Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 28 d. Nr. 540

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 13 dalimi, 77 straipsnio 7, 13 dalimis ir 83 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą;

3.2. Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei tvarkos aprašą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 540

 

 

 

STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDIJŲ FORMOS KEITIMO, IŠLAIKANT VALSTYBĖS FINANSAVIMĄ, ATVEJŲ BEI TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei tvarkos aprašo (toliau − Aprašas) paskirtis – nustatyti atvejus ir tvarką, kuriais keičiant studijų programą ir (ar) studijų formą išlieka valstybės finansavimas studijoms.

2. Aprašas taikomas asmenims, studijuojantiems pagal pirmosios, antrosios studijų pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų programas, kurių studijas finansuoja valstybė ir kurie ketina keisti studijų programą (toliau – studijų programą keičiantis studentas) ir (ar) studijų formą (toliau – studijų formą keičiantis studentas) (toliau kartu – studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas).

 

II SKYRIUS

STUDIJŲ PROGRAMOS IR (AR) STUDIJŲ FORMOS KEITIMO, IŠLAIKANT VALSTYBĖS FINANSAVIMĄ, ATVEJAI BEI TVARKA

 

3.  Studijų programos ir (ar) studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejai:

3.1. Keisti studijų formą ir (ar) studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje toje pačioje ar kitoje valstybinėje aukštojoje mokykloje, nekeičiant studijų programos rūšies (universitetinių, koleginių studijų), galima ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą asmenims, studijuojantiems pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų programas (išskyrus asmenis, studijuojančius pagal rezidentūros studijų programas).

3.2. Keisti studijų formą ir (ar) studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje, nekeičiant studijų programos rūšies (universitetinių, koleginių studijų), galima ne anksčiau kaip baigus pirmuosius studijų metus asmenims, gaunantiems studijų stipendiją, studijuojantiems pagal pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų programas.

3.3. Keisti rezidentūros studijų programą, nekeičiant įgyjamos kvalifikacijos (specializacijos), toje pačioje studijų krypčių grupėje kitoje valstybinėje aukštojoje mokykloje galima asmenims, ne anksčiau kaip baigus pirmuosius studijų metus.

3.4. Keisti rezidentūros studijų programą, o kartu ir įgyjamą kvalifikaciją (specializaciją) toje pačioje studijų krypčių grupėje toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje vieną kartą galima asmenims, kurie:

3.4.1. dėl nustatytos ir atliktų tyrimų išvadomis pagrįstos diagnozės negali toliau tęsti studijų pagal tam tikras rezidentūros studijų programas;

3.4.2. studijuoja pagal rezidentūros studijų programą, kurią baigus įgyjama vaikų ligų gydytojo kvalifikacija (specializacija), – į kitą studijų programą, kurią baigus įgyjama vaikų ligų gydytojo kvalifikacija (specializacija) ir kita medicinos praktikos profesinė kvalifikacija (specializacija);

3.4.3. studijuoja pagal rezidentūros studijų programą, kurią baigus įgyjama vaikų ligų gydytojo kvalifikacija (specializacija) ir kita medicinos praktikos profesinė kvalifikacija (specializacija), – į studijų programą, kurią baigus įgyjama vaikų ligų gydytojo kvalifikacija (specializacija), arba į kitą studijų programą, kurią baigus įgyjama vaikų ligų gydytojo kvalifikacija (specializacija) ir kita nei anksčiau studijuota medicinos praktikos profesinė kvalifikacija (specializacija).

4. Asmenų, nurodytų Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose, studijų programos ir (ar) studijų formos keitimo tvarka:

4.1. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas turi baigti semestrą (rezidentūros ir asmenų, gaunančių studijų stipendijas, atveju – studijų metus) be akademinių skolų ir raštu kreiptis į aukštąją mokyklą, kurioje ketina tęsti studijas, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro (rezidentūros atveju – rezidentūros studijų metų) pradžios. Prašyme pakeisti studijų programą ir (ar) studijų formą turi būti nurodyta studijuojama ir norima studijuoti studijų programa ir (ar) studijų forma.

4.2. Aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, priimamas sprendimas dėl asmens studijų programos ir (ar) studijų formos keitimo.

4.3. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas, gavęs sprendimą, kad gali studijuoti pagal kitą studijų programą ir (ar) studijų formą kitoje aukštojoje mokykloje, per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo apie tai praneša aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, ir nurodo studijų nutraukimo toje aukštojoje mokykloje priežastį – studijų formos ir (ar) studijų programos keitimas, keičiant aukštąją mokyklą.

5. Asmenų, nurodytų Aprašo 3.4 papunktyje, studijų programos keitimo tvarka:

5.1. Asmenys, nurodyti Aprašo 3.4.1 papunktyje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (ketinantys keisti medicinos rezidentūros ar odontologijos rezidentūros studijų programą, o kartu ir įgyjamą kvalifikaciją (specializaciją) arba Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (ketinantys keisti veterinarijos rezidentūros studijų programą, o kartu ir įgyjamą kvalifikaciją (specializaciją) (toliau – kompetentinga institucija) pateikia:

5.1.1. prašymą pakeisti rezidentūros studijų programą (prašyme turi būti nurodyta studijų programa, pagal kurią asmuo studijuoja, ir studijų programa, pagal kurią ketina studijuoti);

5.1.2. asmens sveikatos būklę įvertinusios universiteto ligoninės gydytojų konsultacinės komisijos asmens sveikatos įvertinimą ir išvadas, kuriose konstatuojama, kad asmuo dėl nustatytos ir atliktų tyrimų išvadomis pagrįstos diagnozės negali studijuoti pagal tam tikrą (tikras) rezidentūros studijų programą (programas).

5.2. Asmenys, nurodyti Aprašo 3.4.2 ir 3.4.3 papunkčiuose, neturintys akademinių skolų, ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki rezidentūros studijų metų pabaigos turi pateikti kompetentingai institucijai prašymą pakeisti rezidentūros studijų programą, o kartu ir įgyjamą kvalifikaciją (specializaciją) (prašyme turi būti nurodyta studijų programa, pagal kurią asmuo studijuoja, ir studijų programa, pagal kurią ketina studijuoti).

5.3. Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į asmens, nurodyto Aprašo 3.4 papunktyje, ketinimus ir atitinkamų specialistų poreikį, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo pateikia pasiūlymą (pasiūlymus) asmeniui ir aukštajai mokyklai (aukštosioms mokykloms) dėl galimybės keisti rezidentūros studijų programą, kartu keičiant ir įgyjamą kvalifikaciją (specializaciją).

5.4. Asmuo, nurodytas Aprašo 3.4 papunktyje (išskyrus asmenis, nurodytus Aprašo 3.4.3 papunktyje, kurie ketina tais studijų metais įgyti vaikų ligų gydytojo kvalifikaciją (specializaciją), gavęs kompetentingos institucijos pasiūlymą (pasiūlymus), kuriame (kuriuose) nurodoma siūloma studijuoti rezidentūros studijų programa (programos) ir aukštoji mokykla (aukštosios mokyklos), raštu kreipiasi į pasirinktą aukštąją mokyklą dėl studijų programos keitimo. Aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip iki rezidentūros studijų metų pabaigos, priimamas sprendimas dėl studijų programos keitimo nuo naujų rezidentūros studijų metų pradžios (asmenims, nurodytiems Aprašo 3.4.1 papunktyje, priimamas sprendimas dėl studijų programos keitimo).

5.5. Asmuo, nurodytas Aprašo 3.4.3 papunktyje, kuris ketina tais studijų metais įgyti vaikų ligų gydytojo kvalifikaciją (specializaciją), gavęs kompetentingos institucijos pasiūlymą, raštu kreipiasi į aukštąją mokyklą, kurioje studijuoja, dėl studijų programos keitimo. Aukštosios mokyklos nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl studijų programos keitimo.

5.6. Aukštoji mokykla, kurioje asmuo tęs studijas, per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties pasirašymo arba pakeitimo praneša apie tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir nurodo asmens, pakeitusio studijų programą, stojimo metus, studijų programą, pagal kurią studijavo, ir studijų programą, pagal kurią studijuoja.

 

III SKYRIUS

STUDIJŲ PROGRAMOS IR (AR) STUDIJŲ FORMOS KEITIMO FINANSINĖS SĄLYGOS

 

6. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas nepraranda likusios valstybinio studijų finansavimo dalies, bet ne didesnės negu tos, kurią keičia, studijų programos norminė studijų kaina:

6.1. Jeigu pageidaujamos studijų programos kaina didesnė už studijų programos, kurią keičia, kainą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama buvusios studijų programos kaina; šiuo atveju kainos skirtumą nuo semestro (rezidentūros atveju – rezidentūros studijų metų) studijų pradžios apmoka studijų programą keičiantis studentas.

6.2. Studijų stipendiją gaunančiam studentui, keičiančiam studijų programą ir (ar) studijų formą, išlieka studijų stipendija, bet ne didesnio už keičiamos studijų programos ir (ar) studijų formos norminę studijų kainą dydžio; jeigu studijų stipendija yra mažesnė už aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, studijų kainos skirtumą nuo semestro pradžios apmoka studijų programą ir (ar) formą keičiantis studentas.

7. Jeigu pageidaujamos studijų programos kaina ne didesnė už studijų programos, kurią keičia, kainą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama aukštosios mokyklos nustatyta studijų programos kaina.

8. Jeigu pageidaujamos studijų programos ir (ar) studijų formos kaina ne didesnė už studijų programos, kurią keičia, kainą, studijų stipendiją gaunančiam studentui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama aukštosios mokyklos nustatyta studijų programos ir (ar) studijų formos kaina.

9. Studijų formą keičiančiam studentui išlieka stojimo metu pasirinktos studijų formos kaina ir finansavimo trukmė, išskyrus Aprašo 6.2 papunktyje ir 8 punkte nurodytus atvejus.

10. Studijų programą keičiančiam studentui, nurodytam Aprašo 3.4 papunktyje, išlieka valstybinis studijų finansavimas visai pasirinktos studijų programos trukmei.

 

 

 

––––––––––––––––––––