LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 15 d. Nr. XIV-74

Vilnius

 

 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

35 straipsnis. Fizinės saugos užtikrinimo pagrindai

1. Branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinio kuro ciklo medžiagų ir (ar) Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų nustatytų kiekių fizinė sauga turi būti užtikrinama atsižvelgiant į numatomą grėsmę, jeigu tokia yra nustatoma, bei galimus radiologinius padarinius, o Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų nustatytų kiekių fizinė sauga turi būti užtikrinama atsižvelgiant ir į branduolinių medžiagų kategorijas.

2. Licencijos turėtojai, vadovaudamiesi šiuo ir Branduolinės saugos įstatymu bei kitais fizinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoja ir užtikrina branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinio kuro ciklo medžiagų ir (ar) Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų nustatytų kiekių fizinę saugą.

3. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, atsižvelgdama į kiekviename branduolinės energetikos objekto statybos darbų etape galimą grėsmę statomam branduolinės energetikos objektui, nustato skirtingus fizinės saugos reikalavimus skirtingiems branduolinės energetikos objekto statybos darbų etapams.

4. Numatomą grėsmę branduolinės energetikos objektams ir 1979 m. spalio 26 d. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos II priede nurodytoms I ir II kategorijų branduolinėms medžiagoms, jas įsigyjant, turint, naudojant ir vežant, nustato ir ne rečiau kaip kartą per metus persvarsto Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, šiuos veiksmus koordinuodama su Valstybės saugumo departamentu, Krašto apsaugos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija.

5. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, branduolinės energetikos objektus eksploatuojančios ir vykdančios 1979 m. spalio 26 d. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos II priede nurodytų I ir II kategorijų branduolinių medžiagų įsigijimą, turėjimą, naudojimą ir vežimą, ir kitos organizacijos bei asmenys, galintys turėti informacijos, kuri yra reikšminga grėsmių vertinimui ar gali daryti įtaką numatomų grėsmių pasikeitimams, šią informaciją teikia Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai.

6. Vyriausybė, įgyvendindama šio straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, nustato numatomų grėsmių branduolinės energetikos objektams ir branduolinėms medžiagoms nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarką.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda