LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-765/V-1530 „DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. A1-587/V-1422

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 6.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

6.4. Asmens atstovas – dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiantis asmeniui iki 18 metų, asmens atstovais laikomi jo tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai; dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiantis darbingo ir senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui, asmens atstovais laikomi jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas), neįgaliojo aprūpintojas arba asmens įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.

1.2. Pakeičiame 10.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

10.3. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, – asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje arba rašytinį asmens ar asmens atstovo sutikimą, kad NDNT teritorinis skyrius gautų ir neįgaliojo pažymėjime panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro. Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“)).

1.3. Papildome 11.5 papunkčiu:

11.5. asmeniui nedalyvaujant, kai specialieji poreikiai vertinami pakartotinai. Šiuo atveju Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas pildomas ir su jo rezultatais asmuo ar jo atstovas supažindinamas susisiekus elektroninių ryšių priemonėmis. Asmuo ar jo atstovas gali būti pakviestas dalyvauti pakartotinai vertinant asmens specialiuosius poreikius, jeigu pildant Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną elektroninių ryšių priemonėmis NDNT kyla abejonių dėl asmens ar jo atstovo teikiamos informacijos teisingumo. Tai, kad Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas užpildytas ir su jo rezultatais asmuo ar jo atstovas supažindintas elektroninių ryšių priemonėmis, pažymima Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pastabose. Šio papunkčio nuostatos netaikomos, jei asmuo ar jo atstovas išreiškia norą (raštu arba žodžiu) atvykti į NDNT dalyvauti pildant Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną.“

1.4. Pakeičiame 12.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

12.3. asmuo atsisako pildyti klausimyną.“

1.5. Papildome nauju VIII skyriumi:

VIII SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO KONTROLĖ

 

44. Planinis ir neplaninis NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų dėl specialiųjų poreikių nustatymo patikrinimas atliekamas NDNT direktoriaus nustatyta ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderinta tvarka.“

1.6. Buvusį VIII skyrių laikome IX skyriumi.

1.7. Buvusį 44 punktą laikome 45 punktu.

2. N u s t a t o m e, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Arūnas Dulkys