LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

įsakymas

dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, siuntimų PASitikrinti sveikatą užpildymo, registravimo ir išdavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. I-54

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 53 straipsniu, Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu:

1. T v i r t i n u Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, siuntimų pasitikrinti sveikatą užpildymo, registravimo ir išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k e l b i u įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                                Evaldas Pašilis

                                                                                              

                                                                                               PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio

prokuroro 2017 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. I-54

 

PROKURORŲ IR ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, SIUNTIMŲ PASITIKRINTI SVEIKATĄ UŽPILDYMO, REGISTRAVIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, siuntimų pasitikrinti sveikatą užpildymo, registravimo ir išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, siuntimų pasitikrinti sveikatą (toliau – siuntimas) užpildymo, registravimo ir išdavimo tvarką.

2.    Siuntimas išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymu, Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas), ir Aprašu.

3.    Siuntimai išduodami prokurorams ir asmenims, pateikusiems prašymą tarnauti prokuroru, siekiant užtikrinti jų tinkamumą eiti prokuroro pareigas.

 

4.    Prokurorų privalomų periodinių sveikatos patikrinimų apskaita tvarkoma tam skirtoje rinkmenoje pagal pateiktas medicininės apskaitos formas Nr. 046/a ir Nr. 049/a personalo administravimo funkcijas vykdančiame padalinyje ir (arba) naudojamoje personalo informacinėje sistemoje.

II SKYRIUS

SIUNTIMŲ UŽPILDYMO, REGISTRAVIMO IR IŠDAVIMO TVARKA

 

5.     Siuntimus užpildo personalo administravimo funkcijas vykdančio padalinio darbuotojas, atsakingas už siuntimų pasitikrinti sveikatą pildymą, registravimą ir išdavimą.

6.     Užpildyti siuntimai registruojami dokumentų valdymo sistemoje siuntimų pasitikrinti sveikatą registre.

7. Siuntimai turi būti išduodami:

7.1. prokurorams, kurie privalo pasitikrinti sveikatą periodiškai ne rečiau kaip kas penkerius metus, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sueis penkerių metų terminas;

7.2. prokurorams, kuriems išduodamas šaunamasis ginklas (siekia jį gauti) ir kurie privalo apsitikrinti sveikatą periodiškai ne rečiau kaip kas trejus metus, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sueis trejų metų terminas.

8. Siuntimai asmenims, pateikusiems prašymą tarnauti prokurorais, išduodami tokia tvarka:

8.1.  Gavus asmens prašymą leisti laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą, siuntimas dokumentų valdymo sistema perduodamas (nukreipiamas) Prokurorų egzaminų komisijos sekretoriui ir personalo administravimo funkcijas vykdančio padalinio darbuotojui, atsakingam už siuntimų pasitikrinti sveikatą pildymą, registravimą ir išdavimą.

8.2Gavus asmens prašymą būti įrašytam į Karjeros registro pretendentų į prokurorus duomenų bazę (jeigu prie prašymo nepridėtas galiojantis sveikatos pažymėjimas, atitinkantis  Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo reikalavimus), siuntimas dokumentų valdymo sistema perduodamas (nukreipiamas) personalo administravimo funkcijas vykdančio padalinio darbuotojui, administruojančiam Karjeros registro duomenų bazes, ir darbuotojui, atsakingam už siuntimų pasitikrinti sveikatą pildymą, registravimą ir išdavimą.

8.3.  Gavus asmens prašymą dalyvauti atrankoje, siuntimas Prokurorų atrankos komisijos sekretoriaus iniciatyva dokumentų valdymo sistema perduodamas (nukreipiamas) personalo administravimo funkcijas vykdančio padalinio darbuotojui, atsakingam už siuntimų pasitikrinti sveikatą pildymą, registravimą ir išdavimą, tuo atveju jeigu pretendento sveikatos pažymėjimas, atitinkantis Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo reikalavimus, baigė galioti.

9.     Užregistruoti ir pasirašyti siuntimai prokurorams siunčiami tarnybiniu elektroniniu paštu, el. laiško kopiją išsiunčiant ir prokuroro tiesioginiam vadovui. Siuntimo originalas saugomas personalo administravimo funkcijas vykdančiame padalinyje.

10.   Užregistruoti ir pasirašyti siuntimai asmenims, pateikusiems prašymus tarnauti prokurorais, siunčiami prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Siuntimo originalas saugomas personalo administravimo funkcijas vykdančiame padalinyje.

11.   Prokurorai ir asmenys, pateikę prašymus tarnauti prokurorais, elektroniniu paštu gautus siuntimus turi atsispausdinti, per penkias darbo dienas užsiregistruoti į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) siuntime nurodytu internetiniu adresu. Atvykstantys į CMEK turi turėti atsispausdintą siuntimą ir Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus.

___________________________