LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. V-480 „DĖL NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „LINK ATEITIES TECHNOLOGIJŲ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-999

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl Nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

„39. Programa finansuojama atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Tarybai, ir kitų teisėtų finansavimo šaltinių. Numatomas Programos uždavinių ir priemonių įgyvendinimo laikotarpis 2016-2021 metai. Preliminarus lėšų poreikis Programos uždaviniams ir priemonėms 2016-2018 metams pateiktas Programos priede. Švietimo ir mokslo ministras išnagrinėjęs Programos tarpinės ataskaitos rezultatus numato lėšų poreikį Programai vykdyti 2019-2021 metams.“;

1.2. pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė

 

Nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“

priedas

 

 

 

NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „LINK ATEITIES TECHNOLOGIJŲ“ 2016–2018 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Programos uždavinys

Programos uždavinio priemonės

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. eurų)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Iš viso

1.  Įgyti specialiųjų kompetencijų ir patirties, vykdant Europos kosmoso agentūros mokslo programų tematikų mokslinius tyrimus

1.1. Fundamentiniai moksliniai tyrimai

1.2. Taikomieji moksliniai tyrimai

580

735

735

2050

2.  Plėtoti mokslinius tyrimus, skirtus elektromagnetinės spinduliuotės generavimo, perdavimo ir registravimo metodams kurti

2.1. Kurti ir tirti elektromagnetinės spinduliuotės šaltinius, generavimo sistemas bei joms skirtas medžiagas

2.2. Kurti ir tirti elektromagnetinės spinduliuotės jutiklius, registravimo sistemas bei joms skirtas medžiagas

580

735

735

2050

Iš viso programai

1 160

1 470

1 470

4100