LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-694 „DĖL ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. V-789

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalimis, siekdamas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo funkcijų tęstinumo ir administracinės naštos mažinimo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms bei užtikrinti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) pavestas funkcijas:

1.Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-694 „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Nustatau, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai iki 2020 m. gegužės 4 d. Tarnybai perduoda:

2.1.1. duomenis apie odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų galiojančias ir sustabdytas licencijas (įstaigos savininką, dalininkus arba savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, įstaigos kodą, įstaigos pavadinimą, įstaigos registracijos adresą, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį), veiklos adresą (-us), licencijos numerį, licencijos teikti atitinkamas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas (toliau – paslauga) išdavimo datą ir sprendimo dėl licencijos išdavimo numerį, licencijos ar jos dalies teikti atitinkamas paslaugas galiojimo sustabdymo datą ir sprendimo dėl licencijos ar jos dalies galiojimo sustabdymo numerį, licencijos ar jos dalies teikti atitinkamas paslaugas galiojimo sustabdymo panaikinimo datą ir sprendimo dėl licencijos ar jos dalies galiojimo sustabdymo panaikinimo numerį, licencijos teikti atitinkamas paslaugas patikslinimo datą ir sprendimo dėl licencijos patikslinimo numerį, licencijos teikti atitinkamas paslaugas paskutinės įvykdytos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros datą, teikiamų paslaugų pavadinimus, lygius, būdus), duomenis perduodant .xlsx formatu ar kitu su Tarnyba suderintu formatu;

2.1.2. odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų, kurios kreipėsi dėl licencijos išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos patikslinimo, licencijos panaikinimo, tačiau jų pateiktų dokumentų vertinimas nebuvo užbaigtas, licencijavimo dokumentų bylas;

2.1.3. odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų, kurių licencijos galiojimas šiuo metu yra sustabdytas, licencijavimo dokumentų bylas.

2.2. Tarnybai tikslinant odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją:

2.2.1. jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos – išduodama nauja elektroninė įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija suteikiant naują numerį;

2.2.2. jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją – tikslinama turima asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencija, o odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimas panaikinamas.

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga