LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-675 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 15:2005 „MAISTO HIGIENA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. sausio 20 d. Nr. V-52  

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.

2. Pripažįstu netekusiu galios priedą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė