Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KONSORCIUMUOSE IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO A. MONKEVIČIUI

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. 321

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1261/2013, 5 ir 9 straipsniais, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“, 14 punktu ir siekdama užtikrinti mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą Lietuvos mokslui svarbiuose Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti:

1.1. Lietuvos Respublikos narystei Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „Instruct“;

1.2. Lietuvos Respublikos dalyvavimui Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“ stebėtojo statusu trejų metų laikotarpiui ir narystei po šio laikotarpio;

1.3. Lietuvos Respublikos, kaip narės steigėjos, dalyvavimui steigiant Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumą „ELI“.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių:

2.1. atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos narystės šio nutarimo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiuose nurodytuose Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose (toliau – Konsorciumai) patvirtinimu;

2.2. sudaryti susitarimus su Lietuvos Respublikai Konsorciumuose atstovausiančiomis mokslo ir studijų institucijomis.

3. Pavesti:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgyvendinti valstybės, kaip konkretaus Konsorciumo narės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, taip pat nustatyti, kaip šiomis teisėmis naudojasi šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytos Lietuvos Respublikai konkrečiame Konsorciume atstovaujančios mokslo ir studijų institucijos ir (ar) Lietuvos mokslo taryba;

3.2. Lietuvos mokslo tarybai mokėti Lietuvos Respublikos narystės konkrečiame Konsorciume įnašus, jei įnašai ar jų atitinkama dalis nėra sumokami pagal šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytus susitarimus.

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Saulius Skvernelis

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                    Algirdas Monkevičius