KONVENCIJA

 

DĖL EUROPOS RYŠIŲ BIURO (ECO) ĮSTEIGIMO

 

su pakeitimais, padarytais 2002 m. balandžio 9 d. Kopenhagoje

 

1993 m. birželio 23 d., Haga

 

 

 

Valstybės, šios Konvencijos šalys, toliau – Susitariančiosios Šalys,

 

pasiryžusios įsteigti nuolatinę ne pelno siekiančią instituciją, kuri padėtų Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (toliau – CEPT) įgyvendinti sau iškeltus uždavinius stiprinti savo narių tarpusavio santykius ir skatinti jų bendradarbiavimą, taip pat padėtų sukurti dinamišką Europos pašto ir elektroninių ryšių rinką;

 

pažymėdamos, kad šia Konvencija iš dalies keičiama Konvencija dėl Europos radijo ryšio biuro įsteigimo ir kad šia Konvencija įsteigtas biuras prisiims buvusias Europos radijo ryšio biuro (ERO) bei Europos telekomunikacijų biuro (ETO) pareigas ir uždavinius,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Europos ryšių biuro įsteigimas

 

1. Šia Konvencija įsteigiamas Europos ryšių biuras (toliau – ECO).

 

2. ECO būstinė yra Kopenhagoje (Danija).

 

 

 

2 straipsnis

 

ECO paskirtis

 

ECO – tai pašto ir elektroninių ryšių ekspertinis centras, kuris padeda ir pataria CEPT pirmininkams ir CEPT komitetui.

 

 

 

3 straipsnis

 

ECO funkcijos

 

1. Svarbiausios ECO funkcijos:

 

1) atlikti ekspertinio centro, kaip koordinavimo centro, kuriame nustatomos probleminės pašto ir elektroninių ryšių sritys ir naujos galimybės ir atitinkamai konsultuojami CEPT pirmininkai ir CEPT komitetai, funkcijas;

 

2) rengti ilgalaikius būsimo Europos lygmeniu naudojamų elektroninių ryšių ribotų išteklių naudojimo planus;

 

3) kai taikytina, palaikyti ryšius su nacionalinėmis institucijomis;

 

4) nagrinėti pašto ir elektroninių ryšių srities reguliavimo klausimus;

 

5) rengti konsultacijas konkrečiomis temomis;

 

6) registruoti svarbius CEPT komitetų veiksmus ir tai, kaip įgyvendinami atitinkami CEPT sprendimai bei rekomendacijos;

 

7) reguliariai teikti CEPT komitetams padėties ataskaitas;

 

8) palaikyti ryšius su Europos Sąjunga ir Europos laisvosios prekybos asociacija;

 

9) padėti CEPT pirmininkams, be kita ko, laikytis tęstinės politikos darbotvarkės;

 

10) padėti CEPT komitetams ir atlikti tyrimus, be kita ko, siūlant CEPT darbo programą pagal tęstinės politikos darbotvarkę;

 

11) padėti CEPT darbo grupėms ir projektų komandoms, visų pirma rengiantis konkretiems konsultaciniams posėdžiams;

 

12) prižiūrėti CEPT archyvus ir atitinkamai skleisti CEPT informaciją.

 

2. Atlikdamas minėtas funkcijas, susijusias su konsultaciniais posėdžiais, ECO rengia ir atnaujina procedūras, pagal kurias Europos organizacijos, atitinkamai suinteresuotos pašto ir elektroninių ryšių naudojimu, įskaitant vyriausybių departamentus, viešuosius operatorius, gamintojus, naudotojus ir privačiuosius tinklo operatorius, paslaugų teikėjus, mokslinių tyrimų įstaigas ir standartų kūrimo įstaigas ar organizacijas, atstovaujančias tokių asmenų grupėms, galėtų reguliariai užsisakyti atitinkamą informaciją ir lygiomis teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius savo interesus, dalyvauti šiuose konsultaciniuose posėdžiuose.

 

3. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų funkcijų, ECO organizuoja reguliarius susitikimus, kuriuose gali dalyvauti šio straipsnio 2 dalyje nurodytos organizacijos, kad suteiktų galimybę aptarti CEPT komitetų ir ECO veiklą ir būsimas darbo programas.

 

 

 

4 straipsnis

 

Teisinė padėtis ir privilegijos

 

1. ECO yra juridinis asmuo. ECO turi visas teises, reikalingas jam priskirtoms funkcijoms atlikti ir tikslams pasiekti, ir visų pirma gali:

 

1) sudaryti sutartis;

 

2) įsigyti, nuomoti, valdyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei jį realizuoti;

 

3) būti teismo proceso šalimi;

 

4) sudaryti susitarimus su valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis.

 

2. ECO direktorius ir darbuotojai Danijoje turi privilegijas ir imunitetus, apibrėžtus ECO ir Danijos Vyriausybės sudarytame susitarime dėl ECO būstinės.

 

3. Kitos šalys gali suteikti panašias privilegijas ir imunitetus, kad padėtų ECO jose vykdyti veiklą, visų pirma imunitetą nuo teismo proceso už ECO direktoriaus ir darbuotojų einant oficialias pareigas pasakytus ir parašytus žodžius ir visus jų padarytus veiksmus.

 

 

 

5 straipsnis

 

ERB organai

 

ECO sudaro taryba ir direktorius, kuriems padeda darbuotojai.

 

 

 

6 straipsnis

 

Taryba

 

1. Tarybą sudaro Susitariančiųjų Šalių atstovai.

 

2. Taryba renka savo pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kurie turi būti Susitariančiosios Šalies atstovai. Jų kadencija trunka trejus metus, kadenciją pratęsti galima vieną kartą. Pirmininkui suteikti įgaliojimai veikti Tarybos vardu.

 

3. CEPT pirmininkų ir CEPT komitetų, Europos Komisijos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos sekretoriato atstovai gali dalyvauti Taryboje kaip stebėtojai.

 

 

 

7 straipsnis

 

Tarybos funkcijos

 

1. Taryba yra aukščiausiasis ECO sprendimų priėmimo organas ir visų pirma:

 

1) nustato ECO politiką techniniais ir administraciniais klausimais;

 

2) tvirtina darbo programą, biudžetą ir sąskaitas;

 

3) nustato darbuotojų skaičių ir jų darbo sąlygas;

 

4) skiria direktorių ir darbuotojus;

 

5) ECO vardu sudaro sutartis ir susitarimus;

 

6) pagal 15 ir 20 straipsnius priima šios Konvencijos pakeitimus;

 

7) imasi visų priemonių, būtinų ECO tikslams pagal šią Konvenciją pasiekti.

 

2. Taryba nustato visas ECO ir jo organų tinkamai veiklai būtinas taisykles.

 

 

 


8 straipsnis

 

Balsavimo taisyklės

 

1. Tarybos sprendimai, kiek tai yra įmanoma, priimami bendru sutarimu. Jeigu bendro sutarimo neįmanoma pasiekti, sprendimas priimamas visų balsavusiųjų dviejų trečdalių svertinių balsų dauguma.

 

2. Tarybos narių balsai paskirstomi pagal A priedą.

 

3. Pasiūlymai pakeisti šią Konvenciją, įskaitant jos priedus, svarstomi tik jeigu jiems pritarta bent 25 proc. visų Susitariančiųjų Šalių svertinių balsų.

 

4. Priimant visus Tarybos sprendimus turi būti kvorumas:

 

1) jeigu sprendimai susiję su šios Konvencijos ir jos priedų pakeitimais, kvorumas yra, jei surenkama bent du trečdaliai visų svertinių visų Susitariančiųjų Šalių balsų;

 

2) kai priimami visi kiti sprendimai, kvorumas yra, jeigu surenkama bent pusė visų svertinių visų Susitariančiųjų Šalių balsų.

 

5. Taryboje dalyvaujantys stebėtojai gali dalyvauti diskusijose, tačiau neturi teisės balsuoti.

 

 

 

9 straipsnis

 

Direktorius ir darbuotojai

 

1. Direktorius yra ECO teisinis atstovas ir pagal Tarybos sutartus apribojimus yra įgaliotas ECO vardu sudaryti sutartis. Direktorius gali visus šiuos įgaliojimus arba jų dalį perduoti savo pavaduotojui.

 

2. Direktorius yra atsakingas už tinkamą visos ECO vidaus ir išorės veiklos vykdymą pagal šią Konvenciją, Susitarimą dėl būstinės, darbo programą, biudžetą, Tarybos duotus nurodymus ir jos pateiktas gaires.

 

3. Taryba taip pat nustato darbuotojų nuostatus.

 

 

 

10 straipsnis

 

Darbo programa

 

Taryba kasmet, remdamasi CEPT asamblėjos ir CEPT komitetų pasiūlymais, sudaro ECO trejų metų darbo programą. Pirmųjų metų programa turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima sudaryti metinį ECO biudžetą.

 

 

 

11 straipsnis

 

Biudžetas ir apskaita

 

1. ECO finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

 

2. Direktorius yra atsakingas už ECO metinio biudžeto ir metinių ataskaitų parengimą ir jų pateikimą svarstyti, taip pat, kai taikytina, pateikimą tvirtinti Tarybai.

 

3. Biudžetas rengiamas atsižvelgiant į darbo programos, sudarytos pagal 10 straipsnį, reikalavimus. Taryba nustato biudžeto pateikimo ir tvirtinimo grafiką anksčiau, nei tais metais, kuriems jis taikomas.

 

4. Taryba nustato išsamias finansines taisykles. Jose, be kita ko, turi būti nuostatos, susijusios su ECO metinių ataskaitų teikimo ir tvirtinimo grafiku ir nuostatos, susijusios su ataskaitų auditu.

 

 

 

12 straipsnis

 

Finansiniai įnašai

 

1. ECO kapitalo išlaidas ir einamąsias veiklos išlaidas, išskyrus išlaidas, susijusias su Tarybos posėdžiais, padengia Susitariančiosios Šalys, kurios dalijasi išlaidas pagal įnašų vienetus, nurodytus šios Konvencijos A priedo, kuris yra šios Konvencijos sudedamoji dalis, lentelėje.

 

2. Tai nedraudžia ECO, Tarybai priėmus sprendimą, atlikti darbus už trečiuosius asmenis, įskaitant CEPT pirmininkus, susigrąžinant išlaidas.

 

3. Su Tarybos posėdžiais susijusias išlaidas padengia posėdį šaukianti Susitariančioji Šalis, o jeigu tokios posėdį šaukiančios Susitariančiosios Šalies nėra, jas padengia ECO. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas padengia atstovaujamos Susitariančiosios Šalys.

 

 

 

13 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys

 

1. Valstybė tampa šios Konvencijos Susitariančiąja Šalimi 14 arba 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

2. Jeigu valstybė nori tapti šios Konvencijos Susitariančiąja Šalimi, taikomas A priede, pakeistame pagal 15 straipsnį, nurodytas įnašo vienetas.

 

 

 

14 straipsnis

 

Pasirašymas

 

1. Bet kuri valstybė, kurios telekomunikacijų administracija yra CEPT narė, gali tapti Susitariančiąja Šalimi:

 

1) pasirašydama Konvenciją be išlygų dėl ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo, arba

 

2) pasirašydama Konvenciją su ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo sąlyga ir paskui ją ratifikuodama, priimdama arba patvirtindama.

 

2. Ši Konvencija gali būti pasirašoma nuo 1993 m. birželio 23 d. iki jos įsigaliojimo dienos, o vėliau prie jos galima prisijungti.

 

 

 

15 straipsnis

 

Prisijungimas

 

1. Prie šios Konvencijos gali prisijungti bet kuri valstybė, kurios administracija yra CEPT narė.

 

2. Pasikonsultavusi su prisijungiančiąja valstybe, Taryba priima reikiamus A priedo pakeitimus. Neatsižvelgiant į 20 straipsnio 2 dalį, toks pakeitimas įsigalioja pirmąją antro mėnesio dieną po tos dienos, kai Danijos Vyriausybė gauna tos valstybės prisijungimo dokumentą.

 

3. Prisijungimo dokumente turi būti išreikštas prisijungiančios valstybės sutikimas su priimtais A priedo pakeitimais.

 

 

 

16 straipsnis

 

Įsigaliojimas

 

1. Ši Konvencija įsigalioja pirmąją antro mėnesio dieną po tos dienos, kai Danijos Vyriausybė gauna pakankamai Susitariančiųjų Šalių parašų, o jeigu reikalaujama – Susitariančiųjų Šalių ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentų, siekiant užtikrinti, kad būtų įsipareigota įmokėti bent 80 proc. didžiausio įmanomo A priede nurodytų įnašų vienetų skaičiaus.

 

2. Įsigaliojus šiai Konvencijai, jos nuostatos, įskaitant pakeitimus, yra privalomos kiekvienai vėliau prisijungusiai Susitariančiajai Šaliai, ir įsigalioja tai Šaliai pirmąją antro mėnesio dieną po tos dienos, kai Danijos Vyriausybė gauna Šalies ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentą.

 

 

 

17 straipsnis

 

Denonsavimas

 

1. Praėjus dvejiems metams nuo šios Konvencijos įsigaliojimo bet kuri Susitariančioji Šalis gali ją denonsuoti, raštu apie tai pranešusi Danijos Vyriausybei, o Danijos Vyriausybė apie šį denonsavimą turi pranešti Tarybai, Susitariančiosioms Šalims, CEPT direktoriui ir CEPT pirmininkui.

 

2. Denonsavimas įsigalioja pasibaigus kitiems visiems finansiniams metams, nurodytiems 11 straipsnio 1 dalyje, einantiems po tos dienos, kai Danijos Vyriausybė gauna pranešimą apie denonsavimą.

 

 

 


18 straipsnis

 

Susitariančiųjų Šalių teisės ir pareigos

 

1. Nė viena šios Konvencijos nuostata neribojama kiekvienos Susitariančiosios Šalies suvereni teisė reguliuoti savo pašto ir elektroninius ryšius.

 

2. Kiekviena Susitariančioji Šalis, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė, taikys šią Konvenciją laikydamasi savo įsipareigojimų pagal atitinkamas Sutartis.

 

3. Šiai Konvencijai jokios išlygos netaikomos.

 

 

 

19 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

Jeigu bet koks ginčas dėl šios Konvencijos ir jos priedų aiškinimo arba taikymo neišsprendžiamas tarpininkaujant Tarybai, atitinkamos šalys pagal B priedą, kuris yra sudedamoji šios Konvencijos dalis, perduoda ginčą arbitražui.

 

 

 

20 straipsnis

 

Pakeitimai

 

1. Taryba gali priimti šios Konvencijos pakeitimus, jeigu juos raštu patvirtina visos Susitariančiosios Šalys.

 

2. Pakeitimai visoms Susitariančiosioms Šalims įsigalioja pirmąją trečio mėnesio dieną po to, kai Danijos Vyriausybė praneša Susitariančiosioms Šalims apie visų Susitariančiųjų Šalių ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo pranešimų gavimą.

 

 

 

21 straipsnis

 

Depozitaras

 

1. Šios Konvencijos originalas, o kartu ir paskesni pakeitimai bei ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentai deponuojami Danijos Vyriausybės archyvuose.

 

2. Danijos Vyriausybė visoms šią Konvenciją pasirašiusioms arba prie jos prisijungusioms valstybėms ir CEPT pirmininkui pateikia šios Konvencijos ir visų Tarybos priimtų pakeitimų teksto patvirtintą kopiją. Kopijos susipažinti taip pat siunčiamos ECO direktoriui, Pasaulinės pašto sąjungos generaliniam sekretoriui, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generaliniam sekretoriui, Europos Komisijos pirmininkui ir Europos laisvosios prekybos asociacijos generaliniam sekretoriui.

 

3. Danijos Vyriausybė praneša visoms šią Konvenciją pasirašiusioms arba prie jos prisijungusioms valstybėms ir CEPT pirmininkui apie kiekvieną konkretų pasirašymą, ratifikavimą, priėmimą, patvirtinimą ir denonsavimą, taip pat apie šios Konvencijos ir kiekvieno jos pakeitimo įsigaliojimą. Danijos Vyriausybė visoms šią Konvenciją pasirašiusioms arba prie jos prisijungusioms valstybėms bei CEPT pirmininkui papildomai praneša apie kiekvieno prisijungimo įsigaliojimą.

 

 

 

 

 


A priedas

 

 

 

ĮNAŠŲ VIENETAI, KURIAIS REMIANTIS NUSTATOMAS FINANSINIS ĮNAŠAS IR SKAIČIUOJAMI SVERTINIAI BALSAI

 

 

 

25 vienetai:                                          Prancūzija                                            Ispanija

 

Vokietija                                             Jungtinė Karalystė

 

Italija                                                  

 

15 vienetų:                                          Nyderlandai                                        Šveicarija

 

10 vienetų:                                          Austrija                                               Liuksemburgas

 

[Belgija]                                              Norvegija

 

Danija                                                  Portugalija

 

Suomija                                               [Rusijos Federacija]

 

Graikija                                               Švedija

 

Turkija

 

5 vienetai:                                            Airija

 

1 vienetas:                                           [Albanija]                                            Latvija

 

[Andora]                                             Lichtenšteinas

 

[Azerbaidžanas]                                  [Lietuva]

 

[Baltarusijos Respublika]                    [Malta]

 

[Bosnija ir Hercegovina]                     [Moldova]

 

Bulgarija                                              Monakas

 

Kroatija                                               Juodkalnija

 

Kipras                                                  Lenkija

 

[Čekija]                                               Rumunija

 

Estija                                                   [San Marinas]

 

[Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija]       [Serbijos Respublika]

 

Slovakija

 

[Gruzija]                                              [Slovėnija]

 

Vengrija                                              [Ukraina]

 

Islandija                                              Vatikano miestas

 

CEPT narės, kurios nėra šios Konvencijos Susitariančiosios Šalys, nurodytos laužtiniuose skliaustuose. Jos priskirtos įnašo vienetui, atitinkančiam pagal CEPT susitarimą pasirinktą vienetą.

 


B priedas

 

 

 

Arbitražo procedūra

 

1. Visiems šios Konvencijos 19 straipsnyje nurodytiems ginčams spręsti pagal toliau nurodytas nuostatas sudaromas arbitražo teismas.

 

2. Bet kuri šios Konvencijos šalis gali įstoti į arbitražo teismo nagrinėjamą bylą palaikyti bet kurios šalies reikalavimų.

 

3. Arbitražo teismą sudaro trys nariai. Kiekviena ginčo šalis per du mėnesius nuo vienos šalies prašymo perduoti ginčą arbitražui gavimo skiria vieną arbitrą. Pirmieji du arbitrai per šešis mėnesius nuo antrojo arbitro paskyrimo paskiria trečiąjį arbitrą, kuris yra arbitražo teismo pirmininkas. Jeigu per reikalaujamą terminą vienas iš dviejų arbitrų nepaskiriamas, jį bet kurios šalies prašymu skiria Nuolatinio arbitražo teismo generalinis sekretorius. Ta pati tvarka taikoma ir tuo atveju, jeigu per nustatytą laikotarpį nepaskiriamas arbitražo teismo pirmininkas.

 

4. Arbitražo teismas nustato savo būstinę ir darbo tvarkos taisykles.

 

5. Arbitražo teismo sprendimas turi atitikti tarptautinę teisę ir turi būti grindžiamas šia Konvencija ir bendraisiais teisės principais.

 

6. Kiekviena šalis padengia su arbitru, už kurio paskyrimą ji yra atsakinga, susijusias išlaidas, taip pat savo su atstovavimu arbitražo teisme susijusias išlaidas. Išlaidos, susijusios su arbitražo teismo pirmininku, ginčo šalims padalijamos po lygiai.

 

7. Arbitražo teismas sprendimą priima savo narių, kurie negali susilaikyti nuo balsavimo, balsų dauguma. Arbitražo teismo sprendimas yra galutinis, privalomas visoms ginčo šalims ir negali būti skundžiamas. Šalys turi nedelsdamos jį įvykdyti. Jeigu kyla ginčas dėl arbitražo teismo sprendimo reikšmės arba taikymo srities, kuriai nors ginčo šaliai paprašius arbitražo teismas jį išaiškina.