LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2013 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-211 „DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOJIMO, BŪKLĖS VERTINIMO IR MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-972

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir 30 punktą išdėstau taip:

„30. Tinkamos finansuoti išlaidos:

30.1. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai, įskaitant priešprojektinius tyrinėjimus, techninės-sąmatinės dokumentacijos sudarymą, jos ekspertizę, darbų techninę priežiūrą bei kitus su šių projektų įgyvendinimu susijusius darbus:

30.1.1. avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas, neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų. Avarinių gedimų nustatymai turi būti suderinti su VĮ Valstybės žemės fondu;

30.1.2. tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūra (išskyrus išnuomotų ar kitaip perleistų kitiems naudotojams), įskaitant sargšulių bei apsauginių turėklų atnaujinimą;

30.1.3. melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų);

30.1.4. polderių siurblinių, taip pat kitų sausinimo siurblinių priežiūra, šių sistemų melioracijos ir hidrotechnikos statinių remontas;

30.1.5. melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra;

30.1.6. melioracijos griovių ir jų statinių remontas:

30.1.6.1. dugno valymas iki projektinio gylio sąnašų kaupimosi vietose;

30.1.6.2. drenažo žiočių keitimas;

30.1.6.3. pralaidų remontas nekeičiant vamzdžio.

30.2. bendrojo naudojimo pralaidų ir brastų įrengimas melioracijos grioviuose (jei suinteresuoti žemės naudotojai savo lėšomis parengia pagal nustatytus reikalavimus būtiną techninę-sąmatinę dokumentaciją), neviršijant 5 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų.

30.3. darbai, susiję su melioracijos sistemų statinių remontu ir rekonstravimu bei jų duomenų bazių priežiūra:

30.3.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinių bazių priežiūra bei šiems darbams reikalingos programinės įrangos savivaldybėse įsigijimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui;

30.3.2. techninių ir teisinių dokumentų, reikalingų žemės ūkio paskirties hidrotechnikos kompleksų panaudojimo hidroenergetikai, parengimas, įskaitant šių statinių inventorizavimą ir teisinį registravimą;

30.3.3. melioracijos projektinės dokumentacijos analoginės medžiagos archyvavimas;

30.3.4. duomenų rinkinio rengimas pagal MelGis specifikaciją;

30.3.5. žemių melioracinės būklės M 1:10000 duomenų atnaujinimas kadastro vietovėms;

30.3.6. žemės kadastro vietovių ir savivaldybių teritorijų melioracinės būklės ir apleistų žemių žemėlapių spausdinimas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių

asociacijos 2014-11-21 raštu Nr. (18)-SD-862