LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-157 „DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS IŠ DELEGAVIMO REZERVO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. V-308

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas                                           Linas Linkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-157

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308

redakcija)

 

PRETENDENTŲ ATRANKOS IŠ DELEGAVIMO REZERVO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas ir darbo organizavimą, informacijos apie atranką pateikimą, atrankos organizavimą ir vykdymą, delegavimo rezerve esančių asmenų išbraukimo iš delegavimo rezervo tvarką. Komisija vykdo pretendentų atranką iš delegavimo rezervo į pareigas ar pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat į pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir užsienio valstybių institucijose (toliau – priimančioji institucija), susijusias su krizių valdymu ir bendra ES užsienio, saugumo ir gynybos politika, į kurias gali būti deleguojama per 30 ar mažiau dienų nuo informacijos apie šias pareigas ar pareigybes (toliau – pareigybės) gavimo valstybės institucijoje ar įstaigoje dienos.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme.

3. Savo veikloje Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu, šiais nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu iš ne mažiau kaip 7 narių. Komisija yra nuolatinė. Komisijos pirmininku skiriamas Užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento direktoriaus pavaduotojas, pirmininko pavaduotoju – šio departamento Tarptautinių misijų ir konfliktų prevencijos skyriaus vedėjas, sekretoriumi – šio skyriaus darbuotojas, atsakingas už delegavimo rezervo administravimą. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys. Komisijos nariais gali būti skiriami ir atitinkami asmenys iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų.

5. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį (ad hoc). Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius apie rengiamą Komisijos posėdį ir pateikia Komisijos nariams susipažinti pretendentų į laisvas pareigybes dokumentus. Kai vykdoma atranka į ES rinkimų stebėjimo misiją, kartu su kitais dokumentais Komisijos sekretorius Komisijos nariams susipažinti pateikia pretendentų anketas iš Europos Komisijos rinkimų stebėtojų duomenų bazės.

6. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Kai Komisijos posėdyje negali dalyvauti kuris nors jos narys, jį Komisijoje pavaduoja oficialiai jį pavaduojantis darbuotojas.

7. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžiuose sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

8. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos sekretoriaus parengtą protokolą ir prie jo pridedamas pretendentų vertinimo lenteles pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę posėdyje.

9. Pretendentų atranka iš delegavimo rezervo vykdoma šiais atvejais:

9.1. Užsienio reikalų ministerijai gavus Europos Komisijos kvietimą atrinkti pretendentus į ES rinkimų stebėjimo misiją.

9.2. Gavus priimančiosios institucijos kvietimą, taip pat Užsienio reikalų ministerijai pateikus išvadą ir informavus valstybės institucijas ir įstaigas, su kurių funkcijomis yra susijęs laisvų pareigybių pobūdis, kad laisvos pareigybės atitinka delegavimo prioritetus ir išlaidos, susijusios su delegavimu, bus padengtos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų arba kad visas su delegavimu susijusias išlaidas apmokės priimančioji institucija.

10. Jei Užsienio reikalų ministerijos išvadoje nurodoma, kad laisvos pareigybės atitinka delegavimo prioritetus, tačiau išlaidos, susijusios su delegavimu, negalės būti padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į delegavimo prioritetus, gali siųsti priimančiosios institucijos kvietimą su pasiūlymu finansuoti su delegavimu susijusias išlaidas kitoms deleguojančiosioms institucijoms.

Gavus deleguojančiosios institucijos rašytinį patvirtinimą, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, bus apmokamos iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų, atranka vykdoma tik iš tos deleguojančiosios institucijos karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų ir prokurorų, esančių delegavimo rezerve. Tokiu atveju 14 punkte nurodytą informaciją apie atranką deleguojančiosios institucijos karjeros valstybės tarnautojams, statutiniams valstybės tarnautojams ir prokurorams skelbia deleguojančioji institucija.

11. Pretendentų atranka turi įvykti iki priimančiosios institucijos nurodyto galutinio dokumentų pateikimo termino.

 

III Skyrius

ATRANKOS PASKELBIMAS

 

12. Esant vienam iš 9 punkte nurodytų pagrindų pradėti atranką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informacija apie atranką į laisvas pareigybes skelbiama Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje www.urm.lt. Už skelbimo parengimą atsakingas Komisijos sekretorius.

13. Informaciją apie skelbiamas atrankas galima gauti elektroniniu paštu, užsisakius Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje  www.urm.lt naujienų prenumeratą.

14. Informacijoje apie atranką nurodoma:

14.1. pareigybės(-ių) pavadinimas (-ai) ir atrenkamų pretendentų skaičius;

14.2. priimančiosios institucijos nustatyti reikalavimai pretendentams ir galimi privalumai;

14.3. dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai;

14.4. data, iki kurios pretendentai turi pateikti dokumentus Užsienio reikalų ministerijai;

14.5. elektroninio pašto adresas, kuriuo  doc arba  pdf formatu turi būti pateikti pretendentų dokumentai;

14.6. informacija, kad pretendentai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį pokalbio;

14.7. preliminari Komisijos posėdžio data;

14.8. kita informacija.

15. Pretendentas, atitinkantis pareigybei keliamus reikalavimus ir siekiantis dalyvauti atrankoje, iki informacijoje apie atranką nurodytos datos Užsienio reikalų ministerijai pateikia:

15.1. šių nuostatų prieduose nustatytos formos prašymą dalyvauti atrankoje (į pareigybes rinkimų stebėjimo misijoje – 1 priedas, į pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose (išskyrus rinkimų stebėjimo misijas), taip pat į pareigybes tarptautinėje, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijoje – 2 priedas);

15.2. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių arba anglų kalba;

15.3. motyvacijos laišką lietuvių kalba (ne daugiau kaip 1 lapą), pasirašytą pretendento, kuriame turi būti nurodyti pretendento motyvai pretenduoti į pareigybę (nereikia dalyvaujant atrankoje į pareigybes rinkimų stebėjimo misijose);

15.4. motyvacijos laišką priimančiosios institucijos nurodyta kalba (jei priimančioji institucija reikalauja);

15.5. užpildytą priimančiosios institucijos reikalaujamą pretendento anketą ir (arba) kitus dokumentus ta kalba, kurią  nurodo priimančioji institucija. Ji neprivaloma, jei anketa pildoma arba duomenys pateikiami nuolatinės prijungties (online) būdu.

16. Jeigu pretendentas iki nustatyto termino nepateikia visų 15 punkte nurodytų dokumentų arba jie neatitinka nurodytų reikalavimų, pretendento kandidatūros Komisija nesvarsto. Komisijos sekretorius informuoja Komisiją apie tokius pretendentus per Komisijos posėdį, o pretendentams elektroniniu paštu praneša priežastis, dėl kurių jų kandidatūra nebuvo svarstoma.

 

IV SKYRIUS

ATRANKOS VYKDYMAS

 

17. Vykdant atranką vadovaujamasi priimančiosios institucijos nustatytais atrankos principais ir kriterijais. Atrenkami geriausiai pareigybės aprašymą atitinkantys pretendentai: atsižvelgiama į priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus pareigybei, pretendento turimus privalumus, užsienio kalbos mokėjimo lygį vertinant jį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, pretendento darbo patirties ir išsilavinimo ryšį su pareigybe, kurią jis siekia užimti.  Taip pat vykdant atranką siekiama užtikrinti asmenų, dalyvaujančių civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, kaitą ir sudaryti galimybes jose dalyvauti naujiems pretendentams.

18. Komisija atrenka ir teikia priimančiajai institucijai tiek pretendentų, kiek nurodyta Europos Komisijos kvietime į ES rinkimų stebėjimo misiją, Užsienio reikalų ministerijos išvadoje ar kitos deleguojančiosios institucijos patvirtinime apmokėti su delegavimu susijusias išlaidas. Jeigu pretendentų, atitinkančių nustatytus reikalavimus, yra mažiau, nei prašoma atrinkti, gali būti atrenkama mažiau pretendentų. Jeigu priimančioji institucija nenurodo pretendentų į pareigybes skaičiaus ar leidžia atrinkti daugiau negu vieną pretendentą į vieną pareigybę, atrenkamų pretendentų skaičių nustato Komisija.

19. Jei pretendentų, atitinkančių privalomus reikalavimus pareigybei yra daugiau, negu nurodyta kvietime į ES rinkimų stebėjimo misiją, Užsienio reikalų ministerijos išvadoje ar kitos deleguojančiosios institucijos patvirtinime apmokėti su delegavimu susijusias išlaidas, arba jei pretendentai priimančiosios institucijos prašymu yra  reitinguojami, Komisija pretendentus vertina balais, vadovaudamasi šių nuostatų V ir VI skyriuose nustatyta tvarka. Kitu atveju atrenkami visi privalomus reikalavimus pareigybei atitinkantys pretendentai.

20. Pretendentui balai skiriami bendru Komisijos narių sutarimu, o jo nesant, skiriami balai, lygūs Komisijos narių individualių vertinimų aritmetiniam vidurkiui.

21. Atrenkami daugiausiai balų surinkę pretendentai.

Jeigu atsižvelgiant į laisvų pareigybių skaičių turėtų būti atrenkamas tik vienas ar keli iš vienodą balų skaičių surinkusių pretendentų, pretendentas (-ai) atrenkamas (-i) arba reitinguojama Komisijos narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma vadovaujantis nuostatų 17 punkte nustatytais principais. Pretendentų atrinkimo ar reitingavimo motyvai nurodomi Komisijos posėdžio protokole.

22. Siekiant tiksliau įvertinti pretendentų atitiktį pareigybei nustatytiems reikalavimams, jie gali būti kviečiami į Komisijos posėdį pokalbio. Pretendentai į pareigybes rinkimų stebėjimo misijose paprastai atrenkami be pokalbio.

23. Atsižvelgdamas į pareigybės svarbą ir numatomą pretendentų skaičių, sprendimą, ar pretendentai į šią pareigybę bus kviečiami pokalbio, priima Komisijos pirmininkas iki paskelbiant atranką. Tai, kad bus kviečiama pokalbio, yra nurodoma atrankos skelbime. Tokiu atveju pokalbio yra kviečiami visi pretendentai į šią pareigybę.

24. Jei pokalbio data ir laikas nebuvo nurodyti atrankos skelbime, Komisijos sekretorius pokalbio datą ir laiką telefonu arba elektroniniu paštu pretendentams praneša ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki pokalbio.

25. Jei pretendentas dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į pokalbį Komisijos posėdžio metu, likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki posėdžio jis privalo informuoti apie tai Komisijos sekretorių, nurodyti priežastis ir suderinti su juo kitą pokalbio laiką ir jo būdą (telefoninę arba vaizdo konferenciją). Jei pretendentas atsisako dalyvauti pokalbyje ar dėl kitų neobjektyvių priežasčių pokalbyje nedalyvauja, Komisija jo kandidatūros nesvarsto.

26. Jei priimančioji institucija numato tokią galimybę, iš neatrinktų pretendentų yra sudaromas pretendentų rezervo sąrašas ir į jį įrašoma iki trijų pretendentų, surinkusių daugiausiai balų. Jame esančių pretendentų kandidatūros teikiamos priimančiajai institucijai, jei atrinkti pretendentai dėl tam tikrų priežasčių atsisako arba negali užimti pareigybių. Pirmenybė yra teikiama daugiau balų surinkusiems rezervo sąraše esantiems pretendentams. Surinkus vienodą balų skaičių, taikomos 21 punkto nuostatos.

27. Pretendentų vertinimo ir atrankos rezultatai surašomi posėdžio protokole, kurį parengia Komisijos sekretorius. Pretendentai, kurių kandidatūros buvo svarstomos, elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Komisijos posėdžio informuojami apie priimtą sprendimą.

28. Užsienio reikalų ministerija informaciją apie atrinktus pretendentus raštu praneša Valstybės tarnybos departamentui ir deleguojančiosioms institucijoms (ši nuostata netaikoma atrenkant pretendentus į ES rinkimų stebėjimo misijas). Apie atrinktus pretendentus taip pat pranešama priimančiajai institucijai.

29. Jei priimančioji institucija patvirtintiems atrinktiems pretendentams nėra pranešusi tiesiogiai, kad jie atrinkti, tai elektroniniu paštu jiems praneša Komisijos sekretorius.

 

V SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į PAREIGYBES RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOSE VERTINIMO PROCEDŪRA

 

30. Pretendentai į pareigybes rinkimų stebėjimo misijoje, atitinkantys nustatytus reikalavimus pareigybei, surašomi į du sąrašus: į pirmąjį sąrašą įrašomi pretendentai, nedalyvavę šios priimančiosios institucijos rengiamose rinkimų stebėjimo misijose arba nuo kurių grįžimo iš paskutinės šios priimančiosios institucijos rengiamos rinkimų stebėjimo misijos dienos iki preliminarios išvykimo į misiją, į kurią vykdoma atranka, dienos yra praėję daugiau kaip 12 mėnesių, į antrąjį – kiti pretendentai. Jeigu pirmajame sąraše yra pakankamai pretendentų į visas pareigybes ir rezervą, pretendentai iš antrojo sąrašo nesvarstomi. Jei pretendentų iš pirmojo sąrašo nepakanka, trūkstami pretendentai atrenkami iš antrojo sąrašo. Sąrašus parengia Komisijos sekretorius.

31. Jei kvietime į ES rinkimų stebėjimo misiją trumpalaikio rinkimų stebėtojo pareigoms prašoma atrinkti pretendentą, neturintį rinkimų stebėjimo patirties ES rinkimų stebėjimo misijose, pirmajame pretendentų sąraše pažymimi pretendentai, nedalyvavę ES rinkimų stebėjimo misijose, ir iš jų  atrenkamas pretendentas.

Atrenkant pretendentą į trumpalaikio ES rinkimų stebėtojo, neturinčio rinkimų stebėjimo patirties ES rinkimų stebėjimo misijose, pareigas, pirmenybė teikiama pretendentui, atitinkančiam visus pareigybei keliamus reikalavimus, dalyvavusiam kitose tarptautinėse rinkimų stebėjimo misijose ir kuris surenka daugiausiai balų. Keliems pretendentams surinkus vienodą balų skaičių, taikomos 21 punkto nuostatos.

Atrinkus šį pretendentą, kiti pretendentai dalyvauja tolesnėje atrankoje.

32. Tais atvejais, kai vykdant atranką į pareigybes Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) rinkimų stebėjimo misijoje numatoma atrinkti du arba daugiau trumpalaikių stebėtojų, Komisija, atsižvelgdama į pretendentų skaičių ir saugumo situaciją valstybėje, į kurią bus vykstama, priima sprendimą, kiek asmenų, anksčiau nedalyvavusių ESBO rinkimų stebėjimo misijose, bus atrenkama. Pirmajame pretendentų sąraše pažymimi pretendentai, nedalyvavę ESBO rinkimų stebėjimo misijose, ir iš jų atrenkamas pretendentas (-ai).

Atrenkant pretendentą, neturintį ESBO rinkimų stebėjimo patirties, pirmenybė teikiama pretendentui, atitinkančiam visus pareigybei keliamus reikalavimus, turinčiam rinkimų stebėjimo ar vykdymo patirties ir kuris surenka daugiausiai balų. Keliems pretendentams surinkus vienodą balų skaičių, taikomos 21 punkto nuostatos.

Atrinkus šį (-iuos) pretendentą (-us), kiti pretendentai dalyvauja tolesnėje atrankoje.

33. Pretendentai į rinkimų stebėjimo misijas vertinami balais pagal:

33.1 atitikties rinkimų stebėtojo pareigybei lygį (vertinama turima patirtis ir dalyvavimas mokymuose), suteikiant po vieną balą už:

33.1.1. dalyvavimo ES rinkimų stebėjimo misijose patirtį;

33.1.2. dalyvavimo ESBO arba kitose tarptautinėse rinkimų stebėjimo misijose patirtį;

33.1.3. nacionalinių rinkimų vykdymo arba stebėjimo patirtį;

33.1.4. dalyvavimą rinkimų stebėtojų mokymuose;

33.1.5. veiklos pilietinės visuomenės organizacijose arba viešojo administravimo srityje patirtį;

33.2. tarptautinių stebėjimo misijų, į kurias buvo deleguotas iš delegavimo rezervo per paskutinius penkerius metus, skaičių (siekiant užtikrinti dalyvių rinkimų stebėjimo misijose kaitą), suteikiant atitinkamą balų skaičių už: 

33.2.1. dalyvavimą 9 misijose arba daugiau – 0 balų;

33.2.2. dalyvavimą 7–8 misijose – 1 balą;

33.2.3. dalyvavimą 5–6 misijose – 2 balus;  

33.2.4. dalyvavimą 3–4 misijose – 3 balus; 

33.2.5. dalyvavimą 1–2 misijose – 4 balus;

33.2.6. misijose nedalyvavus – 5 balus;

33.3. kvalifikaciją ar savybes, kurios priimančiosios institucijos kvietime nurodytos kaip privalumai (assets). Už kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas vienas balas;

33.4 atitikties rinkimų stebėtojo pareigybei įvertinimą per pokalbį, jei jis buvo vykdomas, atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat ir užsienio kalbos mokėjimo lygį ir komunikacinius gebėjimus, skiriant balus nuo 1 iki 5.

34. Kiekvieno pretendento gauti balai surašomi Pretendento į pareigybę rinkimų stebėjimo misijoje vertinimo lentelėje (3 priedas), kuri pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo.

35. Apibendrinti visų pretendentų vertinimo rezultatai surašomi Komisijos posėdžio protokole.

36. Jei priimančioji institucija prašo, Komisija pateikia reitinguotą pagal surinktą balų skaičių pretendentų sąrašą, o jei balų skaičius vienodas – pretendentai reitinguojami taikant 21 punkto nuostatas. Tuo atveju, kai visi atrinkti pretendentai surenka vienodą balų skaičių, Komisija gali priimti sprendimą pretendentų nereitinguoti ir apie tai informuoti priimančiąją instituciją.

37. Paskelbus atrankos rezultatus, visi joje dalyvavę pretendentai turi teisę susipažinti su Komisijos posėdžio protokolu.

 

VI SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į PAREIGYBES CIVILINĖSE TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE AR MISIJOSE (IŠSKYRUS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS), TAIP PAT Į PAREIGYBES TARPTAUTINĖSE, EUROPOS SĄJUNGOS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE VERTINIMO PROCEDŪRA

 

38. Pretendentai į pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose (išskyrus rinkimų stebėjimo misijas), taip pat į pareigybes priimančiosiose institucijose vertinami balais pagal:

38.1. atitikties pareigybei lygį, kuris nustatomas atsižvelgiant į priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus pareigybei, užsienio kalbos mokėjimo lygį (įvertinus pateiktus dokumentus), pretendento darbo patirties ir išsilavinimo ryšį su siekiama užimti pareigybe, skiriant balus nuo 1 iki 5.

38.2. papildomą kvalifikaciją ar savybes, kurios priimančiosios institucijos kvietime nurodytos kaip privalumai (assets). Už kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas vienas balas;

38.3. atitikties pareigybei įvertinimą per pokalbį, jei jis buvo vykdomas atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat užsienio kalbos mokėjimo lygį ir komunikacinius gebėjimus, skiriant balus nuo 1 iki 5. 

39. Kiekvieno pretendento gauti balai surašomi Pretendento į pareigybę civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (išskyrus rinkimų stebėjimo misijas), taip pat į pareigybę tarptautinėje, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijoje vertinimo lentelėje (4 priedas), kuri pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo.

40. Apibendrinti visų pretendentų vertinimo rezultatai surašomi Komisijos posėdžio protokole.

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ, ESANČIŲ DELEGAVIMO REZERVE, IŠBRAUKIMAS IŠ DELEGAVIMO REZERVO

 

41. Komisija priima sprendimus dėl asmenų, esančių delegavimo rezerve, išbraukimo iš delegavimo rezervo, atsiradus Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms aplinkybėms.

42. Apie išbraukimą iš delegavimo rezervo Komisijos sekretorius per 5 darbo dienas informuoja Valstybės tarnybos departamentą, deleguojančiąją instituciją ir pretendentą asmeniškai.

43. Komisijos sprendimai dėl asmenų išbraukimo iš delegavimo rezervo gali būti skundžiami užsienio reikalų ministrui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Pretendentų atrankos iš delegavimo

rezervo komisijos nuostatų

1 priedas

 

(Prašymo dalyvauti atrankoje į pareigybes rinkimų stebėjimo misijoje forma)

 

___________________________________

(darbovietė)

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Užsienio reikalų ministerijai

 

PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE Į PAREIGYBES

RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOJE

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

Prašau leisti dalyvauti atrankoje iš delegavimo rezervo į šias pareigybes (pagal prioritetą) šioje rinkimų stebėjimo misijoje:

_______________________________________________________________________________ :

(nurodyti rinkimų stebėjimo misijos pavadinimą)

1. _____________________________________________________________________________ ,

(nurodyti pareigybės pavadinimą)

2. _____________________________________________________________________________ .

(nurodyti pareigybės pavadinimą)

 

PRETENDENTO DUOMENYS

 

 

Rinkimų stebėjimo misijos kalbos (įrašyti _________) mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote ES rinkimų stebėjimo misijose per paskutinius 12 mėnesių

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote ESBO rinkimų stebėjimo misijose per paskutinius 12 mėnesių

 

 

 

Kiek iš viso kartų dalyvavote ES rinkimų stebėjimo misijose

 

 

 

Kiek iš viso kartų dalyvavote ESBO arba kitose tarptautinėse rinkimų stebėjimo misijose (neskaičiuojant ES rinkimų stebėjimo misijų)

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote mokymuose rinkimų stebėtojams (nurodyti datas, mokymus):

 

 

 

 

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote vykdant arba stebint nacionalinius rinkimus (nurodyti datas, rinkimus, pareigybes):

 

 

 

 

 

 

 

Nurodykite turimą veiklos pilietinės visuomenės organizacijose arba viešojo administravimo srityje patirtį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote tarptautinėse (ES, ESBO, kitų organizacijų) rinkimų stebėjimo misijose per paskutinius penkerius metus

 

 

 

Dalyvavimas misijose per paskutinius penkerius metus

 

Nuo-iki (metai, mėnuo, diena)

 

Misijos pavadinimas, trukmė

 

(pildyti chronologine tvarka pradedant nuo vėliausios)

 

Pareigybė misijoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvardykite, kokius turite šios pareigybės aprašyme nurodytus privalumus (assets)

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose visi mano pateikti duomenys atitinka tikrovę ir sutinku, kad duomenys apie mane (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas ir kita mano pateikta informacija, kurios reikalauja tarptautinė, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucija) būtų pateikti Valstybės tarnybos departamentui ir šiai tarptautinei, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijai.

 

Sutinku*, kad mano duomenys Europos Komisijos rinkimų stebėtojų duomenų bazėje būtų pateikti Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijai ir patvirtinu, kad jie atitinka duomenis, pateiktus šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose.

 

Sutinku padengti visas Užsienio reikalų ministerijos patirtas su mano delegavimu susijusias išlaidas tuo atveju, jei dėl svarbių aplinkybių ar force majeure atvejų atsisakyčiau būti deleguotu į nurodytas laisvas pareigas ar pareigybes, ir įsipareigoju nedelsdamas informuoti Užsienio reikalų ministeriją apie tokias aplinkybes.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Patvirtinu**, kad deleguojančiosios institucijos vadovas yra informuotas apie mano dalyvavimą šioje atrankoje ir sutinka, kad būčiau deleguotas į nurodytas pareigybes nuo

20___ m. ______________ d. iki  20___ m. _________________ d.

 

________________________________

(pretendento parašas**)

 

* Tik atrankoms į ES rinkimų stebėjimo misijas.

** Nepildyti pretendentams į ES rinkimų stebėjimo misijas ir asmenims, kurie nėra valstybės tarnautojai arba prokurorai.

 


 

rezervo komisijos nuostatų

2 priedas

 

(Prašymo dalyvauti atrankoje į pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose (išskyrus rinkimų stebėjimo misijas), taip pat į pareigybes tarptautinėje, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijoje forma)

 

___________________________________

(deleguojančiosios institucijos pavadinimas*)

___________________________________

(pareigos*)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Užsienio reikalų ministerijai

 

PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE Į PAREIGYBES

CIVILINĖSE TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE AR MISIJOSE (IŠSKYRUS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS), TAIP PAT Į PAREIGYBES TARPTAUTINĖJE, EUROPOS SĄJUNGOS AR UŽSIENIO VALSTYBĖS INSTITUCIJOJE

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

Prašau leisti dalyvauti atrankoje iš delegavimo rezervo į šias laisvas pareigybes (pagal prioritetą):

_______________________________________________________________________________ :

(nurodyti tarptautinės, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijos pavadinimą)

1. _____________________________________________________________________________ ,

(nurodyti pareigybės pavadinimą)

2. _____________________________________________________________________________ ,

(nurodyti pareigybės pavadinimą)

3.______________________________________________________________________________ .

(nurodyti pareigybės pavadinimą)

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose visi mano pateikti duomenys atitinka tikrovę ir sutinku, kad duomenys apie mane (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita informacija, kurios reikalauja tarptautinė, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucija) būtų pateikti Užsienio reikalų ministerijai, Valstybės tarnybos departamentui ir atitinkamai Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei, kuri teikia pretendentų dokumentus tarptautinei, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijai.

 

Sutinku padengti visas Užsienio reikalų ministerijos patirtas su mano delegavimu susijusias išlaidas tuo atveju, jei dėl svarbių aplinkybių ar force majeure atvejų atsisakyčiau būti deleguotu į nurodytas laisvas pareigas ar pareigybes.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Patvirtinu*, kad deleguojančiosios institucijos vadovas yra informuotas apie mano dalyvavimą šioje atrankoje ir sutinka, kad būčiau deleguotas į nurodytas laisvas pareigas ar pareigybes nuo

20___ m. ______________ d. iki 20___ m. _________________ d.

 

________________________________

(pretendento parašas)

 

* Pildyti tik valstybės tarnautojams ir prokurorams.


 

Pretendentų atrankos iš delegavimo

rezervo komisijos nuostatų

3 priedas

 

(Pretendento į pareigybę rinkimų stebėjimo misijoje vertinimo lentelės forma)

 

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos ______________

(data)

protokolo Nr._____

________priedas

(numeris)

 

PRETENDENTo Į PAREIGYBĘ RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOJE VERTINIMO LENTELĖ

 

___________

(data)

 

________________________________________________________________________________

(pretendento vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(pareigybės, į kurią pretenduojama, pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(deleguojančioji institucija, jei yra)

 

EIL. NR.

Vertinimo sritIs

vertinimas

1.

ATITIKTIS RINKIMŲ STEBĖTOJO PAREIGYBEI

 

1.1.

ES rinkimų stebėjimo patirtis (1 balas)

 

1.2.

ESBO arba kita tarptautinio rinkimų stebėjimo patirtis (1 balas)

 

1.3.

Nacionalinių rinkimų vykdymo arba stebėjimo patirtis (1 balas)

 

1.4.

Dalyvavimas mokymuose rinkimų stebėtojams (1 balas)

 

1.5.

Veiklos pilietinės visuomenės organizacijose arba viešojo administravimo srityje patirtis (1 balas)

 

Pastabos dėl pretendento atitikties rinkimų stebėtojo pareigybės reikalavimams:

 

 

2.

BALAS RINKIMŲ STEBĖTOJŲ KAITAI UŽTIKRINTI

(Per paskutinius penkerius metus dalyvavo tarptautinėse rinkimų stebėjimo misijose; balų reikšmės: 0 – dalyvavo 9 misijose arba daugiau, 1 – dalyvavo 7–8 misijose, 2 – dalyvavo 5–6 misijose, 3 – dalyvavo 3–4 misijose, 4 – dalyvavo 1–2 misijose, 5 – nedalyvavo)

 

Pastabos dėl rinkimų stebėjimo misijų dalyvių kaitos užtikrinimo:

 

 

 

3.

PRIVALUMAI

( kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas vienas balas)

 

3.1.

(nurodyti)

 

3.2.

(nurodyti)

 

...

(nurodyti)

 

Pastabos dėl pretendento privalumų:

 

 

 

4.

ATITIKTIES PAREIGYBEI LYGIO ĮVERTINIMAS PER POKALBĮ, JEI BUVO VYKDOMAS

(skiriama nuo 1 iki 5 balų, atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat  užsienio kalbos mokėjimo lygį ir komunikacinius gebėjimus)

 

Pastabos dėl atitikties pareigybei lygio per pokalbį įvertinimo:

 

 

 

Bendras balų skaičius:

 

 

 

Komisijos pirmininkas

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

 


 

Pretendentų atrankos iš delegavimo

rezervo komisijos nuostatų

4 priedas

 

(Pretendento į pareigybę civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (išskyrus rinkimų stebėjimo misijas), taip pat į pareigybę tarptautinėje, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijoje vertinimo lentelės forma)

 

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos ______________

(data)

protokolo Nr._____

________priedas

(numeris)

 

PRETENDENTo Į PAREIGYBĘ CIVILINĖJE TARPTAUTINĖJE OPERACIJOJE AR MISIJOJE (IŠSKYRUS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS), TAIP PAT Į PAREIGYBĘ TARPTAUTINĖJE, EUROPOS SĄJUNGOS AR UŽSIENIO VALSTYBĖS INSTITUCIJOJE VERTINIMO LENTELĖ

 

___________

(data)

________________________________________________________________________________

(pretendento vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(pareigybės, į kurią pretenduojama, pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(deleguojančioji institucija, jei yra)

 

EIL. NR.

Vertinimo sritIs

vertinimas

1.

ATITIKTIES PAREIGYBĖS REIKALAVIMAMS LYGIS

(skiriama nuo 1 iki 5 balų, atsižvelgiant į atitikties pareigybei lygį, kuris nustatomas atsižvelgiant į priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus pareigybei, užsienio kalbos mokėjimo lygį (įvertinus pateiktus dokumentus), pretendento darbo patirties ir išsilavinimo ryšį su siekiama užimti pareigybe)

 

Pastabos dėl atitikties pareigybės reikalavimams įvertinimo:

 

 

 

 

Pastabos dėl pretendentų kaitos tarptautinėse misijose ir operacijose užtikrinimo:

 

2.

PAPILDOMOS KVALIFIKACIJOS IR PRIVALUMAI (už kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas 1 balas)

 

2.1.

(nurodyti)

 

2.2.

(nurodyti)

 

2.3.

(nurodyti)

 

...

(nurodyti)

 

Pastabos dėl pretendento papildomų privalumų:

 

 

 

3.

ATITIKTIES PAREIGYBEI LYGIO ĮVERTINIMAS PER POKALBĮ, JEI BUVO VYKDOMAS

(skiriama nuo 1 iki 5 balų, atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat užsienio kalbos mokėjimo lygį ir komunikacinius gebėjimus)

 

Pastabos dėl atitikties pareigybės reikalavimams įvertinimo per pokalbį:

 

 

 

 

Bendras balų skaičius:

 

 

 

Komisijos pirmininkas

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)