herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2020 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 03-57 „DĖL LAIKINOS APTARNAVIMO LIETUVOS BANKO KASOSE TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. 03-186

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 03-57 „Dėl laikinos aptarnavimo Lietuvos banko kasose tvarkos“ ir 3.1 papunktį išdėstyti taip:

3.1šis nutarimas, išskyrus 1.1 ir 3.3 papunkčius, galioja iki 2021 m. birželio 30 d.;“.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                               Vitas Vasiliauskas