LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO prioritetų PAtvirtinimo

 

 

2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-647

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“, 8.1 papunkčiu ir Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-591 „Dėl Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“, 8.1 papunkčiu:

 

1.    T v i r t i n u   Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (pridedama).

 

2.    Į p a r e i g o j u:

 

2.1. Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamentą vykdyti Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų (toliau – kvalifikacijos tobulinimo prioritetai) įgyvendinimo stebėseną;

 

2.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą, Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Ugdymo plėtotės centrą ir Vilniaus lietuvių namus, vykdančius mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą, metiniuose veiklos planuose numatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetų įgyvendinimo priemones.

 

3.    R e k o m e n d u o j u aukštosioms mokykloms, savivaldybių administracijoms, savivaldybių švietimo teikėjams ir kitoms institucijoms, vykdančioms pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, planuoti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. V-647

 

 

VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI

 

1. Prioritetas: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. Prioriteto kryptys:

1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.

1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

2. Prioritetas: Įrodymais grįstas mokymas. Prioriteto kryptys:

2.1. Tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir kitų vertinimų rekomendacijų ir informacijos panaudojimas proceso kokybei gerinti.

2.2. Vertinimas ir įsivertinimas mokyklos veiklos kokybei.

2.3. Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės.

3. Prioritetas: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptys:

3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.

3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.

 

_______________________