LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-708 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO

STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 5 d. Nr. D1-240

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“:  

1. Pripažįstu netekusiu galios 37 punktą.

2. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo [5.43] keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, kartu turi būti keičiamas Techninis projektas.“.

3. Papildau 471 punktu:

471. Kai  po statybą leidžiančio dokumento išdavimo [5.43] keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, Techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą pateikimo ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios.“.

4. Papildau 472 punktu:

472. 47 ir 471 punktuose nurodytais atvejais atliekami Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su Rangovu ir Reglamento 45 ir 46 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti Statytojas.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Valentinas Mazuronis