LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-663 „DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-1133

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-663 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

 

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi ir 231 straipsniu,

t v i r t i n u Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663“;

2.2. papildau 31 punktu:

31. Mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, Pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu Aprašo 11.1 ir 11.4 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdomos tiesioginiu būdu, o Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose – nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – ypatingos aplinkybės), laikotarpiu Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdomos nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį. Jei Pagalba dėl objektyvių priežasčių neteikiama, pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui Pagalba turi būti kompensuojama nustatant veiklos prioritetines sritis, peržiūrint veiklų atlikimo laiką.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius