studijuojančių rezidentų, aukštoji mokykla per 2 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių) nuo sprendimo dėl rezidentūros studijų neakreditavimo priėmimo dienos privalo:

20.1. sudaryti priemonių, užtikrinančių rezidentūros studijose studijuojantiems rezidentams galimybes baigti kokybiškas studijas, įgyvendinimo planą (toliau – priemonių planas) (t. y. nurodyti, kokių priemonių aukštoji mokykla imsis, siekdama ištaisyti esminius rezidentūros studijų trūkumus). Priemonių plane taip pat pateikiami su rezidentų interesams atstovaujančia institucija suderinti siūlymai dėl studijuojančių rezidentų tolesnių studijų galimybių;

20.2. pateikti Ministerijai priemonių planą ir informuoti Ministeriją apie rezidentūros studijose studijuojančių rezidentų skaičių.

21. Priemonių planą svarsto Komisija, kuri ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priemonių plano gavimo dienos pateikia siūlymus Ministrui dėl studijuojančių rezidentų tolesnių studijų galimybių. Sprendimą dėl aukštojoje mokykloje studijuojančių rezidentų tolesnių studijų galimybių priima Ministras, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus. Apie priimtą sprendimą Ministerija per 5 darbo dienas informuoja Centrą ir aukštąją mokyklą. Centras, vadovaudamasis Ministro priimtu sprendimu dėl aukštojoje mokykloje studijuojančių rezidentų tolesnių studijų galimybių, priima sprendimą dėl studijų krypties rezidentūros studijų akreditavimo termino pratęsimo ir akreditavimo termino trukmės. Rezidentūros studijų akreditavimo terminas gali būti pratęstas iki studijas baigs visi rezidentai, priimti iki sprendimo rezidentūros studijų neakredituoti priėmimo, bet ne ilgiau kaip 5 metams.

22. Rezidentūros studijų akreditavimo terminas gali būti pratęstas be vertinimo procedūros, kai:

22.1. visos rezidentūros studijos yra baigiamos vykdyti, t. y. nepriimama arba nebeketinama priimti naujų rezidentų, o rezidentūros studijų akreditavimo terminas baigiasi anksčiau, negu rezidentūros studijas baigs paskutinė priimtųjų rezidentų laida, bet ne ilgiau kaip 5 metams;

22.2. tai būtina siekiant užbaigti teisės aktais nustatytas rezidentūros studijų išorinio vertinimo bei galimas rezidentūros studijų išorinio vertinimo rezultatų apskundimo procedūras, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;

22.3. rezidentūros studijos buvo pradėtos vykdyti iki atitinkamo rezidentūros studijų išorinio vertinimo likus mažiau kaip 3 metams.

 

Iv SKYRIUS

Ketinamų vykdyti REZIDENTŪROS studijų vertinimas

 

23. Ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa (toliau – ketinama vykdyti studijų programa) prieš pradedant ją vykdyti turi būti įvertinta ir Ministro įsakymu patvirtinto Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (toliau – Registras).

24. Jei aukštosios mokyklos vykdoma rezidentūros studijų kryptis nėra įvertinta ir akredituota Aprašo nustatyta tvarka, Centras atlieka supaprastintą ketinamos vykdyti studijų programos vertinimą, kurio metu įvertinama, ar ketinamos vykdyti studijų programos aprašas parengtas pagal Ketinamų vykdyti rezidentūros studijų programų vertinimo metodikoje (toliau – programų vertinimo metodika) nustatytą tvarką ir ar ketinama vykdyti studijų programa atitinka Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr.144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (jei teikiama sveikatos mokslų krypčių grupei priskiriama rezidentūros studijų programa), arba Veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (jei teikiama veterinarijos mokslų studijų krypčių grupei priskiriama rezidentūros studijų programa), nustatytus reikalavimus rezidentūros studijų programų trukmei, studijų teorinės ir praktinės dalies apimčiai bei rezidentų vadovui. Aukštoji mokykla Centrui turi pateikti  Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus.

25. Jei aukštosios mokyklos vykdoma rezidentūros studijų kryptis vadovaujantis Aprašo 16.1 papunkčiu yra akredituota 7 metų terminui, ketinama vykdyti studijų programa vertinama  aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Aukštoji mokykla informaciją apie įvertintą ketinamą vykdyti studijų programą siunčia Centrui. Kartu pateikiami Aprašo 29.3–29.5 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

26. Kai ketinama vykdyti studijų programa priskiriama toms rezidentūros studijoms, kurios vadovaujantis Aprašo 16.2 papunkčiu yra akredituotos 3 metų terminui, arba aukštoji mokykla nevykdo tos krypties rezidentūros studijų, atliekamas ketinamos vykdyti studijų programos išorinis vertinimas. Aukštoji mokykla dėl ketinamos vykdyti studijų programos vertinimo į Centrą kreipiasi programų vertinimo metodikoje nustatyta tvarka.

27. Į Agentūrą dėl ketinamos vykdyti studijų programos išorinio vertinimo atlikimo aukštoji mokykla kreipiasi Agentūros nustatyta tvarka.

28. Ketinamos vykdyti studijų programos išorinis vertinimas atliekamas pagal vertinamąsias sritis ir rodiklius (netaikant tų, kurie nebūdingi (negali būti įvertinti) naujos programos atveju).

29. Aukštoji mokykla, teikdama vertinti ketinamą vykdyti studijų programą, Centrui pateikia:

29.1. prašymą vertinti ketinamą vykdyti studijų programą (jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotos tos krypties rezidentūros studijų, prašyme nurodoma, kad prašoma akredituoti ir krypties rezidentūros studijas);

29.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal programų vertinimo metodikoje nustatytą tvarką;

29.3. Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą dėl numatomų rengti specialistų bei jų teikiamų paslaugų poreikio (jei teikiama sveikatos mokslų krypčių grupei priskiriama rezidentūros studijų programa);

29.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išvadą dėl numatomų rengti specialistų poreikio (jei teikiama veterinarijos mokslų studijų krypčių grupei priskiriama rezidentūros studijų programa);

29.5. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Ministro įsakymu, nurodytus duomenis, kurių reikia studijų programai įregistruoti Registre.

30. Ketinamos vykdyti studijų programos išorinis vertinimas atliekamas tokiais etapais:

30.1. ketinamos vykdyti studijų programos aprašo pateikimas Centrui ir jo atitikties programų vertinimo metodikos nuostatoms vertinimas;

30.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašo nagrinėjimas, kurį atlieka Centro sudaryta ekspertų grupė;

30.3. ekspertų grupės vizitas į ketinamą vykdyti studijų programą ketinančią vykdyti aukštąją mokyklą;

30.4. ketinamos vykdyti studijų programos išorinio vertinimo išvadų (toliau – programos vertinimo išvados) parengimas, svarstymas Studijų vertinimo komisijoje, sprendimo dėl ketinamos studijų programos vertinimo priėmimas ir viešas skelbimas;

30.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti rezidentūros studijas, atsižvelgiant į programos vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas dėl studijų tobulinimo, ir stebėsena.

31. Centras, išnagrinėjęs ekspertų parengtas programos vertinimo išvadas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo programos vertinimo išvadų gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

31.1. ketinamą vykdyti studijų programą vertinti teigiamai, jeigu ne daugiau kaip viena vertinamųjų sričių ir rodiklių vertinamoji sritis yra įvertinta ne prasčiau kaip „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo priede nustatytą įvertinimo skalę;

31.2. ketinamą vykdyti studijų programą vertinti neigiamai, jeigu bent viena vertinamųjų sričių ir rodiklių vertinamoji sritis yra įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu arba bent dvi vertinamosios sritys yra įvertintos „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo priede nustatytą įvertinimo skalę.

32. Tuo atveju, jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotos tos krypties rezidentūros studijų, o ketinama vykdyti studijų programa vertinama teigiamai, rezidentūros studijos yra akredituojamos laikotarpiui iki numatomo artimiausio tos krypties rezidentūros studijų išorinio vertinimo kitose aukštosiose mokyklose. Jeigu tos krypties rezidentūros studijos kitose aukštosiose mokyklose nevykdomos, rezidentūros studijos akredituojamos 3 metams.

33. Priėmus Aprašo 31.1 papunktyje nurodytą sprendimą ketinamą vykdyti studijų programą vertinti teigiamai dėl ketinamos vykdyti studijų programos, kuri yra vienintelė aukštosios mokyklos vykdoma rezidentūros studijų programa toje studijų kryptyje, tos krypties akreditavimo laikotarpiu kita ketinama vykdyti studijų programa gali būti įregistruota Registre tik Aprašo 28–31 punktuose nustatyta tvarka atlikus jos išorinį vertinimą ir Centrui priėmus sprendimą tokią ketinamą vykdyti studijų programą vertinti teigiamai.

 

V SKYRIUS

PASKESNĖ VEIKLA

 

34. Įsigaliojus Centro sprendimui dėl rezidentūros studijų akreditavimo ar ketinamos vykdyti studijų programos vertinimo, aukštoji mokykla pradeda vykdyti paskesnę veiklą.

35. Paskesnė veikla yra skirta įgyvendinti rezidentūros studijų ar ketinamų vykdyti rezidentūros studijų išorinio vertinimo metu pateiktus siūlymus tobulinti rezidentūros studijų kokybę, taip pat užtikrinti, kad rezidentūros studijų išorinio vertinimo metu nustatyti trūkumai bus pašalinti.

36. Paskesnės veiklos etapai:

36.1. tobulinimo priemonių numatymas – aukštoji mokykla, gavusi Centro sprendimą dėl rezidentūros studijų akreditavimo ar ketinamos vykdyti studijų programos vertinimo, pagal vertinimo išvadose pateiktus siūlymus numato priemones rezidentūros studijoms tobulinti;

36.2. numatytų priemonių įgyvendinimas – aukštoji mokykla įgyvendina numatytas priemones rezidentūros studijoms tobulinti;

36.3. priemonių įgyvendinimo rezultatų stebėsena – Centras atlieka rezidentūros studijų tobulinimo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Kai priimamas Aprašo 16.3 ar 18.2 papunkčiuose nurodytas sprendimas neakredituoti rezidentūros studijų, tos krypties ketinamos vykdyti studijų programos gali būti teikiamos vertinti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo neakredituoti rezidentūros studijų įsigaliojimo.

38. Ministerija gali inicijuoti neeilinį akredituotų rezidentūros studijų vertinimą, nepasibaigus rezidentūros studijų akreditavimo terminui, tuo atveju, kai gauna informacijos apie vykdomų rezidentūros studijų neatitiktį teisės aktų reikalavimams.

39. Apeliacijos dėl rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo nagrinėjamos Centro ar Agentūros nustatyta tvarka.

40. Aukštoji mokykla ir išorinį vertinimą atlikęs Centras ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo dėl rezidentūros studijų akreditavimo įsigaliojimo privalo savo interneto svetainėje skelbti rezidentūros studijų išorinio vertinimo išvadas ir sprendimą dėl rezidentūros studijų akreditavimo.

41. Apraše nurodyti asmenų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu  rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo, studijų programų registravimo tikslais.

 

__________________

 

Rezidentūros studijų išorinio vertinimo

ir akreditavimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

REZIDENTŪROS STUDIJŲ VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ ĮVERTINIMO SKALĖ

 

Balas

Įvertinimas

Apibūdinimas

5

Išskirtinės kokybės

Sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje.

4

Labai gerai

Sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų.

3

Gerai

Sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

2

Patenkinamai

Sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti.

1

Nepatenkinamai

Sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų.

________________________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d.

įsakymu Nr. V-1269

 

 

REZIDENTŪROS studijų IŠORINIO VERTINIMO vertinamosios sritys ir rodikliai

 

Eil. Nr.

Vertinamosios sritys

Tikslai

Rodikliai

1.

Rezidentūros studijų tikslai, rezultatai ir turinys

Studijos pagrįstos valstybės ir visuomenės poreikiais bei sudaro sąlygas rezidentams pasiekti studijų tikslus ir rezultatus

1.1. Aukštojoje mokykloje vykdomų rezidentūros studijų programų atitikties valstybės ir visuomenės poreikiams įvertinimas.

1.2. Rezidentūros studijų programos studijų plano ir studijų turinio atitikties teisės aktų reikalavimams bei numatytiems studijų tikslams ir rezultatams pasiekti įvertinimas.

1.3. Kompetencijų, reikalingų mokymuisi, profesinei veiklai sveikatos apsaugos sistemoje, apibrėžtumo ir rezidentų įgalinimo savarankiškai veiklai įvertinimas.

1.4. Rezidentūros studijų programų tikslų, studijų rezultatų, mokymo(si) ir vertinimo metodų suderinamumo įvertinimas.

2.

Rezidentūros studijų eiga ir pasiekimų vertinimas

Rezidentūros studijos parengia rezidentus savarankiškai veiklai

2.1. Atrankos į rezidentūros studijas tinkamumo įvertinimas.

2.2. Rezidentų dalyvavimo studijų procese ir mokslo veikloje įvertinimas (ketinamoms vykdyti rezidentūros studijų programoms netaikoma).

2.3. Sąlygų rezidentų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas (ketinamoms vykdyti rezidentūros studijų programoms netaikoma).

2.4. Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo politikos įgyvendinimo įvertinimas. 

2.5. Studijų metu rezidentams teikiamo grįžtamojo ryšio, skatinančio pasiektų rezultatų įsivertinimą ir tolimesnį studijų pažangos planavimą, įvertinimas (ketinamoms vykdyti studijų programoms netaikoma).

2.6. Rezidentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir kt. paramos tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas.

2.7. Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo efektyvumo įvertinimas.

2.8. Rezidentų pasiekimų vertinimo sistemos efektyvumo įvertinimas.

2.9. Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei rezidentams su specialiaisiais poreikiais, įvertinimas.

3.

Rezidentūros studijų personalas

Rezidentūros studijų personalas yra tinkamas ir pakankamas, siekiant užtikrinti studijų rezultatų pasiekimą

3.1. Rezidentūros studijų programose dėstančių dėstytojų vykdomų mokslinių tyrimų sąsajų su rezidentūros studijomis įvertinimas.

3.2. Rezidentūros studijų programose dirbančio personalo praktinės (klinikinės) patirties tinkamumo numatomoms rezidentų kompetencijoms pasiekti įvertinimas.

3.3. Rezidentūros studijoms vykdyti ir efektyviam rezidentų mokymuisi pasitelkto personalo (akademinio ir neakademinio / administracinio) paramos ir sąlygų jiems nuolat tobulinti savo profesines kompetencijas (mokslines, didaktines, profesines) įvertinimas.

4.

Rezidentūros studijų materialieji ištekliai

Rezidentūros studijų įgyvendinimas užtikrinamas pakankamais ir tinkamais ištekliais, leidžiančiais pasiekti studijų rezultatus

4.1. Studijoms skirtų informacinių ir metodinių išteklių prieinamumo, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas.

4.2. Rezidentūros studijų ir klinikinės praktikos infrastruktūros (patalpų, įrangos ir kt.) prieinamumo, tinkamumo ir pakankamumo įvertinimas.

4.3. Rezidentūros studijų infrastruktūros pritaikymo asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, įvertinimas.

4.4. Nuolatinis rezidentūros studijų infrastruktūros atnaujinimo, atsižvelgiant į medicinos, veterinarijos, odontologijos mokslo ir praktikos naujoves bei poreikius, įvertinimas.

5.

Rezidentūros studijų valdymas ir viešinimas

 

Rezidentūros studijų valdymo organizacinė struktūra užtikrina efektyvų rezidentūros studijų planavimo, organizavimo, vertinimo ir tobulinimo procesą

5.1. Rezidentūros studijų valdymo organizacinės struktūros ir atsakomybių paskirstymo įvertinimas.

5.2. Socialinių dalininkų įtraukimo į vidinį kokybės užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas.

5.3. Rezidentų grįžtamojo ryšio apie rezidentūros studijų kokybę įvertinimas bei panaudojimas studijoms tobulinti (ketinamoms vykdyti rezidentūros studijų programoms netaikoma).

5.4. Informacijos apie rezidentūros studijas, jų vertinimo ir tobulinimo procesus bei rezultatus rinkimo, panaudojimo ir viešinimo įvertinimas (ketinamoms vykdyti rezidentūros studijų programoms netaikoma).

 

____________________________________