BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS,
ESTIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS,
ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS,
LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, MALTOS,
NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS,
PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS,
SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS IR SUOMIJOS RESPUBLIKOS
EUROPOS STABILUMO MECHANIZMO STEIGIMO
SUTARTIS

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS, Belgijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Airija, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Malta, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Suomijos Respublika (toliau - euro zonos valstybės narės arba ESM narės),

 

ĮSIPAREIGOJUSIOS užtikrinti euro zonos finansinį stabilumą;

 

PRISIMINDAMOS 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos priimtas išvadas dėl Europos stabilumo mechanizmo steigimo,

 


KADANGI:

 

(1)     2010 m. gruodžio 17 d. Europos Vadovų Taryba susitarė, kad euro zonos valstybėms narėms būtina įsteigti nuolatinį stabilumo mechanizmą. Šis Europos stabilumo mechanizmas (toliau – ESM) perims šiuo metu veikiančio Europos finansinio stabilumo fondo (toliau – EFSF) ir Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės (toliau – EFSM) vykdomas užduotis prireikus teikti finansinę paramą euro zonos valstybėms narėms.

 

(2)     2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimą 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro[1], ir kuriuo 136 straipsnis papildomas šia dalimi: „Valstybės narės, kurių valiuta yra euro, gali nustatyti stabilumo mechanizmą, kuris bus naudojamas kilus būtinybei euro zonos kaip visumos stabilumui apsaugoti. Bet kokios reikiamos finansinės paramos pagal šį mechanizmą teikimui bus taikomos griežtos sąlygos.“

 

(3)     Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, valstybių ar vyriausybių vadovai, norėdami užtikrinti didesnį finansinės paramos veiksmingumą ir užkirsti kelią finansų krizei, 2011 m. liepos 21 d. susitarė „padidinti šių priemonių [ESM] lankstumą, kuris siejamas su atitinkamomis sąlygomis“.

 


(4)     Nuo euro zonos stabilumą silpninančių pasitikėjimo krizių ir toliau saugomasi visų pirma griežtai laikantis Europos Sąjungos sistemos, vykdant integruotą makroekonominę priežiūrą vadovaujantis visų pirma Stabilumo ir augimo paktu, makroekonominio disbalanso sistema ir Europos Sąjungos ekonomikos valdymo taisyklėmis.

 

(5)     2011 m. gruodžio 9 d. valstybių narių, kurių valiuta yra euro, valstybių ar vyriausybių vadovai susitarė siekti tvirtesnės ekonominės sąjungos, įskaitant naują „fiskalinį susitarimą“, ir tvirtesnio ekonominės politikos koordinavimo, o šie tikslai bus pasiekti per tarptautinį susitarimą, t. y. Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (toliau – SSKV). SSKV padės plėtoti glaudesnį koordinavimą euro zonoje siekiant užtikrinti ilgalaikį, patikimą ir stabilų valstybės finansų valdymą, todėl joje daugiausia dėmesio skiriama vienai iš pagrindinių finansinio nestabilumo priežasčių. Ši Sutartis papildo SSKV skatinant fiskalinę atsakomybę ir solidarumą ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Pripažįstama ir sutariama, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. finansinė parama įgyvendinant naujas ESM programas bus skiriama tik tada, jei konkreti ESM narė yra ratifikavusi SSKV ir, jei pasibaigęs SSKV 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas nuostatų perkėlimo laikotarpis, jei laikomasi to straipsnio reikalavimų.

 


(6)     Dėl glaudaus euro zonos objektų tarpusavio ryšio valstybių narių, kurių valiuta yra euro, finansiniam stabilumui kilęs didelis pavojus gali kelti pavojų visos euro zonos finansiniam stabilumui. Todėl ESM gali teikti paramą stabilumui nustatydama griežtas sąlygas, kurios atitiktų pasirinktą finansinės paramos priemonę, jei ji būtų būtina visos euro zonos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui apsaugoti. Pradinis didžiausias ESM skolinimo pajėgumas yra 500 000 mln. eurų, įskaitant negrąžintą EFSF paramą stabilumui. Tačiau konsoliduoto ESM ir EFSF didžiausio skolinimo pajėgumo pakankamumas bus iš naujo vertinamas prieš įsigaliojant šiai Sutarčiai. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, jei reikia, didžiausią skolinimo pajėgumą padidins ESM Valdytojų taryba vadovaudamasi 10 straipsnio nuostatomis.

 

(7)     Visos euro zonos valstybės narės taps ESM narėmis. Europos Sąjungos valstybė narė prisijungdama prie euro zonos turėtų tapti ESM nare, turinčia visas teises ir pareigas, kokias turi Susitariančiosios Šalys.

 

(8)     ESM labai glaudžiai bendradarbiaus su Tarptautiniu valiutos fondu (toliau - TVF) teikiant paramą stabilumui. Bus siekiama užtikrinti aktyvų TVF dalyvavimą techniniu ir finansiniu lygiu. Tikimasi, kad ESM finansinės paramos prašanti euro zonos valstybė narė, jei įmanoma, panašų prašymą pateiks ir TVF.

 


(9)     Europos Sąjungos valstybės narės, kurių valiuta nėra euro (toliau - euro zonai nepriklausančios valstybės narės) ir kurios ad hoc pagrindu dalyvauja su paramos stabilumui euro zonos valstybėms narėms operacijomis susijusioje ESM veikloje, bus kviečiamos stebėtojo teisėmis dalyvauti ESM posėdžiuose, kuriuose aptariama tokia parama stabilumui ir jos stebėjimas. Jos turės galimybę laiku susipažinti su visa informacija ir bus tinkamai konsultuojamos.

 

(10)   2011 m. birželio 20 d. Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovai įgaliojo šios Sutarties Susitariančiąsias Šalis prašyti Europos Komisiją ir Europos Centrinį Banką (toliau - ECB) atlikti šioje Sutartyje nurodytas užduotis.

 

(11)   2010 m. lapkričio 28 d. Euro grupės pareiškime nurodoma, kad į visų naujų euro zonos vyriausybių obligacijų sutarčių nuostatas ir sąlygas bus įtrauktos standartinės ir vienodos kolektyvinių veiksmų nuostatos siekiant išlaikyti rinkos likvidumą. Atsižvelgiant į 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos prašymą, Ekonomikos ir finansų komitetas parengė išsamias teisines priemones dėl kolektyvinių veiksmų nuostatų įtraukimo į euro zonos vyriausybių obligacijų sutarčių sąlygas.

 

(12)   Remiantis TVF praktika, išimtiniais atvejais bus svarstomas pakankamas ir proporcingas privačiojo sektoriaus dalyvavimas tada, kai paramos stabilumui teikimo sąlyga yra makroekonominio koregavimo programos įgyvendinimas.

 


(13)   ESM, kaip ir TVF, teiks paramą stabilumui ESM narei pablogėjus jos įprastoms galimybėms gauti rinkos finansavimą arba kilus jų pablogėjimo pavojui. Atsižvelgdami į tai, valstybių ar vyriausybių vadovai nurodė, kad ESM paskoloms, kaip ir TVF paskoloms, bus taikomas privilegijuotojo kreditoriaus statusas, kartu pripažįstant TVF privilegijuotojo kreditoriaus statusą ESM atžvilgiu. Šis statusas pradės galioti šios Sutarties įsigaliojimo dieną. Jei ESM finansinė parama kaip ESM paskolos suteikiama pagal Europos finansinės paramos programą, jau galiojančią šios Sutarties pasirašymo metu, ESM įgis tokią pat pirmenybę kaip ESM narės, paramos gavėjos, visos kitos paskolos ir įsipareigojimai, išskyrus TVF paskolas.

 

(14)   Euro zonos valstybės narės rems lygiavertį ESM ir kitų valstybių, kurios kartu su ESM skolina dvišaliu pagrindu, kreditoriaus statusą.

 

(15)   Sąlygos, kuriomis ESM skolina makroekonominio koregavimo programą įgyvendinančioms valstybėms narėms, taip pat šios Sutarties 40 straipsnyje nurodytos sąlygos turi apimti ESM finansavimosi ir veiklos išlaidas ir turi atitikti EFSF, Airijos ir Airijos centrinio banko bei EFSF, Portugalijos Respublikos ir Banco de Portugal sudarytuose susitarimuose dėl finansinės pagalbos programos nustatytas skolinimo sąlygas.

 


(16)   Tarp Susitariančiųjų Šalių arba Susitariančiųjų Šalių ir ESM kilę ginčai dėl šios Sutarties aiškinimo ir taikymo perduodami spręsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 273 straipsniu.

 

(17)   Priežiūrą pasibaigus programai vykdys Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba SESV 121 ir 136 straipsniuose nustatyta tvarka,

 

SUSITARĖ:

 


1 SKYRIUS

 

NARYSTĖ IR TIKSLAS

 

 

1 STRAIPSNIS

 

Steigimas ir nariai

 

1.       Šia Sutartimi Susitariančiosios Šalys įsteigia tarptautinę finansų instituciją ir pavadina ją Europos stabilumo mechanizmu (toliau – ESM).

 

2.       Susitariančiosios Šalys yra ESM narės.

 

 

2 STRAIPSNIS

 

Naujos narės

 

1.       Visos kitos Europos Sąjungos valstybės narės gali tapti ESM narėmis įsigaliojus remiantis SESV 140 straipsnio 2 dalimi priimtam Europos Sąjungos Tarybos sprendimui panaikinti joms išimtį dėl euro įvedimo.

 


2.       Naujos ESM narės priimamos taikant tokias pat nuostatas ir sąlygas, kokios taikomos esamoms ESM narėms remiantis 44 straipsniu.

 

3.       Po ESM įsteigimo prisijungianti nauja narė tampa ESM dalininke, nes moka kapitalo įmokas, kurios apskaičiuojamos pagal įmokų raktą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

 

 

3 STRAIPSNIS

 

Tikslas

 

ESM tikslas yra sutelkti lėšas ir teikti paramą stabilumui taikant griežtas pasirinktą finansinės paramos priemonę atitinkančias sąlygas ESM narių, kurios turi didelių finansinių problemų arba kurioms kyla tokių problemų pavojus, naudai, jei ji būtų būtina visos euro zonos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui apsaugoti. Šiuo tikslu ESM turi teisę rinkti lėšas išleidžiant finansines priemones arba sudarant finansines ar kitokias sutartis ar susitarimus su ESM narėmis, finansų institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis.

 

 


2 SKYRIUS

 

VALDYMAS

 

 

4 STRAIPSNIS

 

Struktūra ir balsavimo tvarka

 

1.       ESM turi Valdytojų tarybą ir Direktorių valdybą, vykdomąjį direktorių ir kitą paskirtą būtiną personalą.

 

2.       Valdytojų tarybos ir Direktorių valdybos sprendimai priimami bendru sutarimu, kvalifikuota balsų dauguma arba paprasta balsų dauguma, kaip nurodyta šioje Sutartyje. Visi sprendimai priimami, jei yra 2/3 narių, kurių balsavimo teisės sudaro bent 2/3 balsavimo teisių, kvorumas.

 

3.       Tam, kad sprendimas būtų priimtas bendru sutarimu, visi balsavime dalyvaujantys nariai turi balsuoti vienbalsiai. Susilaikymas balsuojant netrukdo priimti sprendimą bendru sutarimu.

 


4.       Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatos turėtų būti taikoma balsavimo nepaprastosios padėties atveju tvarka, kai Komisija ir ECB nusprendžia, kad skubiai nepriėmus sprendimo suteikti arba įgyvendinti finansinę paramą, kaip apibrėžta 13-18 straipsniuose, kiltų pavojus euro zonos ekonominiam ir finansiniam tvarumui. Tam, kad Valdytojų taryba bendru sutarimu priimtų sprendimą dėl 5 straipsnio 6 dalies f ir g punktuose nurodytų veiksmų, o Direktorių valdyba priimtų sprendimą taikant balsavimo nepaprastosios padėties atveju tvarką, būtina 85 proc. kvalifikuota pareikštų balsų dauguma.

 

Kai taikoma pirmoje pastraipoje minima balsavimo nepaprastosios padėties atveju tvarka, lėšos iš rezervo fondo ir (arba) įmokėtojo kapitalo pervedamos į nepaprastosios padėties rezervo fondą siekiant sudaryti tikslinį rezervą nuostoliams, kurie gali atsirasti skyrus finansinę paramą taikant balsavimo nepaprastosios padėties atveju tvarką, padengti. Valdytojų taryba gali nuspręsti atšaukti nepaprastosios padėties rezervo fondą ir jo lėšas pervesti atgal į rezervo fondą ir (arba) įmokėtąjį kapitalą.

 

5.       Kvalifikuota balsų dauguma sprendimas priimamas surinkus 80 proc. pareikštų balsų.

 

6.       Paprasta balsų dauguma sprendimas priimamas surinkus daugumą pareikštų balsų.

 

7.       Kiekviena ESM narė turi tiek balsavimo teisių, kuriomis naudojasi jos paskirtasis asmuo arba pastarojo atstovas Valdytojų taryboje arba Direktorių valdyboje, kiek jai skirta ESM įstatinio kapitalo akcijų, kaip nurodyta II priede.

 


8.       Jei kuri nors ESM narė nesumoka kurios nors sumos dalies, kurią turi mokėti vykdydama savo įsipareigojimus dėl apmokėtųjų akcijų arba pareikalavus įmokėti kapitalą pagal 8, 9 ir 10 straipsnių nuostatas arba dėl pagal 16 arba 17 straipsnį suteiktos finansinės paramos grąžinimo, ta ESM narė negalės pasinaudoti nė viena savo balsavimo teise tol, kol nesumokės mokėtinos sumos. Atitinkamai perskaičiuojamas ribinis balsų skaičius.

 

 

5 STRAIPSNIS

 

Valdytojų taryba

 

1.       Kiekviena ESM narė skiria valdytoją ir pakaitinį valdytoją. Šiuos paskirtus asmenis galima bet kada atšaukti. Valdytojas yra tos ESM narės vyriausybės narys, atsakingas už finansus. Pakaitinis valdytojas turi visus įgaliojimus veikti valdytojo vardu pastarajam nedalyvaujant.

 

2.       Valdytojų taryba nusprendžia, ar jai vadovaus Euro grupės pirmininkas, kaip nurodyta prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėtame Protokole Nr. 14 dėl Euro grupės, ar ji iš savo narių dvejų metų laikotarpiui išrinks pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Išrinktąjį pirmininką ir pirmininko pavaduotoją galima perrinkti. Nauji rinkimai nedelsiant organizuojami, jei postą užimantis asmuo nebeatitinka paskirtojo valdytojo pareigoms keliamų reikalavimų.

 


3.       Už ekonomiką ir pinigų politiką atsakingas Europos Komisijos narys ir ECB pirmininkas bei Euro grupės pirmininkas (jei jis (ar ji) nėra Valdytojų tarybos pirmininkas arba valdytojas) gali stebėtojo teisėmis dalyvauti Valdytojų tarybos posėdžiuose.

 

4.       Euro zonai nepriklausančių valstybių narių, kurios ad hoc pagrindu dalyvauja su paramos stabilumui euro zonos valstybėms narėms operacijomis susijusioje ESM veikloje, atstovai taip pat kviečiami stebėtojo teisėmis dalyvauti Valdytojų tarybos posėdžiuose, kuriuose aptariama tokia parama stabilumui ir jos stebėjimas.

 

5.       Valdytojų taryba gali kviesti kitus asmenis, taip pat institucijų ar organizacijų, pavyzdžiui, TVF, atstovus, stebėtojo teisėmis ad hoc pagrindu dalyvauti posėdžiuose.

 

6.       Valdytojų taryba bendru sutarimu priima šiuos sprendimus:

 

a)       atšaukti nepaprastosios padėties rezervo fondą ir jo lėšas ir (arba) įmokėtąjį kapitalą grąžinti į rezervo fondą remiantis 4 straipsnio 4 dalimi;

 

b)      išleisti naujas kitokios nei nominalioji vertės akcijas, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalyje;

 

c)       pareikalauti įmokėti kapitalą remiantis 9 straipsnio 1 dalimi;

 


d)      keisti įstatinį kapitalą ir koreguoti didžiausią ESM skolinimo pajėgumą remiantis 10 straipsnio 1 dalimi;

 

e)       atsižvelgti į, tikėtina, atnaujintą ECB kapitalo pasirašymo raktą remiantis 11 straipsnio 3 dalimi ir I priedo pakeitimus, kurie turi būti padaryti remiantis 11 straipsnio 6 dalimi;

 

f)       teikti ESM paramą stabilumui, taip pat nustatyti ekonominės politikos sąlygas 13 straipsnio 3 dalyje nurodytame susitarimo memorandume bei sudaryti galimybę pasirinkti priemones ir nustatyti finansines nuostatas ir sąlygas remiantis 12-18 straipsniais;

 

g)      įgalioti Europos Komisiją kartu su ECB vesti derybas dėl ekonominės politikos sąlygų, kurios nustatomos kiekvienu finansinės paramos teikimo atveju, remiantis 13 straipsnio 3 dalimi;

 

h)      keisti kainų nustatymo politiką ir su finansine parama susijusių kainų nustatymo gaires remiantis 20 straipsniu;

 

i)       keisti finansinės paramos priemonių, kurias gali panaudoti ESM, sąrašą remiantis 19 straipsniu;

 


j)       nustatyti EFSF paramos perkėlimo į ESM būdus remiantis 40 straipsniu;

 

k)      patvirtinti prašymą tapti naujomis ESM narėmis, kaip nurodyta 44 straipsnyje;

 

l)       koreguoti šią Sutartį, kai tai tiesiogiai susiję su naujų narių priėmimu, taip pat keisti kapitalo paskirstymą ESM narėms ir tokio paskirstymo, tiesiogiai susijusio su naujų narių įstojimu į ESM, apskaičiavimą remiantis 44 straipsniu, ir

 

m)     pavesti Direktorių valdybai vykdyti šiame straipsnyje išvardytas užduotis.

 

7.       Valdytojų taryba kvalifikuota balsų dauguma priima šiuos sprendimus:

 

a)       nustatyti išsamias naujų narių stojimo į ESM technines sąlygas remiantis 44 straipsniu;

 

b)      nurodyti Euro grupės pirmininkui vadovauti Valdytojų tarybai arba kvalifikuota balsų dauguma išrinkti Valdytojų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją remiantis 2 dalimi;

 


c)       parengti ESM įstatus ir Valdytojų tarybai ir Direktorių valdybai skirtas darbo tvarkos taisykles (taip pat nurodyti teisę sudaryti komitetus ir pavaldžias institucijas) remiantis 9 dalimi;

 

d)      sudaryti veiklos, kuri nesuderinama su direktoriaus ar pakaitinio direktoriaus pareigomis, sąrašą remiantis 6 straipsnio 8 dalimi;

 

e)       paskirti vykdomąjį direktorių ir prireikus nutraukti jo įgaliojimus nepasibaigus kadencijai remiantis 7 straipsniu;

 

f)       įkurti kitus fondus remiantis 24 straipsniu;

 

g)      spręsti dėl veiksmų, kurių reikia imtis norint susigrąžinti ESM narei paskolintas lėšas, remiantis 25 straipsnio 2 ir 3 dalimis;

 

h)      tvirtinti ESM metines finansines ataskaitas remiantis 27 straipsnio 1 dalimi;

 

i)       skirti Auditorių tarybos narius remiantis 30 straipsnio 1 dalimi;

 

j)       patvirtinti išorės auditorius remiantis 29 straipsniu;

 

k)      panaikinti Valdytojų tarybos pirmininko, valdytojo, pakaitinio valdytojo, direktoriaus, pakaitinio direktoriaus arba vykdomojo direktoriaus imunitetą remiantis 35 straipsnio 2 dalimi;

 


l)       nustatyti ESM personalui taikomą apmokestinimo schemą remiantis 36 straipsnio 5 dalimi;

 

m)     spręsti ginčą remiantis 37 straipsnio 2 dalimi, ir

 

n)      priimti bet kurį kitą būtiną sprendimą, kuris nėra išsamiai aprašytas šioje Sutartyje.

 

8.       Pirmininkas sušaukia Valdytojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Pirmininko pavaduotojas posėdžiams pirmininkauja tada, kai pirmininkas juose negali dalyvauti.

 

9.       Valdytojų taryba priima savo darbo tvarkos taisykles ir ESM įstatus.

 

 

6 STRAIPSNIS

 

Direktorių valdyba

 

1.       Kiekvienas valdytojas paskiria po vieną direktorių ir vieną pakaitinį direktorių pasirinkdamas ekonomikos ir finansų srityje labai kompetentingus asmenis. Šiuos paskirtus asmenis galima bet kada atšaukti. Pakaitiniai direktoriai turi visus įgaliojimus veikti direktoriaus vardu pastarajam nedalyvaujant.

 


2.       Už ekonomiką ir pinigų politiką atsakingas Europos Komisijos narys ir ECB pirmininkas gali paskirti po vieną stebėtoją.

 

3.       Euro zonai nepriklausančių valstybių narių, kurios ad hoc pagrindu dalyvauja su finansinės paramos euro zonos valstybėms narėms operacijomis susijusioje ESM veikloje, atstovai taip pat kviečiami stebėtojo teisėmis dalyvauti Direktorių valdybos posėdžiuose, kuriuose aptariama tokia finansinė parama ir jos stebėjimas.

 

4.       Valdytojų taryba gali kviesti kitus asmenis, taip pat institucijų ar organizacijų atstovus, stebėtojo teisėmis ad hoc pagrindu dalyvauti posėdžiuose.

 

5.       Direktorių valdyba sprendimus priima kvalifikuota balsų dauguma, jei šioje Sutartyje nenurodyta kitaip. Sprendimai, kurie turi būti priimami remiantis Valdytojų tarybos suteiktais įgaliojimais, tvirtinami vadovaujantis atitinkamomis 5 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytomis balsavimo taisyklėmis.

 

6.       Nepažeisdama 5 straipsnyje išdėstytų Valdytojų tarybos įgaliojimų Direktorių valdyba užtikrina, kad ESM vadovaujama remiantis šios Sutarties nuostatomis ir Valdytojų tarybos priimtais ESM įstatais. Direktorių valdyba priima sprendimus, kurie nurodyti šioje Sutartyje, arba sprendimus, kuriuos jai paveda priimti Valdytojų taryba.

 


7.       Į atsiradusią laisvą vietą Direktorių valdyboje nedelsiant paskiriamas naujas narys remiantis 1 dalimi.

 

8.       Valdytojų taryba nustato, kokia veikla nesuderinama su direktoriaus ar pakaitinio direktoriaus pareigomis, ESM įstatais ir Direktorių valdybos darbo tvarkos taisyklėmis.

 

 

7 STRAIPSNIS

 

Vykdomasis direktorius

 

1.       Vykdomąjį direktorių skiria Valdytojų taryba rinkdamasi iš kandidatų, kurie turi ESM narės pilietybę, atitinkamą tarptautinę patirtį ir yra labai kompetentingi ekonomikos ir finansų srityje. Vykdomojo direktoriaus pareigas einantis asmuo tuo pat metu negali būti valdytojas ar direktorius arba pakaitinis valdytojas ar pakaitinis direktorius.

 

2.       Vykdomojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Jis ar ji antrai kadencijai gali būti paskirti vieną kartą. Tačiau vykdomasis direktorius baigia eiti pareigas, jei tokį sprendimą priima Valdytojų taryba.

 


3.       Vykdomasis direktorius pirmininkauja Direktorių valdybos posėdžiams ir dalyvauja Valdytojų tarybos posėdžiuose.

 

4.       Vykdomasis direktorius vadovauja ESM personalui. Jis arba ji yra atsakingi už darbuotojų darbo organizavimą, darbuotojų priėmimą ir atleidimą remiantis Direktorių valdybos patvirtintomis personalo nuostatomis.

 

5.       Vykdomasis direktorius yra ESM teisinis atstovas ir vadovaudamasis Direktorių valdybos nurodymais vadovauja kasdienei ESM veiklai.

 

 

3 SKYRIUS

 

KAPITALAS

 

 

8 STRAIPSNIS

 

Įstatinis kapitalas

 

1.       Įstatinis kapitalas yra 704 798,7 mln. eurų. Jis atitinka septynis milijonus keturiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt septynias akcijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 100 000 eurų ir kurias bus galima apmokėti pagal 11 straipsnyje nurodytą pradinį įmokų raktą, kuris apskaičiuotas I priede.

 


2.       Įstatinį kapitalą sudaro apmokėtosios akcijos ir akcijos pagal pareikalavimą. Pradinė visa bendra nominalioji apmokėtųjų akcijų vertė yra 80 548,4 mln. eurų. Pirminio pasirašytojo įstatinio kapitalo akcijos išleidžiamos kaip nominaliosios vertės akcijos. Kitos akcijos išleidžiamos kaip nominaliosios vertės akcijos, jei Valdytojų taryba ypatingomis aplinkybėmis nenusprendžia išleisti jų kitaip.

 

3.       Įstatinio kapitalo akcijoms netaikomi jokie suvaržymai, jų negalima jokiu būdu įkeisti, perduoti, išskyrus atvejus, kai jos perduodamos koreguojant 11 straipsnyje nurodytą įmokų raktą, o tai daroma norint užtikrinti akcijų paskirstymo atitiktį koreguotam įmokų raktui.

 

4.       ESM narės šia Sutartimi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja mokėti savo įmokas į įstatinį kapitalą pagal I priede joms nustatytą įmokų raktą. Jos privalo laiku vykdyti visus reikalavimus įmokėti kapitalą remiantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

 


5.       Bet kokiomis aplinkybėmis kiekvienos ESM narės atsakomybė apsiriboja jai priklausančio įstatinio kapitalo dalies emisijos kaina. Nė vienos narės narystė ESM neįpareigoja jos būti atsakinga už ESM įsipareigojimus. ESM narių įsipareigojimams mokėti įmokas į įstatinį kapitalą vadovaujantis šia Sutartimi nedaro įtakos tai, kad kuri nors ESM narė atitinka kriterijus ESM finansinei paramai gauti arba jau gauna tokią paramą.

 

 

9 STRAIPSNIS

 

Reikalavimas įmokėti kapitalą

 

1.       Valdytojų taryba bet kada gali pareikalauti įmokėti neįmokėtą įstatinį kapitalą ir nustatyti atitinkamą terminą, per kurį ESM narės turi jį įmokėti.

 

2.       Direktorių valdyba, paprasta balsų dauguma priėmusi sprendimą, gali pareikalauti įmokėti neįmokėtą įstatinį kapitalą norėdama atkurti įmokėtąjį kapitalą, jei pastarasis padengus nuostolius sumažėjo ir nesiekia 8 straipsnio 2 dalyje nustatytos sumos, kurią Valdytojų taryba gali keisti 10 straipsnyje nustatyta tvarka, ir nustatyti atitinkamą terminą, per kurį ESM narės turi jį įmokėti.

 


3.       Vykdomasis direktorius laiku pareikalauja įmokėti neįmokėtą įstatinį kapitalą, jei tai būtina tam, kad ESM galėtų vykdyti suplanuotus ar kitus mokėjimo įsipareigojimus ESM kreditorių atžvilgiu. Vykdomasis direktorius apie visus tokius reikalavimus informuoja Direktorių valdybą ir Valdytojų tarybą. Nustačius galimą ESM lėšų trūkumą vykdomasis direktorius kuo skubiau pareikalauja įmokėti kapitalą siekdamas užtikrinti, kad ESM turėtų pakankamai lėšų visiškai ir tinkamu laiku sumokėti kreditoriams. ESM narės šia Sutartimi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja pareikalavus vykdyti bet kokį vykdomojo direktoriaus remiantis šia dalimi iškeltą reikalavimą įmokėti kapitalą, nurodytą sumą sumokant per septynias dienas nuo pranešimo apie jį gavimo dienos.

 

4.       Direktorių valdyba patvirtina išsamias nuostatas ir sąlygas, kurie taikomi reikalavimams įmokėti kapitalą pagal šį straipsnį.

 

 

10 STRAIPSNIS

 

Įstatinio kapitalo pakeitimai

 

1.       Valdytojų taryba nuolat ir nors kartą per penkerius metus persvarsto didžiausią skolinimo pajėgumą ir ESM įstatinio kapitalo pakankamumą. Ji gali nuspręsti pakeisti įstatinio kapitalo dydį ir atitinkamai iš dalies pakeisti 8 straipsnį ir II priedą. Toks sprendimas įsigalioja po to, kai ESM narės informuoja depozitarą apie tai, kad buvo įvykdytos jų taikytinos vidaus procedūros. ESM narėms naujos akcijos paskirstomos pagal 11 straipsnyje ir I priede nurodytą įmokų raktą.

 


2.       Direktorių valdyba patvirtina išsamias nuostatas ir sąlygas, kurios taikomos visiems vadovaujantis 1 dalimi padarytiems kapitalo pakeitimams arba kai kuriems tokiems pakeitimams.

 

3.       Europos Sąjungos valstybei narei tapus nauja ESM nare, ESM įstatinis kapitalas savaime padidėja padauginus atitinkamas tuo metu galiojančias sumas iš naujos ESM narės svorio indekso ir esamų ESM narių svorio indekso santykio, neviršijančio 11 straipsnyje nurodyto koreguoto įmokų rakto.

 

 

11 STRAIPSNIS

 

Įmokų raktas

 

1.       ESM įstatinio kapitalo pasirašymo įmokų raktas remiantis 2 ir 3 dalimis grindžiamas ECB kapitalo pasirašymo raktu, kurį apmoka ESM narių nacionaliniai centriniai bankai, remiantis prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto (toliau – ECBS statutas) 29 straipsniu.

 

2.       ESM įstatinio kapitalo pasirašymo įmokų raktas nurodytas I priede.

 


3.       ESM įstatinio kapitalo pasirašymo įmokų raktas koreguojamas, kai:

 

a)       Europos Sąjungos valstybė narė tampa nauja ESM nare ir todėl savaime padidėja ESM įstatinis kapitalas, kaip nurodyta 10 straipsnio 3 dalyje, arba

 

b)      baigia galioti remiantis 42 straipsniu ESM narei dvylika metų taikytas laikinas įmokų rakto koregavimas.

 

4.       Valdytojų taryba gali nuspręsti atsižvelgti į galimus 1 dalyje nurodyto ECB kapitalo pasirašymo rakto atnaujinimus, kai įmokų raktas koreguojamas remiantis 3 dalimi arba kai keičiamas įstatinio kapitalo dydis, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalyje.

 

5.       Kai koreguojamas ESM įstatinio kapitalo pasirašymo įmokų raktas, ESM narės tarpusavyje apsikeičia tokio dydžio kapitalo dalimis, kokios būtinos užtikrinti, kad įstatinio kapitalo pasiskirstymas atitiktų pakoreguotą raktą.

 

6.       I priedas keičiamas Valdytojų tarybos sprendimu, kai atliekamas bet koks šiame straipsnyje nurodytas koregavimas.

 

7.       Direktorių valdyba imasi visų kitų priemonių, kurios būtinos šiam straipsniui taikyti.

 

 


4 SKYRIUS

 

OPERACIJOS

 

 

12 STRAIPSNIS

 

Principai

 

1.       Jei tai būtina visos euro zonos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui apsaugoti, ESM gali savo narei teikti paramą stabilumui, nustačiusi griežtas pasirinktą finansinės pagalbos priemonę atitinkančias sąlygas. Tokios sąlygos gali apimti įvairius reikalavimus pradedant makroekonominio koregavimo programos įgyvendinimu ir baigiant įpareigojimu nuolat laikytis iš anksto nustatytų tinkamumo sąlygų.

 

2.       Nepažeidžiant 19 straipsnio nuostatų, ESM parama stabilumui gali būti skiriama 14-18 straipsniuose nurodytų priemonių forma.

 

3.       Nuo 2013 m. sausio 1 d. į visų naujų euro zonos vyriausybių vertybinių popierių, kurių trukmė ilgesnė nei vieni metai, sutarčių sąlygas įtrauktos kolektyvinių veiksmų nuostatos taip, kad būtų užtikrintas vienodas jų teisinis poveikis.

 

 


13 STRAIPSNIS

 

Paramos stabilumui teikimo tvarka

 

1.       ESM narė gali pateikti Valdytojų tarybos pirmininkui prašymą skirti paramą stabilumui. Tokiame prašyme nurodoma finansinės paramos priemonė ar priemonės, kurias prašoma apsvarstyti. Gavęs tokį prašymą Valdytojų tarybos pirmininkas paveda Europos Komisijai ir ECB atlikti šias užduotis:

 

a)       įvertinti visos euro zonos arba jos valstybių narių finansiniam stabilumui kilusią riziką, jei ECB dar nėra pateikęs analizės pagal 18 straipsnio 2 dalį;

 

b)      įvertinti valstybės skolos tvarumą. Kai tinkama ir įmanoma, toks vertinimas atliekamas kartu su TVF;

 

c)       įvertinti konkrečios ESM narės faktinį arba galimą finansavimo poreikį.

 

2.       Remdamasi ESM narės prašymu ir 1 dalyje nurodytu vertinimu Valdytojų taryba gali nuspręsti skirti konkrečiai ESM narei paramą stabilumui finansinės paramos priemonės forma.

 


3.       Jei priimamas 2 dalyje nurodytas sprendimas, Valdytojų taryba paveda Europos Komisijai, ECB ir, jei įmanoma, TVF, vesti derybas su konkrečia ESM nare dėl susitarimo memorandumo, kuriame būtų nustatytos finansinės paramos priemonės taikymo sąlygos, sudarymo. Susitarimo memorandume nurodomas trūkumų, kurie būtų šalinami, pavojingumas ir pasirinkta finansinės paramos priemonė. Kartu ESM vykdomasis direktorius rengia pasiūlymą dėl susitarimo dėl finansinės pagalbos programos, kuriame nustatomi finansiniai terminai ir sąlygos bei išdėstomos siūlomos priemonės ir kuris bus perduodamas tvirtinti Valdytojų tarybai.

 

Susitarimo memorandumas visapusiškai atitinka SESV nustatytas ekonominės politikos koordinavimo priemones, visų pirma visus Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat konkrečiai ESM narei skirtas nuomones, įspėjimus, rekomendacijas ar sprendimus.

 

4.       Kai laikomasi 3 dalyje nurodytų sąlygų ir Valdytojų tarybai pritarus, susitarimo memorandumą ESM vardu pasirašo Europos Komisija.

 

5.       Direktorių valdyba tvirtina susitarimą dėl finansinės pagalbos programos, kuriame išsamiai aprašomi planuojamos skirti paramos stabilumui finansiniai aspektai ir, jei tinka, pirmos paramos dalies išmokėjimas.

 

6.       ESM nustato atitinkamą įspėjimo sistemą, leidžiančią užtikrinti, kad laiku bus gautos pagalbą stabilumui gaunančios ESM narės grąžinamos lėšos.

 


7.       Europos Komisijai, ECB ir, jei įmanoma, TVF, pavedama stebėti, ar laikomasi finansinės paramos priemonei nustatytų sąlygų.

 

 

14 STRAIPSNIS

 

ESM prevencinė finansinė parama

 

1.       Valdytojų taryba gali nuspręsti skirti prevencinę finansinę paramą prevencinės sąlyginės kredito linijos forma arba griežtesnių sąlygų kredito linijos forma, kaip nurodyta 12 straipsnio 1 dalyje.

 

2.       ESM prevencinei finansinei paramai taikomos sąlygos išsamiai nurodomos susitarimo memorandume vadovaujantis 13 straipsnio 3 dalimi.

 

3.       ESM prevencinės finansinės paramos finansinės nuostatos ir sąlygos konkrečiai nurodomos susitarime dėl prevencinės finansinės pagalbos programos, kurį pasirašo vykdomasis direktorius.

 


4.       Direktorių valdyba patvirtina išsamų ESM prevencinės finansinės paramos įgyvendinimo būdų vadovą.

 

5.       Direktorių valdyba bendru sutarimu priima sprendimą dėl vykdomojo direktoriaus pasiūlymo, o gavusi Europos Komisijos ataskaitą, kaip nurodyta 13 straipsnio 7 dalyje, nusprendžia dėl būtinybės toliau taikyti kredito liniją.

 

6.       Po to, kai ESM narė pirmą kartą gauna lėšų (per paskolą arba pirkimą pirminėje rinkoje), Direktorių valdyba bendru sutarimu priima sprendimą dėl vykdomojo direktoriaus pasiūlymo, o vadovaudamasi Europos Komisijos ir ECB atliktu vertinimu nusprendžia, ar kredito linija yra pakankama ir ar būtina kitos formos finansinė parama.

 

 

15 STRAIPSNIS

 

Finansinė parama ESM narės finansų įstaigoms rekapitalizuoti

 

1.       Valdytojų taryba gali nuspręsti skirti ESM narei finansinę paramą suteikdama paskolas, kurios būtų naudojamos vien tik tos ESM narės finansų įstaigoms rekapitalizuoti.

 


2.       Sąlygos, kuriomis suteikiama finansinė parama ESM narės finansų įstaigoms rekapitalizuoti, išsamiai nurodomos susitarimo memorandume vadovaujantis 13 straipsnio 3 dalimi.

 

3.       Nepažeidžiant SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatų finansinės nuostatos ir sąlygos, kuriomis suteikiama finansinė parama ESM narės finansų įstaigoms rekapitalizuoti, išsamiai nurodoma susitarime dėl finansinės pagalbos programos, kurį pasirašo vykdomasis direktorius.

 

4.       Direktorių valdyba patvirtina išsamų finansinės paramos ESM narės finansų įstaigoms rekapitalizuoti įgyvendinimo būdų vadovą.

 

5.       Jei reikia, Direktorių valdyba bendru sutarimu priima sprendimą dėl vykdomojo direktoriaus pasiūlymo, o gavusi Europos Komisijos ataskaitą, kaip nurodyta 13 straipsnio 7 dalyje, nusprendžia dėl finansinės paramos dalių, kurios bus mokamos po pirmos dalies išmokėjimo, mokėjimo.

 

 


16 STRAIPSNIS

 

ESM paskolos

 

1.       Vadovaudamasi 12 straipsniu Valdytojų taryba gali nuspręsti skirti ESM narei finansinę paramą suteikdama paskolą.

 

2.       ESM paskoloms taikomos sąlygos nurodomos makroekonominio koregavimo programoje, kuri išsamiai išdėstyta susitarimo memorandume, kaip nurodyta 13 straipsnio 3 dalyje.

 

3.       Kiekvienos ESM paskolos finansinės nuostatos ir sąlygos konkrečiai nurodomos susitarime dėl finansinės pagalbos programos, kurį pasirašo vykdomasis direktorius.

 

4.       Direktorių valdyba patvirtina išsamų ESM paskolų įgyvendinimo būdų vadovą.

 

5.       Direktorių valdyba bendru sutarimu priima sprendimą dėl vykdomojo direktoriaus pasiūlymo, o gavusi Europos Komisijos ataskaitą, kaip nurodyta 13 straipsnio 7 dalyje, nusprendžia dėl finansinės paramos dalių, kurios bus mokamos po pirmos dalies išmokėjimo, mokėjimo.

 

 


17 STRAIPSNIS

 

Pirminės rinkos paramos priemonė

 

1.       Valdytojų taryba, norėdama padidinti finansinės pagalbos ekonominį veiksmingumą, gali nuspręsti vykdyti ESM narės obligacijų pirkimą pirminėje rinkoje, kaip nurodyta 12 straipsnyje.

 

2.       Pirminės rinkos paramos priemonei taikomos sąlygos išsamiai nurodomos susitarimo memorandume vadovaujantis 13 straipsnio 3 dalimi.

 

3.       Finansinės nuostatos ir sąlygos, kuriomis perkamos obligacijos, konkrečiai nurodomos susitarime dėl finansinės pagalbos programos, kurį pasirašo vykdomasis direktorius.

 

4.       Direktorių valdyba patvirtina išsamų pirminės rinkos paramos priemonės įgyvendinimo būdų vadovą.

 

5.       Direktorių valdyba bendru sutarimu priima sprendimą dėl vykdomojo direktoriaus pasiūlymo, o gavusi Europos Komisijos ataskaitą, kaip nurodyta 13 straipsnio 7 dalyje, nusprendžia dėl finansinės paramos teikimo valstybei narei, paramos gavėjai, atliekant operacijas pirminėje rinkoje.

 

 


18 STRAIPSNIS

 

Antrinės rinkos paramos priemonė

 

1.       Valdytojų taryba gali nuspręsti antrinėje rinkoje vykdyti su ESM narės obligacijomis susijusias operacijas, kaip nurodyta 12 straipsnio 1 dalyje.

 

2.       Sprendimai dėl intervencijų antrinėje rinkoje siekiant išvengti krizės išplitimo priimami remiantis ECB analize, kuria pripažįstamos finansų rinkoje susidariusios išskirtinės sąlygos ir pavojus finansiniam stabilumui.

 

3.       Antrinės rinkos paramos priemonei taikomos sąlygos išsamiai nurodomos susitarimo memorandume vadovaujantis 13 straipsnio 3 dalimi.

 

4.       Finansinės nuostatos ir sąlygos, kuriomis bus atliekamos operacijos antrinėje rinkoje, konkrečiai nurodomi susitarime dėl finansinės pagalbos programos, kurį pasirašo vykdomasis direktorius.

 

5.       Direktorių valdyba patvirtina išsamų antrinės rinkos paramos priemonės įgyvendinimo būdų vadovą.

 

6.       Direktorių valdyba bendru sutarimu ir remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu priima sprendimą pradėti operacijas antrinėje rinkoje.

 

 


19 STRAIPSNIS

 

Finansinės paramos priemonių sąrašo pakartotinis svarstymas

 

Valdytojų taryba gali persvarstyti 14-18 straipsniuose nurodytų finansinės paramos priemonių sąrašą ir nuspręsti jį pakeisti.

 

 

20 STRAIPSNIS

 

Kainų nustatymo politika

 

1.       Teikdamas paramą stabilumui ESM siekia visiškai padengti finansavimosi ir veiklos išlaidas, todėl nustato atitinkamą maržą.

 

2.       Visų finansinės paramos priemonių kainų nustatymas išsamiai reglamentuojamas kainų nustatymo gairėmis, kurias patvirtina Valdytojų taryba.

 

3.       Kainų nustatymo politiką Valdytojų taryba gali persvarstyti.

 

 


21 STRAIPSNIS

 

Skolinimosi operacijos

 

1.       ESM savo tikslams įgyvendinti įgaliojama kapitalo rinkose skolintis iš bankų, finansų įstaigų arba kitų asmenų ar institucijų.

 

2.       Skolinimosi operacijų sąlygas nustato vykdomasis direktorius remdamasis išsamiomis gairėmis, kurias nustato Direktorių valdyba.

 

3.       ESM naudoja tinkamas rizikos valdymo priemones, kurias reguliariai persvarsto Direktorių valdyba.

 

 


5 SKYRIUS

 

FINANSŲ VALDYMAS

 

 

22 STRAIPSNIS

 

Investavimo politika

 

1.       Vykdomasis direktorius, vadovaudamasis Direktorių valdybos nustatytomis ir reguliariai persvarstomomis gairėmis, vykdo ESM atžvilgiu apdairią investavimo politiką siekdamas užtikrinti jos aukštą kreditingumą. ESM suteikiama teisė dalį įplaukų iš portfelinių investicijų naudoti savo veiklos ir administracinėms išlaidoms padengti.

 

2.       ESM operacijos atitinka patikimo finansų ir rizikos valdymo principus.

 

 


23 STRAIPSNIS

 

Dividendų politika

 

1.       Direktorių valdyba paprasta balsų dauguma gali nuspręsti paskirstyti dividendus ESM narėms, kai įmokėtasis kapitalas ir rezervo fondas viršija dydį, kuris būtinas ESM skolinimo pajėgumui išlaikyti, ir kai pajamos iš investavimo nereikalingos įsipareigojimams kreditoriams padengti. Dividendai paskirstomi pro rata, t. y. atsižvelgiant į įmoką į įmokėtąjį kapitalą, ir į 41 straipsnio 3 dalyje nurodytą galimą ESM narės sprendimą greičiau sumokėti savo įmokėtojo kapitalo dalį.

 

2.       Tol, kol ESM nesuteikė finansinės paramos vienai iš savo narių, pajamos, gautos investavus ESM įmokėtąjį kapitalą, atėmus veiklos išlaidoms padengti skirtas lėšas grąžinamos ESM narėms pagal atitinkamas jų sumokėtas įmokas į įmokėtąjį kapitalą, jei visiškai užtikrinamas tikslinis veiksmingas skolinimo pajėgumas.

 

3.       Vykdomasis direktorius dividendų politiką ESM atžvilgiu vykdo vadovaudamasis Direktorių valdybos nustatytomis gairėmis.

 

 


24 STRAIPSNIS

 

Rezervo ir kiti fondai

 

1.       Valdytojų taryba įsteigia rezervo fondą ir, jei reikia, kitus fondus.

 

2.       Nepažeidžiant 23 straipsnio, vykdant ESM operacijas gautos grynosios pajamos ir pajamos, gautos ESM narėms skyrus finansines sankcijas vykdant remiantis SESV nustatytą daugiašalės priežiūros procedūrą, perviršinio deficito procedūrą ir makroekonominio disbalanso procedūrą, kaupiamos rezervo fonde.

 

3.       Rezervo fondo lėšos investuojamos vadovaujantis gairėmis, kurias patvirtina Direktorių valdyba.

 

4.       Direktorių valdyba patvirtina taisykles, kurios gali būti reikalingos steigiant, administruojant ir naudojant kitus fondus.

 

 


25 STRAIPSNIS

 

Nuostolių padengimas

 

1.       Nuostoliai, kurie patiriami ESM vykdant veiklą, padengiami:

 

a)       pirma, rezervo fondo lėšomis;

 

b)      antra, įmokėtuoju kapitalu ir

 

c)       galiausiai, atitinkama įstatinio neįmokėtojo kapitalo, kurį pareikalaujama įmokėti pagal 9 straipsnio 3 dalį, suma.

 

2.       Jei ESM narė nevykdo reikalavimo įmokėti kapitalą pagal 9 straipsnio 2 arba 3 dalis, visoms ESM narėms paskelbiamas persvarstytas reikalavimas įmokėti dar didesnį kapitalą siekiant užtikrinti, kad ESM surinktų reikiamą įmokėtojo kapitalo sumą. Valdytojų taryba priima sprendimą dėl atitinkamų veiksmų, kuriais užtikrinama, kad konkreti ESM narė per pagrįstą laiką grąžintų savo skolą ESM. Valdytojų tarybai suteikiama teisė reikalauti mokėti delspinigius nuo sumos, kurią vėluojama sumokėti.

 

3.       Kai ESM narė grąžina skolą kaip nurodyta 2 dalyje, ESM, kapitalo perviršis grąžinamas kitoms ESM narėms vadovaujantis taisyklėmis, kurias patvirtina Valdytojų taryba.

 

 


26 STRAIPSNIS

 

Biudžetas

 

Direktorių valdyba kiekvienais metais tvirtina ESM biudžetą.

 

 

27 STRAIPSNIS

 

Metinės finansinės ataskaitos

 

1.       Valdytojų taryba tvirtina ESM metines finansines ataskaitas.

 

2.       ESM skelbia metinę ataskaitą kartu su audituota finansine ataskaita, o ESM narėms išplatina ESM finansinės padėties ketvirčio suvestinę ir ESM veiklos rezultatus atspindinčią pelno ir nuostolio ataskaitą.

 

 

28 STRAIPSNIS

 

Vidaus auditas

 

Vidaus audito funkcija nustatoma remiantis tarptautiniais standartais.

 

 


29 STRAIPSNIS

 

Išorės auditas

 

ESM apskaitos auditą atlieka nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos patvirtina Valdytojų taryba ir kurie atsakingi už metinių finansinių ataskaitų patvirtinimą. Išorės auditoriams suteikiami visi įgaliojimai nagrinėti visas ESM buhalterines knygas ir sąskaitas bei gauti visą informaciją apie jo sandorius.

 

 

30 STRAIPSNIS

 

Auditorių taryba

 

1.       Auditorių tarybą sudaro Valdytojų tarybos, atsižvelgiant į kompetenciją audito ir finansinių reikalų srityje, paskirti penki nariai, iš jų du yra ESM narių aukščiausių audito institucijų atstovai, kurie rotuojami, ir vienas Audito Rūmų auditorius.

 


2.       Auditorių tarybos nariai veikia nepriklausomai. Jie nesiekia gauti ar nepriima jokių ESM valdymo organų, ESM narių ar kitų viešojo ar privačiojo sektoriaus institucijų nurodymų.

 

3.       Auditorių taryba atlieka nepriklausomus auditus. Ji tikrina ESM sąskaitas ir patikrina, ar tinkamai tvarkomos veiklos sąskaitos ir balansas. Ji gali nevaržoma susipažinti su visais ESM dokumentais, kurie reikalingi jo vykdomoms užduotims atlikti.

 

4.       Auditorių taryba bet kuriuo metu gali informuoti Direktorių valdybą apie savo išvadas. Kiekvienais metais ji parengia ataskaitą, kuri pateikiama Valdytojų tarybai.

 

5.       Valdytojų taryba sudaro galimybę susipažinti su metine ataskaita ESM narių nacionaliniams parlamentams ir aukščiausioms audito institucijoms ir Europos Audito Rūmams.

 

6.       Visi su šiuo straipsniu susiję dalykai išsamiai išdėstomi ESM įstatuose.

 

 


6 SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

31 STRAIPSNIS

 

Vieta

 

1.       ESM buveinė ir pagrindinis biuras yra Liuksemburge.

 

2.       ESM gali įsteigti ryšių biurą Briuselyje.

 

 

32 STRAIPSNIS

 

Teisinis statusas, privilegijos ir imunitetas

 

1.       Tam, kad ESM galėtų siekti jam nustatyto tikslo, šiame straipsnyje nurodytas jam suteiktas teisinis statusas, privilegijos ir imunitetas galioja kiekvienos ESM narės teritorijoje. ESM stengiasi, kad jo teisinis statusas, privilegijos ir imunitetas būtų pripažinti kitose teritorijose, kuriose jis atlieka savo funkcijas arba turi turtą.

 


2.       ESM turi visavertį juridinio asmens statusą ir pilną teisinį teisnumą:

 

a)       įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei jį perleisti;

 

b)      sudaryti sutartis;

 

c)       būti šalimi teismo procese, ir

 

d)      sudaryti buveinės susitarimą ir (arba) protokolus, jei tai būtina norint užtikrinti jo teisinio statuso, privilegijų ir imuniteto pripažinimą ir įgyvendinimą.

 

3.       ESM, jo nuosavybei, lėšoms ir turtui, kad ir kur jie būtų ir kad ir kas juos valdytų, suteikiamas imunitetas bet kokiam teismo procesui, išskyrus atvejus, kai ESM aiškiai atsisako savo imuniteto dėl teismo proceso arba saistomas sutarties, taip pat ir finansavimo priemonių dokumentų, nuostatų.

 

4.       ESM nuosavybei, lėšoms ir turtui, kad ir kur jie būtų ir kad ir kas juos valdytų, suteikiamas imunitetas, saugantis nuo kratos, rekvizicijos, konfiskavimo, ekspropriacijos ar kitokios formos užgrobimo, poėmio ar nuosavybės teisės atėmimo vykdomosios valdžios, teismo, administraciniais ar teisėkūros veiksmais.

 

5.       ESM archyvai ir visi ESM priklausantys arba jo turimi dokumentai turi neliečiamybę.

 


6.       ESM patalpos neliečiamos.

 

7.       ESM oficialiems pranešimams kiekviena ESM narė ir kiekviena valstybė, pripažįstanti ESM teisinį statusą, privilegijas ir imunitetą, taiko tokias pat sąlygas, kokias taiko ESM narės oficialiems pranešimams.

 

8.       Visai ESM nuosavybei, lėšoms ir turtui netaikomi jokie apribojimai, taisyklės, kontrolės priemonės ir moratoriumas tiek, kiek būtina šioje Sutartyje nurodytai veiklai vykdyti.

 

9.       ESM netaikomi jokie reikalavimai, nustatyti kiekvienos ESM narės teisės aktuose, turėti įgaliojimus arba licenciją veikti kaip kredito įstaigai, investicinių paslaugų teikėjui arba kitam įgaliotam ir licenciją turinčiam arba reguliuojamam subjektui.

 

 

33 STRAIPSNIS

 

ESM personalas

 

Direktorių valdyba nustato vykdomojo direktoriaus ir kito ESM personalo įdarbinimo sąlygas.

 

 


34 STRAIPSNIS

 

Profesinė paslaptis

 

Valdytojų tarybos ir Direktorių valdybos nariai arba buvę nariai bei visi kiti asmenys, dirbantys ar dirbę ESM arba su juo susiję, neatskleidžia profesine paslaptimi laikomos informacijos. Net ir baigus eiti pareigas reikalaujama, kad tokie asmenys neatskleistų informacijos laikydamiesi įsipareigojimo neatskleisti profesinės paslapties.

 

 

35 STRAIPSNIS

 

Asmenims suteiktas imunitetas

 

1.       ESM interesais Valdytojų tarybos pirmininkui, valdytojams, pakaitiniams valdytojams, direktoriams, pakaitiniams direktoriams, vykdomajam direktoriui ir kitam personalui suteikiamas imunitetas, saugantis juos nuo teisinių procesų dėl veiksmų, kuriuos jie kaip pareigūnai atlieka, o jų oficialūs raštai ir dokumentai yra neliečiami.

 


2.       Valdytojų taryba gali nustačiusi apimtį ir sąlygas panaikinti Valdytojų tarybos pirmininkui, valdytojui, pakaitiniam valdytojui, direktoriui, pakaitiniam direktoriui arba vykdomajam direktoriui šiuo straipsniu suteiktą imunitetą.

 

3.       Vykdomasis direktorius gali panaikinti bet kurio ESM darbuotojo imunitetą, išskyrus savąjį.

 

4.       Kiekviena ESM narė nedelsiant imasi jos teisės sistemoje nustatytų veiksmų, kurie būtini šiame straipsnyje išdėstytoms nuostatoms įsigalioti, ir praneša apie tai ESM.

 

 

36 STRAIPSNIS

 

Atleidimas nuo mokesčių

 

1.       ESM, kuri nenukrypsta nuo oficialios savo veiklos, jo turtas, pajamos, nuosavybė ir operacijos bei sandoriai, kuriuos leidžiama sudaryti remiantis šios Sutarties nuostatomis, atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių.

 

2.       Jei įmanoma, ESM narės imasi atitinkamų priemonių norėdamos pervesti arba grąžinti netiesioginių mokesčių arba pardavimo mokesčių sumą, įtrauktą į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, kai ESM oficialioms reikmėms įsigyja didelį pirkinį, į kurio kainą įtraukti nurodytos rūšies mokesčiai.

 


3.       Išimtis nedaroma mokesčiams ir rinkliavoms, kurios prilygsta paprastiems mokesčiams už suteiktas viešąsias paslaugas.

 

4.       Prekėms, kurias ESM įsiveža ir kurios būtinos jo oficialiai veiklai vykdyti, netaikomos jokios importo rinkliavos ir mokesčiai, taip pat jokie importo draudimai ir apribojimai.

 

5.       Atlyginimai ir priedai, kuriuos personalui moka ESM, apmokestinami ESM vidaus mokesčiu vadovaujantis Valdytojų tarybos nustatytomis taisyklėmis. Nuo dienos, kurią pradedamas taikyti toks mokestis, minėtiems atlyginimams ir priedams nacionalinis pajamų mokestis netaikomas.

 

6.       ESM prisiimtiems įsipareigojimams ar išleistiems vertybiniams popieriams (įskaitant jų palūkanas ar dividendus), kad ir kas juos valdytų, netaikomi jokie mokesčiai:

 

a)       kuriais minėti įsipareigojimai ar vertybiniai popieriai būtų diskriminuojami vien tik dėl jų kilmės, arba

 

b)      jei tokie mokesčiai taikomi vien tik dėl vietos, kurioje šie įsipareigojimai buvo prisiimti ar vertybiniai popieriai buvo išleisti, yra mokėtini ar buvo apmokėti, ar valiutos, kuria šie įsipareigojimai buvo prisiimti ar vertybiniai popieriai buvo išleisti, yra mokėtini ar buvo apmokėti, arba dėl kurio nors ESM biuro vietos ar veiklos vietos.

 

 


37 STRAIPSNIS

 

Aiškinimas ir ginčų sprendimas

 

1.       Visi ginčai, kilę tarp kurios nors ESM narės ir ESM arba tarp ESM narių dėl šios Sutarties ir ESM įstatų nuostatų aiškinimo ar taikymo, perduodami spręsti Direktorių valdybai.

 

2.       Valdytojų taryba sprendžia visus ESM narės ir ESM arba tarp ESM narių kilusius ginčus dėl Sutarties aiškinimo ir taikymo, taip pat visus ginčus dėl ESM priimtų sprendimų atitikties Sutarties nuostatoms. Su ginču susijusiai ESM narei (-ėms) atstovaujančio Valdytojų tarybos nario (-ių) balsavimo teisės laikinai sustabdomos, kai Valdytojų taryba balsuoja dėl tokio sprendimo, o tam sprendimui priimti būtinas balsų skaičius atitinkamai perskaičiuojamas.

 

3.       Jei ESM narė nesutinka su 2 dalyje nurodytu sprendimu, ginčas perduodamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtas sprendimas privalomas visoms ginčo šalims ir jos imasi priemonių, kurios būtinos šiam sprendimui įgyvendinti per minėto teismo nurodytą laikotarpį.

 

 


38 STRAIPSNIS

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Kad ESM galėtų siekti savo tikslų, jai suteikiama teisė šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis bendradarbiauti su TVF, visomis valstybėmis, kurios ad hoc pagrindu teikia finansinę paramą ESM narei, ir su bet kuria tarptautine organizacija arba subjektu, turinčiu specialių įsipareigojimų susijusiose srityse.

 

 

7 SKYRIUS

 

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

 

 

39 STRAIPSNIS

 

Ryšys su EFSF skolinimo veikla

 

Pereinamuoju laikotarpiu, kuris prasideda šios Sutarties įsigaliojimo dieną ir baigiasi visiškai nustojus veikti EFSF, konsoliduota ESM ir EFSF skolinimo veikla neviršija 500 000 mln. eurų nepažeidžiant 10 straipsnyje nustatyto reikalavimo nuolat persvarstyti didžiausio skolinimo pajėgumo pakankamumą. Direktorių valdyba patvirtina išsamias išankstinio įsipareigojimų pajėgumo skaičiavimo gaires užtikrindama, kad nebūtų viršyta konsoliduota skolinimo riba.

 

 


40 STRAIPSNIS

 

EFSF suteiktos paramos perdavimas

 

1.       Nukrypdama nuo 13 straipsnio nuostatų Valdytojų taryba gali nuspręsti, kad EFSF įsipareigojimus teikti finansinę paramą ESM narei pagal EFSF ir tos narės susitarimą perima ESM, tiek, kiek tie įsipareigojimai susiję su neišmokėtomis ir nefinansuotomis paskolų priemonių dalimis.

 

2.       Gavus Valdytojų tarybos leidimą ESM gali įgyti EFSF teises ir prisiimti EFSF įsipareigojimus, visų pirma visos ar dalis jos neįvykdytų teisių ir įsipareigojimų dėl esamų arba su jomis susijusių paskolų priemonių.

 

3.       Valdytojų taryba patvirtina išsamius nurodymus, kurie būtini 1 dalyje nurodytam EFSF įsipareigojimų perdavimui ESM ir 2 dalyje nurodytam bet kokiam teisių ir įsipareigojimų perdavimui įvykdyti.

 

 


41 STRAIPSNIS

 

Pradinio kapitalo mokėjimas

 

1.       Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų kiekvienos ESM narės iš pradžių pasirašyta suma apmokėtosioms akcijoms padengti sumokama per penkis kartus kiekvienais metais mokant po 20 proc. visos sumos. Kiekviena ESM narė pirmąją dalį sumoka per penkiolika dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos. Kitos keturios dalys atitinkamai mokamos pirmųjų, antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų pirmosios dalies mokėjimo dienos metinių dieną.

 

2.       Per penkerių metų kapitalo mokėjimo dalimis laikotarpį ESM narės pagreitina apmokėtųjų akcijų mokėjimą laiku ir iki jų išleidimo dienos, siekdamos išlaikyti minimalų įmokėtojo kapitalo ir nesumokėtos ESM emisijos 15 proc. santykį ir užtikrinti mažiausią 500 000 mln. eurų bendrą ESM ir EFSF skolinimo pajėgumą.

 

3.       ESM narė gali nuspręsti greičiau sumokėti jai priklausančią mokėti įmokėtojo kapitalo dalį.

 

 


42 STRAIPSNIS

 

Laikinas įmokų rakto koregavimas

 

1.       Iš pradžių ESM narės pasirašo įstatinį kapitalą remiantis I priede nurodytu pradiniu įmokų raktu. Laikinas šio pradinio įmokų rakto koregavimas taikomas dvylika metų po dienos, kurią konkreti ESM narė įsiveda eurą.

 

2.       Jei naujos ESM narės bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui rinkos kainomis eurais paskutiniais metais iki jos stojimo į ESM mažesnis nei 75 proc. Europos Sąjungos BVP vidurkio vienam gyventojui rinkos kainomis, remiantis 10 straipsniu nustatytas ESM įstatinio kapitalo pasirašymo įmokų raktas koreguojamas laikinai ir yra lygus šių dydžių sumai:

 

a)       25 proc. tos ESM narės nacionaliniam centriniam bankui priklausančio ECB kapitalo dalies, kuri apskaičiuojama remiantis ECBS statuto 29 straipsniu, ir

 

b)      75 proc. tos ESM narės bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) euro zonos rinkos kainomis eurais paskutiniais metais iki jos stojimo į ESM dalies.

 


Procentais išreikštos dalys, nurodytos a ir b punktuose, suapvalinamos iki artimiausio 0,0001 proc. punkto kartotinio. Taikant šias nuostatas remiamasi Eurostato paskelbtais duomenimis.

 

3.       2 dalyje nurodytas laikinas rakto koregavimas taikomas dvylika metų nuo dienos, kurią konkreti ESM narė įsivedė eurą.

 

4.       Kadangi taikomas laikinas rakto koregavimas, atitinkama pagal 2 dalį ESM narei priskirtų akcijų dalis perskirstoma ESM narėms, kurioms netaikomas laikinas koregavimas, pagal joms priklausančią ECB dalį, nustatytą remiantis ECBS statuto 29 straipsniu, prieš pat išleidžiant akcijas į ESM stojančiai narei.

 

 

43 STRAIPSNIS

 

Pirmas vadovaujančių asmenų paskyrimas

 

1.       Kiekviena ESM narė paskiria savo valdytoją ir pakaitinį valdytoją per dvi savaites nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

2.       Valdytojų taryba paskiria vykdomąjį direktorių, o kiekvienas valdytojas paskiria direktorių ir pakaitinį direktorių per du mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

 


8 SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

44 STRAIPSNIS

 

Prisijungimas

 

Kitos Europos Sąjungos valstybės narės gali prisijungti prie šios Sutarties, kaip nurodyta 2 straipsnyje, t. y. bet kuri tokia Europos Sąjungos valstybė narė ESM pateikia prašymą tapti ESM nare Europos Sąjungos Tarybai remiantis SESV 140 straipsnio 2 dalimi priėmus sprendimą panaikinti jai išimtį dėl euro įvedimo. Valdytojų taryba patvirtina būsimos ESM narės prašymą tapti ESM nare ir su stojimu susijusias išsamias technines sąlygas ir pakeitimus, kurie bus daromi šioje Sutartyje dėl tiesioginių su naujos narės priėmimu susijusių priežasčių. Kai Valdytojų taryba patvirtina valstybės narės prašymą tapti ESM nare, naujos ESM narės prisijungia deponuodamos stojimo dokumentus depozitarui, kuris apie tai praneša kitoms ESM narėms.

 

 


45 STRAIPSNIS

 

Priedai

 

Toliau nurodyti Sutarties priedai yra jos sudedamoji dalis:

 

1)      I priedas. Įmokų ESM raktas, ir

 

2)      II priedas. Įstatinio kapitalo pasirašymo raktas.

 

 

46 STRAIPSNIS

 

Deponavimas

 

Ši Sutartis deponuojama Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui (depozitarui), kuris perduoda patvirtintas kopijas visoms Sutartį pasirašančioms šalims.

 

 


47 STRAIPSNIS

 

Ratifikavimas, priėmimas ar patvirtinimas

 

1.       Šią Sutartį pasirašančios šalys ratifikuoja, priima arba patvirtina. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami depozitarui.

 

2.       Depozitaras kitoms pasirašančioms šalims praneša apie kiekvieną deponuotą dokumentą ir nurodo deponavimo datą.

 

 

48 STRAIPSNIS

 

Įsigaliojimas

 

1.       Ši Sutartis įsigalioja tą dieną, kurią ją pasirašančios šalys, kurių iš pradžių pasirašyta suma yra ne mažesnė nei 90 proc. visos II priede nurodytos pasirašytos sumos, deponavo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus. Jei reikia, keičiamas ESM narių sąrašas; tada I priede nurodytas raktas perskaičiuojamas ir atitinkamai sumažinamas 8 straipsnio 1 dalyje ir II priede nurodytas visas įstatinis kapitalas ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta pradinė visa suvestinė nominalioji apmokėtųjų akcijų vertė.

 


2.       Visoms kitoms vėliau ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus deponuojančioms pasirašančioms šalims Sutartis įsigalioja kitą dieną po deponavimo dienos.

 

3.       Visoms prie šios Sutarties pagal 44 straipsnį prisijungiančioms valstybėms Sutartis įsigalioja dvidešimtą dieną po prisijungimo dokumento deponavimo dienos.

 

 

Pasirašyta 2012 m. vasario 2 d. Briuselyje vienu egzemplioriumi airių, estų, graikų, ispanų, italų, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vokiečių ir anglų kalbomis, kurių visi tekstai yra vienodai autentiški. Tekstas deponuojamas depozitaro archyve. Depozitaras kiekvienai Susitariančiajai Šaliai perduoda tinkamai patvirtintą kopiją.

 

Prisijungus Latvijos Respublikai tekstas latvių kalba bus vienodai autentiškas; jis bus deponuojamas depozitaro archyvuose. Depozitaras kiekvienai Susitariančiajai Šaliai perduos tinkamai patvirtintą kopiją.

 

Prisijungus Lietuvos Respublikai tekstas lietuvių kalba bus vienodai autentiškas; jis bus deponuojamas depozitaro archyvuose. Depozitaras kiekvienai Susitariančiajai Šaliai perduos tinkamai patvirtintą kopiją.

 

 

 

I PRIEDAS

 

 

Įmokų ESM raktas

 

ESM narė

ESM raktas (proc.)

 

Belgijos Karalystė

3,4534

Vokietijos Federacinė Respublika

26,9616

Estijos Respublika

0,1847

Airija

1,5814

Graikijos Respublika

2,7975

Ispanijos Karalystė

11,8227

Prancūzijos Respublika

20,2471

Italijos Respublika

17,7917

Kipro Respublika

0,1949

Latvijos Respublika

0,2746

Lietuvos Respublika

0,4063

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

0,2487

Malta

0,0726

Nyderlandų Karalystė

5,6781

Austrijos Respublika

2,7644

Portugalijos Respublika

2,4921

Slovėnijos Respublika

0,4247

Slovakijos Respublika

0,8184

Suomijos Respublika

1,7852

Iš viso:

100,0

 

Nurodyti skaičiai suapvalinti iki keturių skaičių po kablelio.

________________

 

II PRIEDAS

 

 

Įstatinio kapitalo pasirašymo raktas

 

ESM narė

 

Akcijų skaičius

 

Pasirašytas kapitalas (EUR)

Belgijos Karalystė

243 397

24 339 700 000

Vokietijos Federacinė Respublika

1 900 248

190 024 800 000

Estijos Respublika

13 020

1 302 000 000

Airija

111 454

11 145 400 000

Graikijos Respublika

197 169

19 716 900 000

Ispanijos Karalystė

833 259

83 325 900 000

Prancūzijos Respublika

1 427 013

142 701 300 000

Italijos Respublika

1 253 959

125 395 900 000

Kipro Respublika

13 734

1 373 400 000

Latvijos Respublika

19 353

1 935 300 000

Lietuvos Respublika

28 634

2 863 400 000

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

17 528

1 752 800 000

Malta

5 117

511 700 000

Nyderlandų Karalystė

400 190

40 019 000 000

Austrijos Respublika

194 838

19 483 800 000

Portugalijos Respublika

175 644

17 564 400 000

Slovėnijos Respublika

29 932

2 993 200 000

Slovakijos Respublika

57 680

5 768 000 000

Suomijos Respublika

125 818

12 581 800 000

Iš viso:

7 047 987

704 798 700 000”

 

 

________________[1]        OL L 91, 2011 4 6, p. 1.