LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRĘŠIMO SĄLYGŲ 2020 METAIS NUSTATYMO

 

2020 m. kovo 9 d. Nr. D1-140/3D-163

Vilnius

 

 

Atsižvelgdami į Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 18 punktą ir konkrečias pavasario ir (ar) rudens hidrometeorologines sąlygas,

n u s t a t o m e, kad mėšlu ir (ar) srutomis galima tręšti laukus nuo 2020 m. kovo 10 d. iki lapkričio 15 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                   Andrius Palionis