VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2B-84 „DĖL

VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Mokomas praktinio vairavimo įgūdžių kelyje mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, o mokymosi pabaigoje sulaukęs nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesnis kaip 17 metų), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 18 metų (D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 21 metų), mokiniai, prieš laikydami praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo mokykloje, privalo vairavimo mokyklai pateikti pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (keleivius). Ši sąlyga turi būti įtraukta į mokymo sutartį, o pažymėjimo kopija turi būti pridedama prie šios sutarties.“;

1.2. papildau 1 priedą 1.7 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

1.7. suprasti korupcijos keliamą grėsmę eismo dalyviams, neskatinti ir netoleruoti korupcijos apraiškų.“;

1.3. pakeičiu 1 priedo 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. atsakomybės rūšis ir jų taikymą už KET, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;“;

1.4. pakeičiu 1 priedo 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.11. veiksmus eismo įvykio atveju; priemones, kurių turi imtis vairuotojas po eismo įvykio ar kito įvykio, įskaitant avarinius veiksmus (įspėjamųjų ženklų išdėstymas, avarinės šviesos signalizacijos įjungimas, keleivių išlaipinimas, pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems, gesintuvų naudojimas), taip pat teisingų ir išsamių duomenų (informacijos) apie eismo įvykį pateikimą skambinant bendruoju pagalbos telefonu 112;“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                              Darius Sadaunykas