ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. A-1358 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRAŠYMŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. A-659

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos, nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“ 19 punktu,

p a p i l d a u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. A-1358 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šiaulių rajono savivaldybėje prašymų formų tvirtinimo“ 6 punktu:

6. Prašymas dėl vietinės rinkliavos mokėtųjų duomenų bazės tikslinimo, kai nekilnojamojo turto objektas faktiškai naudojamas pagal kitą paskirtį, nei nurodyta VĮ Registrų centro duomenų bazėje“.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


 

Forma patvirtinta

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A-659

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRO TIKSLINIMO

DĖL FAKTIŠKAI NAUDOJAMO NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO PASKIRTIES

 

20__ m. ___________________d.

Šiauliai

 

Prašau patikslinti vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, kadangi nekilnojamo turto objektas

įregistruotas VĮ Registrų centro duomenų bazėje ________________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

faktiškai yra naudojamas pagal kitą ____________________________________________paskirtį.

(nurodyti naudojimo paskirtį)

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

Leidžiu Vietinės rinkliavos Administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami ir leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

Pateikiu įrodančius dokumentus ir duomenis dėl faktiškai naudojamos turto objekto paskirties:

PRIDEDAMA: (Pridėti dokumentus, suteikiančius (sąlygojančius) teisę vykdyti nurodyta veiklą nurodytame nekilnojamojo turto objekte.)

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________                                     ___________________________

      (vardas ir pavardė)                                                                                             (parašas)