VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-279 „DĖL VAISTINĖJE BŪTINŲ TURĖTI KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 4 d. Nr. 1K-2

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2721 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 11 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Gintaras Kacevičius