KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 25 d.  Nr. T-236

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui juridiniams ir fiziniams asmenims (išskyrus nekilnojamajam turtui, nurodytam 1.2 ir 1.3 punktuose);

1.2. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridinių ir fizinių asmenų patalpoms ir statiniams, kurie nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, arba yra apleisti, neprižiūrimi;

1.3. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės kitos paskirties statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo, saulės ir kt.) elektrinės, jėgainės).

2. Nustatyti, kad nenaudojamo, naudojamo ne pagal paskirtį ar apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, pateikus Savivaldybės administracijai, kasmet tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                              Egidijus Ūksas