LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-507 „DĖL BENDRŲJŲ MIŠKŲ ŪKIO REIKMIŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS 2016 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PAGAL PRIEMONIŲ GRUPES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. D1-95

Vilnius

Pakeičiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. D1-507 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2016 metų lėšų paskirstymo pagal priemonių grupes patvirtinimo“ ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ MIŠKŲ ŪKIO REIKMIŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS 2016 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PAGAL PRIEMONES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo tarybos siūlymus, pateiktus 2016 m. vasario 3 d. posėdžio protokole Nr. 2016-1,

tvirtinu Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2016 metų lėšų paskirstymą pagal priemones (pridedama).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.  D1-507

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-95  redakcija)

 

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2016 metų lėšų paskirstymAS pagal priemonES

 

Punkto Nr.

Priemonės pavadinimas

Už priemonės įgyvendinimo organizavimą atsakinga institucija

Lėšos priemonei įgyvendinti, tūkst. eurų

1.

Miškų inventorizavimui, apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti:

1 663,0

1.1.

sklypinės miškų inventorizacijos lauko ir kameriniams darbams vykdyti valstybės įmonėse (toliau – VĮ) Joniškio, Kuršėnų, Mažeikių, Šiaulių ir Tytuvėnų miškų urėdijų administruojamose teritorijose

Valstybinė miškų tarnyba

1 518,3

1.2.

miškotvarkos objektų aerofotografavimo darbams vykdyti ir ortofotoplanams parengti VĮ Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio miškų urėdijų administruojamose teritorijose

Valstybinė miškų tarnyba

123,0

1.3.

Varėnos rajono savivaldybės valdomų Varėnos miesto miškų vidinės miškotvarkos projektui parengti

Valstybinė miškų tarnyba

15,0

1.4.

rezervas

6,7

2.

Bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti:

300,0

2.1.

kompleksiniams miško gaisringumo rodikliams skaičiuoti, miškų gaisringumo žemėlapiams sudaryti ir specialiai informacijai skelbti

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

8,8

2.2.

antžeminei automatinei miško gaisrų stebėjimo sistemai eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

(toliau – Generalinė miškų urėdija)

280,0

2.3.

rezervas

11,2

3.

Stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti

100,0

4.

Miškų mokslo ir projektavimo darbams vykdyti:

170,0

4.1.

Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios mokslinių tyrimų programos projekto ERA-NET „SUMFOREST“ pirmojo bendro kvietimo moksliniam darbui tema „Darnūs miškai ateities visuomenei“ vykdyti iš dalies finansuoti

Aplinkos ministerija

100,0

4.2.

rezervas

70,0

5.

Privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis

220,0

6.

Miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui)

870,0

7.

Informacijai apie miškus viešinti:

50,0

7.1.

leidinių miškų ir miškų ūkio tematika leidybos veiklai:

22,0

7.1.1.

sieniniam kalendoriui „Miškininko kalendorius 2017“ parengti ir atspausdinti

Generalinė miškų urėdija

5,0

7.1.2.

atnaujintam ir pataisytam leidiniui „Miško savininko elementorius“ išleisti

Aplinkos ministerija

3,5

7.1.3.

Lietuvos Respublikos miškų žemėlapiui parengti ir atspausdinti

Valstybinė miškų tarnyba

12,0

7.1.4.

lankstinukams „Miško kirtimai“, „Europos Sąjungos parama privačių miškų savininkams“ ir „Miško atkūrimas“ išleisti

Aplinkos ministerija

1,5

7.2.

renginiams miškų ir miškų ūkio tematika organizuoti:

5,0

7.2.1.

mokslinei konferencijai „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos – 2016“ organizuoti

Aplinkos ministerija

5,0

7.3.

rezervas

23,0

8.

Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio srityje įgyvendinti:

4 326,0

8.1.

Generalinės miškų urėdijos

Generalinė miškų urėdija

912,0

8.2.

Valstybinės miškų tarnybos

Valstybinė miškų tarnyba

3 414,0

9.

Kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti:

1 001,0

9.1.

žemės sklypams, kuriuose planuojama įveisti mišką, įsigyti valstybės nuosavybėn, miškams valstybinėje žemėje įveisti, žemės sklypų, perduodamų valstybinės reikšmės miškams įveisti, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu, inovatyvioms miško dauginamosios medžiagos auginimo technologijoms diegti ir kitoms su miškų priežiūra, apsauga ir tvarkymu susijusioms priemonėms finansuoti, panaudojant pinigines kompensacijas už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis:

370,0

9.1.1.

medelynui su apribota šaknų sistema sukurti VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje (2016 m. etapas)

Generalinė miškų urėdija

370,0

9.2.

miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti:

300,0

9.2.1.

VĮ miškų urėdijų valdomų miestų miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymo darbams vykdyti

200,0

9.2.2.

specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti

100,0

9.3.

miškų ūkio srities informacinėms sistemoms kurti, plėtoti ir prižiūrėti:

281,0

9.3.1.

valstybės investicijų projektui „Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinti

Valstybinė miškų tarnyba

58,00

9.3.2.

valstybės investicijų projektui „Miškų valstybės kadastro integruotos informacinės sistemos plėtra“ įgyvendinti

Valstybinė miškų tarnyba

203,00

9.3.3.

valstybės investicijų projektui „Apvaliosios medienos elektroninės pardavimų sistemos tobulinimas ir techninės įrangos su standartine programine įranga atnaujinimas“ įgyvendinti

Generalinė miškų urėdija

20,00

9.4.

pasaulyje pripažintoms miškų sertifikavimo sistemoms diegti šalies mastu

20,0

9.5.

atstovavimo Lietuvai tarptautinėse miškų ūkio srities organizacijose ar renginiuose išlaidoms apmokėti

30,0

Iš viso programai

8 700,0

 

________________