LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-482 „DĖL GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIŲ NAVIKŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ, APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. V-792

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“:

1P a k e i č i u Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“, ir 18 punktą išdėstau taip:

18. Nustatomos šios paslaugų bazinės kainos:

18.1. gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga – 4,00 balai;

18.2. informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką paslauga – 1,53 balo;

18.3. gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo paslauga – 6,11 balo;

18.4. gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga – 22,85 balo;

18.5. gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga – 22,00 balai.“

2N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Juras Požela