LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-51 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTI SKIRTŲ PRIEMONIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR JŲ IŠDAVIMO TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 1V-554

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 1V-51 „Dėl pažymėjimų ir elektroniniu parašu pasirašyti skirtų priemonių formų patvirtinimo ir jų išdavimo tvarkos nustatymo ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTI SKIRTŲ PRIEMONIŲ FORMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTI SKIRTŲ PRIEMONIŲ FORMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO IR JŲ IŠDAVIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl Pažymėjimų ir elektroniniu parašu pasirašyti skirtų priemonių formos ir išdavimo tvarkos nustatymo“ 1 punktą:

1Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, pagal darbo sutartį dirbančio valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat biudžetinėse įstaigose, kurių personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos centralizuotai atliekamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimo formą;

1.2. Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, pagal darbo sutartį dirbančio valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat biudžetinėse įstaigose, kurių personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos centralizuotai atliekamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimo formos aprašą;

1.3. Valstybės politiko ir profesinės karo tarnybos kario elektroniniu parašu pasirašyti skirtos priemonės formą;

1.4. Valstybės politiko ir profesinės karo tarnybos kario elektroniniu parašu pasirašyti skirtos priemonės formos aprašą.

2Nustatau, kad šio įsakymo 1.1–1.2 papunkčiais patvirtintos formos su aprašu Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, pagal darbo sutartį dirbančio valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat biudžetinėse įstaigose, kurių personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos centralizuotai atliekamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimai ir šio įsakymo 1.3–1.4 papunkčiais patvirtintos formos su aprašu valstybės politiko ir profesinės karo tarnybos kario elektroniniu parašu pasirašyti skirtos priemonės išduodamos mutatis mutandis vadovaujantis Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos, Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašo ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“.“

2.     Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                             Agnė Bilotaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1V-51

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo

Nr. 1V-554 redakcija)

 

 

(Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, pagal darbo sutartį dirbančio valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat biudžetinėse įstaigose, kurių personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos centralizuotai atliekamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimo forma)

 

(Pažymėjimo pirmoji pusė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Pažymėjimo antroji pusė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________________________

part_e770abe57a2048e5bab9b5c1534085ba_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-554

 

 

VYRIAUSYBĖS NARIO, VALSTYBĖS PAREIGŪNO IR DARBUOTOJO, PAGAL DARBO SUTARTĮ DIRBANČIO VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE AR ĮSTAIGOSE, TAIP PAT BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO FUNKCIJOS CENTRALIZUOTAI ATLIEKAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA, IR GAUNANČIO DARBO UŽMOKESTĮ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDŲ, KURIAM PAGAL JO EINAMAS PAREIGAS YRA BŪTINA GALIMYBĖ PATVIRTINTI AR NUSTATYTI ASMENS TAPATYBĘ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE IR PASIRAŠYTI ELEKTRONINIUS DUOMENIS, PAŽYMĖJIMO FORMos aprašas

 

1. Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, pagal darbo sutartį dirbančio valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat biudžetinėse įstaigose, kurių personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos centralizuotai atliekamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, (toliau – įstaiga) ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis (toliau – darbuotojas), pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) yra specialaus pavyzdžio kortelė, pagaminta iš polikarbonato arba iš medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes eksploatavimo savybes. Kortelės formatas yra 85,6 × 53,98 mm ir atitinka ISO/IEC 7810 standarto ID-1 kortelių reikalavimus.

2. Pažymėjimas valstybine kalba spausdinamas ant Valstybės tarnautojo pažymėjimo blanko, kurio forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
Pažymėjimo kortelėje įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos. Pažymėjimo išrašymo metu kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privačių ir viešų kriptografinių raktų poros ir įrašomi viešuosius kriptografinius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytų privalomų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: Vyriausybės nario arba valstybės pareigūno, arba darbuotojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Valstybės tarnautojų registre ir įstaigos, kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašytas nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinis numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose įstaigos nuožiūra.

3. Pažymėjimo pirmojoje pusėje išrašymo metu didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu išspausdinamas pažymėjimo pavadinimas. Jeigu pažymėjimas išduodamas Vyriausybės nariui, išspausdinama „VYRIAUSYBĖS NARIO PAŽYMĖJIMAS“, jeigu valstybės pareigūnui – „VALSTYBĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMAS“, jeigu darbuotojui – „DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS“. Taip pat išspausdinamas įstaigos, kurioje Vyriausybės narys, valstybės pareigūnas ar darbuotojas eina pareigas, pavadinimas, Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ar darbuotojo pavardė, vardas (-ai), pažymėjimo numeris, galiojimo data.

4. Pažymėjimo antrojoje pusėje išrašymo metu išspausdinami Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ar darbuotojo kodas Valstybės tarnautojų registre ir išdavimo data.

5. Pažymėjimai numeruojami aštuoniaženkliais numeriais.

___________________________

part_64cdcf7bf91f4ca0b60651a7cdbd8c40_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1V-51

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-554

redakcija)

 

 

(Valstybės politiko ir profesinės karo tarnybos kario elektroniniu parašu pasirašyti skirtos priemonės forma)

 

(Kortelės pirmoji pusė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Kortelės antroji pusė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________________________

 

part_d97be485ea87446484774b2406cf2f92_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-554

 

 

VALSTYBĖS POLITIKO IR PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIO

ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTI SKIRTOS PRIEMONĖS FORMOS aprašas

 

1. Valstybės politiko ir profesinės karo tarnybos kario elektroniniu parašu pasirašyti skirta priemonė yra specialaus pavyzdžio kortelė, pagaminta iš polikarbonato arba iš medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes eksploatavimo savybes. Kortelės formatas yra 85,6 × 53,98 mm ir atitinka ISO/IEC 7810 standarto ID-1 kortelių reikalavimus.

2. Kortelė valstybine kalba spausdinama ant Valstybės tarnautojo pažymėjimo blanko, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Kortelėje įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos. Kortelės išrašymo metu kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privačių ir viešų kriptografinių raktų poros ir įrašomi viešuosius kriptografinius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytų privalomų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys ir specialūs atributai: valstybės politiko arba profesinės karo tarnybos kario vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Valstybės tarnautojų registre ir įstaigos, kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašytas nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinis numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose įstaigos nuožiūra.

3. Kortelės pirmojoje pusėje išrašymo metu didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu išspausdinamas įstaigos, kurioje valstybės politikas arba profesinės karo tarnybos karys eina pareigas, pavadinimas, valstybės politiko arba profesinės karo tarnybos kario pavardė, vardas (-ai), kortelės numeris, galiojimo data.

4. Kortelės antrojoje pusėje išrašymo metu išspausdinami valstybės politiko arba profesinės karo tarnybos kario kodas Valstybės tarnautojų registre ir išdavimo data.

5. Kortelės numeruojamos aštuoniaženkliais numeriais.

___________________________

part_21e25edba1d143fba8488b847d5ff24d_end