CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2014 m. sausio 2. d Nr. 4R-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimo“ 2 punktu ir siekdamas užtikrinti 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1) (toliau – reglamentas), įgyvendinimą,

į g a l i o j u oro eismo paslaugų teikėją VĮ „Oro navigacija“ atlikti reglamento priedo SERA.4001 dalies b punkto 3 ir 4 papunkčiuose, SERA.4005 dalies a punkte, SERA.4010 dalies b punkte, SERA.4020 dalies a punkte, SERA.5020 dalies b punkte ir SERA.5025 dalies a ir c punktuose nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Kęstutis Auryla